Tavaraerä

Ilmoita samassa tavaraerässä tavarat, joilla on sama tullinimike, tavarankuvaus, edeltävä menettely, lisämenettely ja alkuperämaa. Jos esimerkiksi tullinimikkeitä on useita, ilmoita jokainen omana tavaraeränään.

Tavaraerän tietoihin kuuluvat

 • menettelytiedot
 • alkuperämaat
 • tavaraeräkohtainen yhtenäisviite
 • tullinimike ja tavarankuvaus
 • tullinimikkeeseen liittyvät TARIC-lisäkoodit, kansalliset lisäkoodit ja muut rajoituksiin liittyvät tiedot 
 • brutto- ja nettopaino sekä mahdollinen lisäpaljous
 • tavaran arvotiedot
 • etuuskohtelu, kiintiö ja veroperusteet
 • pakkaukset
 • edeltävät asiakirjat
 • lisätietokoodit
 • mahdolliset liiteasiakirjat ja muut tullauksen viitetiedot
 • mahdollisen kontin tiedot.

Nimike ja tavaraerän perustiedot

Ilmoita tässä kohdassa vaaditut perustiedot tavaraerästä. Lue tarkemmat ohjeet alta.

Pyydetty menettely

Palvelu täyttää aiempien valintojesi perusteella tiedon pyydetystä tullimenettelystä. Palvelu näyttää kohdassa tullimenettelyn, jonka olet valinnut, kun aloit tehdä ilmoitusta. Jos tullimenettely on väärä, sinun pitää aloittaa ilmoituksen tekeminen alusta.

Edeltävä menettely

Valitse alasvetovalikosta ilmoitusta edeltäneen tullimenettelyn koodi. Valitse koodiksi ”00”, jos tavaralla ei ole edeltävää tullimenettelyä (esim. tavara on väliaikaisesti varastoitu tai tavara tulee passitusmenettelyssä ilman, että se on ollut sitä ennen jossakin muussa tullimenettelyssä).  

Lisämenettely

Valitse alasvetovalikosta tarvittavat lisämenettelykoodit. Huomioi, että sinun pitää tämän jälkeen valita painike ”+ Lisää”. Vasta tämän jälkeen valitsemasi lisämenettely tallentuu ja tulee näkyviin.
Lisämenettelyjä voi olla tavaralla yksi tai useampi. Jos ilmoituksessa ei ole lisämenettelyä, valitse ”999 – Ei lisämenettelyä”. Voit poistaa lisämenettelyn painamalla menettelyn vieressä olevaa ”Poista”-painiketta. 

Alkuperämaa

Valitse tavaran alkuperämaan maakoodi yleisten alkuperäsääntöjen mukaan. Alkuperämaa ja tullinimike vaikuttavat rajoitusten ilmoittamiseen. Jos et tiedä tavaran alkuperämaata, ilmoita lähetysmaa. Voit etsiä alkuperämaan koodin alasvetovalikosta syöttämällä kenttään maan nimen tai koodin alun tai käyttämällä hakutoimintoa, joka avaa valintalistan. 

Etuuteen oikeuttava alkuperämaa tai maaryhmä

Jos haet yksinkertaistetulla tulli-ilmoituksella etuuskohtelua, ilmoita etuuskohteluun oikeuttava alkuperämaa tai maaryhmä. Etuuskohtelulla voit saada tullittomuuden tai alemman tullin. Voit etsiä alkuperämaan tai maaryhmän koodin alasvetovalikosta syöttämällä kenttään maan tai maaryhmän nimen tai koodin alun tai käyttämällä hakutoimintoa.

Viitenumero (UCR)

Tätä kohtaa ei tarvitse yleensä täyttää. Täytä kohta vain, jos lähettäjä on antanut lähetykselle yksilöllisen viitteen, joka pysyy samana läpi koko toimitusketjun. Viite voi olla WCO:n ISO 15459 -standardin mukainen koodi tai vastaava. 

Nimike

Ilmoita tavaroiden tullinimikkeet kymmenen numeron tarkkuudella.

Jos sinulla on maahantuotavalle tavaralle sitova tariffitietopäätös, sinun on käytettävä päätöksessä annettua nimikettä. Ilmoita lisäksi myöhemmin ”Liiteasiakirjat”-kohdassa tyypiksi ”C626 – BTI - Sitovaa tariffitietoa koskevat päätös (delegoidun asetuksen (EU) 2015/2446 liitteessä A oleva sarake 1a)” ja sen tunnisteeksi päätöksen viitenumero.

Jos et tiedä tullinimikettä, etsi se Fintaric-tullinimikepalvelusta tai Taric-tietokannasta tai kysy se Tullin neuvonnasta. Pääset Fintaric-tullinimikepalveluun myös palvelussa näkyvästä linkistä. Jos valitsemaasi nimikkeeseen kohdistuu rajoituksia tai kansallisia lisäkoodeja, ne tulevat näkyviin ”TARIC-tiedot”-kohtaan. Lue lisää tullinimikkeistä Tullin verkkosivuilta. 

Tavarankuvaus

Kohdassa ”Tavarankuvaus” ilmoita tavaroista sellainen tavanomainen kauppanimitys, josta tavarat voidaan tunnistaa. Et voi käyttää tavaraa kuvaavaa yleisnimitystä tai pelkkää malli- tai tuotenumeroa. Tavarankuvauksena on kerrottava sanallisesti, mistä tavarasta on kysymys.

Esimerkiksi "vaatteet" ei ole riittävän tarkka kuvaus, vaan sinun pitää yksilöidä, minkälaista vaatteista on kyse, kuten "naisten puuvillaisia yöpukuja”. Nimitys ”varaosat” ei riitä, vaan on yksilöitävä, minkälaisista varaosista on kyse, esimerkiksi ”auton tuulilasi” tai ”tuulettimen hihna”.

TARIC-tiedot

Ilmoita tässä kohdassa vaaditut tiedot TARIC-lisäkoodeista, kansallisista lisäkoodeista ja mahdollisista sertifikaateista. Lue tarkemmat ohjeet alta.

Sertifikaatit

Tavaraan voi kohdistua useita rajoituksia ja niihin liittyviä sertifikaatteja. Sertifikaatit näkyvät palvelussa automaattisesti aiempien valintojesi perusteella. Sinun on otettava kantaa jokaiseen niistä joko valitsemalla valintaruutu tai jättämällä se tyhjäksi.

TARIC-lisäkoodit

Jos nimikkeeseen liittyy rajoituksia, ota rajoituksiin kantaa valitsemalla valintapainikkeista oikeat TARIC-lisäkoodit.

Voit tarkistaa EU:n alueella tulli-ilmoituksissa vaadittavat TARIC-lisäkoodit Fintaric-tullinimikepalvelusta. 

Kansalliset lisäkoodit

Yksinkertaistetussa ilmoituksessa kansallista lisäkoodia ei ilmoiteta.

CUS-koodi

CUS-koodi on Euroopan vaarallisten kemikaalien vientiin ja tuontiin liittyvä tunnistenumero. Selvitä itse esimerkiksi Taric-tietokannasta, kohdistuuko tullinimikkeeseen CUS-koodi, joka edellyttää toimenpiteitä. Jos liittyy, ilmoita CUS-koodi tässä. Huomioi, että jos ilmoitat CUS-koodin, sinun pitää silti ilmoittaa myös tavarankuvaus. Lue lisää CUS-koodeista Euroopan kemikaaliviraston verkkosivuilta.

Pakkaukset

Ilmoita pakkaustiedot. Valitse ”Pakkauslaji”-kentässä alasvetovalikosta pakkausten lajia ilmaiseva koodi. Pakkauksella tarkoitetaan yksikköä, jota ei voida jakaa ilman pakkauksen purkamista.

Ilmoita ”Pakkausten lukumäärä” -kentässä yksittäisten pakkausten lukumäärä, eli niiden pakkausten määrä, joita ei voida jakaa ilman että pakkaus puretaan. Jos tavaroita ei ole pakattu, ilmoita tavaroiden kappalemäärä. Irtotavarasta ei tarvitse merkitä lukumäärää. Jos samaan pakkaukseen on pakattu enemmän kuin yksi tavaraerä, ilmoita vähintään yhden tavaraerän tiedoissa pakkausten lukumääräksi yksi (1). Muiden samassa pakkauksessa olevien tavaraerien tiedoissa ilmoita pakkausten lukumääräksi nolla (0).

Ilmoita ”Lähetysmerkinnät”-kentässä vapaamuotoinen kuvaus kollien tai pakkausten merkinnöistä ja numeroista. Jos kolleissa ei ole merkintöjä, ilmoita "Ei merkkejä". Jos pakkauksen lukumääräksi on ilmoitettu nolla, ilmoita samat pakkausmerkinnät kuin sillä erällä, jossa pakkausten kokonaismäärä on ilmoitettu. 

Jos tavaralla on useampi pakkauslaji, ilmoita ne omilla riveillä. Saat näkyviin uuden rivin, kun painat painiketta ”+ Lisää pakkaus”.

Edeltävät asiakirjat

Ilmoita edeltävä asiakirja. Se on yleisimmin saapumisen yleisilmoitus, väliaikaisen varastoinnin ilmoitus eli yleisilmoitus tai T1-passitusilmoitus.

Valitse edeltävän asiakirjan tyyppi ensimmäisen sarakkeen ”Edeltävän asiakirjan tyyppi” alasvetovalikosta. Valitse tyyppi seuraavien ohjeiden mukaan: 

 • Jos kuljetusliike on ilmoittanut edeltävänä asiakirjana MRN-viitenumeron, ilmoita asiakirjan tyypiksi joko ”N355 – Saapumisen yleisilmoitus” tai ”N337 – Väliaikaisen varastoinnin ilmoitus”. Selvitä kuljetusliikkeen saapumisilmoituksesta, kumpi on kyseessä. 
 • Jos kuljetusliike on antanut MRN-viitenumeron Saapumisen ja poistumisen ilmoitusjärjestelmään (AREX), voit tarkistaa ilmoitustyypin myös Tullin MRN-hakupalvelusta.
 • Jos tavara saapuu passitusmenettelyssä, ilmoita edeltävän asiakirjan tyypiksi ”N821 – Unionin ulkoista/yhteistä passitusta koskeva ilmoitus (T1)” ja viitteeksi passituksen MRN-viitenumero.
 • Jos tavara saapuu T2- tai T2F-passitusmenettelyssä tai jos passitus sisältää sekä T1- että T2-tavaraa (ns. sekalähetykset), ilmoita edeltävän asiakirjan tyypiksi ”N820 – Unionin/yhteistä passitusta koskeva ilmoitus – sekalähetykset (T)”. 
 • Jos lähetysmaa on Norja eikä edeltävää asiakirjaa ole, tietoa ei ilmoiteta. 
 • Jos edeltävä ilmoitus on Tulliselvityspalveluun tai sanomalla annettu tuonnin tai tullivarastoinnin sähköinen ilmoitus, ilmoita edeltävän asiakirjan tyypiksi "NMRN – Ilmoituksen / tiedoksiannon MRN " ja viitteeksi MRN-viitenumero.
 • Jos edeltävä ilmoitus on annettu varamenettelyssä eikä varamenettely ole saanut MRN-numeroa, ilmoita asiakirjan tyypiksi ”1ZZZ – Muu edeltävä asiakirja”.
 • Jos jälleentuodaan tavaraa, jonka edeltäväksi menettelyksi ilmoitetaan ”21 – Jälleenvienti”, ilmoita edeltävän asiakirjan tyypiksi tästä huolimatta ”N355 –  Saapumisen yleisilmoitus”, ”N337 – Väliaikaisen varastoinnin ilmoitus” tai ”N821 – Unionin ulkoista/yhteistä passitusta koskeva ilmoitus (T1)”.
 • Jos edeltävä menettely on ”51 – Sisäinen jalostus”, ilmoita edeltävän asiakirjan tyypiksi jokin seuraavista:
  • Jos ilmoitus on annettu Tuonti-ilmoituspalveluun tai sanomalla (ITU), ilmoita edeltävän asiakirjan tyypiksi ”IM – Tuonti-ilmoitus”. Jos ilmoitus on annettu Tulliselvityspalveluun tai sanomalla (UTU), ilmoita edeltäväksi asiakirjan tyypiksi ”NMRN – Ilmoituksen/tiedoksiannon MRN.” Samalla tavaraerällä ei voi ilmoittaa molempia koodeja ”NMRN” ja ”IM”.
  • Jos tavara tuodaan sisäisen jalostuksen menettelystä passitusmenettelyssä vapaaseen liikkeeseen luovutettavaksi, ilmoita edeltäväksi asiakirjaksi passitusilmoitus. Ilmoita edeltävän asiakirjan koodiksi ”N821 – Unionin ulkoista/yhteistä passitusta koskeva ilmoitus (T1)”.
  • Jos ilmoitat postilähetyksen saapumistunnuksen jo valitessasi ilmoitusta, edeltävän asiakirjan tiedot täyttyvät automaattisesti kuljetusliikkeen antamien tietojen perusteella.
  • Lue lisää Tullin verkkosivuilta "Sisäinen jalostus".
 • Jos teet täydentävää ilmoitusta yhdestä yksinkertaistetusta ilmoituksesta tai esittämistiedonannosta, edeltävän asiakirjan tiedot täyttyvät automaattisesti.
 • Jos teet täydentävää tulli-ilmoitusta jaksolta, edeltävät asiakirjat täyttyvät automaattisesti aiemmin valitsemiesi ilmoitusten perusteella. Ne näkyvät tulliselvitettävällä erällä. Jätä tämä kohta tyhjäksi.
 • Jos tavara saapuu postilähetyksenä tai pikarahtina ja olet aiemmin ilmoittanut saapumistunnuksen, edeltävän asiakirjan tiedot täyttyvät automaattisesti. Kuljetusasiakirjan tunnistetieto täyttyy kuljetusliikkeen antamien tietojen perusteella.
 • Jos edeltävä menettely on ”53 – Väliaikainen maahantuonti”, ilmoita edeltävän asiakirjan tyypiksi jokin seuraavista:
  • Jos ilmoitus on annettu Tuonti-ilmoituspalveluun tai sanomalla (ITU), ilmoita edeltävän asiakirjan tyypiksi ”IM – Tuonti-ilmoitus”. Jos ilmoitus on annettu Tulliselvityspalveluun tai sanomalla (UTU), ilmoita edeltäväksi asiakirjan tyypiksi ”NMRN – Ilmoituksen/tiedoksiannon MRN.” Samalla tavaraerällä ei voi ilmoittaa molempia koodeja ”NMRN” ja ”IM”.
  • Jos tavara tuodaan väliaikaisen maahantuonnin menettelystä passitusmenettelyssä vapaaseen liikkeeseen luovutettavaksi, ilmoita edeltäväksi asiakirjaksi passitusilmoitus. Ilmoita edeltävän asiakirjan koodiksi ”N821 – Unionin ulkoista/yhteistä passitusta koskeva ilmoitus (T1)”.
  • Jos ilmoitat postilähetyksen saapumistunnuksen jo valitessasi ilmoitusta, edeltävän asiakirjan tiedot täyttyvät automaattisesti kuljetusliikkeen antamien tietojen perusteella.
  • Lue lisää Tullin verkkosivuilta ”Väliaikainen maahantuonti”
 • Jos edeltävä menettely on väliaikainen maahantuonti, josta on annettu tulli-ilmoitus tosiasiallisella toimella tai suullisesti (suullisen ilmoituksen tueksi on annettu 613-lomake), ilmoita edeltävän asiakirjan tyypiksi ”1ZZZ – Muu edeltävä asiakirja” ja viitteeksi esimerkiksi tieto ”itse ajamalla”.

Jos käytät viitteenä MRN-numeroa, ilmoita siihen liittyvä tavaraerän järjestysnumero sarakkeessa ”Erän numero”. Passitusilmoitusten tavaraeränumeroa ei tarvitse ilmoittaa. Tavaraeränumeroa ei tarvitse ilmoittaa myöskään, jos edeltävä ilmoitus on sisäisen jalostuksen tai väliaikaisen maahantuonnin ilmoitus, joka on annettu Yritysasiakkaan erityismenettelyjen tuontitullausjärjestelmään (ITU).

Ilmoita lisäksi kuljetusasiakirjan tunniste, jos edeltävä asiakirja on N355 – Saapumisen yleisilmoitus, joka on annettu komission ICS2-järjestelmään, tai jos edeltävä asiakirja on ”N337 – Väliaikaisen varastoinnin ilmoitus”.

Lisätiedot

Jos sinun tarvitsee ilmoittaa tavaraerälle lisätietoja, voit lisätä niitä painikkeesta ”+ Lisää lisätieto”. Valitse lisätiedon koodi ”Koodi”-kentän alasvetovalikosta. Ilmoita lisätietokoodin edellyttämä tieto ”Kuvaus”-kentässä. Voit tarvittaessa valita useamman lisätietokoodin.

Jos tullaat ajoneuvoa, valitse koodiksi ”FIXBC – Ajoneuvon valmistenumero” ja ilmoita ”Kuvaus”-sarakkeessa ajoneuvon valmistenumero. 

Liiteasiakirjat

Voit lisätä liiteasiakirjan painikkeesta ”+ Lisää asiakirja”. Täytä ainakin sarakkeet ”Tyyppi” ja ”Tunniste”.

Ilmoittamaasi asiakirjaa ei tarvitse ladata ilmoitukseen liitteeksi, ellei Tulli erikseen pyydä sitä. Voit nopeuttaa ilmoituksen käsittelyä, jos lataat liitteen valmiiksi ilmoituksen täytön yhteydessä. Jos teet sisäisen jalostuksen, väliaikaisen maahantuonnin tai tietyn käyttötarkoituksen tulli-ilmoitusta, Tulli yleensä pyytää lähettämään liitetiedostona laskun tai muun arvon osoittavan asiakirjan. Jos haluat ladata asiakirjan liitteeksi, paina painiketta ”Lataa liite”. Sallitut liitetiedoston muodot ovat PDF, JPG, PNG ja TIF. Liitteen enimmäiskoko on 5 MB. Kun olet ladannut liitteen, palvelu näyttää sarakkeen ”Liitteen viite”, jossa on Tullin liitetiedostolle antama viitenumero.

Esimerkiksi jos annat yksinkertaista tulli-ilmoitusta havupuusta, sinun on ilmoitettava liiteasiakirjaksi havupuun kasvinterveystodistus (asiakirjatyyppi N851), Traces-ilmoituksen numero (asiakirjatyyppi C085) ja Ruokaviraston rekisteröintinumero (asiakirjatyyppi 5REK).

Liiteasiakirjan lisätietoja ei tarvitse ilmoittaa, ellei ilmoituksesi edellytä luvan tai todistuksen ilmoittamista (esim. Traces-järjestelmään annettu tuloasiakirja). Ilmoita lisätiedot painikkeesta ”Liiteasiakirjan lisätiedot”, josta avautuu ponnahdusikkuna. Jos ilmoitat Traces-järjestelmään antamasi tuloasiakirjan tietoja, täytä ”Erän numero” -kohtaan tuloasiakirjan tavaraerän numero (esim. ”1”, jos tavarat ovat tuloasiakirjan ensimmäisellä rivillä). Muita ponnahdusikkunan kenttiä ei täytetä.

Kontti

Konttien tiedot voi ilmoittaa joko koko ilmoitusta koskevana tietona näytöllä ”Tulliselvitettävä erä” tai tavaraerittäin tässä. Jos siis tavara on kontissa etkä ole ilmoittanut konttitietoja tulliselvitettävän erän tiedoissa, ilmoita kontin tiedot tässä.

Jos tavara on kontissa etkä ole ilmoittanut kontin tietoa tulliselvitettävän erän tiedoissa, ilmoita kontin tiedot ”Tavaraerät”-sivulla. Jos tavara on ilmoitushetkellä kontissa, ilmoita merikontin, jalkalavakontin, puoliperävaunun tai lentoliikenteen intermodaalikontin tunnistenumerot. Merikontista ilmoitetaan neljä kirjainta + kuusi numeroa + väliviiva + tarkistenumero.

Tavaran määrätiedot

Ilmoita tässä kohdassa vaaditut määrätiedot tavarasta. Lue tarkemmat ohjeet alta.

Bruttopaino

Bruttopainon voit ilmoittaa arviotietona, jos annat yksinkertaistetusta ilmoituksesta täydentävän ilmoituksen jaksolta tai ilmoitat irtotavaraa.

Bruttopaino on tavaran paino pakkauspäällyksineen lukuun ottamatta kuljetusvälineitä ja kontteja. Bruttopaino ilmoitetaan kiloina. Ilmoita alle 1 kg:n bruttopaino esimerkiksi muodossa "0,654", kuitenkin enintään 6 desimaalilla. Yli 1 kg:n painon voit pyöristää lähimpään kiloon.

Kuormalavojen painon ilmoittaminen: Jos kuormalavojen paino on sisällytetty kuljetusasiakirjoissa ilmoitettuun tavaran painoon, voit laskea sen mukaan kokonaisbruttopainoon. Älä kuitenkaan laske kuormalavojen painoa kokonaisbruttopainoon, jos kuormalavan paino on merkitty erikseen kuljetusasiakirjaan.

Sisäisessä jalostuksessa ja väliaikaisessa maahantuonnissa on aina ilmoitettava kokonaisbruttopaino.  

Nettopaino

Nettopaino on tavaran todellinen paino ilman pakkauspäällyksiä. 

Lisäpaljoudet

Jos Taric-nimikkeistössä vaaditaan nimikkeelle lisäpaljousyksikkö, se tulee näkyviin palvelussa. Ilmoita lisäpaljous kentässä ”Määrä”. Esimerkiksi useat vaatenimikkeet tarvitsevat lisäpaljoudeksi kappalemäärän (NAR).

Tavaran arvotiedot

Tavaraerän arvotiedoissa ilmoita ensimmäiseen sarakkeeseen kauppahinta ja toiseen sarakkeeseen kauppahinnan valuuttalaji.

Kauppahinta

Ilmoita kauppahinnaksi tavaroiden todellinen arvo. Yksinkertaistetussa ilmoituksessa voit myös antaa tiedon arviona, jota tarkennat myöhemmin täydentävässä tulli-ilmoituksessa.

Jos sinulla ei ole lopullista arvotietoa, voit käyttää ilmoittamisessa tavaroiden keskihintaa tai tavaroiden laskennallista arvoa, joka perustuu esimerkiksi tavaroiden kauppasopimukseen tai aikaisempiin ostoihin tai tilausvahvistuksessa mainittuun arvoon. 

Ilmoita kauppahinta kahden desimaalin tarkkuudella kauppalaskun mukaisessa valuutassa. 

Huomioi, että maksuttomien lähetysten ja muuttotavaroiden ilmoittamiselle on omat ohjeensa. 
Lue lisää maksuttomien tavaroiden ilmoittamisesta.
Lue lisää henkilöasiakkaan muuttotavaroiden tullaamisesta.

Valuutta

Ilmoita kauppalaskun mukainen valuuttalaji. Ilmoita kauppahinnan sekä lisättävien tai vähennettävien kustannusten valuuttalajit.

Jos tarvitsemaasi valuuttaa ei löydy alasvetovalikosta, sinun pitää pyytää valuutan muuntokurssi tullineuvonnasta. Muunna kauppahinta euromääräiseksi Tullista saamallasi valuutan muuntokurssilla. Ilmoita kauppahinta euroina. Lisäksi ilmoita tavaraerän tiedoissa saamasi valuutan muuntokurssi lisätietokoodilla ”FIKUR” ja anna sen kuvauksena saamasi muuntokurssi ja valuuttalaji (esim. ”19,14 MDL”).

Etuuskohtelu ja kiintiö

Valitse valikosta tarvittava etuuskohtelukoodi. Jos et hae tullietuuskohtelua, valitse etuuskohtelukoodiksi ”100 – Kolmansiin maihin sovellettava yleinen tulli”.

Täytä kenttä ”Kiintiön järjestysnumero” vain silloin, jos haet EU:n tariffikiintiöiden kautta hallinnoitavaa kiintiöetuutta eli alennettu tullia tai tullittomuutta. Venäjän puutullikiintiöitä ei ilmoiteta tässä.

Veroperusteet 

Jos tavara vaatii tullinimikkeen perusteella erillisen veronlaskenta- tai kiintiöpaljouden, ilmoita sen määrä ja yksikkö tässä. Täytä veroperusteen arvo kenttään ”Verojen laskeminen – veroperuste”. Täytä valuuttalaji kenttään ”Verojen laskeminen – veroperusteen yksikkö”.

Asiakirjojen ja sertifikaattien lisäviitteet

Kohdassa ”Asiakirjojen ja sertifikaattien lisäviitteet” palvelu täyttää viitetiedon automaattisesti aiemmin ilmoittamiesi valintojen perusteella, jos tavara on lähetetty EU:n ulkopuolelta ja siihen voi liittyä rajoituksia.

Siirtyminen tavaraerän tiedoista eteenpäin

Kun olet syöttänyt kaikki tavaraerän tiedot, voit lisätä seuraavan tavaraerän sivun alalaidassa olevasta painikkeesta ”+ Lisää tavaraerä”.

Jos et lisää enempää tavaraeriä, voit siirtyä tarkastelemaan täyttämäsi ilmoituksen yhteenvetoa. Valitse painike ”Seuraava”, josta pääset ilmoituksen ”Yhteenveto ja lähettäminen” -näytölle.