Importdeklaration: övergång till fri omsättning

Här ges anvisningar om hur man fyller i importdeklarationer. Vilka uppgifter som frågas i tjänsten beror på om du fyller i en standardtulldeklaration, en förenklad deklaration, en anmälan av varors ankomst (EIDR), en kompletterande deklaration, en deklaration som inges i efterhand eller en tulldeklaration för varor av lågt värde.

Se allmänna anvisningar om hur man fyller i deklarationer under ”’Allmänt om ifyllande av deklarationer” i denna anvisning.

Delar i en importtulldeklaration

En importtulldeklaration för varor som ska övergå till fri omsättning består av tre deklarationsdelar: ”Aktörer”, ”Deklarationsparti” (uppgifter om deklarationspartiet som är gemensamma för alla varuposter i deklarationen) och ”Varuposter” (varupostspecifika uppgifter). Om du i samband med tulldeklarationen ansöker om tillstånd till att använda särskilda förfaranden, t.ex. slutanvändning, ska du också fylla i en fjärde deklarationsdel som heter ”Tillståndsansökan”. 

Varje del av deklarationen visas som en egen sida i tjänsten. Du kommer till de olika delarna genom att välja motsvarande knapp i navigationen till vänster. 

Mängd- och värdeuppgifter anges vanligtvis i uppgifterna om varuposten, men i vissa fall kan du ange dem i uppgifterna om deklarationspartiet.