TARIC-tietojen jakelu

Jakeluperiaatteet

Jaettavat tiedot luodaan automaattisesti aina, kun TARIC-tiedot muuttuvat, EU-sanoma käsitellään tai kun kansalliset tiedot muuttuvat. Jakelu toteutetaan lisäyksittäin, uudet, muutetut tai poistetut tiedot jaetaan.
Lisäksi jokaisen taulukon sisältö jaetaan automaattisesti kerran kuukaudessa (kaikkien tietojen jako).

Tiedot ovat ZIP-pakattuja, UTF-8-koodattuja XML-tiedostoja. Juurielementissä taric.table on kolme attribuuttia: Taulukon nimen sisältävä table.name ja tietojen version sisältävät version.number ja version.time. Tietorivit viedään elementtirivinä, joka sisältää valinnaisen attribuutin change.type, jossa arvo ”I” tarkoittaa uutta tietuetta, ”U” päivitettyä tietuetta ja ”D” poistettua tietuetta (tämä attribuutti puuttuu kaikkien tietojen jaosta). Taulukon pystyrivit viedään muina attribuutteina ja niiden nimet ovat samat kuin pystyrivien. Jos pystyrivi puuttuu, sen arvoksi määritetään NULL. Kunkin taulukon XML- ja XSD-tiedostojen määritelmät ovat liitteessä.

Esimerkki tiedoista (tavaranimikkeistön huomautukset):

<taric.table table.name="note.to.goods" version.number="2017.123" version.time="2017-12-06T15:13:38.847">
             <row change.type="I" chapter="01" dat.start="2017-09-19" note.fi="new note for chapter 01 in Finnish"
note.en="new note for chapter 01 in English" note.sv="new note for chapter 01 in Swedish" />
             <row change.type="D" chapter="02" dat.start="2017-09-19" note.fi="deleted note for chapter 02 in Finnish" />
             <row change.type="U" chapter="03" dat.start="2017-09-19" dat.end="2017-09-20" note.fi="updated note for chapter 03 in Finnish" note.sv="updated note for chapter 03 in Swedish" />
</taric.table>

Menetelmät

Palvelussa on käytössä seuraavat menetelmät:

 • Method GetLastFullExport, jolla haetaan viimeisimmän kaikkien tietojen jaon tiedot
 • Method GetUpdateList, jolla haetaan saatavilla olevien päivitysten luettelo
 • Method GetData, jolla haetaan pyydetyn version tiedot

Kaksi ensimmäistä menetelmää näyttävät tiedot olemassa olevista tiedoista: versionumeron, pakettien määrän ja päivämäärän.

Varsinaiset tiedot voidaan hakea kolmannella menetelmällä. Tiedostoja ei haeta yksittäisenä ZIP-tiedostona (kaikkien tietojen vienti on kooltaan yli 100 MB), vaan ZIP-tiedostot jaetaan pienemmiksi, kooltaan samanlaisiksi paketeiksi. Näin ollen kolmas menetelmä edellyttää viennin versionumeroa ja vaadittujen pakettien määrää. Menetelmä on toistettava kaikkien pakettien saamiseksi, ja pakettien on oltava liitettyinä toisiinsa toimivan ZIP-arkiston luomiseksi.

Palvelukäytön oletettu skenaario

Odotettu skenaario asiakkaan halutessa luoda uuden TARIC-repositoorion

 • Käynnistä menetelmä GetLastFullExport saadaksesi viimeisen kokopaketin versio numeron ja pakettien lukumäärän.
 • Käynnistä menetelmä GetData, käyttäen aiempaa versionumeroa, toistuvasti kaikkien tietojen hakemiseksi, yhdistä sen jälkeen osat ZIP-tiedostoksi ja käsittele se.
 • Käynnistä sen jälkeen menetelmä GetUpdateList, käyttäen aiempaa versionumeroa syöttöparametrina, päivitysversioiden luettelon saamiseksi.
 • Käynnistä sen jälkeen menetelmä GetData toistuvasti saadun luettelon kunkin version osalta ja käsittele vastaanotetut päivitysarkistot.

Odotettu skenaario TARIC-repositaarion pitämiseksi ajantasaisena:

 • Käynnistä menetelmä GetUpdateList säännöllisesti (esim. kerran kunakin arkipäivänä) saatavilla olevien päivitysten selvittämiseksi lähettämällä viimeisin käsitelty versio syöttöparametrina.
 • Käynnistä sen jälkeen menetelmä GetData toistuvasti saadun luettelon kunkin version osalta ja käsittele vastaanotetut päivitystiedostot.

Vaihtoehtoinen skenaario TARIC-repositaarion pitämiseksi ajankohtaisena:

 • Käynnistä menetelmä GetLastFullExport ajoittain (esim kerran kuukaudessa) uusimman saatavilla olevan kaikkien tietojen hakemiseksi.
 • Jos tämä versio on uudempi kuin viimeksi käsitelty versio, käynnistä menetelmä GetData nykyisen kaikkien tietojen saamiseksi ja käsittele se.

Kun käytät GetLastFullExport menetelmää, sinun ei tarvitse käsitellä päivitystiedostoja, koska palvelu palauttaa kaikki taulut kokonaisina.

TARIC-taulukot

Sisällysluettelo

XML-tiedoston nimi

Tavarakoodin huomautus

note.to.goods

Toimenpiteen tullityyppi

duty.type.for.measure

Toimenpiteen etuuskohtelu

preference.for.measure

Etuuskohtelukoodi

preference

Alaviitetyyppi

footnote.type

Alaviitetyypin kuvaus

footnote.type.description

Asiakirjatyyppi

certificate.type

Asiakirjatyypin kuvaus

certificate.type.description

Lisäkoodityyppi

additional.code.type

Lisäkoodityypin kuvaus

additional.code.type.description

Toimenpidetyyppisarjat

measure.type.series

Toimenpidetyyppisarjojen kuvaus

measure.type.series.description

Säädösryhmä

regulation.group

Säädösryhmän kuvaus

regulation.group.description

Säädösroolin tyyppi

regulation.role.type

Säädösroolin tyypin kuvaus

regulation.role.type.description

Yksittäinen julkaisu

publication.sigle

Alaviite

footnote

Alaviitteen kuvausjakso

footnote.description.period

Alaviitteen kuvaus

footnote.description

Asiakirja

certificate

Asiakirjan kuvausjakso

certificate.description.period

Asiakirjan kuvaus

certificate.description

Paljousyksikkö

measurement.unit

Paljousyksikön kuvaus

measurement.unit.description

Paljousyksikön tarkennin

measurement.unit.qualifier

Paljousyksikön tarkentimen kuvaus

measurement.unit.qualifier.description

Valuuttalaji

monetary.unit

Valuuttalajin kuvaus

monetary.unit.description

Verolauseke

duty.expression

Verolausekkeen kuvaus

duty.expression.description

Toimenpidetyyppi

measure.type

Toimenpidetyypin kuvaus

measure.type.description

Lisäkoodi

additional.code

Lisäkoodin kuvausjakso

additional.code.description.period

Lisäkoodin kuvaus

additional.code.description

Alaviitelinkki – lisäkoodi

footnote.association.additional.code

Maaryhmä

geographical.area

Maaryhmän kuvausjakso

geographical.area.description.period

Maaryhmän kuvaus

geographical.area.description

Maaryhmän jäsenyys

geographical.area.membership

Nimikeryhmä

goods.nomenclature.group

Nimikeryhmän kuvaus

goods.nomenclature.group.description

Regulaation täydellinen kumoaminen

complete.abrogation.regulation

Regulaation kumoaminen päivämäärästä alkaen

explicit.abrogation.regulation

Perussäädös

base.regulation

Muutossäädös

modification.regulation

Säädöksen voimassaolon pidennys

prorogation.regulation

Keskeytyssäädös

prorogation.regulation.action

Säädöksen voimassaolon tilapäinen keskeytys

full.temporary.stop.regulation

Voimassaolon tilapäinen keskeytyssäädös

fts.regulation.action

Säädöksen korvaus

regulation.replacement

Toimenpiteen ehtokoodi

measure.condition.code

Toimenpiteen ehtokoodin kuvaus

measure.condition.code.description

Toimenpiteen ehtokoodi

measure.action

Toimenpiteen ehtokoodin kuvaus

measure.action.description

Kiintiön järjestysnumero

quota.order.number

Kiintiön järjestysnumeron sovellusmaat

quota.order.number.origin

Kiintiön järjestysnumeron sovellusmaiden poikkeukset

quota.order.number.origin.exclusions

Kiintiön määritelmä

quota.definition

Kiintiölinkki

quota.association

Kiintiön estojakso

quota.blocking.period

Kiintiön keskeytysjakso

quota.suspension.period

Kiintiön lisätiedot

quota.extended.information

Tullikatto

ceiling

Nimike

goods.nomenclature

Nimiketasot

goods.nomenclature.indents

Nimikkeen kuvauksen voimassaoloaika

goods.nomenclature.description.period

Nimikkeen kuvaus

goods.nomenclature.description

Alaviitelinkki – nimike

footnote.association.goods.nomenclature

Nimikeryhmän jäsenyys

nomenclature.group.membership

Vientipalautus

export.refund.nomenclature

Vientipalautustasot

export.refund.nomenclature.indents

Vientipalautuksen voimassaoloaika

export.refund.nomenclature.description.period

Vientipalautuksen kuvaus

export.refund.nomenclature.description

Alaviitelinkki – vientipalautus

footnote.association.ern

Toimenpide

toimenpide

Toimenpiteen komponentti

measure.component

Toimenpiteen ehto

measure.condition

Toimenpiteen ehdon komponentti

measure.condition.component

Toimenpiteen ulkopuoliset maat

measure.excluded.geographical.area

Alaviitelinkki – toimenpide

footnote.association.measure

Toimenpiteen tilapäinen keskeytys

measure.partial.temporary.stop

 

Katso lisätietoja TARIC-tiedoista ja TARIC-periaatteista Euroopan komission sivuilta:

https://ec.europa.eu/taxation_customs/business/calculation-customs-duties/what-is-common-customs-tariff/taric-en