EU-intern skattegränsdeklaration

Skattegränsdeklarationen används när

  • varor införs över skattegränsen från ett annat EU-land till Åland och övergår till fri omsättning
  • varor införs över skattegränsen från t.ex. Kanarieöarna till Finland och övergår till fri omsättning.

Skattegränsdeklarationen är en standardtulldeklaration. Deklarationen kan också inges på förhand.

Momsregistrerade importörer kan också inge tulldeklarationen i två steg. I det första steget har varorna anlänt hos importören, och importören registrerar varornas ankomst i bokföringen. I det andra steget inger importören en periodisk deklaration senast den sista dagen i månaden efter importmånaden.

Se allmänna anvisningar om hur man fyller i deklarationer under ”’Allmänt om ifyllande av deklarationer” i denna anvisning.

Delar i en EU-intern skattegränsdeklaration

En EU-intern skattegränsdeklaration består av tre deklarationsdelar: ”Aktörer”, ”Deklarationsparti” (uppgifter om deklarationspartiet som är gemensamma för alla varuposter i deklarationen) och ”Varuposter” (varupostspecifika uppgifter). Om du med tulldeklarationen ansöker om tillstånd till att använda förfarandet för aktiv förädling får du en fjärde deklarationsdel, som heter ”Tillståndsansökan”, att fylla i.

Varje del av deklarationen visas som en egen sida i tjänsten. Du kommer till de olika delarna genom att välja motsvarande knapp i navigationen till vänster.