Deklarationsparti

Ange på sidan ”Deklarationsparti” grunduppgifter, leveransvillkor, transportuppgifter, platsuppgifter och andra uppgifter som behövs och som gäller hela försändelsen. 

Grunduppgifter 

Ange här de grunduppgifter som begärs. Läs närmare anvisningar nedan.

Aktörens referens, aktörens tilläggsreferens och unikt referensnummer

Aktörens referens är deklarantens fritt formulerade referensnummer som specificerar tulldeklarationen. Referensen får vara högst 22 tecken lång och kan innehålla siffror, bokstäver eller specialtecken. I fältet ”Aktörens tilläggsreferens” kan du ange en annan referens, till exempel ombudets eget referensnummer.

Fältet ”Referensnummer (UCR)” behöver vanligtvis inte ifyllas. Fyll i detta fält endast om avsändaren har uppgett ett unikt referensnummer för försändelsen som förblir detsamma genom hela leveranskedjan. Det kan vara en kod enligt WCO:s ISO 15459-standard eller någon motsvarande kod.

Typ av deklaration

Typen av deklaration fylls i automatiskt utifrån dina tidigare val.

När varorna införs från ett område utanför EU:s tullområde är deklarationstypen ”IM – Import från länder utanför unionen”. När unionsvaror införs över skattegränsen från ett annat EU-land till Åland, är deklarationstypen ”CO – Unionsvaror i internhandeln inom unionens tullområde”. Om deklarationstypen är felaktig måste du börja om från början och fylla i en ny deklaration.

Ytterligare typ av deklaration

Om du inger en standarddeklaration, välj någon av följande som ytterligare typ av deklaration: 

  • ”A – Standardtulldeklaration”, om varorna redan anlänt till Finland och deras ankomst kan anmälas till Tullen antingen i lagret eller vid platsen för införsel 
  • ”D – På förhand ingiven standardtulldeklaration”, om du inger en deklaration på förhand innan ankomsten av varorna anmälts och du känner till det tidigare dokumentets identifikationsnummer.

Om du inger en tulldeklaration i efterhand för oförtullade varor som du mottagit, anger tjänsten automatiskt R som ytterligare typ av deklaration. Det går inte att ändra på detta val. Om du fyller i en tulldeklaration som ersätter en tulldeklaration som ogiltigförklaras, ska du ange koden för ytterligare uppgifter ”FISUR” senare under ”Ytterligare uppgifter”.

Om du under driftavbrott har ingett deklarationen på en blankett eller ett dokument för reservförfarande och du inger den elektroniska deklarationen i efterhand, ska du välja A som ytterligare typ av deklaration och ange koden för ytterligare uppgifter ”FIFAL” senare under ”Ytterligare uppgifter”.

Om du inger en kompletterande deklaration fyller tjänsten automatiskt i ytterligare typen av deklaration utifrån dina tidigare val (ytterligare typ av deklaration U, V, X eller Y). Det går inte att ändra på detta val.

Om du inger en förenklad tulldeklaration, läs anvisningarna i avsnittet ”Förenklad tulldeklaration för import”.

Skattebestämningsdag

Skattebestämningsdagen anges endast i undantagsfall.

Om du fyller i en importdeklaration för varor som införs från ett land utanför EU kan du lämna fältet tomt.

Undantag till detta är följande situationer:

  • Du inger deklarationen efter tidsfristens utgång. Ange som skattebestämningsdag varornas faktiska ankomstdag, dvs. det datum då varornas ankomst borde ha anmälts till Tullen för hänförande av varorna till tullförfarandet för import.
  • Du inger en kompletterande sammanfattande tulldeklaration för flera förenklade tulldeklarationer eller för flera anmälningar av varors ankomst vid EIR-förtullning. Den första dagen i perioden ifylls automatiskt som skattebestämningsdag utifrån dina tidigare val.
  • Du inger en kompletterande tulldeklaration för en enskild anmälan av varors ankomst vid EIR-förtullning. Ange som skattebestämningsdag den dag då varorna frigjordes för förfarandet genom registrering i bokföringen.

Om du under driftavbrott har ingett deklarationen på en blankett eller ett dokument för reservförfarande, och du inger den elektroniska deklarationen efter driftavbrottet, ska du inte ange någon skattebestämningsdag. Ange i så fall senare koden för ytterligare förfarande ”FIFAL – Reservförfarande” och som dess beskrivning dagen då reservförfarandedokumentet godtagits (i formen åååå.mm.dd). 

Fakturerat totalbelopp och valutaslag

Det fakturerade beloppet ska anges varupostvis på sidan ”Varuposter”. Du kan ange det totala beloppet här.

Ange det pris som faktiskt har betalats eller ska betalas för hela försändelsen samt valutaslag. Priset anges med högst 2 decimalers noggrannhet.

Ange valutaslag för priset samt för de kostnader som ska läggas till eller dras av.

Om det totala beloppet har fakturerats i flera valutaslag, ange euro som valuta. Ange det fakturerade totalbeloppet i euro med hjälp av Tullens omräkningskurser.

Om den valuta du behöver inte finns i rullgardinsmenyn måste du fråga tullrådgivningen om omräkningskursen för valutan. Räkna om varans pris till euro med den omräkningskurs du fått från Tullen. Ange priset i euro. Ange därtill på varupostnivå den omräkningskurs du fått från Tullen med koden för ytterligare uppgifter FIKUR och ange omräkningskursen och valutaslaget (t.ex. ”19,14 MDL”) som kodens beskrivning. 

Total bruttovikt

Vid aktiv förädling ska man alltid ange den totala bruttovikten.

Bruttovikten anges i kilo och är varans vikt inklusive emballage, men exklusive transportutrustning och containrar. Ange en bruttovikt som underskrider 1 kilo t.ex. i formen "0,654", dock högst med sex decimaler. En vikt på över ett kilo kan du avrunda till närmaste kilo.

Angivande av vikten på lastpallar: Om lastpallarnas vikt ingår i den vikt som anges för varan i transportdokumenten kan du räkna med den i den totala bruttovikten. Du ska dock inte räkna med lastpallarnas vikt i den totala bruttovikten om lastpallens vikt finns separat angiven i transportdokumentet.

Typ av transaktion

Välj i rullgardinsmenyn en kod som beskriver den typ av transaktion som importtransaktionen utgör. Du kan använda sökfunktionen eller bläddra i rullgardinsmenyn genom att klicka på fältet ”Typ av transaktion”.

Leveransvillkor

Välj INCOTERM-kod i rullgardinsmenyn, dvs. leveransklausulen som fastställer t.ex. ansvarsfördelningen mellan köparen och säljaren. Leveransvillkoren avtalar man om i t.ex. köpeavtalet. Du får fram rullgardinsmenyn när du klickar på fältet ”INCOTERM-kod”. Om du inte använder något Incoterms-leveransvillkor från den Internationella Handelskammaren, ange ”XXX – andra leveransvillkor” som kod.

Ange platsen antingen i fältet ”Plats (UN/LOCODE)” eller fältet ”Förvaringsplats”. I fältet ”Förvaringsplats” ange den i leveransvillkoret angivna platsen eller terminalen. Platskoden UN/LOCODE anges i allmänhet inte som plats för leveransvillkoret. UN/LOCODE är FN:s platskod som används inom handel och transport (United Nations Code for Trade and Transport Locations). Välj i rullgardinsmenyn destinationslandets landskod som motsvarar förvaringsplatsen i leveransvillkoret.

Transportuppgifter

Ange de uppgifter som begärs om transportsättet vid gränsen och vid ankomst. Läs närmare anvisningar nedan.

Det valda transportsättet vid gränsen är ”4 – Flygtransport” och den valda nationaliteten är ”DE – Tyskland”. Därtill är det valda transportsättet inrikes ”4 – Flygtransport”, ”Transportmedlets identitet vid ankomst”, och ”Typ av identifierare” är ”40 IATA-flightnummer”.

Transportsätt vid gränsen

Välj transportsätt i rullgardinsmenyn i fältet ”Transportsätt vid gränsen”, dvs. det transportmedel som används för att föra in varan i EU:s tullområde eller över skattegränsen. Välj som transportsätt det aktiva transportmedlet, dvs. det transportmedel som framdriver hela kombinationen. Till exempel om en lastbil har lastats på ett fartyg, ange fartyget.

Välj i fältet ”Nationalitet för det aktiva transportmedel som korsar gränsen” en nationalitet för transportmedlet i rullgardinsmenyn. Ange transportmedlets nationalitet så som den angetts i dina uppgifter. Ange nationaliteten om det är fråga om sjö-, flyg- eller vägtransport, transport på inre vattenvägar eller transportmedel med egen framdrivning. Du kan använda sökfunktionen eller bläddra i rullgardinsmenyn genom att klicka på fältet ”Nationalitet för det aktiva transportmedel som passerar gränsen”. 

Transportsätt vid ankomst

Om varorna tullklareras på införselplatsen, ange samma transportsätt i ”Transportsätt inrikes” som transportsättet vid gränsen. Om varorna transporteras från gränsen till en annan förvaringsplats före ingivande av tulldeklarationen, välj kod för transportsättet i rullgardinsmenyn enligt det transportmedel som används för att transportera varan till förvaringsplatsen.

Ange i fältet ”Transportmedlets identitet vid ankomst” identifieringsnumret för det transportmedel på vilket varorna är lastade då de anländer till förvaringsplatsen. Identiteten anges inte om varan transporteras i posttrafik eller via fasta transportinstallationer. Vid vägtransporter, ange fordonets registreringsnummer. Om ett dragfordon med släpvagn används, ange numret för båda (i formatet ”dragfordonets registreringsnummer / släpvagnens registreringsnummer”). Vid sjötransport, ange fartygets namn. Vid lufttransporter, ange flygets nummer och datum (om flygets nummer inte är känt, anges luftfartygets registreringsnummer). Vid järnvägstransporter, ange vagnens nummer.

Välj transportmedlets typ i rullgardinsmenyn i fältet ”Typ av identifierare” om det är fråga om sjö-, flyg- eller vägtransport, transport på inre vattenvägar eller transportmedel med egen framdrivning.

Om du fyller i en kompletterande deklaration som inges för en period, lämna dessa fält tomma.    

Rutt

Ange under ”Avgångsplats” det ursprungliga avsändningslandet. Tjänsten kan också ha fyllt i uppgiften automatiskt utifrån dina tidigare val. Du kan söka koden för avsändningslandet i rullgardinsmenyn genom att mata in början av landets namn eller kod, eller genom att använda sökfunktionen.  Om det på rutten inträffar ett stopp som inte hänför sig till transporten eller det sker en handelstransaktion (t.ex. försäljning eller förädling), välj då som avsändningsland det land där det sker. Konsolidering av varuförsändelser under resan ses inte som ett stopp.

Ange under ”Destination” destinationslandet dit varorna importeras. Du kan söka koden för destinationslandet i rullgardinsmenyn genom att mata in början av landets namn eller kod, eller genom att använda sökfunktionen.  Om varorna förblir i Finland ange ”FI” som landskod. Om varorna befordras till ett annat EU-land, ange det landets landskod. 

Uppgifter om plats

Som uppgift om plats anges antigen lagerkoden eller adressuppgifterna för varans förvaringsplats.

Tullager eller tillfälligt lager 

Om varorna befinner sig i ett tullager eller tillfälligt lager då deklarationen inges, ange som uppgift om plats det lager i vars bokföring varorna finns upptagna. Ange lagerkoden under ”Tullager eller tillfälligt lager”. Lagerkoden är EORI-numret med tilläggsdelar (till exempel FI1234567-800101). 

I kompletterande sammanfattande tulldeklarationer och tulldeklarationer som inges i efterhand behöver uppgifter om plats inte anges. Läs närmare anvisningar nedan.

Varans förvaringsplats

Om varorna inte är i ett lager, ange adressuppgifterna för förvaringsplatsen under ”Varornas förvaringsplats”. Till exempel om varorna finns på införselplatsen då deklarationen inges, ange adressuppgifterna för införselplatsen.

Föreslagen kontrollplats

Ange under ”Föreslagen kontrollplats” den plats där du vill att Tullen granskar varorna. Den angivna kontrollplatsen ska lämpa sig för utförande av kontrollen. Den kan vara t.ex. en plats där varorna kan tas ur sina förpackningar.

Välj typen av förvaringsplats i rullgardinsmenyn i fältet ”Typ av förvaringsplats”.

Om du föreslår ett tullager eller ett tillfälligt lager som kontrollplats, välj ”B – Godkänd plats” som typ av förvaringsplats och ”X – Lagerkod (EORI-numret med tillägg)” som kvalificerare för förvaringsplatsen. Därefter ska fältet ”Lagerkod” ifyllas. Ange där lagrets identifieringsnummer i formen FI1234567-800101. Lämna fältet ”Tilläggsidentifikation” tomt.

Om du föreslår ett tullkontor eller ditt företags lager eller produktionslokal som kontrollplats, välj ”D – Annan” som typ av förvaringsplats. Då fyller tjänsten automatiskt i ”Z – Besöksadress” som förvaringsplatsens kvalificerare. Typen ”D – Annan” kan också användas i force majeure-situationer.

Om du föreslår ett på förhand godkänt kontrollställe enligt kontrollförordningen (CP) eller en plats som Tullen godtagit för tillfällig lagring (HPA-tillstånd) som kontrollplats, välj ”C – Godtagen plats”. Där kan varukontroller som förutsätts i förordningen om offentlig kontroll göras (t.ex. kontroller av livsmedel, material som kommer i kontakt med livsmedel, frukter, grönsaker, bär, levande djur, animaliska livsmedel, växter avsedda att planteras, snittblommor samt timmer). Välj ”Z – Besöksadress” som förvaringsplatsens kvalificerare och ange det godkända kontrollställets (HPA eller CP) adressuppgifter som adress. Läs mer om godkända kontrollställen på Tullens webbplats.

I importdeklarationer kan man inte välja ”A – Plats som anvisats av Tullen” som typ av förvaringsplats.

Ytterligare uppgifter

Ange vid behov under ”Ytterligare uppgifter” en eller flera koder för ytterligare uppgifter som gäller hela deklarationen. Tjänsten fyller automatiskt i koden ”FIPDF” för ytterligare uppgifter. Det betyder att tjänsten skapar ett formbundet dokument i pdf-format av besluten som du kan hämta senare i e-tjänsten. Välj inte bort detta alternativ, om du till exempel behöver visa upp ett beslut om frigörande åt transportfirman eller lagerhavaren.

Om du behöver ange flera ytterligare uppgifter, kan du göra det med knappen ”+ Lägg till ytterligare uppgifter”. Välj i rullgardinsmenyn koden som behövs i deklarationen. Ange vid behov en beskrivning av koden för ytterligare uppgifter i fältet ”Beskrivning”.

Om du inte har gett ditt samtycke till elektronisk delgivning visas koden för ytterligare uppgifter ”FINCO – Kunden ger inte sitt samtycke till elektronisk delgivning” i ytterligare uppgifterna om deklarationspartiet.

Om du ändrar dig och vill ge ditt samtycke, dvs. önskar att Tullen skickar elektroniska notifikationer till din e-post, ska du ändra uppgiften om samtycke i användarinställningarna. Läs mer detaljerade anvisningar om hur du ändrar uppgiften om samtycke på sidan Inställningar - Tullens anvisningar.

Om du inger en kompletterande deklaration för en period, välj koden ”FIPER – Sammanfattande periodens längd (W = vecka, M = månad)” i rullgardinsmenyn och ange antingen W eller M som beskrivning.

Om du inger en deklaration för varor som frigjorts för förfarandet med ett reservförfarandedokument, välj koden för ytterligare uppgifter ”FIFAL – Reservförfarande”. Ange som beskrivning det datum då reservförfarandedokumentet har godkänts vid Tullen, dvs. den dag då Tullen har frigjort varorna till tullförfarandet med reservförfarandedokumentet.

Om du inger deklarationen i efterhand och den ersätter den ursprungliga deklarationen, ange koden ”FISUR – Ersättande deklaration”. Ange som beskrivning MRN-referensnumret för tulldeklarationen som ska ersättas.

Om du av misstag har lagt till en extra rad för ytterligare uppgifter, får du bort den då du kryssar för rutan i kolumnen före koden och klickar upptill på knappen ”Ta bort valda”.

Bifogade dokument

Ange här uppgifterna för de bifogade dokument som är gemensamma för hela deklarationen. I en tulldeklaration för import ska man alltid ange ett dokument som visar varan och dess värde, t.ex. ”N325 – Proformafaktura”.

Om det finns andra bilagor som hänför sig till varan och som ska anmälas till Tullen, ange även dem. Om proformafakturorna är varupostspecifika ska du inte ange dem här utan i uppgifterna om varuposten.

Lägg till dokumentet genom att klicka på knappen ”+ Lägg till dokument”. Välj i rullgardinsmenyn typen av bifogat dokument och ange dokumentets identifierare, såsom dokumentets nummer eller annan specificerande uppgift.

Ett dokument som du angett i deklarationen behöver inte laddas upp som bilaga, om Tullen inte särskilt begär det. Du kan påskynda handläggningen av en deklaration om du laddar upp bilagan färdigt då du fyller i deklarationen. Om du gör en deklaration för aktiv förädling, tillfällig införsel eller slutanvändning ber Tullen vanligtvis att du skickar fakturan eller något annat dokument som visar varans värde som bilaga. Du kan ladda upp bilagan med knappen ”Ladda upp en bilaga”. Tillåtna filformat för bilagor är PDF, JPG, PNG och TIF. Maximistorleken för bilagan är 5 MB. Om du laddar upp ett dokument som bilaga, fyller tjänsten automatiskt i fältet ”Den bifogade filens referens”.

Vid behov kan du lägga till flera dokument med knappen ”+ Lägg till dokument”. Om du av misstag har lagt till en extra rad för bifogade dokument, får du bort den då du kryssar för rutan i kolumnen före typen och klickar upptill på knappen ”Ta bort valda”. 

Containrar

Du kan ange uppgifterna om containrar antingen här som en uppgift som gäller hela deklarationen eller varupostvis under ”Varuposter”.

Klicka på knappen ”+ Lägg till container” och ange containerns identifieringsnummer. Om deklarationen omfattar flera containrar, kan du lägga till dem med knappen ”+ Lägg till container”.

För sjöcontainrar anges fyra bokstäver + sex siffror + bindestreck + kontrollnummer.  Om du inger en kompletterande tulldeklaration för en period, ange samma uppgift som i det tidigare dokumentet.