Deklarationslistor 

Deklarationslistorna öppnas på tjänstens startsida genast när du loggat in. Se allmänna anvisningar om deklarationslistor i anvisningen på första sidan. Deklarationerna har indelats i fyra olika listor utgående från handläggningsfasen. Som standard visar tjänsten de deklarationer som du ingett som är under handläggning vid Tullen, dvs. halvfärdiga deklarationer. 

När deklarationens status ändras kan den förflyttas till en annan lista. Till exempel då en deklaration med statusen ”Har godtagits” har frigjorts för förfarandet så flyttas den från listan ”Under handläggning” till listan ”Färdiga”.
 

Deklarationen kan ha följande statusar:

 • Har skickats = Deklarationen har gått från tjänsten och väntar nu på Tullens godtagande eller registrering.
 • Har godtagits = Deklarationen har godtagits som mottagen, men den handläggs ännu vid Tullen.
 • Registrerad = Tullen har registrerat deklarationen. Om deklarationen har ingetts på förhand fortsätter handläggningen av deklarationen när varornas ankomst har anmälts. 
 • Har avvisats = Deklarationen har avvisats och den handläggs inte längre.
 • Väntar på svar = Tullen har begärt ytterligare uppgifter om deklarationen, att deklarationen korrigeras, eller så vill Tullen granska varorna. 
 • Korrigering har skickats = Tullen har mottagit den korrigerade deklarationen.
 • Korrigering har avvisats = Begäran om korrigering har avvisats.
 • Har frigjorts = Varorna har frigjorts till tullagerförfarandet, även efter ändring. 
 • Har ogiltigförklarats = Deklarationen har ogiltigförklarats.
 • Har avslutats = De deklarerade varorna har lämnat tullagret och anmälan om avslutande har ingetts.
 • Frigjord - avslutande har avvisats = Anmälan om avslutande har avvisats.
 • Anmälan från Tullen = Tullens anmälan gällande deklarationen har skickats
 • Har förtullats = Tullen har gjort ett förtullningsbeslut 
 • Utkast = Deklaration som du börjat fylla i, men som du ännu inte skickat till Tullen
 • Deklarationsunderlag = Uppgifterna som du fyllt i har sparats som modell för dina kommande deklarationer
 • Förvägrats = Import av varorna har förvägrats eftersom förutsättningarna för import inte uppfylls. Produkten uppfyller till exempel inte säkerhetskraven.
   

När du vill kontrollera en deklarations status, välj den rad där deklarationen finns. Du kan också förflytta dig till följande eller den förra kolumnen med piltangenten. Den valda raden kan öppnas med Enter-tangenten.

Filtrering

Du kan filtrera deklarationer i listan baserat på följande uppgifter: MRN, deklarationens status, aktörens referens, deklaration, förfarande, deklarant, typ av tilläggsdeklaration, senaste ändring och senaste dokument. Du kan filtrera deklarationer antingen genom att välja alternativet från rullgardinsmenyn eller genom att skriva text i filtreringsfältet. 

I exemplet nedan har man i filtreringsfältet vid punkten MRN matat in början på ifrågavarande nummer. Filtreringen visar då endast de deklarationer under handläggning som börjar med de numren.
Filtrering. Bild på MRN-sökning av en deklaration under handläggning med hjälp av filtrering.

Vid punkterna ”Deklarationens status”, ”Deklaration”, ”Typ av tilläggsdeklaration” och ”Senaste dokument”, kan du filtrera deklarationer enligt vissa villkor. Välj de villkor du önskar via kryssrutorna. Filtrering. Bild där man som filter valt typ av tilläggsdeklaration och villkoret A.

Sortering av deklarationsrader

Tabellernas innehåll kan sorteras enligt enskilda uppgifter genom att klicka på den önskade uppgiftens rubrik. Alla tillgängliga deklarationsrader i listan sorteras. I exemplet nedan har deklarationsraderna sorterats utgående från deklarationens status.

Sortering av deklarationsrader. Bild där deklarationerna sorterats på basis av status.

Om du vill filtrera fram endast de deklarationer som du själv gjort, aktivera kryssrutan ”Visa endast deklarationer du själv ingett” uppe till höger på sidan. Detta är särskilt användbart om det vid företaget finns flera personer som inger deklarationer. Denna kryssruta är dock som standard tom, för att företagets alla deklarationer ska kunna ses på en gång.