Aktörer

Ange på sidan ”Aktörer” de aktörer som anknyter till tulldeklarationen. Du kan ange uppgifterna för den som inger deklarationen, deklaranten, hens ombud, importören, exportören, köparen, säljaren och någon annan aktör (t.ex. den som ansvarar för momsen). Ange här även tillståndsnummer om förfarandet kräver ett tillstånd och du har ett sådant som du på förhand erhållit från Tullens tillståndscentral. Läs närmare anvisningar nedan.

På sidan ”Aktörer” visas alternativen i menyn ”Aktörens natur”.

Allmänt om angivande av aktörens identifieringsnummer

Varje aktör i deklarationen ska ha ett identifieringsnummer, antingen ett EORI-nummer eller någon annan identifikationsuppgift. Om deklaranten och hens ombud är företag, ska både deklarantens och ombudets EORI-nummer anges. Importörens EORI-nummer ska också anges om samma företag är både importör och deklarant.

Finska företags EORI-nummer är ett identifieringsnummer som består av FO-numret och landskoden (FI1234567-8). Ansök om EORI-registrering på förhand hos Tullen, om du behöver det. Om du använder något annat identifieringsnummer, ange landskoden först, direkt följt av numret. Det får inte finnas mellanslag i identifieringsnumret.

Om du vill kan du utöver identifieringsnumret ange det identifieringsnummer som Tullen gett för verksamhetsstället. Ett ombud ska alltid ange identifieringsnumret för sitt verksamhetsställe. Om du i deklarationen anger uppgiften för verksamhetsstället, fyller tjänsten automatiskt i adressuppgifter till de deklarationsuppgifter som arkiveras vid Tullen. Dessa adressuppgifter finns i Tullens kundregister baserat på tidigare tillståndsuppgifter. Du kan kontrollera identifieringsnumret för ditt verksamhetsställe i vår tjänst Egna uppgifter.

Vid punkterna ”Deklarant, ”Ombud” och ”Importör” får du en del av uppgifterna automatiskt när du kryssar i rutan ”Använd den identifierade aktörens uppgifter”. Då ifylls adressuppgifterna i deklarationen enligt identifieraren för verksamhetsstället. Som adress för verksamhetsstället visas som standard adressen till företagets huvudkontor som registrerats i FODS (verksamhetsställe ”000”). Om företaget är utländskt kan istället den adress visas som använts vid registreringen av EORI-numret. Om du i inställningarna har angett något annat kontor än huvudkontoret som identifierare för verksamhetsstället, söker tjänsten fram adressuppgifterna för denna identifierare. 

Om aktören inte har ett EORI-nummer, ange något av följande identifieringsuppgifter:

  •  en finländsk aktörs FO-nummer, namn och adress
  • en utländsk aktörs momsnummer, namn och adress
  • en finländsk privatpersons personbeteckning, namn och adress
  • en utländsk privatpersons födelsedatum, namn och adress.

Kontaktperson 

Kontaktperson är den person som inger deklarationen. Tullen kan vid behov begära mera information av kontaktpersonen.

Om du har sparat dina uppgifter i förväg i inställningarna, kan du välja kryssrutan ”Använd den identifierade personens uppgifter”, så ifylls kontaktpersonens uppgifter automatiskt i deklarationen. Om du inte använder den identifierade personens uppgifter, ange ditt namn, din e-postadress och ditt telefonnummer i fälten.

Deklarant 

Deklaranten är ansvarig för hänförandet till förfarandet och för deklarationens riktighet. Oftast anges importören som deklarant. Om indirekt ombudskap används, ska ombudet anges som deklarant.

Om du väljer kryssrutan ”Använd den identifierade aktörens uppgifter” och du har sparat uppgiften om verksamhetsställets identifieringsnummer på förhand i inställningarna, så ifylls identifieringsnumret automatiskt i deklarationen.

Om du inte använder den identifierade aktörens uppgifter, ange EORI-nummer eller en privatpersons personbeteckning som identifieringsnummer i deklarationen. En privatpersons identifieringsnummer är landskoden FI och personbeteckningen. Om personen inte har någon finländsk personbeteckning, ange landskoden och födelsedatum. Födelsedatumet anges i formen dd.mm.åååå.

Tjänsten fyller i namn- och adressuppgifterna samt aktörens natur automatiskt i deklarationen. 

Tillstånd: Uppgifter om skriftligt tillstånd som Tullen beviljat

I skattegränsdeklarationer anges inga uppgifter under ”Tillstånd”.

Ombud

Om du inger deklarationen som ett ombud för importörens räkning, fyll i dina uppgifter under ”Ombud” via knappen ”+ Lägg till ombud”. Till exempel en speditionsfirma kan agera som ombud. Ombudet ska alltid ha ett EORI-nummer. 

Om du har sparat dina uppgifter i förväg i inställningarna, kan du välja kryssrutan ”Använd den identifierade aktörens uppgifter”, så ifylls identifieringsnumret för verksamhetsstället automatiskt i deklarationen. Om du inte använder den identifierade aktörens uppgifter, fyll i identifieringsnumret i deklarationen. Om identifieringsnumret är ett EORI-nummer eller ett finländskt FO-nummer, fyller tjänsten i namn- och adressuppgifterna samt aktörens natur automatiskt i deklarationen. I annat fall ange namn, gatuadress, postnummer och postanstalt samt välj i rullgardinsmenyn land och aktörens natur.  

Välj typen av ombudskap i rullgardinsmenyn. Ombudskapet kan vara direkt ombud, indirekt ombud eller direkt ombudskap med garantens ansvar. Om du använder direkt ombudskap med garantens ansvar, välj ”2 – Direkt ombud” i rullgardinsmenyn och kryssa även för rutan ”På garantens ansvar”. 

Direkt ombudskap: Ett direkt ombud inger tulldeklarationen för importörens räkning och i hens namn. Importören ansvarar för riktigheten av de angivna uppgifterna. Importörens garanti används i deklarationen och importören ansvarar för tullskulden. Ombudet ansvarar för tullskulden endast till den del som ombudet visste eller borde ha vetat att uppgifterna i tulldeklarationen är felaktiga.

Indirekt ombudskap: Tulldeklarationen inges i ombudets namn, men för importörens räkning. Det indirekta ombudet ansvarar också för riktigheten av deklarationsuppgifterna. Ombudets  garanti används i deklarationen och ombudet ansvarar för tullskulden. Utöver det indirekta ombudet är importören också alltid ansvarig för tullskulden.

Direkt ombudskap med garantens ansvar: Tulldeklarationen inges för importörens räkning och i hens namn. Ombudet ansvarar för tullskulden endast till den del som ombudet visste eller borde ha vetat att uppgifterna i tulldeklarationen är felaktiga. Ombudets garanti används i deklarationen och ombudet förbinder sig till att betala en tullskuld som motsvarar garantibeloppet.

Om du av misstag har öppnat uppgifterna om ombud genom att klicka på knappen ”+ Lägg till ombud” fastän inget ombud anlitas, ska du ta bort uppgifterna om ombud via knappen ”Ta bort ombud”.

Importör 

Importören ska alltid anges. Importören är det företag eller den person som ursprungligen kommit överens om att få varorna införda till landet och som därigenom är varornas mottagare.  Om importören är ett företag ska EORI-numret anges som identifieringsnummer för importören.

Om du har sparat dina uppgifter i förväg i inställningarna och inte använder ett ombud, kan du aktivera kryssrutan ”Använd den identifierade aktörens uppgifter”. Då fyller tjänsten automatiskt i dina egna uppgifter i deklarationen under ”Importör”. I annat fall, mata in importörens identifieringsnummer, namn, gatuadress, postnummer, postanstalt, land och aktörens natur. Aktörens natur väljs i rullgardinsmenyn.

Exportör

Exportören är den sista säljaren eller avsändaren före varan förs in över EU:s skattegräns. Du kan ange endast en exportör. Om du inger en periodisk deklaration för en momsregistrerad importör ska du inge en separat deklaration för varje exportörs varuförsändelser.

Ytterligare aktörer i AEO-leveranskedjan

I skattegränsdeklarationer anges ingen ytterligare aktör i AEO-leveranskedjan.