Aktörer

Nationell skattegränsdeklaration för momsregistrerat företag: Aktörer

Allmänt om angivande av aktörsuppgifter
Ange på sidan ”Aktörer” de aktörer som anknyter till tulldeklarationen. Du kan ange uppgifterna för den som inger deklarationen, deklaranten, hens ombud, importören, exportören, köparen, säljaren och någon annan aktör (t.ex. den som ansvarar för momsen). Om tulldeklarationen du valt kräver ett tillstånd ska du också ange tillståndets nummer.

Angivande av aktörens identifieringsnummer
Varje aktör i deklarationen ska ha ett identifieringsnummer, antingen ett EORI-nummer eller någon annan specificeringsuppgift. EORI-numret är aktörens identifieringsnummer som består av FO-numret och landskoden (FI1234567-8). Ansök om EORI-registrering på förhand hos Tullen, om du behöver det.

Om du vill, kan du utöver identifieringsnumret ange det identifieringsnummer som Tullen gett för verksamhetsstället.

Vid punkterna ”Ombud” och ”Importör” får du en del av uppgifterna automatiskt när du kryssar i rutan ”Använd den identifierade aktörens uppgifter” Om du inte använder den identifierade aktörens uppgifter, fyll i identifieringsnumret i deklarationen. Om identifieringsnumret är ett EORI-nummer eller ett finskt FO-nummer, fyller tjänsten i namn- och adressuppgifterna samt aktörens natur automatiskt i deklarationen. Som adress för verksamhetsstället syns företagets adress som registrerats i FODS (verksamhetsställe ”000”). Om du redan i användarinställningarna angett identifieringsnumret för ditt verksamhetsställe, söker tjänsten fram dessa adressuppgifter.

Om tjänsten inte fyller i uppgifterna automatiskt, fyll i namn, gatuadress, postnummer, postanstalt, land, aktörens natur och kontaktspråk. Välj aktörens natur och kontaktspråk i rullgardinsmenyerna.
Som identifieringsnummer för en finsk privatperson ange landskoden och personbeteckningen. Som identifieringsnummer för en utländsk privatperson ange landskoden och födelsetiden i formen dd.mm.åååå.

Om deklaranten är ett företag som är etablerat i Finland, välj som aktörens natur ”Y – Företag/Finland”. Om aktören är ett företag som är etablerat utanför EU och som beviljats ett EORI-nummer av Finland, välj som aktörens natur ”EORI-nummer”.

Kontaktperson

Kontaktperson är den som inger deklarationen, så fyll i ditt eget namn vid punkten. Tullen kan vid behov begära mera information av kontaktpersonen. Med knappen ”Inställningar” kan du spara ditt telefonnummer och din e-postadress samt identifieringsnumret för ditt företags verksamhetsställe som du vill använda i deklarationerna. Därefter fylls de framöver i automatiskt i dina deklarationer, om du kryssar för rutan ”Använd den identifierade personens uppgifter”.

Kontaktspråk

Välj i rullgardinsmenyn det kontaktspråk på vilket du vill få utskrifter och beslut gällande deklarationen. Om du vill ha dem på samma språk som du använder för att fylla i deklarationen, behöver språket inte väljas separat.

Ombud

Om du inger deklarationen som ett ombud för importörens räkning, fyll i dina uppgifter via knappen ”+ Lägg till ombud”. Om du är exportör och du inger en deklaration, fyll i dina uppgifter både vid punkten ”exportör” och vid punkten ”Ombud”. En speditionsfirma eller en privatperson kan också agera som ombud. Om du inger en deklaration som importör, lämna tomt vid punkten ”Ombud”.

Om ombudet är ett företag som är etablerat i Finland, välj som aktörens natur ”Y – Företag/Finland”. Om aktören är ett företag som är etablerat utanför EU och som beviljats ett EORI-nummer av Finland, välj som aktörens natur ”EORI-nummer”.

Om du har sparat dina uppgifter i förväg i inställningarna, kan du aktivera kryssrutan ”Använd den identifierade aktörens uppgifter”, då fylls identifieringsnumret för verksamhetsstället i automatiskt i deklarationen. Om du inte använder den identifierade aktörens uppgifter, fyll i identifieringsnumret i deklarationen. Om identifieringsnumret är ett EORI-nummer eller ett finskt FO-nummer, fyller tjänsten i namn- och adressuppgifterna samt aktörens natur automatiskt i deklarationen. I annat fall ange namn, gatuadress, postnummer och postanstalt samt välj i rullgardinsmenyn land och aktörens natur.

Välj typen av ombudskap i rullgardinsmenyn. Ombudskapet kan vara direkt ombud, indirekt ombud eller direkt ombudskap med garantens ansvar. Om du använder direkt ombudskap med garantens ansvar, välj ”2 – Direkt ombud” i rullgardinsmenyn. Aktivera dessutom kryssrutan ”Med garantens ansvar”.

Direkt ombudskap: Ett direkt ombud inger tulldeklarationen för importörens räkning och i hens namn. importören ansvarar för riktigheten av de angivna uppgifterna. Importörens garanti används i deklarationen och importören ansvarar för tullskulden. Ombudet ansvarar för tullskulden endast till den del som ombudet visste eller borde ha vetat att uppgifterna i tulldeklarationen är felaktiga.

Indirekt ombudskap: Tulldeklarationen inges i ombudets namn, men för importörens räkning. Det indirekta ombudet ansvarar också för riktigheten av deklarationsuppgifterna. Ombudets garanti används i deklarationen och ombudet ansvarar för tullskulden. Utöver det indirekta ombudet är importören också alltid ansvarig för tullskulden.

Direkt ombudskap med garantens ansvar: Tulldeklarationen inges för importörens räkning och i hens namn. Ombudet ansvarar för tullskulden endast till den del som ombudet visste eller borde ha vetat att uppgifterna i tulldeklarationen är felaktiga. Ombudets garanti används i deklarationen och ombudet förbinder sig till att betala en tullskuld som motsvarar garantibeloppet.

Importör

Importören ska alltid anges. Importören är det företag eller den person som ursprungligen kommit överens om att få varorna införda över skattegränsen och som därigenom är varornas mottagare. När varor förs in från övriga Finland till Åland ansvarar importören också för att en tulldeklaration lämnas in.

Om du har sparat dina uppgifter i förväg i inställningarna och inte använder ett ombud, kan du aktivera kryssrutan ”Använd den identifierade aktörens uppgifter”. Då fyller tjänsten automatiskt i dina egna uppgifter i deklarationen under rubriken ”Importör”. I annat fall, mata in importörens identifieringsnummer, namn, gatuadress, postnummer, postanstalt, land och aktörens natur.

Aktören natur väljs i rullgardinsmenyn. Då importören är ett företag som är etablerat i Finland, välj som aktörens natur ”Y – Företag/Finland”.

Exportör

Exportören är den sista säljaren eller avsändaren före varan förs in till EU:s skatteområde.
​​​​

Nationell skattegränsdeklaration för icke-momsregistrerat företag: Aktörer

Allmänt om angivande av aktörsuppgifter
Ange på sidan ”Aktörer” de aktörer som anknyter till tulldeklarationen. Här kan du ange kontaktuppgifterna för den som lämnar in deklarationen, dennes ombud, importören eller exportören.

Angivande av aktörens identifieringsnummer
Varje aktör i en deklaration ska ha någon form av identifieringsnummer. Om importören eller hens ombud är ett företag ange FO-numret. Ange identifieringsnumret för verksamhetsstället endast om du är registrerad kund hos Tullen och Tullen gett dig ett identifieringsnummer för verksamhetsstället.

Vid punkterna ”Ombud” och ”Importör” får du en del av uppgifterna automatiskt när du kryssar i rutan ”Använd den identifierade aktörens uppgifter”. Om du inte använder den identifierade aktörens uppgifter, fyll i identifieringsnumret i deklarationen. Om identifieringsnumret är ett EORI-nummer eller ett finskt FO-nummer, fyller tjänsten i namn- och adressuppgifterna samt aktörens natur automatiskt i deklarationen. Som adress för verksamhetsstället syns adressen till företagets huvudkontor som registrerats i FODS (verksamhetsställe ”000”). Om du redan i användarinställningarna angett identifieringsnumret för ditt verksamhetsställe, söker tjänsten fram dessa adressuppgifter.

Om tjänsten inte fyller i uppgifterna automatiskt, fyll i namn, gatuadress, postnummer, postanstalt, land, aktörens natur och kontaktspråk. Välj aktörens natur och kontaktspråk i rullgardinsmenyn.
Som identifieringsnummer för en finsk privatperson ange landskoden och personbeteckningen. Som identifieringsnummer för en utländsk privatperson ange landskoden och födelsetiden i formen dd.mm.åååå.

Om deklaranten är ett företag som är etablerat i Finland, välj som aktörens natur ”Y – Företag/Finland”. Om aktören är ett företag som är etablerat utanför EU och som beviljats ett EORI-nummer av Finland, välj som aktörens natur ”EORI-nummer”.

Kontaktperson


Kontaktpersonen är den som inger deklarationen, så fyll i ditt eget namn vid punkten. Tullen kan vid behov begära mera information av kontaktpersonen. Med knappen ”Inställningar” kan du spara ditt telefonnummer och din e-postadress samt identifieringsnumret för ditt företags verksamhetsställe som du vill använda i deklarationerna. Därefter fylls de framöver i automatiskt i dina deklarationer, om du kryssar för rutan ”Använd den identifierade personens uppgifter” vid punkten ”Kontaktperson”.

Kontaktspråk

Välj i rullgardinsmenyn det kontaktspråk på vilket du vill få utskrifter och beslut gällande deklarationen. Om du vill ha dem på samma språk som du använder för att fylla i deklarationen, behöver språket inte väljas separat.

Ombud


Om du inger deklarationen som ett ombud för importörens räkning, fyll i dina uppgifter via knappen ”+ Lägg till ombud”. Om du är exportör och du inger en deklaration, fyll i dina uppgifter både vid punkten ”exportör” och vid punkten ”Ombud”. En speditionsfirma eller en privatperson kan också agera som ombud. Om du inger en deklaration som importör, lämna tomt vid punkten ”Ombud”.

Om ombudet är ett företag som är etablerat i Finland, välj som aktörens natur ”Y – Företag/Finland”. Om aktören är ett företag som är etablerat utanför EU och som beviljats ett EORI-nummer av Finland, välj som aktörens natur ”EORI-nummer”.

Om du har sparat dina uppgifter i förväg i inställningarna, kan du aktivera kryssrutan ”Använd den identifierade aktörens uppgifter”, då fylls identifieringsnumret för verksamhetsstället i automatiskt i deklarationen. Om du inte använder den identifierade aktörens uppgifter, fyll i identifieringsnumret i deklarationen. Om identifieringsnumret är ett EORI-nummer eller ett finskt FO-nummer, fyller tjänsten i namn- och adressuppgifterna samt aktörens natur automatiskt i deklarationen. I annat fall ange namn, gatuadress, postnummer och postanstalt samt välj i rullgardinsmenyn land och aktörens natur.

Välj typen av ombudskap i rullgardinsmenyn. Ombudskapet kan vara direkt ombud, indirekt ombud eller direkt ombudskap med garantens ansvar. Om du använder direkt ombudskap med garantens ansvar, välj ”2 – Direkt ombud” i rullgardinsmenyn. Aktivera dessutom kryssrutan ”Med garantens ansvar”.

Direkt ombudskap: Ett direkt ombud inger tulldeklarationen för importörens räkning och i hens namn. importören ansvarar för riktigheten av de angivna uppgifterna. Importörens garanti används i deklarationen och importören ansvarar för tullskulden. Ombudet ansvarar för tullskulden endast till den del som ombudet visste eller borde ha vetat att uppgifterna i tulldeklarationen är felaktiga.

Indirekt ombudskap: Tulldeklarationen inges i ombudets namn, men för importörens räkning. Det indirekta ombudet ansvarar också för riktigheten av deklarationsuppgifterna. Ombudets garanti används i deklarationen och ombudet ansvarar för tullskulden. Utöver det indirekta ombudet är importören också alltid ansvarig för tullskulden.

Direkt ombudskap med garantens ansvar: Tulldeklarationen inges för importörens räkning och i hens namn. Ombudet ansvarar för tullskulden endast till den del som ombudet visste eller borde ha vetat att uppgifterna i tulldeklarationen är felaktiga. Ombudets garanti används i deklarationen och ombudet förbinder sig till att betala en tullskuld som motsvarar garantibeloppet.

Importören ska alltid anges. Importören är det företag eller den person som ursprungligen kommit överens om att få varorna införda över skattegränsen och som därigenom är varornas mottagare. När varor förs in från övriga Finland till Åland ansvarar importören också för att en tulldeklaration lämnas in.

Om du har sparat dina uppgifter i förväg i inställningarna och inte använder ett ombud, kan du aktivera kryssrutan ”Använd den identifierade aktörens uppgifter”. Då fyller tjänsten automatiskt i dina egna uppgifter i deklarationen under rubriken ”Importör”. I annat fall, mata in importörens identifieringsnummer, namn, gatuadress, postnummer, postanstalt, land och aktörens natur.

Aktören natur väljs i rullgardinsmenyn. Då importören är ett företag som är etablerat i Finland, välj som aktörens natur ”Y – Företag/Finland”.

Exportör

Exportören ska alltid anges. När varor förs ut från Åland till övriga Finland ansvarar exportören för att en tulldeklaration lämnas in.