Tulliselvitettävän erän tiedot

Ilmoita ”Tulliselvitettävä erä” -sivulla perustiedot, toimitusehdot, kuljetustiedot, sijaintitiedot ja muut tarvittavat tiedot, jotka koskevat koko lähetystä.

Perustiedot

Toimijan viite, toimijan lisäviite ja yhtenäisviite

Kuva tulliselvitettävän erän perustiedoista. Perustiedoista kuvassa näkyvät toimijan viite, toimijan lisäviite ja yhtenäisviite.

Toimijan viite on tulli-ilmoituksen yksilöivä, ilmoittajan antama vapaamuotoinen viite. Viitteen pituus voi olla enintään 22 merkkiä, ja se voi koostua numeroista, kirjaimista tai erikoismerkeistä. Kohdassa ”Toimijan lisäviite” voit ilmoittaa jonkin muun viitteen, esimerkiksi edustajan oman viitenumeron. 

Jos lähettäjä on antanut yhtenäisviitteen, joka on yksilöllinen ja pysyy samana läpi koko toimitusketjun, ilmoita se kohdassa ”Yhtenäisviite (UCR)”. Yhtenäisviite voi olla muodoltaan WCO (ISO 15459) -koodi tai vastaava.

Ilmoitustyyppi
Ilmoitustyyppinä on aina CO – Unionitavarat unionin sisäpuoleisessa kaupankäynnissä. Ilmoitustyyppiä ei voi vaihtaa.

Lisäilmoitustyyppi  
Verorajailmoituksissa lisäilmoitustyyppinä on aina A – Vakiomuotoinen tulli-ilmoitus. Sitä ei voi vaihtaa. 

Veronmääräytymispäivä

EU-lähetyksille ei ilmoiteta saapumispäivää (Veronmääräytymispäivä), mikäli tulli-ilmoitus tehdään samana päivänä, jona saapumisilmoitus on vastaanotettu.

Jos annat ilmoituksen jälkikäteen, esimerkiksi rahtikirjan luovutuksen jälkeen, ilmoita poikkeavaksi veropäiväksi tavaroiden saapumispäivä. Valitse päivä, jolloin tavara esitettiin tai olisi pitänyt esittää Tullille tuonnin tullimenettelyyn asetettavaksi.

Laskutettu kokonaissumma ja valuuttalaji

Laskutettu kokonaisumma on tavarasta tosiasiallisesti maksettu tai maksettava hinta, jossa on otettu huomioon tullausarvon määrittämisessä hyväksyttävät kassa-, paljous- ja muut alennukset. 
Riittää, että hinta ilmoitetaan tavaraerittäin. Jos haluat ilmoittaa tavaraerien kokonaissumman, ilmoita myös valuuttalaji. Jos kokonaisumma on laskutettu useassa valuuttalajissa, ilmoita laskutusvaluutaksi euro (EUR) ja ilmoita laskutettu kokonaissumma euroina käyttäen Tullin muuntokursseja. Hinta ilmoitetaan enintään kahden desimaalin tarkkuudella.  

Kokonaisbruttopaino
Bruttopainon voi ilmoittaa joko koko lähetykselle yhteensä tai jokaiselle tavaraerälle erikseen. Bruttopaino ilmoitetaan kiloina, ja se on tavaran paino pakkauspäällyksineen lukuun ottamatta kuljetusvälineitä ja kontteja. Ilmoita alle 1 kg:n bruttopaino esimerkiksi muodossa "0,654", kuitenkin enintään 6 desimaalilla. Yli 1 kg:n painon voit pyöristää lähimpään kiloon.

Kuormalavojen paino voi olla mukana ilmoitetussa bruttopainossa, jos niiden paino on sisällytetty kuljetusasiakirjoissa ilmoitettuun tavaran painoon eikä kuormalavaa ole merkitty erikseen tulli-ilmoitukseen.

Kauppatapahtuman luonne

Valitse alasvetovalikosta koodi, joka kuvaa tuontitapahtumaa. Alasvetovalikon saat näkyviin painamalla kenttää ”Kauppatapahtuman luonne” tai käyttämällä etsi-toimintoa.

Toimitusehdot
Kuva tulliselvitettävän erän kuljetustiedosta: kuljetusmuoto rajalla, rajanylittävän aktiivisen kuljeutusvälineen kansallisuus ja kuljetusväline saavuttaessa. Kuljetusväline saavuttaessa sisältää tiedot sisämaan kuljetusmuoto sekä kuljetusmuodosta riippuen mahdollisesti kuljetusvälineen tunnus saavuttaessa ja tunnuksen tyyppi.

INCOTERM-koodi ja toimitusehdon mukainen sijainti
Valitse alasvetovalikosta INCOTERM-koodi, joka kuvaa toimitusehtoa. Saat alasvetovalikon näkyviin, kun painat kenttää ”INCOTERM-koodi”. Jos et käytä kansainvälisen kauppakamarin Incoterms-toimituslausekkeita, ilmoita koodiksi ”XXX – muut toimitusehdot”.

Ilmoita sijainti joko kenttään ”Sijainti (UN/LOCODE)” tai ”Sijainti”. UN/LOCODE on YK:n kaupan ja kuljetuksen sijaintikoodi. Kentässä ”Sijainti” ilmoita toimitusehdossa nimetty paikka tai terminaali. 

Valitse alasvetovalikosta määrämaan maakoodi, joka vastaa toimitusehdon mukaista sijaintia

Kuljetustiedot

Kuljetusmuoto rajalla
Valitse alasvetovalikosta kuljetusmuoto, jolla tavara tuodaan EU:n tullialueelle tai verorajan yli. Kuljetusmuoto valitaan aktiivisen kuljetusvälineen perusteella. Aktiivinen kuljetusväline on se, joka mahdollistaa kokonaisuuden liikkumisen (esimerkiksi alus, jos kuorma-auto on lastattu alukseen).

Rajan ylittävän aktiivisen kuljetusvälineen kansallisuus
Valitse aIasvetovalikosta kansallisuus kuljetusvälineelle, jolla tavara ylittää EU:n rajan.
lmoita kuljetusvälineen kansallisuus sellaisena kuin se on tiedossasi. Ilmoita kansallisuus, jos kyseessä on meri-, lento-, tai maantiekuljetus, sisävesikuljetus tai itsenäisesti liikkuva kuljetusväline. Saat alasvetovalikon näkyviin painamalla kenttää ”Rajan ylittävän aktiivisen kuljetusvälineen kansallisuus” tai käyttämällä etsi-toimintoa

Sisämaan kuljetusmuoto

Valitse kuljetusmuodon koodi sen kulkuneuvon mukaan, jolla tavara tuodaan sijaintipaikkaan.

Kuljetusvälineen tunnus saavuttaessa
Jos ilmoitit sisämaan kuljetusmuodon, ilmoita myös kuljetusvälineen tunnus. Sillä tunnistetaan kuljetusväline, johon tavarat ovat lastattuina sijaintipaikkaan tuotaessa. Tunnusta ei ilmoiteta, jos tavara kuljetetaan postiliikenteessä tai käyttäen kiinteitä kuljetuslaitteita. Maantiekuljetuksissa kuljetusvälineen tunnus on auton rekisterinumero. Jos käytetään vetoautoa ja perävaunua, ilmoita molempien tunnukset (merkitse vetoauton rekisterinumeron jälkeen perävaunun rekisteritunnus, esimerkiksi muodossa ABC-123 / AB-1234). Merikuljetuksesta ilmoita aluksen nimi tai IMO-numero. Ilmakuljetuksesta ilmoita lennon numero ja päivä. Jos lennon numero ei ole tiedossa, ilmoita ilma-aluksen rekisterinumero. Rautatiekuljetuksesta ilmoita vaunun tai vaunujen numerot.

Tunnuksen tyyppi
Jos ilmoitit sisämaan kuljetusmuodon, valitse alasvetovalikosta kuljetusvälineen tunnuksen tyyppi, esimerkiksi ”11 – merialuksen nimi”.

Reitti

Lähtöpaikka
Ilmoita kohdassa ”Lähtöpaikka” alkuperäinen lähetysmaa. Voit etsiä lähetysmaan koodin alasvetovalikosta syöttämällä kenttään maan nimen tai koodin alun tai käyttämällä etsi-toimintoa. 

Määränpää
Palvelu täyttää automaattisesti määrämaan sen mukaan, minkä ilmoitit määrämaaksi uuden ilmoituksen tyyppiä valitessasi. Verorajailmoituksissa määrämaa on aina Suomi, eikä sitä voi vaihtaa.

Sijaintitiedot 

Tullivarasto tai väliaikainen varasto: varastotunniste
Jos tavarat ovat ilmoitusta annettaessa tullivarastossa tai väliaikaisessa varastossa, ilmoita sijaintitiedoksi varasto, jonka kirjanpidossa tavarat ovat. Varastotunniste on EORI-numero jatko-osilla (esimerkiksi FI1234567-800101).

Tavaran sijainti
Kohdassa ”Tavaran sijainti” ilmoita tavaran sijaintipaikan tiedot silloin, kun tavara ei ole väliaikaisessa varastossa tai tullivarastossa. Esimerkiksi jos tavara on saapumistullitoimipaikassa, kun ilmoitusta annetaan, ilmoita saapumistullitoimipaikan osoitetiedot. Valitse maakoodiksi ”FI”.

Ehdotettu tarkastuspaikka

Kohdassa ”Ehdotettu tarkastuspaikka” ilmoita, missä paikassa haluaisit Tullin tarkastavan tavarat, jos tullitarkastus tehdään. 

Kohdassa ”Sijaintipaikan tyyppi” valitse alasvetovalikosta tarkastuspaikan tyyppi. Jos valitset tyypiksi ”B – luvanvarainen paikka”, valitse kenttään ”Sijaintipaikan tarkennin” alasvetovalikosta ”X – varastotunniste”. Tämän jälkeen näytölle aktivoituvat talouden toimijan tiedot. Jos ehdottamasi tarkastuspaikka on tullivarasto tai väliaikainen varasto, ilmoita kentässä ”Talouden toimija” varaston tunniste eli EORI-numero jatko-osilla (esimerkiksi FI1234567-800101). 

Jos haluaisit tavarat tarkastettavaksi paikassa, joka ei ole Tullin hyväksymä varasto, valitse ”Sijaintipaikan tyyppi” -kenttään ”D – Muu”. Tällöin palvelu täyttää kenttään ”Sijaintipaikan tarkennin” arvoksi ”Z – käyntiosoite”. Jos tavara esimerkiksi saapuu Ahvenanmaalle Långnäsin kautta ja ehdotat, että se mahdollisesti tarkastetaan Maarianhaminan tullissa, ilmoita Maarianhaminan tullin katuosoite. Tyyppiä ”D – Muu” voidaan käyttää myös force majeure -tilanteissa. Valitse maakoodiksi ”FI”.

Verorajailmoituksessa sijaintipaikan tyypiksi ei voi valita ”A – Tullin osoittama paikka” eikä ”C – Hyväksytty paikka”.

Lisätiedot

Palvelu täyttää kohtaan ”Lisätiedot” automaattisesti lisätietokoodin ”FIPDF”. Tämä tarkoittaa sitä, että palvelu luo päätöksistä määrämuotoisen pdf-asiakirjan, jonka voit myöhemmin hakea asiointipalvelusta. Älä poista tätä valintaa, jos tarvitset esimerkiksi luovutuspäätöksen esitettäväksi kuljetusliikkeelle tai varastonpitäjälle.

Jos sinun tarvitsee ilmoittaa jokin muu lisätieto, voit lisätä sen painikkeesta ”+ Lisää lisätieto”.

Jos teet kaksivaiheisen ilmoituksen, ilmoita lisätiedot kohdassa koodi FIEUP – Unionitavara toisesta EU-maasta luovutettu rahtikirjaa vastaan.

Jos olet vahingossa lisännyt ylimääräisen lisätietokoodirivin, poista se aktivoimalla rivin viereinen valintaruutu ja painamalla kohdan yläosassa olevaa painiketta ”Poista valitut”. Lisätietokoodi voi edellyttää vapaamuotoista kuvausta.

Liiteasiakirjat

Tuonnin tulli-ilmoituksessa on aina ilmoitettava kauppalasku tai vastaava asiakirja. Jos tavaraan liittyy muita Tullille ilmoitettavia liiteasiakirjoja, ilmoita myös ne. Ilmoita tässä koko ilmoitukselle yhteiset liiteasiakirjat.

Valitse alasvetovalikon ”Tyyppi” - kohdasta 1ZZZ – Muu asiakirja ja lisää ”Tunniste” -kohtaan Åland Postin asiakkaalle antama saapumisilmoituksen tunnus (AN-tunnus). 

Lisää asiakirja painamalla painiketta ”+ Lisää asiakirja”. Valitse alasvetovalikosta liiteasiakirjan tyyppi ja ilmoita asiakirjan tunniste, kuten liiteasiakirjan numero tai muu yksilöintitieto. Palvelu täyttää automaattisesti kentän ”Liitetiedoston viite”, jos lataat asiakirjan liitteeksi. 

Ilmoitettua asiakirjaa ei tarvitse ladata liitteeksi, ellei Tulli erikseen pyydä sitä.  Voit ladata liitteen painikkeesta ”Lataa liite”. Sallitut liitetiedoston muodot ovat PDF, JPG, PNG ja TIF. Liitteen enimmäiskoko on 5 MB.

Voit tarvittaessa lisätä asiakirjoja painikkeesta ”+ Lisää asiakirja”. Jos olet vahingossa lisännyt ylimääräisen liiteasiakirjarivin, poista se aktivoimalla valintaruutu liiteasiakirjan kohdalta ja painamalla kohdan yläosassa olevaa painiketta ”Poista valitut”.

Kontti

Jos tavarat on tuotu kontissa, paina painiketta ”+ Lisää kontti” ja ilmoita kontin tunnistenumero. Jos ilmoitukseen kuuluu useita kontteja, voit lisätä uusia kontteja painamalla painiketta ”+ Lisää kontti”.

Jos kaikki tavarat ovat samassa kontissa, ilmoita kontin tiedot sivulla ”Tulliselvitettävä erä”. Jos kontteja on useita ja tietty tavaraerä on tietyssä kontissa, ilmoita kontit tavaraeräkohtaisesti. Merikontista ilmoitetaan neljä kirjainta + kuusi numeroa + väliviiva + tarkistenumero.