Varupost

Under samma varupost kan du ange varor som har samma varukod, varubeskrivning, föregående förfarande, ytterligare förfarande och ursprungsland. Om det till exempel finns flera varukoder, ska du deklarera var och en av dem som en separat varupost.

Uppgifter som hör till varuposten är

 • förfarandeuppgifter
 • ursprungsländer
 • det varupostspecifika unika referensnumret
 • varukod och varubeskrivning
 • varukodens TARIC-tilläggsnummer, nationella tilläggskoder och andra uppgifter gällande restriktioner 
 • brutto- och nettovikt och eventuellt extra mängd
 • uppgifter om varans värde
 • förmånsbehandling, kvoter och skattegrunder
 • förpackningar
 • tidigare dokument
 • koder för ytterligare uppgifter
 • eventuella bilagor och andra referensuppgifter för förtullningen
 • eventuella containeruppgifter.

Varukod och grunduppgifter om varupost

Ange här de grunduppgifter som begärs om varuposten. Läs närmare anvisningar nedan.

Begärt förfarande

Tjänsten fyller i uppgiften om det begärda tullförfarandet utgående från dina tidigare val. Tjänsten visar här det tullförfarande som du valt när du började göra deklarationen. Om tullförfarandet är felaktigt måste du börja om från början och fylla i en ny deklaration.

Föregående förfarande

Välj i rullgardinsmenyn koden för tullförfarandet som föregått deklarationen. Välj koden ”00” om det inte finns något föregående tullförfarande för varan (t.ex. om varan har varit i tillfällig lagring eller anländer under transiteringsförfarande och inte har varit hänförd till något annat tullförfarande före det). 

Ytterligare förfarande

Välj de koder för ytterligare förfarande som du behöver i rullgardsmenyn. Notera att du därefter måste välja knappen ”+ Lägg till”. Först därefter sparas och visas det ytterligare förfarande du valt.

Det kan finnas ett eller flera ytterligare förfaranden för varan. Om det inte finns något ytterligare förfarande i deklarationen, välj ”999 – Inget ytterligare förfarande”. Du kan ta bort ett ytterligare förfarande genom att klicka på knappen ”Ta bort” bredvid förfarandet.   

Ursprungsland

Välj landskoden för varornas ursprungsland enligt de allmänna ursprungsreglerna. Ursprungslandet och varukoden inverkar på angivandet av restriktioner. Om du inte känner till varans ursprungsland, ange avsändningslandet. Du kan söka koden för ursprungslandet i rullgardinsmenyn genom att mata in början av landets namn eller landskod, eller via sökfunktionen som öppnar en lista med alternativ.  

Förmånsberättigande ursprungsland eller landgrupp

Om du ansöker om förmånsbehandling med den förenklade tulldeklarationen, ange förmånsberättigande ursprungsland eller landgrupp. Genom förmånsbehandling kan du få tullfrihet eller en lägre tull för varan. Du kan söka koden för ursprungslandet eller landgruppen i rullgardinsmenyn genom att mata in början av landets eller landgruppens namn eller landskod eller genom att använda sökfunktionen.

Referensnummer (UCR)

Det här fältet behöver vanligtvis inte ifyllas. Fyll i detta fält endast om avsändaren har uppgett ett unikt referensnummer för försändelsen som förblir detsamma genom hela leveranskedjan. Det kan vara en kod enligt WCO:s ISO 15459-standard eller någon motsvarande kod. 

Varukod

Ange varornas varukoder med tio siffrors noggrannhet.

Om du har ett beslut om bindande klassificeringsbesked för importvaran, måste du använda varukoden enligt beslutet. Ange också senare under punkten Bifogade dokument ”C626 – BTI - Beslut avseende bindande klassificeringsbesked (Kolumn 1a, bilaga A till delegerade förordning (EU) 2015/2446)” som typ och beslutets nummer som identifierare. 

Om du inte känner till varukoden, sök fram den i varukodstjänsten Fintaric eller databasen Taric, eller fråga Tullrådgivningen. Du kommer till varukodstjänsten Fintaric också via länken som visas intill fältet. Om varukoden du valt omfattas av restriktioner eller nationella tilläggskoder, visas dessa under ”TARIC-uppgifter”. Läs mer om varukoder på Tullens webbplats. 

Varubeskrivning

Under ”Varubeskrivning”, ange en sådan normal handelsbenämning för varorna som gör det möjligt att identifiera dem. Som varubeskrivning kan du inte använda en allmän varubenämning eller endast ett modell- eller produktnummer. I varubeskrivningen ska du ange skriftligt vilken vara det är fråga om.

Till exempel benämningen ”kläder” är inte tillräckligt exakt, utan du ska specificera vilken typ av kläder det är fråga om, t.ex. ”nattlinnen av bomull för damer”. Benämningen ”reservdelar” räcker inte, utan du ska specificera vilka reservdelar som avses, t.ex. ”vindruta till bil” eller ”fläktrem”.

TARIC-uppgifter

Ange här de uppgifter som krävs om TARIC-tilläggsnummer, nationella tilläggskoder och eventuella certifikat. Läs närmare anvisningar nedan.

Certifikat

Varan kan omfattas av flera restriktioner med därtill hörande certifikat. Certifikaten visas automatiskt i tjänsten utifrån dina tidigare val. Du måste ta ställning till vart och ett av dem antingen genom att kryssa för rutan eller lämna den tom.

TARIC-tilläggsnummer

Om varukoden omfattas av restriktioner, ta ställning till restriktionerna genom att välja rätt TARIC-tilläggsnummer via valknapparna.

Du kan kontrollera i varukodstjänsten Fintaric vilka TARIC-tilläggsnummer krävs i deklarationer i EU-området. 

Nationella tilläggskoder

I en förenklad deklaration anges inte någon nationell tilläggskod.

CUS-kod

CUS-koden är ett europeiskt identifieringsnummer för farliga kemikalier som används vid export och import. Kontrollera själv t.ex. i databasen Taric om varukoden omfattas av en CUS-kod som förutsätter åtgärder. Om så är fallet, ange koden här. Notera att om du anger CUS-koden ska du ändå ange också varubeskrivningen. Läs mer om CUS-koder på Europeiska kemikaliemyndighetens webbplats.

Förpackningar

Ange uppgifterna om förpackningar. Välj i rullgardinsmenyn i fältet ”Förpackningsslag” den kod som anger förpackningsslag. Med förpackning avses en enhet som inte kan delas utan att förpackningen först packas upp.

Ange i fältet ”Antal förpackningar” antalet enskilda förpackningar, dvs. antalet förpackningar som inte kan delas utan att förpackningarna först packas upp. Om varorna inte har förpackats, ange varornas styckeantal. För bulkgods behöver du inte ange styckeantal. Om en förpackning innehåller varor från mer än en varupost, ange ett (1) som antal förpackningar i uppgifterna för minst en varupost. I uppgifterna för andra varuposter som ingår i samma förpackning ange noll (0) som antal.

Ange i fältet ”Märken” en fritt formulerad beskrivning av kollinas eller förpackningarnas märken och nummer. Om kollina inte har några märken, ange ”Inga märken”. Om man som antal förpackningar angett noll, ange samma förpackningsmärken som för den varupost där det totala antalet förpackningar har angetts.

Om varan har flera typer av förpackningar, ange dem på egna rader. Du får fram en ny rad när du trycker på knappen ”+Lägg till förpackning”.

Tidigare dokument

Ange tidigare dokument. Det är vanligtvis en summarisk införseldeklaration, en deklaration för tillfällig lagring (dvs. summarisk deklaration) eller en T1-transiteringsdeklaration.

Välj typen av tidigare dokument i rullgardinsmenyn i den första kolumnen ”Tidigare dokumentets typ”. Välj typ enligt följande anvisningar: 

 • Om transportfirman har angett MRN-referensnumret som föregående dokument, ange som dokumentets typ antingen ”N355 – Summarisk införseldeklaration” eller ”N337 – Deklaration för tillfällig lagring”. Kontrollera vilken det är fråga om i transportfirmans ankomstavi. 
 • Om transportfirman har ingett MRN-referensnumret till Deklarationstjänsten för införsel och utförsel (AREX), kan du även kontrollera deklarationstypen i Tullens MRN-söktjänst.
 • Om varan anländer under transiteringsförfarande, ange ”N821 – Deklaration för extern unionstransitering/gemensam transitering (T1)” som typ av tidigare dokument och transiteringsdeklarationens MRN-referensnummer som referens.
 • Om varorna anländer under transiteringsförfarandena T2 eller T2F eller om transiteringen innehåller både T1- och T2-varor (s.k. blandade sändningar), ange som ”N820 – Unionstransitering/gemensam transitering – blandade sändningar (T)” som typ av tidigare dokument. 
 • Om avsändningslandet är Norge och det inte finns något tidigare dokument anges uppgiften inte. 
 • Om den föregående deklarationen är en elektronisk import- eller tullagerdeklaration som ingetts till Tullklareringstjänsten eller som meddelande, ange ”NMRN – Deklarationens/anmälans MRN” som typ av tidigare dokument och MRN-referensnumret som referens.
 • Om den föregående deklarationen har ingetts under ett reservförfarande och reservförfarandet inte har tilldelats ett MRN-nummer, ange ”1ZZZ – Annat tidigare dokument” som typ av dokument.
 • Om du återinför en vara vars föregående förfarande anges som ”21 – Återexport”, ange ändå ”N355 – Summarisk införseldeklaration”, ”N337 – Deklaration för tillfällig lagring” eller ”N821 – Deklaration för extern unionstransitering/gemensam transitering (T1)” som typ av tidigare dokument.
 • Om det föregående förfarandet är ”51 – Aktiv förädling”, ange någon av följande som typ av tidigare dokument:
  • Om deklarationen har ingetts i Deklarationstjänsten för import eller med meddelande (ITU), ange ”IM – Importdeklaration” som typ av tidigare dokument. Om deklarationen har ingetts i Tullklareringstjänsten eller med meddelande (UTU), ange ”NMRN – Deklarationens/anmälans MRN” som typ av tidigare dokument. Det går inte att ange både koden ”NMRN” och koden ”IM” i uppgifterna för en och samma varupost.
  • Om varan införs under transiteringsförfarande från förfarandet för aktiv förädling för övergång till fri omsättning, ange transiteringsdeklarationen som tidigare dokument. Ange ”N821 – Deklaration för extern unionstransitering/gemensam transitering (T1)” som kod för det tidigare dokumentet.
  • Om du anger ankomstnumret för en postförsändelse redan då du väljer deklaration, fylls uppgifterna om det tidigare dokumentet i automatiskt utifrån uppgifter som transportföretaget förmedlar.
  • Läs mer på Tullens webbplats om aktiv förädling.
 • Om du inger en kompletterande deklaration för en enskild förenklad deklaration eller anmälan av varors ankomst (EIDR), ifylls uppgifterna om det tidigare dokumentet automatiskt.
 • Om du fyller i en kompletterande deklaration för en period, ifylls de tidigare dokumenten automatiskt utifrån de deklarationer du valt tidigare. De visas i uppgifterna om deklarationspartiet.  Lämna detta fält tomt.
 • Om varorna anländer som en postförsändelse eller expressfrakt och du tidigare har angett ett ankomstnummer, ifylls uppgifterna om det tidigare dokumentet automatiskt. Identifieringsuppgiften för transportdokument ifylls utifrån uppgifter som inges av transportföretaget.
 • Om det föregående förfarandet är ”53 – Tillfällig införsel”, ange någon av följande som typ av tidigare dokument:
  • Om deklarationen har ingetts i Deklarationstjänsten för import eller med meddelande (ITU), ange ”IM – Importdeklaration” som typ av tidigare dokument. Om deklarationen har ingetts i Tullklareringstjänsten eller med meddelande (UTU), ange ”NMRN – Deklarationens/anmälans MRN” som typ av tidigare dokument. Det går inte att ange både koden ”NMRN” och koden ”IM” i uppgifterna för en och samma varupost.
  • Om varan införs under transiteringsförfarande från förfarandet för tillfällig införsel för övergång till fri omsättning, ange transiteringsdeklarationen som tidigare dokument. Ange ”N821 – Deklaration för extern unionstransitering/gemensam transitering (T1)” som kod för det tidigare dokumentet.
  • Om du anger ankomstnumret för en postförsändelse redan då du väljer deklaration, fylls uppgifterna om det tidigare dokumentet i automatiskt utifrån uppgifter som transportföretaget förmedlar.
  • Läs mer på Tullens webbplats om tillfällig införsel
 • Om det tidigare förfarandet är tillfällig införsel för vilken en tulldeklaration ingetts genom en faktisk handling eller muntligt (blankett 613 har inlämnats som stöd för den muntliga deklarationen), ange ”1ZZZ – Annat tidigare dokument” som typ av tidigare dokument och t.ex. uppgiften ”genom att köra själv” som referens.

Om du använder MRN-numret som referens, ange ordningsnumret för varuposten i kolumnen ”Varupostnummer”. Varupostnumret för transiteringsdeklarationer behöver inte anges. Varupostnumret behöver inte heller anges om den föregående deklarationen är en deklaration för aktiv förädling eller en deklaration för tillfällig införsel som har ingetts till Importförtullningstjänsten för företag vid särskilda förfaranden (ITU).

Ange dessutom transportdokumentets nummer om det tidigare dokumentet är en ”N355 – Summarisk införseldeklaration” som ingetts till kommissionens ICS2-system eller om det tidigare dokumentet är ”N337 – Deklaration för tillfällig lagring”.

Ytterligare uppgifter

Om du behöver ange ytterligare uppgifter för varuposten, kan du göra det med knappen ”+ Lägg till ytterligare uppgifter”. Välj koden för ytterligare uppgifter i rullgardinsmenyn i fältet ”Kod”. Ange i fältet ”Beskrivning” de uppgifter som koden för ytterligare uppgifter förutsätter. Vid behov kan du välja flera koder för ytterligare uppgifter.

Om du förtullar ett fordon, välj koden ”FIXBC – Fordonets tillverkningsnummer” och ange i fältet ”Beskrivning” fordonets tillverkningsnummer. 

Bifogade dokument

Vid behov kan du bifoga ett dokument med knappen ”+ Lägg till dokument”. Fyll åtminstone i kolumnerna ”Typ” och ”Identifierare”.

Dokumentet du angett behöver inte laddas upp som bilaga, om Tullen inte särskilt begär det. Du kan påskynda handläggningen av en deklaration om du laddar upp bilagan färdigt då du fyller i deklarationen. Om du gör en deklaration för aktiv förädling, tillfällig införsel eller slutanvändning ber Tullen vanligtvis att du skickar fakturan eller något annat dokument som visar varans värde som bilaga. Om du vill ladda upp dokumentet som bilaga, klicka på knappen ”Ladda upp en bilaga”.  Tillåtna filformat för bilagor är PDF, JPG, PNG och TIF. Maximistorleken för bilagan är 5 MB. När du laddat upp bilagan, visar tjänsten kolumnen ”Bilagans referens” med det referensnummer som Tullen gett den bifogade filen.

Exempelvis om du inger en förenklad deklaration för barrträ ska du som bifogat dokument ange sundhetscertifikatet för barrträ (typ av dokument N851), numret på Traces-anmälan (typ av dokument C085) och Livsmedelsverkets registreringsnummer (typ av dokument 5REK).

Du behöver inte ange några ytterligare uppgifter om det bifogade dokumentet om deklarationen inte förutsätter att ett tillstånd eller intyg uppges (t.ex. dokument för införsel som ingetts i Traces-systemet). Ange tilläggsuppgifterna via knappen ”Ytterligare uppgifter om bifogat dokument” som öppnar ett popup-fönster. Om du anger uppgifter om ett dokument för införsel som du ingett till Traces-systemet ska du fylla i varupostnumret i dokumentet för införsel under ”Varupostnummer” (t.ex. ”1” om varorna finns på införseldokumentets första rad). De övriga fälten i popup-fönstret ifylls inte.

Container

Du kan ange uppgifterna om containrar antingen under ”Deklarationsparti” som en uppgift som gäller hela deklarationen eller varupostvis här. Det vill säga om varan finns i en container och du inte har angett containeruppgifterna i uppgifterna om deklarationspartiet, ange dem här.

Om varan finns i en container och du inte angett containeruppgifterna i deklarationspartiets uppgifter, ange containerns uppgifter på sidan ”Varuposter”. Om varan finns i en container vid deklarationstidpunkten, ange identifieringsnummer för sjöcontainer, container med stödben eller påhängsvagn eller för fraktcontainer för flygtrafik. För sjöcontainrar anges fyra bokstäver + sex siffror + bindestreck + kontrollnummer. 

Varans mängduppgifter

Ange här de mängduppgifter för varan som krävs. Läs närmare anvisningar nedan.

Bruttovikt

Bruttovikten kan anges som en uppskattning om du för den förenklade deklarationen inger en kompletterande deklaration för en period eller om du deklarerar bulkgods.

Bruttovikten omfattar varans vikt (kg) med emballage, med undantag för transportmedel och containrar. Bruttovikten anges i kilogram. Ange en bruttovikt som underskrider 1 kilo t.ex. i formen "0,654", dock högst med sex decimaler. En vikt på över 1 kilo kan du avrunda till närmaste kilo.

Angivande av vikten på lastpallar: Om lastpallarnas vikt ingår i den vikt som anges för varan i transportdokumenten kan du räkna med den i den totala bruttovikten. Du ska dock inte räkna med lastpallarnas vikt i den totala bruttovikten om lastpallens vikt finns separat angiven i transportdokumentet.

Vid aktiv förädling och tillfällig införsel ska man alltid ange den totala bruttovikten.  

Nettovikt

Nettovikten är varans faktiska vikt utan emballage. 

Extra mängder

Om TARIC-nomenklaturen kräver en extra mängdenhet för varukoden visas den i tjänsten. Ange den extra mängden i fältet ”Mängd”. Till exempel flera varukoder för kläder kräver som extra mängd styckeantal (NAR).

Värdeuppgifter för varorna

I värdeuppgifterna för varuposten, ange priset i den första kolumnen och prisets valutaslag i den andra kolumnen.

Pris

Ange varornas verkliga värde som pris. I en förenklad deklaration kan du också ange uppgiften som en uppskattning som du senare preciserar i den kompletterande deklarationen.

Om du inte har den slutliga värdeuppgiften kan du ange varornas genomsnittliga pris eller varornas beräknade värde som grundar sig på t.ex. köpekontraktet eller tidigare köp eller på ett värde som nämns i orderbekräftelsen.

Ange varans pris med två decimalers noggrannhet i den valuta som använts i fakturan. 

Notera att det finns separata anvisningar för deklarering av avgiftsfria försändelser och flyttgods. Läs mer om deklarering av avgiftsfria varor.
Läs mer om förtullning av privatpersoners flyttgods.

Valuta

Ange valutaslag enligt handelsfakturan.

Ange valutaslag för priset samt för de kostnader som ska läggas till eller dras av.

Om den valuta du behöver inte finns i rullgardinsmenyn måste du fråga tullrådgivningen om omräkningskursen för valutan. Räkna om varans pris till euro med den omräkningskurs du fått från Tullen. Ange priset i euro. Ange därtill på varupostnivå den omräkningskurs du fått från Tullen med koden för ytterligare uppgifter FIKUR och ange omräkningskursen och valutaslaget (t.ex. ”19,14 MDL”) som kodens beskrivning.

Förmånsbehandling och kvoter

Välj lämplig kod för förmånsbehandling i menyn. Om du inte ansöker om förmånlig tullbehandling, välj koden ”100 – Allmän tullsats vid import från tredje land”.

Fyll i fältet ”Kvotens ordningsnummer” endast om du ansöker om en kvotförmån som administreras genom EU:s tullkvoter, det vill säga tullnedsättning eller tullbefrielse. Tullkvoter för ryskt trä anges inte här.

Skattegrunder 

Om varan på basis av varukoden kräver en separat skatteberäknings- eller kvotmängd, ange dess kvantitet och enhet här. Fyll i värdet för skattegrunden i fältet ”Skatteberäkning – skattegrund”. Fyll i valutaslag i fältet ”Skatteberäkning – enhet för skattegrund”. 

Tilläggsreferenser för dokument och certifikat

Under ”Tilläggsreferenser för dokument och certifikat” fyller tjänsten i referensuppgifterna automatiskt baserat på dina tidigare val, om varan är skickad från ett land utanför EU och den kan omfattas av restriktioner.

Gå vidare från uppgifterna om varuposten

När du har angett alla uppgifter för varuposten, kan du lägga till följande varupost genom att klicka på knappen ”+ Lägg till varupost” nertill på sidan.

Om du inte lägger till fler varuposter kan du förflytta dig till ett sammandrag av deklarationen du fyllt i. Välj knappen ”Nästa” så kommer du till sidan ”Sammandrag och sändning” i deklarationen.