Aktörer

Ange på sidan ”Aktörer” de aktörer som anknyter till tulldeklarationen. Du kan ange uppgifterna för den som inger deklarationen, deklaranten, hens ombud, importören, exportören, köparen, säljaren och någon annan aktör (t.ex. den som ansvarar för momsen).
Ange här även tillståndsnummer om förfarandet kräver ett tillstånd och du har ett sådant som du på förhand erhållit från Tullens tillståndscentral. Läs närmare anvisningar i avsnittet tillståndsansökan.

På sidan ”Aktörer” visas alternativen i menyn ”Aktörens natur”.

Allmänt om angivande av aktörens identifieringsnummer

Varje aktör i deklarationen ska ha ett identifieringsnummer, antingen ett EORI-nummer eller någon annan identifikationsuppgift.

Det är obligatoriskt att ange EORI-numret för importören, deklaranten och ombudet när dessa är företag. Även utländska företag ska ange sitt EORI-nummer. Om företagets identifieringsnummer inte har status som EORI-nummer, avslås importtulldeklarationen. Du kan i EU-kommissionens tjänst Validering av EORI-nummer kontrollera om ditt företags EORI-nummer är giltigt. Ansök om EORI-registrering på förhand hos Tullen, om du behöver det.

För övriga aktörer (t.ex. exportör, köpare, säljare) behöver man inte ange något EORI-nummer som identifieringsnummer. Privatpersoner behöver heller inte vanligtvis ha något EORI-nummer. Ange i sådana fall något av följande som identifieringsnummer:

  • en finländsk aktörs FO-nummer 
  • en utländsk aktörs momsnummer
  • en finländsk privatpersons landskod, personbeteckning
  • en utländsk privatpersons landskod, födelsedatum (t.ex. US25071980).

Notera att det inte får finnas mellanslag i identifieringsnumret, så skriv t.ex. siffrorna direkt efter landskoden. Ange förutom identifieringsnumret även aktörens namn och adress.

Om du vill, kan du utöver identifieringsnumret ange det identifieringsnummer som Tullen gett för verksamhetsstället. Ett ombud ska alltid ange identifieringsnumret för sitt verksamhetsställe. Om du i deklarationen anger uppgiften för verksamhetsstället, fyller tjänsten automatiskt i adressuppgifter till de deklarationsuppgifter som arkiveras vid Tullen. Dessa adressuppgifter finns i Tullens kundregister baserat på tidigare tillståndsuppgifter. Du kan kontrollera identifieringsnumret för ditt verksamhetsställe i vår tjänst Egna uppgifter.

Vid punkterna ”Deklarant, ”Ombud” och ”Importör” får du en del av uppgifterna automatiskt när du kryssar i rutan ”Använd den identifierade aktörens uppgifter”. Då ifylls adressuppgifterna i deklarationen enligt verksamhetsstället. Som adress för verksamhetsstället visas som standard adressen till företagets huvudkontor som registrerats i FODS (verksamhetsställe ”000”). Om företaget är utländskt kan istället den adress visas som använts vid registreringen av EORI-numret. Om du i inställningarna har angett något annat kontor än huvudkontoret som identifierare för verksamhetsstället, söker tjänsten fram adressuppgifterna enligt denna identifierare.

Tullen skickar även periodspecifikationen (samlingsfakturan) till adressen som du angett för identifieraren för verksamhetsställe om du har ett tillstånd till anstånd med betalning och du inte har separat angett någon nätfakturaadress i deklarationens tilläggsuppgifter.

Kontaktperson 

Kontaktperson är den person som inger deklarationen. Tullen kan vid behov begära mera information av kontaktpersonen.

Om du har sparat dina uppgifter i förväg i inställningarna, kan du välja kryssrutan ”Använd den identifierade personens uppgifter”, så ifylls kontaktpersonens uppgifter automatiskt i deklarationen. Om du inte använder den identifierade personens uppgifter, ange ditt namn, din e-postadress och ditt telefonnummer i fälten.

Deklarant

Deklaranten är ansvarig för hänförandet till förfarandet och för deklarationens riktighet. Oftast anges importören som deklarant. Tillståndssökanden ska vara etablerad utanför EU-området om inte varans användningsändamål ger sökanden rätt att vara etablerad i EU-området. Tillståndet kan inte beviljas enbart till ombudet. Läs mer om tillfällig införsel på Tullens webbplats.

Om du väljer kryssrutan ”Använd den identifierade aktörens uppgifter” och du har sparat uppgiften om verksamhetsställets identifieringsnummer på förhand i inställningarna, så ifylls identifieringsnumret automatiskt i deklarationen.

Om du inte använder den identifierade aktörens uppgifter, ange EORI-nummer eller en privatpersons personbeteckning som identifieringsnummer i deklarationen. Om identifieringsnumret är ett EORI-nummer eller ett finländskt FO-nummer, fyller tjänsten i namn- och adressuppgifterna samt aktörens natur automatiskt i deklarationen. I annat fall fyll i namn, gatuadress, postnummer, postanstalt, land, aktörens natur och kontaktspråk. Välj aktörens natur och kontaktspråk i rullgardinsmenyn.

Om du upprättar deklarationen i egenskap av ombud, ange importörens identifieringsnummer under ”Deklarant”. Ett företags identifieringsnummer är EORI-numret, och för en privatperson är identifieringsnumret landskoden FI och personbeteckningen. Om personen inte har någon finländsk personbeteckning, ange landskoden och födelsedatum. Födelsedatumet anges i formen dd.mm.åååå.

Välj ”Y – Företag/Finland” som aktörens natur för ett finländskt företag. Välj ”EORI” som aktörens natur endast om aktören är ett företag utanför EU som beviljats ett EORI-nummer av Finland. 

Tillstånd: Uppgifter om skriftligt tillstånd som Tullen beviljat

Om du har ett tillstånd till tillfällig införsel som Tullens tillståndscentral beviljat på förhand, ska du ange tillståndsnumret redan tidigare då du börjar fylla i deklarationen. På så sätt visas tillståndsuppgifterna automatiskt här under ”Tillstånd”.

Under ”Tillstånd” anges ”TEA - Tillstånd till användning av förfarandet för tillfällig införsel”.

Om de vill ta bort ett felaktigt angivet tillstånd, välj kryssrutan som finns i kolumnen före tillståndsnumret. Välj därefter knappen ”Ta bort valda” ovanför tabellen. 

Ombud 

Om du inger deklarationen som ett ombud för importörens räkning, fyll i dina uppgifter under ”Ombud” via knappen ”+ Lägg till ombud”. Till exempel en speditionsfirma kan agera som ombud. Ombud ska alltid ha ett EORI-nummer.

Om du har sparat dina uppgifter i förväg i inställningarna, kan du välja kryssrutan ”Använd den identifierade aktörens uppgifter”, så ifylls identifieringsnumret för verksamhetsstället automatiskt i deklarationen. Om du inte använder den identifierade aktörens uppgifter, fyll i identifieringsnumret i deklarationen. Om identifieringsnumret är ett EORI-nummer eller ett finländskt FO-nummer, fyller tjänsten i namn- och adressuppgifterna samt aktörens natur automatiskt i deklarationen. I annat fall ange namn, gatuadress, postnummer och postanstalt samt välj i rullgardinsmenyn land och aktörens natur.

Välj typen av ombudskap i rullgardinsmenyn. Ombudskapet kan vara direkt ombud eller direkt ombudskap med garantens ansvar. Om du använder direkt ombudskap med garantens ansvar, välj ”2 – Direkt ombud” i rullgardinsmenyn och kryssa även för rutan ”På garantens ansvar”. Notera att du inte kan agera som indirekt ombud vid förfarandet för tillfällig införsel.

Direkt ombudskap: Ett direkt ombud inger tulldeklarationen för importörens räkning och i hens namn. Importören ansvarar för riktigheten av de angivna uppgifterna. Importörens garanti används i deklarationen och importören ansvarar för tullskulden. Ombudet ansvarar för tullskulden endast till den del som ombudet visste eller borde ha vetat att uppgifterna i tulldeklarationen är felaktiga.

Direkt ombudskap med garantens ansvar: Tulldeklarationen inges för importörens räkning och i hens namn. Ombudet ansvarar för tullskulden endast till den del som ombudet visste eller borde ha vetat att uppgifterna i tulldeklarationen är felaktiga. Ombudets garanti används i deklarationen och ombudet förbinder sig till att betala en tullskuld som motsvarar garantibeloppet.

Om du av misstag har öppnat uppgifterna om ombud genom att klicka på knappen ”+ Lägg till ombud” fastän inget ombud anlitas, ska du ta bort uppgifterna om ombud via knappen ”Ta bort ombud”.

Importör 

Importören ska alltid anges. Importören är det företag eller den person som ursprungligen kommit överens om att få varorna införda till landet och som därigenom är varornas mottagare.

Om du har sparat dina uppgifter i förväg i inställningarna och inte använder ett ombud, kan du aktivera kryssrutan ”Använd den identifierade aktörens uppgifter”. Då fyller tjänsten automatiskt i dina egna uppgifter i deklarationen under ”Importör”. I annat fall, mata in importörens identifieringsnummer, namn, gatuadress, postnummer, postanstalt, land och aktörens natur. Aktörens natur väljs i rullgardinsmenyn.

Exportör

Exportören är den sista avsändaren före varan förs in till EU:s skatteområde.

Ytterligare aktörer i AEO-leveranskedjan

Välj aktörens roll för en ytterligare aktör i AEO-leveranskedjan. Ange identifieringsnumret för den ytterligare AEO-aktören och identifieringsnumret för aktörens verksamhetsställe.