Tavaraerä

Ilmoita samassa tavaraerässä tavarat, joilla on sama tullinimike, tavarankuvaus, edeltävä menettely, lisämenettely ja alkuperämaa. Jos esimerkiksi tullinimikkeitä on useita, ilmoita jokainen omana tavaraeränään.

Tavaraerän tietoihin kuuluvat: 
•    menettelytiedot
•    alkuperämaat
•    tavaraeräkohtainen yhtenäisviite
•    tullinimike ja tavarankuvausolisi
•    tullinimikkeeseen liittyvät TARIC-lisäkoodit, kansalliset lisäkoodit ja muut rajoituksiin liittyvät tiedot 
•    brutto- ja nettopaino, ja mahdollinen lisäpaljous
•    tavaran arvoon liittyvät tiedot
•    etuuskohtelu, kiintiö ja veroperusteet
•    pakkaukset
•    edeltävät asiakirjat
•    lisätietokoodit
•    mahdolliset liiteasiakirjat ja muut tullauksen viitetiedot
•    mahdollisen kontin tiedot

Nimike ja tavaraerän perustiedot

Pyydetty menettely

Palvelu täyttää aiempien valintojesi perusteella tiedon pyydetystä tullimenettelystä. Palvelu näyttää kohdassa tullimenettelyn, jonka olet valinnut, kun aloit tehdä ilmoitusta. Jos huomaat, että tullimenettelyn pitäisi olla jokin muu menettely, lopeta ilmoituksen täyttäminen, palaa alkunäytölle ja valitse oikea tulli-ilmoitus.

Edeltävä menettely 

Valitse alasvetovalikosta ilmoitusta edeltäneen tullimenettelyn koodi. Valitse koodiksi ”00”, jos tavaralla ei ole edeltävää tullimenettelyä (esim. tavara on väliaikaisesti varastoitu tai tavara tulee passitusmenettelyssä ilman, että se on ollut sitä ennen jossakin muussa tullimenettelyssä).

Lisämenettely 
Valitse alasvetovalikosta käytettävä lisämenettely. Paina painiketta ”+ Lisää”, jolloin valittu lisämenettely tulee näkyviin painikkeen oikealle puolelle. Lisämenettelyjä voi olla tavaralla useampi kuin yksi. Jos ilmoituksessa ei ole lisämenettelyä, valitse ”999 ei lisämenettelyä” ja vahvista valinta painikkeesta "+ Lisää". Voit poistaa lisämenettelyn painamalla menettelyn vieressä olevaa ”Poista”-painiketta. 

Alkuperämaa 
Ilmoita tavaran alkuperämaan maakoodi yleisten alkuperäsääntöjen mukaan. Alkuperämaa ja tullinimike vaikuttavat rajoitusten ilmoittamiseen. Jos et tiedä tavaran alkuperämaata, ilmoita lähetysmaa. Voit etsiä alkuperämaan koodin alasvetovalikosta syöttämällä kenttään maan nimen tai koodin alun tai käyttämällä hakutoimintoa, joka avaa valintalistan..

Etuuteen oikeuttava alkuperämaa tai maaryhmä

Jos haet tulli-ilmoituksella etuuskohtelua, ilmoita etuuskohteluun oikeuttava alkuperämaa tai maaryhmä. Voit etsiä alkuperämaan tai maaryhmän koodin alasvetovalikosta syöttämällä kenttään maan nimen tai koodin alun tai käyttämällä hakutoimintoa.

Yhtenäisviite (UCR)

Jos lähettäjä on antanut yhtenäisviitteen, joka on yksilöllinen ja pysyy samana läpi koko toimitusketjun, ilmoita se kohdassa ”Yhtenäisviite (UCR)”. Yhtenäisviite voi olla muodoltaan WCO (ISO 15459) -koodi tai vastaava

Nimike

Nimike eli tullinimike on ilmoitettava kymmenen numeron tarkkuudella. Kohdan ”Nimike” vieressä on linkki, josta pääset Fintaric-tullinimikepalveluun. Jos valitsemaasi nimikkeeseen kohdistuu rajoituksia tai kansallisia lisäkoodeja, ne tulevat näkyviin tavarankuvauksen alle kohtaan ”Sertifikaatit”. Jos tavarat ovat rajoitusten alaisia, ilmoita rajoitusten koodit ja tarvittavat asiakirjat.  Lue lisätietoa tullinimikkeistä : https://tulli.fi/yritysasiakkaat/tullinimikkeet

Tavarankuvaus

Kohdassa ”Tavarankuvaus” ilmoita tavaroista sellainen tavanomainen kauppanimitys, josta tavarat voidaan tunnistaa. Et voi käyttää tavaraa kuvaavaa yleisnimitystä tai pelkkää malli- tai tuotenumeroa. Tavarankuvauksena on kerrottava sanallisesti, mistä tavarasta on kysymys.

Esimerkiksi "vaatteet" ei ole riittävän tarkka kuvaus, vaan sinun pitää yksilöidä, minkälaista vaatteista on kyse, kuten "naisten puuvillaisia yöpukuja”. Nimitys ”varaosat” ei riitä, vaan on yksilöitävä, minkälaisista varaosista on kyse, esimerkiksi ”auton tuulilasi” tai ”tuulettimen hihna”.

TARIC-tiedot

Taric-tiedot

Taric-lisäkoodit
Jos nimikkeeseen liittyy rajoituksia, ota rajoituksiin kantaa valitsemalla valintapainikkeista oikea(t) taric-lisäkoodi(t). Voit tarkistaa EU:n alueella tulli-ilmoituksissa vaadittavat Taric-lisäkoodit Fintaric-tullinimikepalvelusta.

Kansalliset lisäkoodit
Ilmoita tavaran kansalliset lisäkoodi(t), jos palvelu sitä edellyttää.

Kohdassa ”Kansalliset lisäkoodit” valitse koodi arvonlisäveroprosentin mukaan.
Yleinen arvonlisäverokanta on 24 %, ja sen koodi on ”Q099 – Arvonlisävero 24 %”. 
Elintarvikkeiden arvonlisäverokanta on 14 %, ja sen koodi ”Q227 – Arvonlisävero 14 %”. 
Kirjojen arvonlisäverokanta on 10 %, ja sen koodi on ”Q085 – Arvonlisävero 10 %”.
Arvonlisäverokanta on ilmoitettava riippumatta siitä, kantaako arvonlisäveron Tulli vai Verohallinto. 

Sertifikaatit

Tavaraan voi kohdistua useita rajoituksia ja niihin liittyviä sertifikaatteja. Sertifikaatit näkyvät palvelussa automaattisesti, ja sinun on otettava kantaa jokaiseen niistä joko aktivoimalla tai jättämällä aktivoimatta valintaruutu. 

Jos esimerkiksi ilmoitat ”Nimike”-kohdassa nimikkeen 6505003000 (lippalakkeja) eivätkä lippalakkisi ole hyljetuotteita, valitse näkyviin tulevista vaihtoehdoista ehtokoodi ”Y032” eli ”Muut tavarat kuin asetuksessa (EU) 2015/1850 (EUVL L 271) mainitut hyljetuotteet”. Jos lippalakkisi ovat hyljetuotteita, valitse asianmukainen todistus.

CUS-koodi
CUS-numero on Euroopan vaarallisten kemikaalien vientiin ja tuontiin liittyvä tunnistenumero (Tulliunioni- ja tilastonumero, ECICS-tietokannan tunniste).CUS-numero on ilmoitettava, jos EU:n tullinimikkeitä koskeva lainsäädäntö sitä edellyttää. Ilmoita CUS-koodi, jos tavaraan kohdistuu Taricin mukaisia CUS-koodiin liittyviä toimenpiteitä. Koodin ilmoittaminen ei vapauta tavarankuvauksen ilmoittamisesta. Voit lukea lisää CUS-koodista https://echa.europa.eu/fi/home

Pakkaukset

Ilmoita pakkaustieto.Valitse ensimmäiseen sarakkeeseen pakkausten lajia ilmaiseva koodi. Pakkauksella tarkoitetaan yksikköä, jota ei voida jakaa ilman pakkauksen purkamista. 

Ilmoita toisessa sarakkeessa yksittäisten pakkausten lukumäärä, eli niiden pakkausten määrä, joita ei voida jakaa ilman että pakkaus puretaan. Jos tavaroita ei ole pakattu, ilmoita tavaroiden kappalemäärä. Irtotavarasta ei tarvitse merkitä lukumäärää.

Jos samaan pakkaukseen on pakattu enemmän kuin yksi tavaraerä, ilmoita vähintään yhden tavaraerän tiedoissa pakkausten lukumääräksi yksi (1). Muiden samassa pakkauksessa olevien tavaraerien tiedoissa ilmoita pakkausten lukumääräksi nolla (0).

Ilmoita viimeisessä sarakkeessa vapaamuotoinen kuvaus kollien tai pakkausten merkinnöistä ja numeroista. Jos kolleissa ei ole merkintöjä, ilmoita "Ei merkkejä". Jos pakkauksen lukumääräksi on ilmoitettu nolla, ilmoita samat pakkausmerkinnät kuin sillä erällä, jossa pakkausten kokonaismäärä on ilmoitettu. 

Jos tavaralla on useampi pakkauslaji, ilmoita ne omilla riveillä. Saat näkyviin uuden rivin kun  painat painiketta ”+ Lisää pakkaus”.

Edeltävät asiakirjat

Kuva edeltävästä asiakirjasta ilmoitettavista tiedoista. Ilmoitettavia tietoja ovat edeltävän asiakirjan tyyppi, viite, erän numero ja kuljetusasiakirjan tunniste. Näkyvissä myös painikkeet ”+Lisää asiakirja” ja ”Poista valitut”.

Ilmoita ensimmäiseen sarakkeeseen edeltävän asiakirjan tyyppi. Valitse tyyppi alasvetovalikosta seuraavien ohjeiden mukaan:

  • Jos kuljetusliike on ilmoittanut edeltävänä asiakirjana MRN-viitenumeron, ilmoita asiakirjan tyypiksi joko ”355 – Saapumisen yleisilmoitus” tai ”337 – Yleisilmoitus”. Selvitä kuljetusliikkeen saapumisilmoituksesta, kumpi on kyseessä. Jos kuljetusliike on antanut MRN-numeron Arex-järjestelmään, voit tarkistaa ilmoitustyypin myös Tullin MRN-tunnus-asiointipalvelusta. Kuljetusasiakirjan tunniste täytetään ainoastaan postilähetyksistä. 
  • Jos tavara saapuu passitusmenettelyssä, ilmoita edeltäväksi asiakirjaksi ”821 – Passitusilmoitus”.
  • Jos lähetysmaa on Norja eikä edeltävää menettelyä ole, edeltävää asiakirjaa ei ilmoiteta. 
  • Jos edeltävä ilmoitus on tullivarastoinnin sähköinen ilmoitus, valitse MRN. 
  • Jos edeltävä menettely on annettu varamenettelyssä eikä varamenettely ole saanut MRN-numeroa, ilmoita asiakirjan tyypiksi ZZZ.
  • Jos jälleentuodaan tavaraa, jonka edeltäväksi menettelyksi ilmoitetaan ”21 – Jälleenvienti”, ilmoita edeltäväksi asiakirjaksi tästä huolimatta ”355  –   saapumisen yleisilmoitus”, ”337 – yleisilmoitus” tai ”821 – passitusilmoitus”. 
  • Jos edeltävä menettely on ”51 – Sisäinen jalostus”, ilmoita edeltäväksi asiakirjaksi ”IM – Tuonti-ilmoitus” tai ”821 – Passitusilmoitus”. Jos ilmoitat postilähetyksen saapumistunnuksen jo valitessasi ilmoitusta, edeltävän asiakirjan tiedot täyttyvät automaattisesti. 
  • Jos tavara saapuu postilähetyksenä, eikä siitä ole annettu saapumisen yleisilmoitusta, ilmoita edeltävän asiakirjan tyypiksi ”781 – Postilähetyksen saapumistunnus” ja viitteeksi saapumistunnus. 

Jos käytät viitteenä MRN-numeroa, ilmoita siihen liittyvä tavaraerän järjestysnumero sarakkeessa ”Erän numero”. Passitusilmoitusten tavaraeränumeroa ei tarvitse ilmoittaa. 
Kuljetusasiakirjan tunnistetta viimeisessä sarakkeessa ei toistaiseksi tarvitse täyttää itse. 

Lisätiedot

Jos sinun tarvitsee ilmoittaa tavaraerälle lisätietoja, voit lisätä niitä painikkeesta ”+ Lisää lisätieto”. Valitse ”Koodi”-sarakkeen alasvetovalikosta lisätietokoodi. Ilmoita ”Kuvaus”-sarakkeessa lisätietokoodin edellyttämä tieto. Jos tullaat ajoneuvoa, valitse koodiksi ”FIXBC – Ajoneuvon valmistenumero” ja ilmoita ”Kuvaus”-sarakkeessa ajoneuvon valmistenumero. Voit tarvittaessa valita useamman lisätietokoodin.

Liiteasiakirjat

Voit lisätä liiteasiakirjan painikkeesta ”+ Lisää asiakirja”. Täytä ainakin sarakkeet ”Tyyppi” ja ”Tunniste”. 

Asiakirjaa ei tarvitse ladata ilmoitukseen liitteeksi, ellei Tulli erikseen pyydä sitä. Jos haluat ladata asiakirjan liitteeksi, paina painiketta ”Lataa liite”. Sallitut liitetiedoston muodot ovat PDF, JPG, PNG ja TIF. Liitteen enimmäiskoko on 5 MB. Kun olet ladannut liitteen, palvelu näyttää sarakkeen ”Liitteen viite”, jossa on Tullin liitetiedostolle antama viitenumero.

Kontti

Jos tavara on kontissa etkä ole ilmoittanut kontin tietoa tulliselvitettävän erän tiedoissa, ilmoita kontin tiedot ”Tavaraerät”-sivulla. Jos tavara on ilmoitushetkellä kontissa, ilmoita merikontin, jalkalavakontin, puoliperävaunun tai lentoliikenteen intermodaalikontin tunnistenumerot. Merikontista ilmoitetaan neljä kirjainta + kuusi numeroa + väliviiva + tarkistenumero.

Tavaran määrätiedot

Bruttopaino

Bruttopaino on tavaran paino pakkauspäällyksineen lukuun ottamatta kuljetusvälineitä ja kontteja. Bruttopaino ilmoitetaan kiloina. Ilmoita alle 1 kg:n bruttopaino esimerkiksi muodossa "0,654", kuitenkin enintään 6 desimaalilla. Yli 1 kg:n painon voit pyöristää lähimpään kiloon pyöristyssääntöjen mukaisesti. Jos et voi ilmoittaa tavaraeräkohtaista bruttopainoa, ilmoita bruttopaino koko tulliselvitettävän erän tiedoissa.

Nettopaino
Nettopaino on tavaran paino ilman pakkauspäällyksiä. 

Lisäpaljoudet
Jos Taricissa vaaditaan nimikkeelle lisäpaljousyksikkö, se tulee näkyviin palvelussa. Ilmoita  määrä kohdassa ”Lisäpaljous”, esimerkiksi useat vaatenimikkkeet tarvitsevat lisäpaljoudeksi kappalemäärän (NAR). 

Tavaran arvotiedot 

Tilastoarvo

Ilmoita tavaran tilastoarvo euroina. Tilastoarvolla tarkoitetaan tavaran arvoa Suomeen saapuessa. Siihen lasketaan mukaan todelliset tai tarvittaessa laskennalliset kuljetus- ja vakuutuskustannukset sekä tarvittaessa hintaan sisältymättömät ilmaistoimitukset. Tilastoarvo on ilmoitettava, vaikka tavarasta ei ole maksettu mitään.

Kauppahinta

Ilmoita tavarasta maksettu tai maksettava hinta. Ilmoita kauppahinta kahden desimaalin tarkkuudella kauppalaskun mukaisessa valuutassa.

Tavaran arvoon lisättävät ja vähennettävät erät

Jos tavarasta maksettuun tai maksettavaan hintaan on lisättävä tai vähenettävä kustannuksia tullausarvon tai arvonlisäveron perusteen laskemiseksi, paina painiketta ”+ Lisää”, jolloin näytölle ilmestyy uusi arvorivi. Lue lisää tullausarvon muodostumisesta Tullin verkkosivuilta.

Valitse alasvetovalikosta lisättävän tai vähennettävän erän koodi. Numerolla 1 ja kirjaimella A alkavat arvolajit ovat tullausarvoon lisättäviä eriä, numerolla 2 ja kirjaimella B alkavat arvolajit ovat tullausarvosta vähennettäviä eriä. Koodeja 1A ja 2A voi käyttää vain, jos tavaran arvo on alle 20 000 euroa tai siitä ei kanneta tullia. Ulkoisen jalostuksen arvoista on erilliset ohjeet Tullin verkkosivuilla

Jos olet arvonlisäverorekisteröimätön asiakas, valitse myös tarvittavat numerolla 3 alkavat arvonlisäveroarvoon lisättävät erät.

Valuutta 
Ilmoita kauppahinnan ja lisättävien tai vähennettävien kustannusten valuuttalajit.

Arvonlisäveron peruste

Jos olet arvonlisäverorekisteröitynyt asiakas, ilmoita tiedot arvonlisäverosta ja veron perusteesta Omavero-palvelussa.

Jos olet yksityishenkilö tai arvonlisäverorekisteröimätön asiakas, ilmoita tulli-ilmoituksessa myös arvonlisäveroarvoon lisättävät erät. Ilmoita tiedot numerolla 3 alkavilla koodeilla, jolloin palvelu laskee ne automaattisesti arvonlisäveronperusteeseen. Esimerkiksi tullausarvoon kuulumaton rahti ilmoitetaan koodilla ”3A – Kuljetus, lastaus ja purkaus ja vakuutus ja muut maahantuontiin liittyvät kustannukset kuljetussopimukseen liittyvään ensimmäiseen Suomessa olevaan määräpaikkaan saakka”.

Koodi ”80 – Poikkeava alv-peruste” on käytössä vain tietyissä Verohallinnon määrittämissä poikkeustapauksissa, esimerkiksi kun käytät tullimenettelykoodia 6122. Jos tuotavista tavaroista kannetaan tullia, kannettavan tullin määrä on lisättävä arvonlisäveronperusteeseen. Jos käytät koodia ”80 – Poikkeava alv-peruste”, sinun on laskettava kannetavat tullit itse arvonlisäveronperusteeseen. Lue lisää Verohallinnon ohjeesta ”Maahantuonnin arvonlisäveron peruste”.

Arvonmääritysmenetelmä 

Valitse arvonmäärityksen menetelmä valikosta. Valitse koodi 1, jos tullausarvo perustuu hintaan, joka tavarasta on maksettu tai on maksettava, kun se myydään vietäväksi EU:n tullialueelle.

Arvon määrityksen indikaattorit 

Kun tullausarvo on yli 20 000 euroa, maksat tullia ja tuonti on kaupallista, ilmoita arvon määrityksen indikaattorit kysymysten perusteella. Jos ostajalla ja myyjällä ei ole keskenään etuyhteyttä, vastaa ensimmäiseen kysymykseen radiopainikkeella ”0”. Sen jälkeen voit siirtyä ilmoituksessa eteenpäin. Jos ostajalla ja myyjällä on etuyhteys, vastaa ensimmäiseen kysymykseen radiopainikkeella ”1”, jolloin sinun pitää vastata seuraaviin kysymyksiin.

Etuuskohtelu ja kiintiö 

Valitse valikosta tarvittava etuuskohtelukoodi. Jos et hae tullietuuskohtelua, valitse etuuskohtelukoodiksi ”100 – Kolmansiin maihin sovellettava yleinen tulli”.

Täytä kohta ”Kiintiön järjestysnumero” vain silloin, jos haet EU:n tariffikiintiöiden kautta hallinnoitavaa kiintiöetuutta eli alennettu tullia tai tullittomuutta. Venäjän puutullikiintiöitä ei ilmoiteta tässä.

Veroperusteet

Ilmoita kiintiöpaljous, tai jos tavara vaatii tullinimikkeen perusteella erillisen veronlaskentapaljouden, ilmoita sen määrä tässä. Täytä veroperuste (arvo) kohtaan ”Verojen laskeminen – veroperuste”. Täytä yksikkö kohtaan ”Verojen laskeminen – veroperusteen yksikkö”.

Asiakirjojen ja sertifikaattien lisäviitteet

Kohdassa ”Asiakirjojen ja sertifikaattien lisäviitteet” palvelu täyttää viitetiedon automaattisesti aiemmin ilmoittamiesi valintojen perusteella, jos tavara on lähetetty EU:n ulkopuolelta ja siihen voi liittyä rajoituksia.

Siirtyminen tavaraerän tiedoista eteenpäin

Kun olet syöttänyt kaikki tavaraerän tiedot, voit joko lisätä seuraavan tavaraerän painikkeesta ”+Lisää tavaraerä” tai siirtyä Yhteenveto ja lähettäminen-sivulle painikkeesta ”Seuraava”.