Varupost

Under samma varupost kan du ange varor som har samma varukod, varubeskrivning, föregående förfarande, ytterligare förfarande och ursprungsland. Om det till exempel finns flera varukoder, ska du deklarera var och en av dem som en separat varupost.

Uppgifter som hör till varuposten är

 • förfarandeuppgifter
 • ursprungsländer
 • det varpostspecifika unika referensnumret
 • varukod och varubeskrivning
 • varukodens TARIC-tilläggsnummer, nationella tilläggskoder och andra uppgifter gällande restriktioner 
 • brutto- och nettovikt och eventuellt extra mängd
 • uppgifter om varans värde
 • förmånsbehandling, kvoter och skattegrunder
 • förpackningar
 • tidigare dokument
 • koder för ytterligare uppgifter
 • eventuella bilagor och andra referensuppgifter för förtullningen
 • eventuella containeruppgifter.

Varukod och grunduppgifter om varupost

Ange här de grunduppgifter som begärs om varuposten. Läs närmare anvisningar nedan.

Begärt förfarande

Tjänsten fyller i uppgiften om det begärda tullförfarandet utgående från dina tidigare val. Tjänsten visar här det tullförfarande som du valt när du började göra deklarationen. Om tullförfarandet är felaktigt måste du börja om från början och fylla i en ny deklaration.

Föregående förfarande

Välj i rullgardinsmenyn koden för tullförfarandet som föregått deklarationen. Välj koden ”00” om det inte finns något föregående förfarande för varan (t.ex. om varan har varit i tillfällig lagring eller om varan anländer under transiteringsförfarande och inte har varit under något annat förfarande).

Ytterligare förfarande

Välj i rullgardinsmenyn samma kod för ytterligare förfarande som du angav på sidan ”Tillståndsansökan”. Notera att du därefter måste välja knappen ”+ Lägg till”. Först därefter sparas och visas det ytterligare förfarande du valt. Restriktionsalternativen på sidan visas t.ex. då du använder en varukod för fritidsbåtar.

En vara kan ha ett eller flera ytterligare förfaranden. Du kan ta bort ett ytterligare förfarande genom att klicka på knappen ”Ta bort” bredvid förfarandet.  

Ursprungsland

Välj landskoden för varornas ursprungsland enligt de allmänna ursprungsreglerna. Ursprungslandet och varukoden inverkar på angivandet av restriktioner. Om du inte känner till varans ursprungsland, ange avsändningslandet. Du kan söka koden för ursprungslandet i rullgardinsmenyn genom att mata in början av landets namn eller landskod, eller via sökfunktionen som öppnar en lista med alternativ. 

Förmånsberättigande ursprungsland eller landgrupp

Denna uppgift anges inte vid tillfällig införsel.

Referensnummer (UCR)

Om avsändaren har uppgett ett unikt referensnummer för försändelsen som förblir detsamma genom hela leveranskedjan ska du ange numret. Det kan vara en kod enligt WCO:s ISO 15459-standard eller någon motsvarande kod.

Varukod

Ange varans varukod med tio siffrors noggrannhet.

Om du har ett beslut om bindande klassificeringsbesked för importvaran, måste du använda varukoden enligt beslutet. Ange också senare under punkten Bifogade dokument ”C626 – BTI - Beslut avseende bindande klassificeringsbesked (Kolumn 1a, bilaga A till delegerade förordning (EU) 2015/2446)” som typ och beslutets nummer som identifierare. 

Om du inte känner till varukoden, sök fram den i varukodstjänsten Fintaric eller databasen Taric, eller fråga Tullrådgivningen. Du kommer till varukodstjänsten Fintaric också via länken som visas intill fältet. Om varukoden du valt omfattas av restriktioner eller nationella tilläggskoder, visas dessa under ”TARIC-uppgifter”. Läs mer om varukoder på Tullens webbplats.

Varubeskrivning

Under ”Varubeskrivning”, ange en sådan normal handelsbenämning för varorna som gör det möjligt att identifiera dem. Som varubeskrivning kan du inte använda en allmän varubenämning eller endast ett modell- eller produktnummer. I varubeskrivningen ska du ange skriftligt vilken vara det är fråga om.

Till exempel benämningen ”kläder” är inte tillräckligt exakt, utan du ska specificera vilken typ av kläder det är fråga om, t.ex. ”nattlinnen av bomull för damer”. Benämningen ”reservdelar” räcker inte, utan du ska specificera vilka reservdelar som avses, t.ex. ”vindruta till bil” eller ”fläktrem”.

TARIC-uppgifter

Ange här de uppgifter som krävs om TARIC-tilläggsnummer, nationella tilläggskoder och eventuella certifikat. Läs närmare anvisningar nedan.

Certifikat 

Varan kan omfattas av flera restriktioner med därtill hörande certifikat. Certifikaten visas automatiskt i tjänsten utifrån dina tidigare val. Du måste ta ställning till vart och ett av dem antingen genom att kryssa för rutan eller lämna den tom.

Restriktionsalternativen på sidan visas t.ex. då du använder en varukod för fritidsbåtar. 

TARIC-tilläggsnummer

Om varukoden omfattas av restriktioner, ta ställning till restriktionerna genom att välja rätt TARIC-tilläggsnummer via valknapparna. Du kan kontrollera i varukodstjänsten Fintaric vilka TARIC-tilläggsnummer krävs i deklarationer i EU-området.  

Nationella tilläggskoder

De nationella tilläggskoderna utgörs av koder som uttrycker momssatsen och börjar på Q samt koder som gäller punktskattepliktiga produkter och börjar på V. Ange nationella tilläggskoder om tjänsten så kräver. 

Du kan välja momssatsen senare under ”Värdeuppgifter för varorna”. Den allmänna momssatsen är 24 %. Momssatsen för livsmedel är 14 %. För t.ex. böcker är momssatsen 10 %.
Mervärdesskattesatsen ska anges oberoende av om momsen uppbärs av Tullen eller Skatteförvaltningen.

CUS-kod

CUS-koden är ett europeiskt identifieringsnummer för farliga kemikalier som används vid export och import. Kontrollera själv t.ex. i databasen Taric om varukoden omfattas av en CUS-kod som förutsätter åtgärder. Om så är fallet, ange koden här. Notera att om du anger CUS-koden ska du ändå ange också varubeskrivningen. Läs mer om CUS-koder på Europeiska kemikaliemyndighetens webbplats.

Förpackningar

Ange uppgifterna om förpackningar. Med förpackning avses en enhet som inte kan delas utan att förpackningen först packas upp.

Välj i rullgardinsmenyn i fältet ”Förpackningsslag” den kod som anger förpackningsslag. 
 
Ange i fältet ”Antal förpackningar” antalet enskilda förpackningar. Om varorna inte har förpackats, ange varornas styckeantal. För bulkgods behöver du inte ange styckeantal. Om en förpackning innehåller varor från mer än en varupost, ange ett (1) som antal förpackningar i uppgifterna för minst en varupost. I uppgifterna för andra varuposter som ingår i samma förpackning ange noll (0) som antal.

Ange i fältet ”Märken” en fritt formulerad beskrivning av kollinas eller förpackningarnas märken och nummer. Om kollina inte har några märken, ange ”Inga märken”. Om man som antal förpackningar angett noll, ange samma förpackningsmärken som för den varupost där det totala antalet förpackningar har angetts.  

Om varan har flera typer av förpackningar, ange dem på egna rader. Du får fram en ny rad när du trycker på knappen ”+Lägg till förpackning”.

Tidigare dokument

Ange tidigare dokument. Det är vanligtvis en summarisk införseldeklaration, en deklaration för tillfällig lagring (dvs. summarisk deklaration) eller en T1-transiteringsdeklaration.

Välj typen av tidigare dokument i rullgardinsmenyn i den första kolumnen ”Tidigare dokumentets typ”. Välj typ enligt följande anvisningar: 

 • Om transportfirman har angett MRN-referensnumret som föregående dokument, ange som dokumentets typ antingen ”355 – Summarisk införseldeklaration” eller ”337 – Summarisk deklaration”. Kontrollera vilken det är fråga om i transportfirmans ankomstavi. 
 • Om transportfirman har ingett MRN-referensnumret till Deklarationstjänsten för införsel och utförsel (AREX), kan du även kontrollera deklarationstypen i Tullens MRN-söktjänst.
 • Om varorna anländer under transiteringsförfarande, ange ”821 – Transiteringsdeklaration” som tidigare dokumentets typ och transiteringens MRN-referensnummer som referens.
 • Om varorna anländer under transiteringsförfarandena T2 eller T2F eller om transiteringen innehåller både T1- och T2-varor (s.k. blandade sändningar), ange som ”820 – Unionstransitering/gemensam transitering – blandade sändningar (T)” som typ av tidigare dokument. 
 • Om varorna anländer med TIR-carnet utan en elektronisk TIR-deklaration, ange ”952 – TIR-carnet” som typ av tidigare dokument och MRN-referensnumret som referens.
 • Om avsändningslandet är Norge och det inte finns något föregående förfarande, anges inte tidigare dokument. 
 • Om den föregående deklarationen är en elektronisk import- eller tullagerdeklaration som ingetts till Tullklareringstjänsten eller som meddelande, ange ”MRN” som typ av tidigare dokument och MRN-referensnumret som referens.
 • Om den föregående deklarationen har ingetts under ett reservförfarande och reservförfarandet inte har tilldelats ett MRN-nummer, ange ”ZZZ – Annat tidigare dokument” som typ av tidigare dokument.
 • Om du återinför en vara vars föregående förfarande anges som ”21 – Återexport”, ange ändå ”355 – Summarisk införseldeklaration”, ”337 – Summarisk deklaration” eller ”821 – Transiteringsdeklaration” som typ av tidigare dokument.
 • Om det föregående förfarandet är ”51 – Aktiv förädling” och deklarationen har ingetts till Importförtullningstjänsten för företag vid särskilda förfaranden (ITU), ange som typ av tidigare dokument ”IM – Importdeklaration” eller ”821 – Transiteringsdeklaration”. Om du anger ankomstnumret för en postförsändelse redan då du väljer deklaration, fylls uppgifterna om det tidigare dokumentet i automatiskt utifrån uppgifter som transportföretaget förmedlar.
 • Om varorna anländer som en postförsändelse eller expressfrakt och du tidigare har angett ett ankomstnummer, ifylls uppgifterna om det tidigare dokumentet automatiskt. Identifieringsuppgiften för transportdokument ifylls utifrån uppgifter som inges av transportföretaget.

Om du använder MRN-numret som referens, ange ordningsnumret för varuposten i kolumnen ”Varupostnummer”. Varupostnumret för transiteringsdeklarationer behöver inte anges. Varupostnumret behöver inte heller anges om den föregående deklarationen är en deklaration för tullagring, aktiv förädling eller tillfällig införsel.

Om den föregående deklarationen är en deklaration för tillfällig lagring eller en summarisk införseldeklaration till EU:s CR-system, ange också underfraktsedelns referensnummer i fältet ”Transportdokuments nummer”.

Ytterligare uppgifter

Om du behöver ange ytterligare uppgifter för varuposten, kan du göra det med knappen ”+ Lägg till ytterligare uppgifter”. Välj koden för ytterligare uppgifter i rullgardinsmenyn i fältet ”Kod”. Ange i fältet ”Beskrivning” de uppgifter som koden för ytterligare uppgifter förutsätter. Vid behov kan du välja flera koder för ytterligare uppgifter.

Om du förtullar ett fordon, välj koden ”FIXBC – Fordonets tillverkningsnummer” och ange i fältet ”Beskrivning” fordonets tillverkningsnummer.

Om den aktiva förädlingen föregås av aktiv förädling, välj ”00700” som kod för ytterligare uppgifter. Därutöver, om varan omfattas av särskilda handelspolitiska åtgärder, välj dessutom ”00800”. Ange också de beskrivningar som koderna förutsätter.

Bifogade dokument

Du kan lägga till ett bifogat dokument med knappen ”+ Lägg till dokument”. Fyll åtminstone i kolumnerna ”Typ” och ”Identifierare”.

Ett dokument som du angett i deklarationen behöver inte laddas upp som bilaga, om Tullen inte särskilt begär det. Du kan påskynda handläggningen av en deklaration om du laddar upp bilagan färdigt då du fyller i deklarationen. Om du gör en deklaration för aktiv förädling, tillfällig införsel eller slutanvändning ber Tullen vanligtvis att du skickar fakturan eller något annat dokument som visar varans värde som bilaga. Om du vill ladda upp dokumentet som bilaga, klicka på knappen ”Ladda upp en bilaga”.  Tillåtna filformat för bilagor är PDF, JPG, PNG och TIF. Maximistorleken för bilagan är 5 MB. När du laddat upp bilagan, visar tjänsten kolumnen ”Bilagans referens” med det referensnummer som Tullen gett den bifogade filen.

Knappen ”Ytterligare uppgifter om bifogat dokument” används inte tills vidare.

Container

Du kan ange uppgifterna om containrar antingen under ”Deklarationsparti” som en uppgift som gäller hela deklarationen eller varupostvis här. Det vill säga om varan finns i en container och du inte har angett containeruppgifterna i uppgifterna om deklarationspartiet, ange dem här.
Om varan finns i en container vid deklarationstidpunkten, ange identifieringsnummer för sjöcontainer, container med stödben eller påhängsvagn eller för fraktcontainer för flygtrafik. För sjöcontainrar anges fyra bokstäver + sex siffror + bindestreck + kontrollnummer.  

Varans mängduppgifter

Ange här de mängduppgifter för varan som krävs. Läs närmare anvisningar nedan.

Nettovikt

Nettovikten är varans vikt utan emballage.

Extra mängder

Om TARIC-nomenklaturen kräver en extra mängdenhet för varukoden visas den i tjänsten.  Ange den extra mängden i fältet ”Mängd”. Till exempel flera varukoder för kläder kräver som extra mängd styckeantal (NAR).

Värdeuppgifter för varorna 

Värdeuppgifter som ska anges på varupostnivå är statistiskt värde och varans värde, som anges i fältet ”Pris”.

Statistiskt värde

Ange varornas statistiska värde i euro. Med statistiskt värde avses varornas värde vid ankomsten till Finland. I det statistiska värdet beaktas de verkliga eller vid behov kalkylerade frakt- och försäkringskostnaderna, och också eventuella gratisleveranser som inte ingår i priset. Det statistiska värdet ska anges fastän man inte betalat något för varan.

Pris

Ange som pris varans värde med två decimalers noggrannhet. Det anges enligt vad som är känt. Notera att 0 euro inte kan anges som värde. Vid tillfällig införsel räknas frakt- och försäkringskostnaderna med i detta värde.

Valuta

Ange valutaslaget enligt proformafakturan.

Ange valutaslag för priset samt för de kostnader som ska läggas till eller dras av.

Om den valuta du behöver inte finns i rullgardinsmenyn måste du fråga tullrådgivningen om omräkningskursen för valutan. Räkna om varans pris till euro med den omräkningskurs du fått från Tullen. Ange priset i euro. Ange därtill på varupostnivå den omräkningskurs du fått från Tullen med koden för ytterligare uppgifter FIKUR och ange omräkningskursen och valutaslaget (t.ex. ”19,14 MDL”) som kodens beskrivning.

Värderingsmetod

Värderingsmetoden vid förfarandet för tillfällig införsel baserar sig på något annat än transaktionsvärdet för varorna som importeras. Välj i rullgardinsmenyn den värderingsmetod som använts.

Förmånsbehandling

Välj lämplig kod för förmånsbehandling i menyn. Om du inte ansöker om förmånlig tullbehandling, välj koden ”100 – Allmän tullsats vid import från tredje land”.

Tilläggsreferenser för dokument och certifikat

Under ”Tilläggsreferenser för dokument och certifikat” fyller tjänsten i referensuppgifterna automatiskt baserat på dina tidigare val, om varan är skickad från ett land utanför EU och den kan omfattas av restriktioner.

Gå vidare från uppgifterna om varuposten

När du har angett alla uppgifter för varuposten, kan du lägga till följande varupost genom att klicka på knappen ”+ Lägg till varupost” nertill på sidan.

Om du inte lägger till fler varuposter kan du förflytta dig till ett sammandrag av deklarationen du fyllt i. Välj knappen ”Nästa” så kommer du till sidan ”Sammandrag och sändning” i deklarationen.