TARIC dataexport

Exportprinciper

Exporter skapas alltid automatiskt när uppgifter i TARIC ändras, när ett EU-meddelande behandlas eller när nationell information ändras. Exporterna skapas som tillägg – endast nya, ändrade eller raderade uppgifter exporteras.

Varje tabells innehåll exporteras också automatiskt en gång i månaden (full export).

De uppgifter som ska exporteras är ZIP-packade, UTF-8 -kodade XML-filer. I rotelementet taric.table finns tre attribut: table.name, som innehåller den tabell som ska exporteras, och version.number och version.time, som innehåller den version av information som ska exporteras. Uppgiftsraderna exporteras som elementrader som innehåller det valbara attributet change.type, där värdet ”I” betyder en ny post, ”U” en uppdaterad post och ”D” en raderad post (detta attribut saknas från fullständig export). Tabellens lodräta rader exporteras som övriga attribut och de har samma namn som de vågräta raderna. Om en lodrät rad saknas får den värdet NULL. Definitionerna för varje tabells XML- och XSD-filer finns i bilagan.

Exempel på dataexport (anmärkningar i nomenklaturens kapitel):

<taric.table table.name="note.to.goods" version.number="2017.123" version.time="2017-12-06T15:13:38.847">
             <row change.type="I" chapter="01" dat.start="2017-09-19" note.fi="new note for chapter 01 in Finnish"
note.en="new note for chapter 01 in English" note.sv="new note for chapter 01 in Swedish" />
             <row change.type="D" chapter="02" dat.start="2017-09-19" note.fi="deleted note for chapter 02 in Finnish" />
             <row change.type="U" chapter="03" dat.start="2017-09-19" dat.end="2017-09-20" note.fi="updated note for chapter 03 in Finnish" note.sv="updated note for chapter 03 in Swedish" />
</taric.table>

Dataexporttjänstens metoder

Följande metoder kan användas i dataexporttjänsten:

 • Method GetLastFullExport, för att hämta senaste fullständiga dataexport
 • Method GetUpdateList, för att hämta en förteckning över tillgängliga uppdateringar
 • Method GetData, för att hämta exportdata för den version som begärs

De två första metoderna visar information om existerande exporter: exportversionens nummer, antal paket och datum.

Den egentliga datan kan hämtas med en tredje metod. Exporterna hämtas inte som enskilda ZIP-filer (full export är över 100 MB), utan ZIP-filerna delas upp i mindre delar, i lika stora paket. Således kräver den tredje metoden exportversionens nummer och antal paket som krävs. Metoden måste upprepas för att få alla paket, och paketen måste vara sammankopplade för att skapa ett fungerande ZIP-arkiv.

Förväntat scenario då tjänsten används

Förväntat scenario då en kund vill skapa ett nytt TARIC-dataregister

 • Starta metoden GetLastFullExport för att få versionnummer för senaste fullständiga export och antal paket.
 • Starta metoden GetData med detta versionnummer upprepade gånger för att hämta nuvarande fullständiga export, och kombinera efter det paketen till en ZIP-fil. Du kan nu hantera filen.
 • Starta efter detta metoden GetUpdateList med föregående fullständiga exportversion som indataparameter för att hämta en förteckning över uppdaterade versioner.
 • Starta efter detta metoden GetData upprepade gånger för varje version från denna förteckning och hantera de emottagna uppdateringsarkiven.

Förväntat scenario då man vill hålla TARIC-dataregistret uppdaterat:

 • Starta metoden GetUpdateList upprepade gånger (t.ex. en gång varje vardag) för att söka fram tillgängliga uppdateringar genom att skicka den senaste hanterade versionen som indataparameter.
 • Starta efter detta metoden GetData upprepade gånger för varje version från denna förteckning och hantera de emottagna uppdateringsuppgifterna.

Alternativt scenario då man vill hålla TARIC-dataregistret uppdaterat:

 • Starta metoden GetLastFullExport upprepade gånger (en gång i månaden) för att hämta den nyaste tillgängliga fullständiga exporten.
 • Om denna version är nyare än den senast hanterade versionen, starta metoden GetData för att hämta nuvarande fullständiga export och hantera den.

Kunden behöver inte hantera uppdateringsfiler i detta scenario.

 

TARIC-tabeller

Innehållsförteckning

XML-filnamn

Anmärkning till varukoden

note.to.goods

Åtgärdens tulltyp

duty.type.for.measure

Åtgärdens förmånsbehandling

preference.for.measure

Kod för förmånsbehandling

preference

Typ av fotnot

footnote.type

Beskrivning av typ av fotnot

footnote.type.description

Typ av dokument

certificate.type

Beskrivning av dokumenttypen

certificate.type.description

Typ av tilläggskod

additional.code.type

Beskrivning av typ av tilläggskod

additional.code.type.description

Åtgärdstypserier

measure.type.series

Beskrivning av åtgärdstypserier

measure.type.series.description

Förordningsgrupp

regulation.group

Beskrivning av förordningsgrupp

regulation.group.description

Typ av förordningsroll

regulation.role.type

Beskrivning av typ av förordningsroll

regulation.role.type.description

Enskild publikation

publication.sigle

Fotnot

footnote

Giltighetsperiod för beskrivning av fotnot

footnote.description.period

Beskrivning av fotnot

footnote.description

Dokument

certificate

Giltighetsperiod för beskrivning av dokument

certificate.description.period

Beskrivning av dokument

certificate.description

Mängdenhet

measurement.unit

Beskrivning av mängdenhet

measurement.unit.description

Mängdenhetens kvalificerare

measurement.unit.qualifier

Beskrivning av mängdenhetens kvalificerare

measurement.unit.qualifier.description

Valutaslag

monetary.unit

Beskrivning av valutaslag

monetary.unit.description

Skatteklausul

duty.expression

Beskrivning av skatteklausulen

duty.expression.description

Åtgärdstyp

measure.type

Beskrivning av åtgärdstypen

measure.type.description

Tilläggskod

additional.code

Giltighetsperiod för beskrivning av tilläggskod

additional.code.description.period

Beskrivning av tilläggskoden

additional.code.description

Fotnotens koppling - tilläggskod

footnote.association.additional.code

Landgrupp

geographical.area

Giltighetsperiod för beskrivning av landgrupp

geographical.area.description.period

Beskrivning av landgrupp

geographical.area.description

Medlemmar i landgrupp

geographical.area.membership

Varukodsgrupp

goods.nomenclature.group

Beskrivning av varukodsgrupp

goods.nomenclature.group.description

Fullständigt upphävande av förordning

complete.abrogation.regulation

Upphävande av förordning från och med den

explicit.abrogation.regulation

Grundförordning

base.regulation

Ändringsförordning

modification.regulation

Förlängning av förordningens giltighet

prorogation.regulation

Avbrottsförordning

prorogation.regulation.action

Tillfälligt avbrott i förordningens giltighet

full.temporary.stop.regulation

Tillfälligt avbrott

fts.regulation.action

Ersättning av förordning

regulation.replacement

Villkorskod för åtgärd

measure.condition.code

Beskrivning av villkorskod för åtgärd

measure.condition.code.description

Villkorskod för åtgärd

measure.action

Beskrivning av villkorskod för åtgärd

measure.action.description

Kvotens ordningsnummer

quota.order.number

Tillämpningsländer för kvotens ordningsnummer

quota.order.number.origin

Undantag i tillämpningsländerna för kvotens ordningsnummer

quota.order.number.origin.exclusions

Definition av kvoten

quota.definition

Kvotkoppling

quota.association

Period då kvoten är blockerad

quota.blocking.period

Kvotens avbrottsperiod

quota.suspension.period

Tilläggsinformation om kvoten

quota.extended.information

Tulltak

ceiling

Varukod

goods.nomenclature

Varukodsnivåer

goods.nomenclature.indents

Giltighetstid för beskrivning av varukod

goods.nomenclature.description.period

Beskrivning av varukod

goods.nomenclature.description

Fotnotskoppling - varukod

footnote.association.goods.nomenclature

Varukodsgruppens medlemmar

nomenclature.group.membership

Återbäring vid utförsel

export.refund.nomenclature

Nivåer för återbäring vid utförsel

export.refund.nomenclature.indents

Giltighetstid för återbäring vid utförsel

export.refund.nomenclature.description.period

Beskrivning av återbäring vid utförsel

export.refund.nomenclature.description

Fotnotskoppling - återbäring vid utförsel

footnote.association.ern

Åtgärd

measure

Åtgärdens komponent

measure.component

Åtgärdens villkor

measure.condition

Komponent för åtgärdens villkor

measure.condition.component

Länder som inte omfattas av åtgärden

measure.excluded.geographical.area

Fotnotskoppling - åtgärd

footnote.association.measure

Tillfälligt avbrott i åtgärden

measure.partial.temporary.stop

 

För mera information om TARIC-uppgifter och TARIC-rinciper, se Europeiska kommissionens webbplats:

https://ec.europa.eu/taxation_customs/business/calculation-customs-duties/what-is-common-customs-tariff/taric_en