Varupost

Ange uppgifterna för en enskild varupost på sidan ”Varupost”. På samma varupost kan du ange varor som har samma varukod, varubeskrivning, föregående förfarande, ytterligare förfarande och ursprungsland.
Om det finns flera varukoder, ska du deklarera var och en av dem som en separat varupost.

Uppgifter som hör till varuposten är
•    förfarandeuppgifter
•    ursprungsländer
•    det varupostspecifika unika referensnumret
•    varukod och varubeskrivning
•    brutto- och nettovikt och eventuell extra mängd
•    uppgifter om varans värde
•    förmånsbehandling, kvoter och skattegrunder
•    förpackningar
•    tidigare dokument
•    koder för ytterligare uppgifter
•    eventuella bifogade dokument
•    eventuella containeruppgifter

Varukod och grunduppgifter om varupost

Begärt förfarande
 i fältet ”Begärt förfarande” fyller tjänsten i fältet automatiskt enligt den deklarationstyp du valde på startsidan ”40 – Övergång till fri omsättning”. Om du märker att tullförfarandet borde vara något annat förfarande, fortsätt inte att fylla i deklarationen utan gå till början och välj rätt tulldeklaration.

Föregående förfarande

Välj från rullgardinsmenyn koden för tullförfarandet som föregått deklarationen. Om det för varan inte finns något föregående tullförfarande (t.ex. varan har varit i tillfällig lagring), väljs koden ”00”. Om föregående förfarande har varit transitering, ange förfarandet som föregått transiteringen. Ange dock som tidigare dokument transiteringsdeklarationens referensnummer.

Ytterligare förfarande

När du gör en skattegränsdeklaration, väljer tjänsten automatiskt som ytterligare förfarande ”F15 – Varor som införs i samband med handel med särskilda skatteområden (H5-EU)”. Det kan finnas fler än ett ytterligare förfarande för varorna, så du kan också välja andra ytterligare förfaranden i rullgardinsmenyn. Klicka på knappen ”+ Lägg till”, då syns det ytterligare förfarande du valt till höger om knappen. Du kan ta bort ett ytterligare förfarande genom att klicka på knappen ”Ta bort”. 

Om deklarationen inges i efterhand, ska man lägga till datum samt koden för ytterligare förfarande ”680 – Tulldeklaration ingiven i efterhand”.
 

Unikt referensnummer (UCR)
Om avsändaren har gett ett unikt referensnummer som är specificerat och förblir permanent genom hela leveranskedjan, ange det vid punkten ”Unikt referensnummer (UCR). Det unika referensnumret kan vara en WCO-kod (ISO 15459) eller motsvarande.

Varukod
Varukoden ska anges med åtta siffrors noggrannhet. Läs mer om varukoder på Tullens webbplats.

Varubeskrivning
Vid punkten ”Varubeskrivning”, ange den normala handelsbenämningen med hjälp av vilken varorna kan identifieras. Som varubeskrivning kan du inte använda en allmän varubenämning eller endast ett modell- eller produktnummer. I varubeskrivningen ska du ange skriftligt vilken vara det är fråga om.

Till exempel benämningen ”kläder” är inte tillräckligt exakt, utan du ska specificera vilken typ av kläder det är fråga om, t.ex. ”nattlinnen av bomull för damer”. Benämningen ”reservdelar” räcker inte, utan du ska specificera vilka reservdelar som avses, t.ex. ”vindruta till bil” eller ”fläktrem”.

Taric-uppgifter

Bild på TARIC-uppgifter: Nationella tilläggskoder och TARIC-tilläggsnummer. För båda finns knapparna ”+ Lägg till kod” och ”Ta bort valda”.

Taric-tilläggsnummer
Om varukoden omfattas av restriktioner, ta ställning till restriktionerna genom att välja rätt taric-tilläggsnummer.

Nationella tilläggskoder
Vid import av unionsvaror behöver man inte ange nationella tilläggskoder.

CUS-kod
CUS-koden är Europas identifieringsnummer för farliga kemikalier vid export och import (Tullunions- och statistiknummer, kod ur ECICS-databasen). CUS-numret ska anges om EU:s lagstiftning gällande varukoden förutsätter det. Ange CUS-kod, om varorna omfattas av åtgärder som hänför sig till CUS-koden enligt Taric-nomenklaturen. Utöver koden ska man också alltid ange varubeskrivningen. Läs mer om CUS-koder på Europeiska kemikaliemyndighetens webbplats.

Förpackningar

Välj i rullgardinsmenyn den kod som anger förpackningsslag. Med förpackning avses en enhet som inte kan delas utan att förpackningen först packas upp.
Ange antalet enskilda förpackningar, dvs. antalet förpackningar som inte kan delas utan att förpackningarna först packas upp. Om varorna inte har förpackats, ange varornas styckeantal. För bulkgods behöver du inte ange styckeantal.

Om en förpackning innehåller varor från mer än en varupost, ange ett (1) som antal förpackningar i uppgifterna för minst en varupost. I uppgifterna för andra varuposter som ingår i samma förpackning ange noll (0) som antal.

Ange i fältet Märken” en fritt formulerad beskrivning av kollinas eller förpackningarnas märken och nummer. Om kollina inte har några märken, ange ”Inga märken”. Om man som antal förpackningar angett noll, ange samma förpackningsmärken som för den varupost där det totala antalet förpackningar har angetts.

Tidigare dokument

Ange tidigare dokument om försändelsen har ett sådant. Du kan bara ange ett enda tidigare dokument. Om du på startsidan har fyllt i ankomst- eller försändelsenumret och det i dokumentuppgifterna finns två tidigare dokument av vilka det ena har postens ankomstnummer och det andra har transiteringens MRN, radera postens ankomstavi och ange dessa uppgifter med koden 1ZZZ – Annat dokument i fältet för bifogade dokument. 

Om du inte har matat in ankomst- eller försändelsenumret på startsidan, ange som typ av tidigare dokument ”781” och skriv ankomstnumret i kolumnen ”Referens”. Om man ingett en deklaration i två faser och den fått ett ankomstnummer, ange som typ av tidigare dokument ”ZZZ”. Om dokumentet för föregående förfarande har ingetts under ett reservförfarande och reservförfarandet inte har tilldelats ett MRN-nummer, ange ”ZZZ” som typ av dokument. I de två sista kolumnerna, dvs. kolumnerna ”Varupostnummer” och ”Transportdokumentets nummer” behöver man själv inte fylla i någonting. 

Ytterligare uppgifter

Välj vid behov koder för ytterligare uppgifter för varuposten.  Du kan välja flera koder för ytterligare uppgifter.

Bifogade dokument

Den angivna bilagan behöver inte laddas upp, om Tullen inte särskilt begär det. Om du vill ladda upp dokumentet som bilaga, klicka på knappen ”Ladda upp en bilaga”. Tillåtna filformat för bilagor är PDF, JPG, PNG och TIF. Maximistorleken för bilagan är 5 MB. När du laddat upp bilagan, visar tjänsten kolumnen ”Bilagans referens” med det referensnummer som Tullen gett den bifogade filen.

Container

Om varan finns i en container och du inte angett containeruppgifterna i deklarationspartiets uppgifter, ange containerns uppgifter på sidan ”Varuposter”. Om varan finns i en container vid deklarationstidpunkten, ange identifieringsnummer för sjöcontainer, container med stödben eller påhängsvagn eller för fraktcontainer för flygtrafik. För sjöcontainrar anges fyra bokstäver + sex siffror + bindestreck + kontrollnummer.

Varans mängduppgifter

Nettovikt
Nettovikten är varans vikt utan emballage.

Extra mängder
Om Taric-nomenklaturen kräver en extra mängdenhet för varukoden, syns den i tjänsten. Ange mängden i fältet ”Extra mängd”. Till exempel flera varukoder för kläder kräver som extra mängd styckeantal (NAR).

Värdeuppgifter för varorna

Statistiskt värde
Ange varans statistiska värde i euro. Med statistiskt värde avses varornas värde vid ankomst till Finland. I det statistiska värdet beaktas sådana verkliga eller vid behov kalkylerade frakt- och försäkringskostnader.

Pris
Ange det pris som betalats eller ska betalas för varorna. Ange varans pris med två decimalers noggrannhet i den valuta som använts i fakturan.

Poster som ska läggas till eller dras av från värdet
Om importören av varan inte är momsregistrerad, ange sådana övriga betalda kostnader (t.ex. transportkostnader) som ska läggas till priset som betalats eller ska betalas för varan, så att mervärdesskattegrunden går att beräkna för varan. Klicka på ”+ Lägg till”. Då syns en ny rad för värde på skärmen. Välj i rullgardinsmenyn koden för den post som ska läggas till eller dras av. Till exempel för transport-, lossning- och övriga kostnader som ska inkluderas i mervärdesskattevärdet välj koden 3A. Läs noggrannare anvisningar på Skatteförvaltningens webbplats om kostnader som ska inkluderas i mervärdesskattegrunden.

Då varan förs in från ett annat EU-land, ska en momsregistrerad importör deklarera de poster som hör till mervärdesskattegrunden i en skattedeklaration till Skatteförvaltningen. Då behöver man inte ange dessa kostnader i tulldeklarationen. Man behöver alltså inte ange t.ex. transport- eller andra kostnader som betalats separat för transport av varor från Sverige till Finland. Om du vill kan du dock också i tulldeklarationen deklarera sådana kostnader som en post som ska tilläggas. Använd i så fall koden 1A – Att lägga till sammanlagt”, fastän man egentligen inte beräknar tullvärdet vid import av unionsvaror.

Valuta
Ange valutaslag för priset samt för de kostnader som ska läggas till eller dras av.

Moms
Punkten ”Moms” syns bara om importören inte är momsregistrerad.
Välj mervärdesskatteprocent genom att klicka på alternativknappen framför mervärdesskatteprocenten. Den allmänna mervärdesskattesatsen är 24 %, för livsmedel 14 %, och för böcker 10 %. Mervärdesskattesatsen ska anges oberoende om momsen uppbärs av Tullen eller Skatteförvaltningen.

Värderingsindikatorer

Värderingsindikatororer är inte aktiverade med detta meddelande.

Förmånsbehandlingar och kvoter

Välj i rullgardinsmenyn koden för förmånsbehandling ”100 – Allmän tullsats vid import från tredje land”.

Skattegrunder

Vid punkten Skattegrunder (värde) fyll i punkten ”Skatteberäkning – skattegrund”. Fyll i valutaslag vid punkten ”Skatteberäkning – enhet för skattegrund”.

Tilläggsreferenser för dokument och certifikat
Punkten ”Tilläggsreferenser för dokument och certifikat” fylls inte i för skattegränsdeklarationer.

Gå vidare från uppgifterna om varuposten

När du har angett alla uppgifter för varuposten, kan du lägga till följande varupost genom att klicka på ”+ Lägg till varupost”. Du kan också gå vidare till sidan ”Sammandrag och sändning” genom att klicka på knappen ”Nästa”.