Aktörer

Allmänt om angivande av aktörsuppgifter

Ange på sidan ”Aktörer” de aktörer som anknyter till tulldeklarationen. Du kan ange uppgifterna för den som inger deklarationen, deklaranten, hens ombud, importören, exportören, köparen, säljaren och någon annan aktör (t.ex. den som ansvarar för momsen). Dessutom, om tullförfarandet du valt kräver ett tillstånd ska du ange tillståndets nummer. 

Angivande av aktörens identifieringsnummer

Varje aktör i deklarationen ska ha ett identifieringsnummer, antingen ett EORI-nummer eller någon annan specificeringsuppgift. Om deklaranten och hens ombud är företag, ska både deklarantens och ombudets EORI-nummer eller FO-nummer anges. Också importörens EORI-nummer eller FO-nummer ska anges fastän samma företag är både importör och deklarant.

EORI-numret är aktörens identifieringsnummer som består av FO-numret och landskoden (FI1234567-8). Ansök om EORI-nummer på förhand hos Tullen, om du behöver ett sådant.

Om du vill, kan du utöver EORI-numret ange det identifieringsnummer som Tullen gett för verksamhetsstället.  

Vid punkterna ”Deklarant, ”Ombud” och ”Importör” får du en del av uppgifterna automatiskt när du kryssar i rutan ”Använd den identifierade personens uppgifter” Som adress för verksamhetsstället syns adressen till företagets huvudkontor som registrerats i FODS (verksamhetsställe ”000”). Om du redan i användarinställningarna angett identifieringsnumret för ditt verksamhetsställe, söker tjänsten fram dessa adressuppgifter.

Ett ombud ska alltid ange identifieringsnumret för sitt verksamhetsställe. Om du i deklarationen anger uppgiften för verksamhetsstället, söker tjänsten fram adressuppgifter till förtullningsbeslut och förtullningsuppgifter. Dessa adressuppgifter finns i Tullens kundregister baserat på tidigare tillståndsuppgifter. Du kan kontrollera identifieringsnumret för ditt verksamhetsställe i vår tjänst Egna uppgifter.

Om aktören inte har ett EORI-nummer, ange några av följande identifieringsuppgifter:
•    för en finsk aktör - FO-numret som börjar med landskoden, namn och adress
•    för en utländsk aktör - VAT-numret som börjar med landskoden, namn och adress
•    för en finsk privatperson - personbeteckningen som börjar med landskoden, namn och adress
•    för en utländsk privatperson - födelsetid som börjar med landskoden, namn och adress

Kontaktperson

Bild på vyn Aktörer. På bilden uppgifter som ska fyllas i om kontaktpersonen: kryssruta ”Använd den identifierade personens uppgifter”, textfälten för- och efternamn, e-postadress och telefonnummer.

Kontaktpersonen är den som inger deklarationen, så fyll i ditt eget namn vid punkten. Tullen kan vid behov begära mera information av kontaktpersonen. Med knappen ”Inställningar” kan du spara ditt telefonnummer och din e-postadress samt identifieringsnumret för ditt företags verksamhetsställe som du vill använda i deklarationerna. Därefter fylls de framöver i automatiskt i dina deklarationer, om du kryssar för rutan ”Använd den identifierade personens uppgifter” vid punkten ”Kontaktperson”.

Deklarant

Deklaranten är ansvarig för hänförandet till förfarandet och för deklarationens riktighet. Oftast anges importören som deklarant. Om indirekt ombudskap används, ska ombudet anges som deklarant. Om du har sparat dina uppgifter i förväg i inställningarna, kan du aktivera kryssrutan ”Använd den identifierade aktörens uppgifter”, då fylls identifieringsnumret för verksamhetsstället i automatiskt i deklarationen. Om du inte använder den identifierade aktörens uppgifter, fyll i identifieringsnumret i deklarationen. Om identifieringsnumret är ett EORI-nummer eller ett finskt FO-nummer, fyller tjänsten i namn- och adressuppgifterna samt aktörens natur automatiskt i deklarationen. I annat fall fyll i namn, gatuadress, postnummer, postanstalt, land, aktörens natur och kontaktspråk. Välj aktörens natur och kontaktspråk i rullgardinsmenyn.

Om du upprättar deklarationen som ett ombud, ange vid punkten ”Deklarant” importörens identifieringsnummer. Ett företags identifieringsnummer är EORI-numret eller FO-numret. En privatpersons identifieringsnummer är landskoden FI och personbeteckningen. Om personen inte har någon finländsk personbeteckning, ange landskoden och födelsedatum. Födelsedatumet anges i formen dd.mm.åååå.

EORI-numret anges dock inte som deklarants och importörens identifieringsnummer om den utländska importören har både ett finländskt FO-nummer för mervärdesbeskattning (som utländskt samfund eller som filial till utländskt företag) och ett EORI-nummer som beviljats inågot annat land än Finland. Om du är en sådan utländsk importör eller dess ombud (speditör), ange det finländska FO-numret som deklarants och importörens identifieringsnummer och änge EORI-numret som beviljats inågot annat EU-land som ytterligare uppgift med koden FIEOR.

Om deklaranten är ett företag som är etablerat i Finland, välj som aktörens natur
”Y – Företag/Finland”. Om aktören är ett företag som är etablerat utanför EU och som beviljats ett EORI-nummer av Finland, välj som aktörens natur ”EORI”.

Uppgifter om tillstånd som beviljats av Tullen

I skattegränsdeklarationer behöver man tills vidare inte fylla i punkten ”Tillstånd”. 

Ombud

Om du inger deklarationen som ett ombud för importörens räkning, fyll i dina uppgifter via knappen ”+ Lägg till ombud”. Till exempel en speditionsfirma kan agera som ombud. Ombud ska alltid ha ett EORI-nummer eller FO-nummer.

Om du har sparat dina uppgifter i förväg i inställningarna, kan du aktivera kryssrutan ”Använd den identifierade aktörens uppgifter”, då fylls identifieringsnumret för verksamhetsstället i automatiskt i deklarationen. Om du inte använder den identifierade aktörens uppgifter, fyll i identifieringsnumret i deklarationen. Tjänsten fyller i namn- och adressuppgifterna samt aktörens natur automatiskt i deklarationen, om identifieringsnumret är ett EORI-nummer eller ett finskt FO-nummer. I annat fall ange namn, gatuadress, postnummer och postanstalt samt välj i rullgardinsmenyn land och aktörens natur.
 
Välj typen av ombudskap i rullgardinsmenyn. Ombudskapet kan vara direkt ombud, indirekt ombud eller direkt ombudskap med garantens ansvar. Om du använder direkt ombudskap med garantens ansvar, välj ”2 – Direkt ombud” i rullgardinsmenyn. Aktivera dessutom kryssrutan ”Med garantens ansvar”.

  

Direkt ombudskap: Ett direkt ombud inger tulldeklarationen för importörens räkning och i hens namn. importören ansvarar för riktigheten av de angivna uppgifterna. Importörens garanti används i deklarationen och importören ansvarar för tullskulden. Ombudet ansvarar för tullskulden endast till den del som ombudet visste eller borde ha vetat att uppgifterna i tulldeklarationen är felaktiga.

Indirekt ombudskap: Tulldeklarationen inges i ombudets namn, men för importörens räkning. Det indirekta ombudet ansvarar också för riktigheten av deklarationsuppgifterna. Ombudets garanti används i deklarationen och ombudet ansvarar för tullskulden. Det indirekta ombudet och importören är dock alltid solidariskt ansvariga för tullskulden.

Direkt ombudskap med garantens ansvar: Tulldeklarationen inges för importörens räkning och i hens namn. Ombudet ansvarar för tullskulden endast till den del som ombudet visste eller borde ha vetat att uppgifterna i tulldeklarationen är felaktiga. Ombudets garanti används i deklarationen och ombudet förbinder sig till att betala en tullskuld som motsvarar garantibeloppet.

Importör

Importören ska alltid anges. Importören är det företag eller den person som ursprungligen kommit överens om att få varorna införda till landet och som därigenom är varornas mottagare.

Om du har sparat dina uppgifter i förväg i inställningarna och inte använder ett ombud, kan du aktivera kryssrutan ”Använd den identifierade aktörens uppgifter”. Då fyller tjänsten automatiskt i dina egna uppgifter i deklarationen under rubriken ”Importör”. I annat fall, mata in importörens identifieringsnummer, namn, gatuadress, postnummer, postanstalt, land och aktörens natur. Aktören natur väljs i rullgardinsmenyn.

Exportör

Exportören är den sista säljaren eller avsändaren före varan förs in till EU:s skatteområde..

Ytterligare aktörer i AEO-leveranskedjan

En ytterligare aktör i AEO-leveranskedjan anges inte i skattegränshandel.