Aktörer

Ange på sidan ”Aktörer” de aktörer som anknyter till tulldeklarationen. Du kan ange uppgifterna för den som inger deklarationen, deklaranten, hens ombud, importören, exportören, köparen, säljaren och någon annan aktör (t.ex. den som ansvarar för momsen).

Fältet ”E-postadress för notifikationer” fylls i automatiskt om du har gett ditt samtycke till elektronisk delgivning. Ta inte bort ditt samtycke. Om du trots allt vill ändra på samtycket till elektronisk delgivning ska du göra det på sidan ”Inställningar”. Mer detaljerade anvisningar: Inställningar - Tullens anvisningar.

Ange här även numret på tillståndet till förenklingar, om du har skaffat ett tillstånd på förhand från Tullens tillståndscentral.

På sidan ”Aktörer” visas alternativen i menyn ”Aktörens natur”.

Allmänt om angivande av aktörens identifieringsnummer 

Varje aktör i deklarationen ska ha ett identifieringsnummer, antingen ett EORI-nummer eller någon annan identifikationsuppgift.

Det är obligatoriskt att ange EORI-numret för importören, deklaranten och ombudet när dessa är företag. Även utländska företag ska ange sitt EORI-nummer. Om företagets identifieringsnummer inte har status som EORI-nummer, avslås importtulldeklarationen. Du kan i EU-kommissionens tjänst Validering av EORI-nummer kontrollera om ditt företags EORI-nummer är giltigt. Ansök om EORI-registrering på förhand hos Tullen, om du behöver det.

För övriga aktörer (t.ex. exportör, köpare, säljare) behöver man inte ange något EORI-nummer som identifieringsnummer. Privatpersoner behöver heller inte vanligtvis ha något EORI-nummer. Ange i sådana fall något av följande som identifieringsnummer:

  • en finländsk aktörs FO-nummer 
  • en utländsk aktörs momsnummer
  • en finländsk privatpersons landskod, personbeteckning
  • en utländsk privatpersons landskod, födelsedatum (t.ex. US25071980).

Notera att det inte får finnas mellanslag i identifieringsnumret, så skriv t.ex. siffrorna direkt efter landskoden. Ange förutom identifieringsnumret även aktörens namn och adress.

Om du vill, kan du utöver identifieringsnumret ange det identifieringsnummer som Tullen gett för verksamhetsstället. Ett ombud ska alltid ange identifieringsnumret för sitt verksamhetsställe. Om du i deklarationen anger uppgiften för verksamhetsstället, fyller tjänsten automatiskt i adressuppgifter till de deklarationsuppgifter som arkiveras vid Tullen. Dessa adressuppgifter finns i Tullens kundregister baserat på tidigare tillståndsuppgifter. Du kan kontrollera identifieringsnumret för ditt verksamhetsställe i vår tjänst Egna uppgifter.

Vid punkterna ”Deklarant, ”Ombud” och ”Importör” får du en del av uppgifterna automatiskt när du kryssar i rutan ”Använd den identifierade aktörens uppgifter”. Då ifylls adressuppgifterna i deklarationen enligt verksamhetsstället. Som adress för verksamhetsstället visas som standard adressen till företagets huvudkontor som registrerats i FODS (verksamhetsställe ”000”).

Tullen skickar även periodspecifikationen (samlingsfakturan) till adressen som du angett för identifieraren för verksamhetsställe om du har ett tillstånd till anstånd med betalning och du inte har separat angett någon nätfakturaadress i deklarationens tilläggsuppgifter.

Kontaktperson 

Kontaktperson är den person som inger deklarationen. Tullen kan vid behov begära mera information av kontaktpersonen.

Om du har sparat dina uppgifter i förväg i inställningarna, kan du välja kryssrutan ”Använd den identifierade personens uppgifter”, så ifylls kontaktpersonens uppgifter automatiskt i deklarationen. Om du inte använder den identifierade personens uppgifter, ange ditt namn, din e-postadress och ditt telefonnummer i fälten.

Deklarant

Deklaranten är ansvarig för hänförandet till förfarandet och för deklarationens riktighet. Oftast anges importören som deklarant. Om indirekt ombudskap används, ska ombudet anges som deklarant.

Om du väljer kryssrutan ”Använd den identifierade aktörens uppgifter” och du har sparat uppgiften om verksamhetsställets identifieringsnummer på förhand i inställningarna, så ifylls identifieringsnumret automatiskt i deklarationen.

Om du inte använder den identifierade aktörens uppgifter, ange EORI-nummer eller en privatpersons personbeteckning som identifieringsnummer i deklarationen. Om identifieringsnumret är ett EORI-nummer eller ett finländskt FO-nummer, fyller tjänsten i namn- och adressuppgifterna samt aktörens natur automatiskt i deklarationen. I annat fall fyll i namn, gatuadress, postnummer, postanstalt, land, aktörens natur och kontaktspråk. Välj aktörens natur och kontaktspråk i rullgardinsmenyn.

Om du upprättar deklarationen i egenskap av ombud, ange importörens identifieringsnummer under ”Deklarant”. Ett företags identifieringsnummer är EORI-numret, och för en privatperson är identifieringsnumret landskoden FI och personbeteckningen. Om personen inte har någon finländsk personbeteckning, ange landskoden och födelsedatum. Födelsedatumet anges i formen dd.mm.åååå.

Välj ”Y – Företag/Finland” som aktörens natur för ett finländskt företag. Välj ”EORI” som aktörens natur endast om aktören är ett företag utanför EU som beviljats ett EORI-nummer av Finland.

Om en utländsk importör (t.ex. en utländsk sammanslutning eller ett utländskt företags filial) har både ett finländskt FO-nummer för momsbeskattning och ett EORI-nummer som erhållits från något annat land än Finland, ska du som identifieringsnummer under ”Deklarant” ange EORI-numret. Ange FO-numret som erhållits från Finland senare under ”Skatterelaterade ytterligare aktörer” genom att välja rollen ”FR1 – Importör”.

Tillstånd: Uppgifter om skriftligt tillstånd som Tullen beviljat

Under ”Tillstånd” anges ”SDE - Tillstånd till att använda förenklad deklaration”.

När du använder en förenklad tulldeklaration har ett skriftligt tillstånd vanligtvis ansökts om på förhand från Tullens tillståndscentral. Ange uppgifterna om det skriftliga tillståndet här under ”Tillstånd”.

Mata in tillståndets nummer på raden i kolumnen ”Tillståndsnummer”. Det räcker att du fyller i tillståndsnumret eftersom tjänsten automatiskt fyller i uppgifterna i kolumnerna ”Typ av tillstånd”, ”Tillståndshavare” och ”Namn” utifrån numret. En del av tillståndsuppgifterna överförs till förtullningsbeslutet.

Om du inger en deklaration för tullförfarande 61 och du har ett tillstånd till passiv förädling, ange det inte här utan senare i uppgifterna om varuposten som ett bifogat dokument med koden ”C019 – OPO – Tillstånd till användning av förfarandet för passiv förädling (Kolumn 8b, bilaga A till delegerade förordning (EU) 2015/2446)”.

Om de vill ta bort ett felaktigt angivet tillstånd, välj kryssrutan som finns i kolumnen före tillståndsnumret. Välj därefter knappen ”Ta bort valda”.

Ombud 

Om du inger deklarationen som ett ombud för importörens räkning, fyll i dina uppgifter under ”Ombud” via knappen ”+ Lägg till ombud”. Till exempel en speditionsfirma kan agera som ombud. Ombud ska alltid ha ett EORI-nummer.

Om du har sparat dina uppgifter i förväg i inställningarna, kan du välja kryssrutan ”Använd den identifierade aktörens uppgifter”, så ifylls identifieringsnumret för verksamhetsstället automatiskt i deklarationen. Om du inte använder den identifierade aktörens uppgifter, fyll i identifieringsnumret i deklarationen. Om identifieringsnumret är ett EORI-nummer eller ett finländskt FO-nummer, fyller tjänsten automatiskt i namn- och adressuppgifterna samt aktörens natur. I annat fall ange namn, gatuadress, postnummer och postanstalt samt välj i rullgardinsmenyn land och aktörens natur.

Välj typen av ombudskap i rullgardinsmenyn. Ombudskapet kan vara direkt ombud, indirekt ombud eller direkt ombudskap med garantens ansvar. Om du använder direkt ombudskap med garantens ansvar, välj ”2 – Direkt ombud” i rullgardinsmenyn och kryssa även för rutan ”På garantens ansvar”.

Direkt ombudskap: Ett direkt ombud inger tulldeklarationen för importörens räkning och i hens namn. Importören ansvarar för riktigheten av de angivna uppgifterna. Importörens garanti används i deklarationen och importören ansvarar för tullskulden. Ombudet ansvarar för tullskulden endast till den del som ombudet visste eller borde ha vetat att uppgifterna i tulldeklarationen är felaktiga.

Indirekt ombudskap: Tulldeklarationen inges i ombudets namn, men för importörens räkning. Det indirekta ombudet ansvarar också för riktigheten av deklarationsuppgifterna. Ombudets  garanti används i deklarationen och ombudet ansvarar för tullskulden. Utöver det indirekta ombudet är importören också alltid ansvarig för tullskulden. Ombudet ska också vara tillståndshavare, och tillståndet ska sökas på förhand.

Direkt ombudskap med garantens ansvar: Tulldeklarationen inges för importörens räkning och i hens namn. Ombudet ansvarar för tullskulden endast till den del som ombudet visste eller borde ha vetat att uppgifterna i tulldeklarationen är felaktiga. Ombudets garanti används i deklarationen och ombudet förbinder sig till att betala en tullskuld som motsvarar garantibeloppet. 

Importör

Importören ska alltid anges. Importören är det företag eller den person som ursprungligen kommit överens om att få varorna införda till landet och som därigenom är varornas mottagare.

Om du har sparat dina uppgifter i förväg i inställningarna och inte använder ett ombud, kan du aktivera kryssrutan ”Använd den identifierade aktörens uppgifter”. Då fyller tjänsten automatiskt i dina egna uppgifter i deklarationen under ”Importör”. I annat fall, mata in importörens identifieringsnummer, namn, gatuadress, postnummer, postanstalt, land och aktörens natur. Aktörens natur väljs i rullgardinsmenyn.

Som identifieringsnummer för en importör som är etablerad inom EU-området ska man alltid ange ett EORI-nummer som erhållits från det egna landet.

Exportör

Exportören är den sista säljaren före varan förs in till EU:s tull- eller skatteområde.

Ytterligare aktörer i AEO-leveranskedjan

Välj aktörens roll för en ytterligare aktör i AEO-leveranskedjan. Ange identifieringsnumret för den ytterligare AEO-aktören och identifieringsnumret för aktörens verksamhetsställe.

Skatterelaterade ytterligare aktörer 

 Du ska lägga till en skatterelaterad ytterligare aktör via knappen ”+ Lägg till aktör” i följande fall:

  • Du använder tullförfarande 42 eller 63 och momsen betalas till ett annat EU-medlemsland fastän tulldeklarationen inges i Finland. Välj ”FR2 – Kund” som roll och ange som identifieringsnummer det momsnummer som du har fått från medlemslandet där transporten avslutas. Om importören är ett utländskt företag som har ett momsnummer som erhållits från Finland, välj dessutom rollen ”FR1 – Importör” och ange momsnumret från Finland som identifieringsnummer. 
  • Du inger en deklaration där en IOSS-registrerad säljare deklarerar momsen själv. Välj rollen ”FR5 – Säljare (IOSS)” och ange identifieringsnumret som du fått från säljaren.
  • Du inger en deklaration där en utländsk importör har ett momsnummer som erhållits från Finland. Välj rollen ”FR1 – Importör” och ange som identifieringsnummer momsnumret som det utländska företaget erhållit från Finland.