Varupost

Under samma varupost kan du ange varor som har samma varukod, varubeskrivning, föregående förfarande, ytterligare förfarande och ursprungsland. Om det till exempel finns flera varukoder, ska du deklarera var och en av dem som en separat varupost.

Uppgifter som hör till varuposten är 

 • förfarandeuppgifter
 • det varupostspecifika unika referensnumret
 • varukod och varubeskrivning
 • TARIC-uppgifter
 • förpackningar
 • tidigare dokument
 • koder för ytterligare uppgifter 
 • eventuella bifogade dokument
 • eventuella containeruppgifter
 • nettovikt och eventuellt extra mängd
 • uppgifter om varans värde
 • förmånsbehandling.

Varukod och grunduppgifter om varupost

Ange här de grunduppgifter som begärs om varuposten. Läs närmare anvisningar nedan.

Begärt förfarande

Tjänsten fyller automatiskt i ”40 – Övergång till fri omsättning och konsumtion” eller ”61 – Återimport med samtidig övergång till fri omsättning och fri konsumtion av varor” som förfarande utifrån den deklarationstyp du tidigare valt. Om du märker att tullförfarandet borde vara något annat (t.ex. aktiv förädling eller tillfällig införsel), ska du börja om från början och fylla i en ny deklaration. 

Föregående förfarande

Välj i rullgardinsmenyn koden för tullförfarandet som föregått deklarationen.

Om det för varan inte finns något föregående tullförfarande (t.ex. varan har varit i tillfällig lagring), väljs koden ”00”.

Om föregående förfarande har varit transitering, ange förfarandet som föregått transiteringen. Ange dock som tidigare dokument transiteringsdeklarationens referensnummer.

Ytterligare förfarande

Tjänsten fyller automatiskt i ytterligare förfarandet ”F15”, som krävs i skattegränsdeklarationer, utifrån dina tidigare val.

Dessutom kan du lägga till andra ytterligare förfaranden som behövs. Välj förfarandet i rullgardinsmenyn. Notera att du därefter måste välja knappen ”+ Lägg till”. Först därefter sparas och visas det ytterligare förfarande du valt.

Du kan ta bort ett ytterligare förfarande genom att klicka på knappen ”Ta bort” bredvid förfarandet.

Referensnummer (UCR)

Det här fältet behöver vanligtvis inte ifyllas. Fyll i detta fält endast om avsändaren har uppgett ett unikt referensnummer för försändelsen som förblir detsamma genom hela leveranskedjan. Det kan vara en kod enligt WCO:s ISO 15459-standard eller någon motsvarande kod. 

Varukod

Ange varukoden med åtta siffrors noggrannhet. Läs mer om varukoder på Tullens webbplats.

Varubeskrivning

Under ”Varubeskrivning”, ange en sådan normal handelsbenämning för varorna som gör det möjligt att identifiera dem. Som varubeskrivning kan du inte använda en allmän varubenämning eller endast ett modell- eller produktnummer. I varubeskrivningen ska du ange skriftligt vilken vara det är fråga om.

Till exempel benämningen ”kläder” är inte tillräckligt exakt, utan du ska specificera vilken typ av kläder det är fråga om, t.ex. ”nattlinnen av bomull för damer”. Benämningen ”reservdelar” räcker inte, utan du ska specificera vilka reservdelar som avses, t.ex. ”vindruta till bil” eller ”fläktrem”.

TARIC-uppgifter

Ange här de uppgifter som krävs om TARIC-tilläggsnummer och nationella tilläggskoder. Läs närmare anvisningar nedan.

TARIC-tilläggsnummer

Om varukoden omfattas av restriktioner, ta ställning till restriktionerna genom att välja rätt TARIC-tilläggsnummer via valknapparna. 

Nationella tilläggskoder

Välj varans momssats som nationell tilläggskod. 

CUS-kod

CUS-koden är ett europeiskt identifieringsnummer för farliga kemikalier som används vid export och import. Kontrollera själv t.ex. i databasen Taric om varukoden omfattas av en CUS-kod som förutsätter åtgärder. Om så är fallet, ange koden här. Notera att om du anger CUS-koden ska du ändå ange också varubeskrivningen. Läs mer om CUS-koder på Europeiska kemikaliemyndighetens webbplats.

Förpackningar

Ange uppgifterna om förpackningar. Med förpackning avses en enhet som inte kan delas utan att förpackningen först packas upp.

Välj i rullgardinsmenyn i fältet ”Förpackningsslag” den kod som anger förpackningsslag.

Ange i fältet ”Antal förpackningar” antalet enskilda förpackningar. Om varorna inte har förpackats, ange varornas styckeantal. För bulkgods behöver du inte ange styckeantal. Om en förpackning innehåller varor från mer än en varupost, ange ett (1) som antal förpackningar i uppgifterna för minst en varupost. I uppgifterna för andra varuposter som ingår i samma förpackning ange noll (0) som antal.

Ange i fältet ”Märken” en fritt formulerad beskrivning av kollinas eller förpackningarnas märken och nummer. Om kollina inte har några märken, ange ”Inga märken”. Om man som antal förpackningar angett noll, ange samma förpackningsmärken som för den varupost där det totala antalet förpackningar har angetts. Om varan har flera typer av förpackningar, ange dem på egna rader. Du får fram en ny rad när du trycker på knappen ”+Lägg till förpackning”.

Om du för in elström till Åland från Sverige via elnät, ange som förpackningsslag ”NE – Oemballerat” och 1 som antal förpackningar.

Tidigare dokument

Om du inger deklarationen samma dag som varorna anländer och försändelsen inte har något tidigare dokument anges uppgiften inte. Om du av misstag har lagt till en tom rad med knappen ”+ Lägg till dokument”, får du bort den genom att kryssa för rutan i början av raden och klicka på ”Ta bort valda”.

Ange tidigare dokumentet om försändelsen t.ex. har en föregående transiteringsdeklaration.

Om du inger deklarationen på förhand eller inger en periodisk deklaration för momsregistrerade importörer, ange som typ av tidigare dokument ”1ZZZ – Annat tidigare dokument” och ange som identifierare för dokumentet t.ex. numret på fraktsedeln eller något annat dokument som hänför sig till leveransen av varan.

Om den föregående deklarationen har ingetts under ett reservförfarande och reservförfarandet inte har tilldelats ett MRN-nummer, ange ”1ZZZ – Annat tidigare dokument” som typ av tidigare dokument. Välj typen av tidigare dokument i rullgardinsmenyn i den första kolumnen ”Tidigare dokumentets typ”. Ange även en referens. Du behöver inte ange varupostnummer eller transportdokumentets nummer.

Om du inger en periodisk deklaration och du känner till MRN-numret från ankomstavin som transportföretaget skickat ska du ange det här. Ange ”NMRN – Deklarationens/anmälans MRN” som typ av tidigare dokument.

Ange dessutom transportdokumentets nummer om det tidigare dokumentet är ”N337 – Deklaration för tillfällig lagring”.

Ytterligare uppgifter

Om du behöver ange ytterligare uppgifter för varuposten, kan du göra det med knappen ”+ Lägg till ytterligare uppgifter”. Välj koden för ytterligare uppgifter i rullgardinsmenyn i fältet ”Kod”. Ange i fältet ”Beskrivning” de uppgifter som koden för ytterligare uppgifter förutsätter. Vid behov kan du välja flera koder för ytterligare uppgifter.

Bifogade dokument

Du kan lägga till ett bifogat dokument med knappen ”+ Lägg till dokument”. Fyll åtminstone i kolumnerna ”Typ” och ”Identifierare”.

Det bifogade dokumentet du angett behöver inte laddas upp som bilaga, om Tullen inte särskilt begär det. Om du vill ladda upp dokumentet som bilaga, klicka på knappen ”Ladda upp en bilaga”. Tillåtna filformat för bilagor är PDF, JPG, PNG och TIF. Maximistorleken för bilagan är 5 MB. När du laddat upp bilagan, visar tjänsten kolumnen ”Bilagans referens” med det referensnummer som Tullen gett den bifogade filen.

Om du inger en periodisk deklaration för momsregistrerade importörer och du anger de bifogade dokumenten på varupostnivå, ska du ange fakturanumren eller transportdokumentnumren för importerna under perioden, eller andra dokument med hjälp av vilka varorna kan identifieras. Du kan också i bokföringen göra en sammanställningslista med bifogade dokument för olika leveranser och ange listans namn och datum som identifierare för det bifogade dokumentet. Ange då som typ av tidigare dokument ”1ZZZ – Annat dokument”.

Knappen ”Ytterligare uppgifter om bifogat dokument” används inte.

Container

Du kan ange uppgifterna om containrar antingen under ”Deklarationsparti” som en uppgift som gäller hela deklarationen eller varupostvis här. Det vill säga om varan finns i en container och du inte har angett containeruppgifterna i uppgifterna om deklarationspartiet, ange dem här. Om varan finns i en container vid deklarationstidpunkten, ange identifieringsnummer för sjöcontainer, container med stödben eller påhängsvagn eller för fraktcontainer för flygtrafik. För sjöcontainrar anges fyra bokstäver + sex siffror + bindestreck + kontrollnummer. 

Varans mängduppgifter

Ange här de mängduppgifter för varan som krävs. Läs närmare anvisningar nedan.

Nettovikt

Nettovikten är varans faktiska vikt utan emballage. Om du för in elström till Åland från Sverige via elnät, ange 1 kg som vikt för elen.

Extra mängder

Om TARIC-nomenklaturen kräver en extra mängdenhet för varukoden visas den i tjänsten. Ange den extra mängden i fältet ”Mängd”. Till exempel flera varukoder för kläder kräver som extra mängd styckeantal (NAR).

Värdeuppgifter för varorna

Värdeuppgifter som ska anges på varupostnivå är statistiskt värde och pris samt de poster som ska läggas till eller avdras från priset och som inverkar på tullvärdet eller grunden för mervärdesskatt. Poster som ska läggas till är t.ex. frakt- och försäkringskostnader. 

Tjänsten frågar automatiskt efter det statistiska värdet och priset. Om du vill ange poster som ska läggas till eller avdras från priset, lägg till en rad med knappen ”+ Lägg till”. Välj därefter i rullgardinsmenyn vilken post för tillägg eller avdrag du vill ange.

Läs närmare anvisningar nedan.

Statistiskt värde

Ange varornas statistiska värde i euro. Med statistiskt värde avses varornas värde vid ankomsten till Finland. I det statistiska värdet beaktas de verkliga eller vid behov kalkylerade frakt- och försäkringskostnaderna, och också eventuella gratisleveranser som inte ingår i priset. Det statistiska värdet ska anges fastän man inte betalat något för varan.

Pris

Pris är det pris som faktiskt betalats eller ska betalas för varan och i vilket de rabatter som kan godkännas vid fastställande av varans tullvärde (kassa-, mängd- och övriga rabatter) har beaktats.

Ange varans pris med två decimalers noggrannhet i den valuta som använts i fakturan. Om priset inte är känt då deklarationen inges kan det anges enligt de uppskattade uppgifter som finns till hands då deklarationen inges. 

Poster som ska läggas till eller dras av från varans värde

Om importören av varan inte är momsregistrerad, ange sådana kostnader (t.ex. transportkostnader) som ska läggas till eller dras av från priset som betalats eller ska betalas för varan, så att momsgrunden går att beräkna för varan.

Klicka på ”+ Lägg till” så visas en ny rad för värde. Välj i rullgardinsmenyn koden för den post som ska läggas till eller dras av. Till exempel för transport-, lossning- och övriga kostnader som ska inkluderas i momsvärdet välj koden ”3A”. Läs noggrannare anvisningar på Skatteförvaltningens webbplats om kostnader som ska inkluderas i mervärdesskattegrunden.

Om du är en momsregistrerad kund ska du deklarera uppgifterna om mervärdesskatten och skattegrunden i Skatteförvaltningens e-tjänst MinSkatt. Då behöver du inte ange de uppgifter i tulldeklarationen som endast påverkar uppbörden av moms. Man behöver alltså inte ange t.ex. transport- eller andra kostnader som betalats separat för transport av varor från Sverige till Finland. Om du vill kan du dock också i tulldeklarationen deklarera sådana kostnader som en post som ska tilläggas. Använd i så fall koden ”1A – Att lägga till sammanlagt”, fastän man egentligen inte beräknar tullvärdet vid import av unionsvaror.

Valuta 

Ange valutaslag för priset samt för de kostnader som ska läggas till eller dras av.

Om den valuta du behöver inte finns i rullgardinsmenyn måste du fråga tullrådgivningen om omräkningskursen för valutan. Räkna om varans pris till euro med den omräkningskurs du fått från Tullen. Ange priset i euro. Ange därtill på varupostnivå den omräkningskurs du fått från Tullen med koden för ytterligare uppgifter FIKUR och ange omräkningskursen och valutaslaget (t.ex. ”19,14 MDL”) som kodens beskrivning.

Moms

Punkten ”Moms” syns bara om importören inte är momsregistrerad.

Välj momssats med alternativknapparna. Den allmänna mervärdesskattesatsen är 24 %, för livsmedel är den 14 %, och för böcker 10 %. Mervärdesskattesatsen ska anges oberoende om momsen uppbärs av Tullen eller Skatteförvaltningen. Det går också att ändra mervärdesskattesatsen senare under ”Nationell tilläggskod”.

Värderingsindikatorer

I skattegränsdeklarationer anges inga värderingsindikatorer.

Förmånsbehandlingar och kvoter

Välj i rullgardinsmenyn koden för förmånsbehandling ”100 – Allmän tullsats vid import från tredje land”.

Skattegrunder

I skattegränsdeklarationer ifylls inga uppgifter under ”Skattegrunder”.

Tilläggsreferenser för dokument och certifikat

I skattegränsdeklarationer ifylls inga uppgifter under ”Tilläggsreferenser för dokument och certifikat”.

Gå vidare från uppgifterna om varuposten

När du har angett alla uppgifter för varuposten, kan du lägga till följande varupost genom att klicka på knappen ”+ Lägg till varupost” nertill på sidan.

Om du inte lägger till fler varuposter kan du förflytta dig till ett sammandrag av deklarationen du fyllt i. Välj knappen ”Nästa” så kommer du till sidan ”Sammandrag och sändning” i deklarationen.