Sammandrag och sändning 

När du har fyllt i alla uppgifter som krävs i deklarationen och klickat på knappen ”Nästa” efter att du fyllt i varupostuppgifterna, kommer du till sidan ”Sammandrag och sändning”. Den visas överst i navigationen till vänster. Om du har kopierat en färdig deklaration som underlag för en ny deklaration, visas sidan ”Sammandrag och sändning” genast.

På sidan ”Sammandrag och sändning” kan du läsa ett sammandrag av deklarationen och skicka in deklarationen till Tullen via knappen ”Skicka”. När du har skickat deklarationen visas meddelanden på sidan ”Sammandrag och sändning”, om Tullen väntar på att du vidtar några åtgärder innan handläggningen av deklarationen fortsätter. Meddelandet är samtidigt en knapp via vilken du kan svara på meddelandet.

Om du har sparat din e-postadress i användarinställningarna och godkänt e-postnotifikationer, får du en notifikation om meddelandet till din e-post.

Tullen kan t.ex. be om ett bemötande, om den har för avsikt att fatta ett beslut som skulle vara negativt för kunden. Kunden har, innan det slutgiltiga beslutet fattas, en möjlighet att avge sitt bemötande som Tullen begär med en separat begäran om hörande. Tullen skickar begäran om hörande till det ombud eller den aktör som i tulldeklarationen angetts som deklarant. Även om du fått begäran om hörande per post kan du besvara den i Tullklareringstjänsten.

Du kan också se sidan ”Sammandrag och sändning” för sådana deklarationer som du redan skickat. Alla deklarationer som du skickat finns på tjänstens startsida under fliken ”Under handläggning” och ”Färdiga”.

Under rubriken ”Sammandrag av deklarationsuppgifter” ser du en skattespecifikation och betalningsuppgifter. Du ser också deklarationsuppgifterna (”Aktör”, ”Deklarationsparti” och ”Varuposter”), som du kan öppna och stänga med pilknappen.

Om Tullen har gett en tidsfrist för t.ex. avräkningsnotan eller slutförandet av förfarandet, kan du kontrollera tidsfristen på sidan ”Sammandrag och sändning” i deklarationen. Vid behov kan du be om förlängning av tidsfristen via knappen ”Begär tilläggstid”. Tullen kan också ge tidsfrister för andra deklarationer, t.ex. för tulldeklarationer för ett särskilt förfarande eller för tulldeklarationer som inges i två steg.

Om du tittar på en tullagerdeklaration hittar du knappen ”Avsluta förfarandet” på sidan ”Sammandrag och sändning”. Knappen visas inte längre om du har anmält att tullagerförfarandet avslutas.

Sändning av deklarationen

Efter att du angett alla obligatoriska uppgifter i deklarationen flyttas du till sidan ”Sammandrag och sändning”. Du kan inte sända deklarationen om obligatoriska uppgifter saknas i den. Då är knappen ”Skicka” grå till färgen. När du fyllt i alla obligatoriska uppgifter, kan du kontrollera deklarationsuppgifterna i sammandraget och skicka deklarationen till Tullen genom att klicka på knappen ”Skicka”.

Den deklarationsspecifika uppgiften om samtycke visas på sammandragssidan innan deklarationen skickas in.

Om du har gett ditt samtycke till elektronisk delgivning av dokument kommer Tullen att skicka dig alla beslut som ges i detta ärende samt övriga dokument på elektronisk väg. Håll koll på din e-post. I e-postmeddelandet du får ser du också MRN-referensnumret som Tullen tilldelat importdeklarationen. Transiteringsdeklarationers MRN-referensnummer uppges i e-postmeddelandena från den 5 oktober 2024. MRN-referensnumret för införsel- och exportdeklarationer uppges i e-postmeddelandena från en tidpunkt som meddelas senare.

Du kan spara dokumenten som delgetts i dina filer eller skriva ut dem i e-tjänsten.

Om du inte har gett ditt samtycke till elektronisk delgivning, dvs. om du har valt delgivning på papper, kommer Tullen att skicka dig alla beslut som ges i detta ärende samt övriga dokument per post. Tullen kan inte garantera att breven kommer fram inom utsatt tid.

Om du vill ändra ditt samtycke till elektronisk delgivning, läs mer: Inställningar - Tullens anvisningar.

Efter att du skickat deklarationen visas ett meddelande att deklarationen handläggs vid Tullen. I meddelandet visas MRN-referensnumret som Tullen tilldelat deklarationen om den har godkänts för handläggning. Om handläggningen av deklarationen har slutförts, visas referensnumret i översta fältet och i meddelandet ser du endast ett bock-tecken.

Om du i din deklaration angett uppgifter som enligt tjänsten är felaktiga, avslås din deklaration. Då får du i stället för ett MRN-referensnummer ett meddelande om att din deklaration har avvisats.

Ett meddelande som tjänsten skickar, deklarationen har registrerats för handläggning vid Tullen.

Betalning

När deklarationen godtagits och den fått ett MRN-referensnummer, kan du betala din förtullning.

Om ingen tullskuld uppkommer för deklarationen, ser du en skattespecifikation i sammandraget av deklarationsuppgifter, men inga betalningsuppgifter. Om du måste betala något (t.ex. om du är kontantkund hos Tullen), visas statusen ”Inväntar betalning” som betalningens status i betalningsuppgifterna på sidan.

Du kan betala genast när du har slutfört förtullningen. Då har knappen ”Betala nu” aktiverats på sidan ”Sammandrag och sändning”. Klicka på knappen ”Betala nu” så du kan välja betalningssätt. Efter att du betalat ändras betalningens status i betalningsuppgifterna på sidan ”Sammandrag och sändning” till ”Har betalats”.

Om du inte betalar förtullningen genast kan du i efterhand gå till sidan ”Sammandrag och sändning” och betala den. Fakturan finns under ”Dokument” i navigationen till vänster i tabellen ”Beslut och andra dokument och bilagor”. I första kolumnen i tabellen finns namnet på dokumentet. I tjänsten har fakturan namnet ”DMO123 – Tullräkning”. Öppna fakturan i pdf-format, spara den åt dig själv och betala fakturan. Efter att du betalat ändras betalningens status till ”Har betalats”.

En postförsändelse ska förtullas och skatterna ska betalas för den inom 20 dagar från ankomstdagen. En fraktförsändelse ska i sin tur förtullas och skatterna betalas inom den tidsfrist som angetts av fraktföraren. Skicka beslutet om frigörande till fraktföraren enligt de anvisningar du fått från fraktföraren. Beslutet om frigörande finns också i sidonavigationen under ”Dokument” i tabellen ”Beslut och andra dokument och bilagor”.

Förtullningsbeslutet som fås från tullklareringstjänsten är inte en faktura, fastän den innehåller en redovisning av avgifter. Om ditt företag har tillstånd till anstånd med betalning får du i efterhand en samlingsfaktura, dvs. en periodspecifikation. Betala pappersfakturan eller nätfakturan inom tidsfristen. En enskild förtullning kan betalas separat om man vill.

Att ställa och betala en individuell garanti

Du kan ställa en garanti till Tullen för din tull- och skatteskuld. Du kan bli tvungen att betala en individuell garanti till exempel

  • för kvotförtullningar 
  • när du förtullar flyttgods före en flytt 
  • när varor befordras från sin förvaringsplats för kontroll
  • vid särskilda förfaranden, såsom tillfällig införsel, slutanvändning och aktiv förädling (t.ex. import av varor för reparation).

På sidan ”Sammandrag och sändning” ser du beloppet på skatterna som ska uppbäras för deklarationen. När du klickar på knappen ”Skicka” och deklarationen godtas, ser du på sidan ”Sammandrag och sändning” vilket garantibelopp som krävs. Genom att klicka på knappen ”Skapa garanti” skapas ett referensnummer för garantin (GRN) i deklarationen.

Klicka på ”Skicka garantiuppgifterna” och ange på sidan som öppnas BIC-koden och kontonumret som garantin ska återbetalas till.

Genom att klicka på knappen ”Nästa” flyttas du till nätbanken och kan betala garantibeloppet till Tullen.

Efter att du betalat garantin förflyttas du automatiskt tillbaka till sidan ”Sammandrag och sändning”, där du ser uppgifterna för den individuella garantin du ställt.

Tullen frisläpper garantin till dig när det inte längre finns någon grund för ställandet av garantin. För att garantin ska kunna återbetalas är det viktigt att du angett ett kontonummer för återbetalningen redan då du ställde garantin. Du kan ange kontonumret via länken ”Skicka garantiuppgifterna”.

Korrigering av deklaration innan varorna frigjorts för tullförfarandet

Om obligatoriska uppgifter saknas i deklarationen ser du på sidan ”Sammandrag och sändning” de valideringsfel som tjänsten upptäckt. Tryck på länken till uppgiften som ska korrigeras så kommer du till sidan där felet finns.

Om du vill komplettera uppgifter som saknas senare, finns din deklaration på startsidan i listan under fliken ”Utkast”.

Korrigering av avvisad deklaration

Om Tullen avvisar deklarationen efter att du skickat in den, visas meddelandet ”Deklarationen har avvisats” på sidan ”Sammandrag och sändning”.

Under rubriken ”Avvisande” visas tidpunkten för avvisande och orsaken till felet som lett till avvisandet.

Deklarationen har avvisats och meddelandet ”Deklarationen har avvisats” visas. ”Deklarationen innehåller fel som måste korrigeras innan deklarationen kan registreras. Felen som orsakat avvisandet anges nedan. Tullklareringen fortsätter inte förrän deklarationen skickats på nytt utan fel.” Grundorsaken till avvisandet och tidpunkten för avvisande visas.

Om du vill korrigera den avvisade deklarationen senare, finns den på tjänstens startsida under fliken ”Under handläggning”.

Korrigering av godtagen deklaration

Du kan korrigera en deklaration som är under handläggning när den har godtagits eller registrerats, om varorna ännu inte har frigjorts för förfarandet. Detta är möjligt till exempel då du upprättat en s.k. D-deklaration, dvs. ingett deklarationen på förhand innan varornas ankomst kan anmälas till Tullen.

Välj deklaration i listan ”Under handläggning” så kan du korrigera deklarationen via knappen ”Korrigera” på sidan ”Sammandrag och sändning”.

Deklarationen kan inte korrigeras om Tullen har meddelat att varorna ska kontrolleras. Aktörsuppgifter om deklaranten eller ombudet kan inte korrigeras.

Om Tullen i samband med tilläggsutredningen begärt att få ett bifogat dokument, ska du nämna det bifogade dokumentet i svarsmeddelandet till tilläggsutredningen. Du kan också anmäla det bifogade dokumentet via knappen ”Kontakta Tullen” på tjänstens startsida. Bilagan kan du ladda upp till deklarationen under ”+ Lägg till” genom att välja ”Ladda upp bilaga”. Tillåtna filformat för bilagor är PDF, JPG, PNG och TIF. Maximistorleken för bilagan är 5 MB.

När varan du deklarerat har frigjorts för förfarandet kan du inte längre korrigera deklarationen eller skicka bifogade dokument som hänför sig till deklarationen. Då måste du begära ändring av deklarationen.

Att göra en deklaration genom att kopiera en tidigare deklaration

Du kan kopiera en tidigare deklaration som ett utkast och skapa en ny deklaration utifrån utkastet genom att komplettera och ändra uppgifter i det. Om du använder ett kopierat underlag kan du dock inte ändra tullförfarandet. Notera att du när du börjar fylla i en deklaration för en postförsändelse inte kan kopiera en tidigare deklaration eller använda ett deklarationsunderlag, utan måste välja ”+ Ny deklaration”.

Gå till fliken ”Färdiga” och öppna den deklaration i listan som du vill göra ett utkast av. Tryck på knappen ”Kopiera” nere på sidan ”Sammandrag och sändning” som öppnas.

Då öppnar tjänsten ett fönster där det frågas om du vill spara kopian som ett utkast eller som ett nytt deklarationsunderlag. Välj knappen ”Spara som utkast”. 

Tjänsten skapar utkastet. Uppe på sidan visas en text som anger när utkastet har skapats.

Deklarationsuppgifterna kopieras till det nya deklarationsutkastet. Ett undantag är aktörens referens, som är unik för varje deklaration och alltid måste skrivas in i varje ny deklaration.

Granska noggrant alla uppgifter. Ändra de uppgifter som behöver ändras, särskilt antalet varor och numren på eventuella containrar. 

Att skapa deklarationsunderlag

Du kan skapa egna deklarationsunderlag som du kan använda när du gör nya deklarationer. Du kan skapa ett deklarationsunderlag utifrån en deklaration som du gjort tidigare. Du kan också först välja ”Upprätta en ny deklaration” och sedan i slutet av vyn med alternativ välja att du vill göra ett deklarationsunderlag.

Att kopiera en färdig deklaration som deklarationsunderlag

Om du använder en tidigare deklaration som underlag, öppna deklarationen i listan på fliken ”Färdiga”. Klicka på knappen ”Kopiera” på sidan ”Sammandrag och sändning” som öppnas.

Då öppnas ett fönster i tjänsten som frågar om du vill spara kopian som ett utkast eller som ett nytt deklarationsunderlag. Välj knappen ”Spara som deklarationsunderlag”.

Då öppnas sidan ”Aktörer” för deklarationen i fråga. Gå till sidan ”Sammandrag och sändning” i deklarationen. Klicka på knappen ”Spara som deklarationsunderlag”.

Namnge deklarationsunderlaget i fältet ”Deklarationsunderlagets namn” och välj ”Spara”.

Deklarationsunderlaget som du skapat visas nu under fliken ”Egna deklarationsunderlag”. Välj i listan det deklarationsunderlag du önskar använda till en ny deklaration och gör de ändringar som behövs. När du väljer ett deklarationsunderlag, öppnas sidan ”Sammandrag och sändning”.

Att skapa ett nytt deklarationsunderlag från början

Ett annat sätt att skapa ett deklarationsunderlag är att fylla i uppgifterna till deklarationsunderlaget ända från början. Välj ”+ Ny deklaration” på startsidan. Obs! Använd inte snabbval. När du har svarat på alla frågor på sidan ”Välj deklaration”, kan du aktivera kryssrutan ”…jag vill göra ett deklarationsunderlag”. Fyll i uppgifterna som behövs i deklarationsunderlaget som öppnas, och gå till sidan ”Sammandrag och sändning”. Välj ”Spara ändringarna”, fyll i ett namn för deklarationsunderlaget och välj ”Spara”. Därefter kan du söka deklarationen du nyss skapade och använda den som underlag för en ny deklaration.