Tillståndsansökan

Om du inte har något skriftligt tillstånd som Tullens tillståndscentral beviljat och du ansöker om behövligt tillstånd med tulldeklarationen, fyll i de uppgifter som krävs på sidan ”Tillståndsansökan”. Vilka fält som visas beror på vilket tullförfarande du valt.

På sidan ”Tillståndsansökan om särskilt förfarande” visas anmärkningstexten ”Användning av det tullförfarande du valt förutsätter tillstånd. Om du inte har ett tillstånd som beviljats av Tullen på förhand, ansök om tillståndet i tulldeklarationen. Alla uppgifter som krävs för tillståndet anges i tulldeklarationen på sidan ”Tillståndsansökan”. Tullen handlägger tillståndsansökan samtidigt med tulldeklarationen.”

Tullkontor där förfarandet avslutas

Ange det tullkontor där den aktiva förädlingen ska avslutas. Du kan ange flera avslutningstullkontor.

Välj koden för avslutningstullkontoret i rullgardinsmenyn genom att mata in början av tullkontorets namn eller kod, eller via sökfunktionen som öppnar en lista med alternativ. 
Du kan lägga till ytterligare avslutningstullkontor via knappen ”+ Lägg till tullkontor”. Du kan ta bort ett tullkontor du valt via knappen ”Ta bort valda”.

Avkastningsgrad (värde och enhet)

Ange uppskattad avkastningsgrad i procent eller kilogram. Ange t.ex. mängden förädlade produkter som erhålls ur varorna som hänförs till förfarandet. 
Exempel: En bil införs med avsikt att reparera motorn på bilen. Efter reparationen förs bilen ut ur EU-området utan att det blir några delar kvar av bilen på EU-området. Avkastningsgraden är då 100 %.

Uppgifter om planerad verksamhet

Ange för vilken slags verksamhet varorna hänförs till aktiv förädling. Varorna kan exempelvis införas för reparation eller tillverkning. 

Tillämpligt beräkningssätt för importtullar

Tillståndssökanden ska välja den artikel om tullskuld som i första hand ska tillämpas då man beräknar en eventuell tullskuld som uppkommer. Välj önskad artikel om tullskuld i rullgardinsmenyn:

  • •    ”FID85 – Importtullbeloppet beräknas i enlighet med artikel 85 i kodexen på basis av de varor som övergår till fri omsättning”
  • •    ”FID86 – Importtullbeloppet beräknas i enlighet med artikel 86.3 i kodexen på basis av de varor som hänförts till aktiv förädling”.

Ekonomiska villkor

Välj i rullgardinsmenyn den kod för ekonomiska villkor som beskriver den planerade verksamheten, t.ex. ”2 – Reparation”. 

Uppgifter om varorna och hur de kan identifieras

Ange här uppgifterna som begärs om varorna och hur de kan identifieras. Läs närmare anvisningar nedan. 

Förädlade produkter

Ange varukoden för varorna som uppkommer genom förädling, reparation eller tillverkning med tio siffrors noggrannhet. Du kan kontrollera varukoden i varukodstjänsten Fintaric. När varor införs för reparation är varukoden densamma som för varorna som hänförs till förfarandet.

Utöver varukoden ska du ange den normala handelsbenämningen för varorna med vilken varorna kan identifieras. Det räcker inte med enbart en benämning på allmän nivå. Till exempel benämningen ”kläder” är inte tillräckligt exakt, utan du ska specificera vilken typ av kläder det är fråga om, t.ex. ”T-tröjor av bomull”. Likaså räcker inte en benämning som ”reservdelar”, utan du ska specificera vilka reservdelar som avses, t.ex. ”vindruta till bil” eller ”fläktrem”.

Identifieringsuppgifter om varorna

Du kan ange flera uppgifter för identifiering av varorna. Välj metoden som används för identifiering av varan i rullgardinsmenyn.

Användning av förfarandet för aktiv förädling förutsätter bokföring. Ange alltid ”7 – Andra identifieringsmetoder (förklara vilken identifieringsmetod som används)”. Ange ”bokföring” som dess identifierare och adressen till bokföringens förvaringsplats.

Om du t.ex. inger en deklaration för en bil, kan du som ytterligare identifieringsuppgift ange koden ”1 – Serie- eller tillverkningsnummer” och bilens serie- eller tillverkningsnummer som identifierare. 

Ytterligare uppgifter för identifiering av varan

Här kan du ange andra uppgifter som behövs för identifieringen av varorna. Du kan t.ex. ange en uppgift som inte rymdes med i fältet som reserverats för den uppgiften.

Ytterligare uppgifter om förfarandet 

Ange här de ytterligare uppgifter som begärs om förfarandet. Läs närmare anvisningar nedan.

Plats(er) för användning eller förädling

Ange adressuppgifterna för alla förädlingsplatser som är kända. Om alla uppgifter inte ryms i fältet, ange dem under ”Ytterligare uppgifter om det särskilda förfarandet”.

Första plats för användning eller förädling

Ange den första platsen för användning eller förädling om tillståndssökanden är etablerad utanför EU.

Ytterligare uppgifter om det särskilda förfarandet

Du kan ange tilläggsuppgifter om deklarationen, t.ex. mer specifika uppgifter om förädlingsprocessen eller en motivering för den föreslagna tidsfristen.

Tidsfrister

Ange en tillräcklig tidsfrist för förädlingsprocessen i hela månader. För en tidsfrist på t.ex. sex månader, ange ”6”. Notera att de olika tullförfarandena har olika maximala tidsfrister. Kontrollera de maximala tidsfristerna för särskilda förfaranden på Tullens webbplats