Tavaraerä

Ilmoita ”Tavaraerä”-sivulla yksittäisen tavaraerän tiedot. Ilmoita samassa tavaraerässä tavarat, joilla on sama tullinimike, tavarankuvaus, edeltävä menettely, lisämenettely ja alkuperämaa. 
Jos tullinimikkeitä on useita, ilmoita jokainen omana tavaraeränään.

Tavaraerän tietoihin kuuluvat 

 • menettelytiedot
 • alkuperämaat
 • tavaraeräkohtainen yhtenäisviite
 • tullinimike ja tavarankuvaus
 • brutto- ja nettopaino sekä mahdollinen lisäpaljous
 • tavaran arvotiedot
 • etuuskohtelu, kiintiö ja veroperusteet
 • pakkaukset
 • edeltävät asiakirjat
 • lisätietokoodit 
 • mahdolliset liiteasiakirjat
 • mahdollisen kontin tiedot
   

Nimike ja tavaraerän perustiedot

Pyydetty menettely
Kenttään ”Pyydetty menettely” palvelu täyttää aloitussivulla valitsemasi ilmoitustyypin perusteella automaattisesti ”40 – Luovutus vapaaseen liikkeeseen”. Jos huomaat, että tullimenettelyn pitäisi olla jokin muu menettely, lopeta ilmoituksen täyttäminen, palaa alkunäytölle ja valitse oikea tulli-ilmoitus.

Edeltävä menettely

Valitse alasvetovalikosta ilmoitusta edeltäneen tullimenettelyn koodi. Jos tavaralla ei ole edeltävää tullimenettelyä (esim. tavara on väliaikaisesti varastoitu), valitse koodiksi ”00”. Jos edeltävä tullimenettely on ollut passitus, ilmoita passitusta edeltänyt menettely. Ilmoita kuitenkin edeltäväksi asiakirjaksi passitusilmoituksen viitenumero.

Lisämenettely 
Kun olet aloitussivulla valinnut tuovasi tavaraa EU-maasta Suomeen, palvelu luo kohtaan ”Lisämenettely” automaattisesti verorajailmoituksessa tarvittavan ”F15”-merkinnän.

Lisäksi voit valita alasvetovalikosta muita käytettäviä lisämenettelyjä. Paina painiketta ”+ Lisää”, jolloin valittu lisämenettely tulee näkyviin painikkeen oikealle puolelle. Lisämenettelyjä voi olla tavaralla useampi kuin yksi. Voit poistaa lisämenettelyn painamalla ”Poista”-painiketta.

Jos ilmoitus tehdään jälkikäteen, tulee ilmoitukselle lisätä päivämäärä sekä lisämenettelykoodi 680 Tulli-ilmoitus annettu jälkikäteen.

Yhtenäisviite (UCR)
Jos lähettäjä on antanut yhtenäisviitteen, joka on yksilöllinen ja pysyy samana läpi koko toimitusketjun, ilmoita se kohdassa ”Yhtenäisviite (UCR)”. Yhtenäisviite voi olla muodoltaan WCO (ISO 15459) -koodi tai vastaava.

Nimike 
Nimike eli tullinimike on ilmoitettava kahdeksan numeron tarkkuudella. Lue lisätietoa tullinimikkeestä: https://tulli.fi/yritysasiakkaat/tullinimikkeet 

Tavarankuvaus
Kohdassa ”Tavarankuvaus” ilmoita tavaroista sellainen tavanomainen kauppanimitys, josta tavarat voidaan tunnistaa. Et voi käyttää tavaraa kuvaavaa yleisnimitystä tai pelkkää malli- tai tuotenumeroa. Tavarankuvauksena on kerrottava sanallisesti, mistä tavarasta on kysymys.

Esimerkiksi "vaatteet" ei ole riittävän tarkka kuvaus, vaan sinun pitää yksilöidä, minkälaisista vaatteista on kyse, kuten "naisten puuvillaisia yöpukuja”. Nimitys ”varaosat” ei riitä, vaan on yksilöitävä, minkälaisista varaosista on kyse, esimerkiksi ”auton tuulilasi” tai ”tuulettimen hihna”.

Taric-tiedot

Kuva TARIC-tiedoista: Kansalliset lisäkoodit ja TARIC-lisäkoodit. Molemmissa painikkeet ”+Lisää koodi” ja ”Poista valitut”.

Taric-lisäkoodit
Jos nimikkeeseen liittyy rajoituksia, ota rajoituksiin kantaa valitsemalla valintapainikkeista oikea(t) taric-lisäkoodi(t). 

Kansalliset lisäkoodit
Unionitavaran tuonnissa kansallisia lisäkoodeja ei tarvitse valita.

CUS-koodi
CUS-numero on Euroopan vaarallisten kemikaalien vientiin ja tuontiin liittyvä tunnistenumero (Tulliunioni- ja tilastonumero, ECICS-tietokannan tunniste). CUS-numero on ilmoitettava, jos EU:n tullinimikkeitä koskeva lainsäädäntö sitä edellyttää. Ilmoita CUS-koodi, jos tavaraan kohdistuu Taric-nimikkeistön mukaisia CUS-koodiin liittyviä toimenpiteitä. Koodin lisäksi on kuitenkin ilmoitettava aina myös tavarankuvaus. Lue lisää CUS-koodeista Euroopan kemikaaliviraston sivuilta https://echa.europa.eu/fi/home.

Pakkaukset

Valitse alasvetovalikosta pakkausten lajia ilmaiseva koodi. Pakkauksella tarkoitetaan yksikköä, jota ei voida jakaa ilman pakkauksen purkamista.

Ilmoita yksittäisten pakkausten lukumäärä, eli niiden pakkausten määrä, joita ei voida jakaa ilman pakkauksen purkamista. Jos tavaroita ei ole pakattu, ilmoita tavaroiden kappalemäärä. Irtotavarasta ei tarvitse merkitä lukumäärää.

Jos samaan pakkaukseen on pakattu enemmän kuin yksi tavaraerä, ilmoita vähintään yhden tavaraerän tiedoissa pakkausten lukumääräksi yksi (1). Muiden samassa pakkauksessa olevien tavaraerien tiedoissa ilmoita pakkausten lukumääräksi nolla (0).

Ilmoita kentässä ”Lähetysmerkinnät” vapaamuotoinen kuvaus kollien tai pakkausten merkinnöistä ja numeroista. Jos kolleissa ei ole merkintöjä, ilmoita "Ei merkkejä". Jos pakkauksen lukumääräksi on ilmoitettu nolla, ilmoita samat pakkausmerkinnät kuin sillä erällä, jossa pakkausten kokonaismäärä on ilmoitettu.

Edeltävät asiakirjat

Kuva edeltävästä asiakirjasta ilmoitettavista tiedoista. Ilmoitettavia tietoja ovat edeltävän asiakirjan tyyppi, viite, erän numero ja kuljetusasiakirjan tunniste. Näkyvissä myös painikkeet ”+Lisää asiakirja” ja ”Poista valitut”.

Ilmoita edeltävä asiakirja, jos lähetyksellä on sellainen. Voit ilmoittaa vain yhden edeltävän asiakirjan. Jos olet syöttänyt alkunäytölle saapumis- tai lähetystunnuksen ja edeltävän asiakirjan tiedoissa näkyy kaksi edeltävää asiakirjaa, joista toinen on postin saapumistunnus ja toinen passituksen MRN. Poista postin saapumistunnus ja ilmoita sen tiedot liiteasiakirjoissa koodilla 1ZZZ – Muu asiakirja. 

Jos et ole syöttänyt alkunäytölle saapumis- tai lähetystunnusta, ilmoita edeltävän asiakirjan tyypiksi ”781” ja täytä sarakkeeseen ”Viite” saapumistunnus. Jos tavarasta on annettu kaksivaiheinen ilmoitus ja se on saanut tulonumeron, ilmoita edeltävän asiakirjan tyypiksi ”ZZZ”. Jos edeltävä menettely on annettu varamenettelyssä eikä varamenettely ole saanut MRN-numeroa, ilmoita tyypiksi ”ZZZ”. Kahteen viimeiseen sarakkeeseen eli sarakkeisiin ”Erän numero” ja ”Kuljetusasiakirjan tunniste” ei tarvitse täyttää itse mitään tietoa. 

Jos lähetyksellä ei ole edeltävää asiakirjaa ja olet vahingossa lisännyt tyhjän rivin painikkeesta ”+ Lisää asiakirja”, poista rivi aktivoimalla rivin viereinen valintaruutu ja painamalla kohdan yläosassa olevaa painiketta ”Poista valitut”.

Lisätiedot

Valitse tarvittaessa tavaraerälle lisätietokoodeja. Voit tarvittaessa valita useamman lisätietokoodin.

Liiteasiakirjat

Ilmoitettua liiteasiakirjaa ei tarvitse ladata, ellei Tulli erikseen pyydä sitä. Jos haluat ladata asiakirjan liitteeksi, paina painiketta ”Lataa liite”. Sallitut liitetiedoston muodot ovat PDF, JPG, PNG ja TIF. Liitteen enimmäiskoko on 5 MB. Kun olet ladannut liitteen, palvelu näyttää sarakkeen ”Liitteen viite”, jossa on Tullin liitetiedostolle antama viitenumero.

Kontti

Jos tavara on kontissa etkä ole ilmoittanut kontin tietoa tulliselvitettävän erän tiedoissa, ilmoita kontin tiedot ”Tavaraerät”-sivulla. Jos tavara on ilmoitushetkellä kontissa, ilmoita merikontin, jalkalavakontin, puoliperävaunun tai lentoliikenteen intermodaalikontin tunnistenumerot. Merikontista ilmoitetaan neljä kirjainta + kuusi numeroa + väliviiva + tarkistenumero.

Tavaraerän määrätiedot

Nettopaino
Nettopaino on tavaran paino ilman pakkauspäällyksiä.

Lisäpaljoudet

Jos Taric-nimikkeistössä vaaditaan nimikkeelle lisäpaljousyksikkö, se tulee näkyviin palvelussa. Ilmoita määrä kohdassa ”Lisäpaljous”. Esimerkiksi useat vaatenimikkkeet tarvitsevat lisäpaljoudeksi kappalemäärän (NAR).

Tavaran arvotiedot

Tilastoarvo
Ilmoita tavaran tilastoarvo euroina. Tilastoarvolla tarkoitetaan tavaran arvoa Suomeen saapuessa. Siihen lasketaan mukaan todelliset tai tarvittaessa laskennalliset kuljetus- ja vakuutuskustannukset

Kauppahinta
Ilmoita tavarasta maksettu tai maksettava hinta. Ilmoita kauppahinta kahden desimaalin tarkkuudella kauppalaskun mukaisessa valuutassa.

Tavaran arvoon lisättävät ja vähennettävät erät
Jos tavaran tuoja ei ole arvonlisäverorekisteröity, ilmoita sellaiset muut maksetut kustannukset (esim. kuljetuskustannukset), jotka tavarasta maksettuun tai maksettavaan hintaan on lisättävä, jotta tavaralle voidaan laskea arvonlisäveron peruste. Paina painiketta ”+ Lisää”, jolloin näytölle ilmestyy uusi arvorivi. Valitse alasvetovalikosta lisättävän tai vähennettävän erän koodi. Esimerkiksi arvonlisäveroarvoon sisällytettäville kuljetus-, purkaus- ja muille kustannuksille valitse koodi 3A. Lue tarkempia ohjeita arvonlisäveron perusteeseen kuuluvista kustannuksista Verohallinnon verkkosivuilta.

Kun tavara tuodaan toisesta EU-maasta, arvonlisäverorekisteröidyn tuojan on ilmoitettava arvonlisäveron perusteeseen kuuluvat erät Verohallinnolle veroilmoituksessa. Tällöin tulli-ilmoituksessa ei tarvitse ilmoittaa näitä kustannuksia. Tulli-ilmoituksessa ei siis tarvitse ilmoittaa esimerkiksi kuljetus- ja muita kustannuksia, jotka on maksettu erikseen tavaran kuljettamisesta Ruotsista Suomeen. Voit silti halutessasi ilmoittaa tällaiset kustannukset lisättävänä eränä myös tulli-ilmoituksessa. Käytä tässä tapauksessa koodia ”1A – Lisättävät yhteensä”, vaikka unionitavaran tuonnissa ei varsinaisesti lasketakaan tullausarvoa.

Valuutta 
Ilmoita kauppahinnan ja lisättävien / vähennettävien kustannusten valuuttalajit.

ALV
Kohta ”ALV” näkyy vain silloin, jos tuoja on arvonlisäverorekisterömätön. 
Valitse arvonlisäveroprosentti painamalla radiopainiketta arvonlisäveroprosentin edessä. Yleinen arvonlisäverokanta on 24 %, elintarvikkeiden arvonlisäverokanta on 14 % ja kirjojen arvonlisäverokanta on 10 %. Arvonlisäverokanta on ilmoitettava riippumatta siitä, kantaako arvonlisäveron Tulli vai Verohallinto. Arvonlisäveroprosenttia on mahdollista muuttaa myös kohdassa "Kansallinen lisäkoodi".

Arvonmäärityksen indikaattorit

Arvonmäärityksen indikaattorit eivät ole tällä ilmoituksella käytössä.

Etuuskohtelut ja kiintiöt

Valitse alasvetovalikosta etuuskohtelukoodi ”100 – Kolmansiin maihin sovellettava yleinen tulli”.

Veroperusteet

Täytä veroperuste(arvo) kohtaan verojen laskeminen – veroperuste ja valuuttalaji kohtaan verojen laskeminen – veroperusteen yksikkö.

Asiakirjojen ja sertifikaattien lisäviitteet

Kohtaa ”Asiakirjojen ja sertifikaattien lisäviitteet” ei verorajailmoituksessa täytetä.

Siirtyminen tavaraerän tiedoista eteenpäin

Kun olet syöttänyt kaikki tavaraerän tiedot, voit lisätä seuraavan tavaraerän painikkeesta ”+ Lisää tavaraerä”. Voit myös siirtyä sivulle ”Yhteenveto ja lähettäminen” painikkeesta ”Seuraava”.