Uppgifter om deklarationsparti

Ange på sidan ”Deklarationsparti” grunduppgifter, leveransvillkor, transportuppgifter, platsuppgifter och andra uppgifter som behövs och som gäller hela försändelsen.

Grunduppgifter

Aktörens referens, aktörens tilläggsreferens och unikt referensnummer

Bild på deklarationspartiets grunduppgifter. Av grunduppgifterna syns på bilden aktörens referens, aktörens tilläggsreferens och unikt referensnummer.

Aktörens referens är deklarantens fritt formulerade referensnummer som specificerar tulldeklarationen. Referensen får vara högst 22 tecken lång och kan innehålla siffror, bokstäver och specialtecken. Vid punkten ”Aktörens tilläggsreferens” kan du ange en annan referens, till exempel ombudets eget referensnummer.

Om avsändaren har gett ett unikt referensnummer som är specificerat och förblir permanent genom hela leveranskedjan, ange det vid punkten ”Unikt referensnummer (UCR). Det unika referensnumret kan vara en WCO-kod (ISO 15459) eller motsvarande.

Typ av deklaration

När varor förs in från ett land utanför EU:s tullområde används en IM-kod. Om du för in unionsvaror över skattegränsen, använd deklarationen ”Skattegränsdeklaration”.

Typ av tilläggsdeklaration
Om varorna redan anlänt till Finland och deras ankomst kan anmälas till Tullen antingen i lagret eller vid platsen för införsel, välj ”A – Standardtulldeklaration”. Om du inger en deklaration på förhand före ankomsten av varan anmälts och du känner till det tidigare dokumentets identifikationsnummer, välj ”D – På förhand ingiven standardtulldeklaration”.

Skattebestämningsdag
Ange varornas ankomstdag om du lämnar in tulldeklarationen i efterhand. Välj det datum då varan ska anmälas eller skulle ha anmälts till Tullen för hänförande till tullförfarandet vid import.

Fakturerat totalbelopp och valutaslag

Om du vill kan du ange det fakturerade totalbeloppet, dvs. beloppet som faktiskt betalats eller som ska betalas för hela försändelsen. Det räcker med att priset anges på varupostnivå. Om du vill ange totalbeloppet för varuposten, ange också valutan. Om totalbeloppet har fakturerats i flera valutor, ange faktureringsvalutan euro (EUR), och ange totalbeloppet som fakturerats i euro genom att använda Tullens omräkningskurs. Priset ska anges med högst 2 decimalers noggrannhet.

Total bruttovikt

Den totala bruttovikten kan anges antingen för hela försändelsens sammanlagt eller separat på varje varupost. Bruttovikten anges i kilo och är varans vikt inklusive emballage, med undantag av transportutrustning och containrar. Ange en bruttovikt som underskrider 1 kilo t.ex. i formen "0,654", dock högst med sex decimalers noggrannhet. En vikt på över 1 kilo kan du avrunda till närmaste kilo.

Lastpallars vikt kan inkluderas i den angivna bruttovikten, om deras vikt har inkluderats i den vikt för varorna som anmälts i transportdokumenten och om lastpallarna inte har angetts separat i tulldeklarationen.

Transaktionens art

Välj i rullgardinsmenyn koden som beskriver transaktionen. Rullgardinsmenyn får du fram genom att klicka på ”Transaktionens art” eller genom att använda sökfunktionen

INCOTERMS-kod och plats

Välj i rullgardinsmenyn INCOTERMS-koden som beskriver leveransvillkoret. Du får fram rullgardinsmenyn när du klickar på ”INCOTERMS-kod”. Om du inte använder något Incoterms-leveransvillkor från den Internationella Handelskammaren, ange som kod XXX – andra leveransvillkor”.

Ange platsen antingen i fältet ”Plats (UN/LOCODE)” eller ”Förvaringsplats”. UN/LOCODE är FN:s platskod som används inom handel och transport. I fältet ”Förvaringsplats” ange den i leveransvillkoret angivna platsen eller terminalen.

Välj i rullgardinsmenyn destinationslandets landskod som motsvarar förvaringsplatsen i leveransvillkoret.

Transportuppgifter

Bild på transportuppgifter för deklarationsparti: transportsätt vid gränsen, aktiva transportmedlets nationalitet vid gränspassagen och transportmedel vid ankomst. Transportmedel vid ankomst innehåller uppgifter om inrikes transportsätt samt beroende på transportsätt eventuellt transportmedlets identitet vid ankomst och typ av identitet

Transportsätt vid gränsen
Välj transportsättet enligt det transportmedel, dvs. fordon, med vilket varan förs in i EU:s tullområde eller över skattegränsen. Ange det aktiva transportmedlet som transportsätt. Det aktiva transportmedlet är det som framdriver hela kombinationen (till exempel ett fartyg, om en lastbil är lastad på fartyget).

Nationalitet för det aktiva transportmedel som passerar gränsen
Välj i rullgardinsmenyn nationaliteten för transportmedlet, med vilket varan passerar EU:s gräns. Ange transportmedlets nationalitet så som den angetts i dina uppgifter. Ange nationaliteten, om det är fråga om sjö-, flyg- eller vägtransport, eller transport på inre vattenvägar eller transportmedel med egen framdrivning. Rullgardinsmenyn får du fram genom att klicka på fältet ”Nationalitet för det aktiva transportmedel som passerar gränsen” eller genom att använda sökfunktionen.

Transportsätt inrikes
Om varorna tullklareras vid ankomstplatsen, välj som transportsätt inrikes samma transportsätt som vid gränsen. Ange koden för transportsättet enligt det transportmedel med vilket varorna anländer till sin förvaringsplats. 

Transportmedlets identitet vid ankomst
Om du angav transportsätt inrikes, ange också transportmedlets identitet. Med den identifieras det transportmedel där varorna är lastade när de anländer till sin förvaringsplats. Identiteten anges inte om varan transporteras i posttrafik eller via fasta transportinstallationer.
För vägtransporter är transportmedlets identitet bilens registreringsnummer. Om ett dragfordon och släpvagn används, ange identiteten för båda (ange släpvagnens registreringsnummer
efter dragfordonets registreringsnummer, till exempel enligt formen ABC-123 / AB-1234). Vid sjötransport, ange fartygets namn eller IMO-nummer. Vid flygtransport ange flygnumret och datum. Om du inte vet flygets nummer ange flygfartygets registreringsnummer. För järnvägstransporter, ange vagnens eller vagnarnas nummer.

Typ av identifierare
Om du angav transportsätt inrikes, välj i rullgardinsmenyn typ av identifierare för transportmedlet, till exempel ”11 – namn på sjögående fartyg”.

Rutt

Ange vid punkten ”avgångsplats” det ursprungliga avsändningslandet. Tjänsten har eventuellt fyllt i punkten i förväg baserat på dina tidigare val. Du kan söka koden för avsändningslandet i rullgardinsmenyn genom att mata in början av landets namn eller kod, eller genom att använda sökfunktionen. Om det på rutten inträffar ett stopp som inte hänför sig till transporten eller det sker en handelstransaktion (t.ex. försäljning eller förädling), välj då som avsändningsland det land där det sker. Konsolidering av varuförsändelser under resan ses inte som ett stopp.

Vid punkten ”Destination”, ange destinationslandet dit varorna importeras. Du kan söka koden för destinationslandet i rullgardinsmenyn genom att mata in början av landets namn eller kod, eller genom att använda sökfunktionen. Om varorna förblir i Finland ange ”FI” som landskod. Om varorna befordras till ett annat EU-land, ange det landets landskod.

Uppgifter om plats

Som uppgift om plats anges antingen lagerkoden eller adressuppgifterna för varornas förvaringsplats.

Tullager eller tillfälligt lager: lagerkod

Om varorna befinner sig i ett tillfälligt lager eller tullager då deklarationen inges, ange som uppgift om plats lagret där bokföringen finns gällande varorna. Lagerkoden är EORI-numret med tilläggsdelar (till exempel FI1234567-800101).

Varornas förvaringsplats
Vid punkten ”Varornas förvaringsplats”, ange uppgifter om varornas förvaringsplats endast om varorna inte befinner sig i ett tillfälligt lager eller tullager. Till exempel om varorna finns vid införseltullkontoret då deklarationen inges, ange adressuppgifterna för införseltullkontoret.

Föreslagen kontrollplats

Vid punkten ”Föreslagen kontrollplats”, ange på vilken plats du vill att Tullen kontrollerar varorna, om en tullkontroll ska utföras.

Vid punkten ”Typ av förvaringsplats”, välj i rullgardinsmenyn typen av förvaringsplats.

Om du väljer som typ ”B – godkänd plats”, välj i fältet ”Förvaringsplatsens kvalificerare” i rullgardinsmenyn ”X – lagerkod”. Därefter aktiveras på skärmen den ekonomiska aktörens uppgifter. Om kontrollplatsen du föreslagit är ett tullager eller tillfälligt lager, ange i fältet ”Ekonomisk aktör” lagerkoden, dvs. EORI-numret med tilläggsdelar (till exempel FI1234567-800101). Som kvalificerare används inte alternativet ”Y – Tillståndsnummer”.

Om du skulle vilja att varorna kontrolleras i ett lager som inte är godkänt av Tullen, välj i fältet ”Typ av förvaringsplats” ”D – Annan”. Om du vill att varorna granskas vid tullkontoret, välj ”D – Annan”. Då fyller tjänsten in i fältet ”Förvaringsplatsens kvalificerare värdet ”Z – besöksadress”. Typen ”D – Annan” kan också användas i force majeure-situationer.

Ange som typ av förvaringsplats ”C – Godtagen plats”, om varukontroller som förutsätts i förordningen om offentlig kontroll kan göras (till exempel av livsmedel, material som kommer i kontakt med livsmedel, frukter, grönsaker, bär, levande djur, animaliska livsmedel, växter avsedda att planteras, snittblommor samt timmer). Välj då besöksadress i fältet ”Förvaringsplatsens kvalificerare”. Ange som adress den godkända kontrollplatsens (BCP eller CP) adressuppgifter. Läs mer om Godkända kontrollplatser på Tullens webbplats.

Som typ av förvaringsplats i importdeklarationen kan man inte välja ”A – Plats som anvisats av Tullen”.

Ytterligare uppgifter

Vid punkten ”Ytterligare uppgifter” fyller tjänsten automatiskt i koden ”FIPDF” för ytterligare uppgifter. Det betyder att tjänsten skapar ett formbundet dokument i pdf-format av besluten, som du kan hämta senare i e-tjänsten. Välj inte bort detta alternativ, om du till exempel behöver visa upp ett beslut om frigörande åt transportfirman eller lagerhavaren.

Om du behöver ange flera ytterligare uppgifter, kan du göra det med knappen ”+ Lägg till ytterligare uppgifter”. Välj koden som behövs i rullgardinsmenyn. Om ditt företag har ett tillstånd till anstånd med betalning från Tullen och du vill ha periodspecifikationen som en nätfaktura, ska du ange koden för ytterligare uppgifter ”FIVER”.

Om du i misstag har lagt till en rad för ytterligare uppgifter, får du bort den genom att kryssa för rutan i början av raden och klicka på ”Ta bort valda”. Koden för ytterligare uppgifter kan kräva en fritt formulerad beskrivning. Om du till exempel angav FIVER som kod för ytterligare uppgifter, ange i beskrivningen din nätfakturaadress, såsom EDI-kod (0037 + FO-nummer utan bindestreck samt eventuell kvalificerare). Företagets nätfakturaadress får du reda på till exempel via webbplatsen verkkolaskuosoite.fi som upprätthålls av Tieke rf.

Bifogade dokument

I importtulldeklarationen ska man alltid ange en faktura eller ett motsvarande dokument. Om varorna som deklareras omfattas av andra bifogade dokument ange även dem. Ange här bifogade dokument som är gemensamma för hela deklarationen.

Lägg till bilagan genom att klicka på knappen ”+ Lägg till dokument”. Välj i rullgardinsmenyn typen av bilagedokument och ange dokumentets identifieringsnummer, såsom till exempel bilagans nummer eller annan specificerande uppgift. Tjänsten fyller automatiskt i fältet ”Den bifogade filens referens”, om du bifogar ett dokument.

Det angivna dokumentet behöver inte laddas upp som bilaga, om Tullen inte särskilt begär det. du kan ladda upp bilagan med knappen ”Ladda upp en bilaga”. Tillåtna filformat för bilagor är PDF, JPG, PNG och TIF. Maximistorleken för bilagan är 5 MB.
Vid behov kan du ange flera dokument med knappen ”+ Lägg till dokument”. Om du i misstag har lagt till en rad för bilagor, får du bort den genom att kryssa för rutan i början av raden och klicka på knappen ”Ta bort valda” uppe i fältet.

Containrar
Om varorna har importerats i en container, klicka på + Lägg till container” och ange containerns identifieringsnummer. Om deklarationen omfattar flera containrar, kan du lägga till dem med knappen ”+ Lägg till container”. Om alla varor är i samma container, ange containeruppgifterna i deklarationspartiet. Om det finns flera containrar och en viss varupost finns i en viss container, ska du ange containrarna på varupostnivå. För sjöcontainrar anges fyra bokstäver + sex siffror + bindestreck + kontrollnummer.