Varuposter

På samma varupost kan du ange varor som har samma varukod, varubeskrivning, föregående förfarande, ytterligare förfarande och ursprungsland. Om det till exempel finns flera varukoder, ska du deklarera var och en av dem som en separat varupost.

Uppgifter som hör till varuposten är

 • förfarandeuppgifter
 • ursprungsländer
 • det varupostspecifika unika referensnumret
 • varukod och varubeskrivning
 • varukodens TARIC-tilläggsnummer, nationella tilläggskoder och andra uppgifter gällande restriktioner 
 • brutto- och nettovikt och eventuellt extra mängd
 • uppgifter om varans värde
 • förmånsbehandling, kvoter och skattegrunder
 • förpackningar
 • tidigare dokument
 • koder för ytterligare uppgifter
 • eventuella bilagor och andra referensuppgifter för förtullningen
 • eventuella containeruppgifter.

Varukod och grunduppgifter om varupost

Ange här de grunduppgifter som begärs om varuposten. Läs närmare anvisningar nedan.

Begärt förfarande

Tjänsten fyller i uppgiften om det begärda tullförfarandet utgående från dina tidigare val. Tjänsten visar här det tullförfarande som du valt när du började göra deklarationen. Om tullförfarandet är felaktigt måste du börja om från början och fylla i en ny deklaration.

Föregående förfarande

Välj i rullgardinsmenyn koden för tullförfarandet som föregått deklarationen. Välj koden ”00” om det inte finns något föregående tullförfarande för varan (t.ex. om varan har varit i tillfällig lagring eller anländer under transiteringsförfarande och inte har varit hänförd till något annat tullförfarande före det).  

Ytterligare förfarande

Välj de koder för ytterligare förfarande som du behöver i rullgardsmenyn. Notera att du därefter måste välja knappen ”+ Lägg till”. Först därefter sparas och visas det ytterligare förfarande du valt.

En vara kan ha ett eller flera ytterligare förfaranden. Om det inte finns något ytterligare förfarande i deklarationen, välj ”999 – Inget ytterligare förfarande”. Du kan ta bort ett ytterligare förfarande genom att klicka på knappen ”Ta bort” bredvid förfarandet.  

Ursprungsland

Välj landskoden för varornas ursprungsland enligt de allmänna ursprungsreglerna. Ursprungslandet och varukoden inverkar på angivandet av restriktioner. Om du inte känner till varans ursprungsland, ange avsändningslandet. Du kan söka koden för ursprungslandet i rullgardinsmenyn genom att mata in början av landets namn eller landskod, eller via sökfunktionen som öppnar en lista med alternativ.

Om du inger en kompletterande tulldeklaration, ange samma ursprungsland som i det tidigare dokumentet.

Förmånsberättigande ursprungsland eller landgrupp

Om du ansöker om förmånsbehandling med tulldeklarationen, ange förmånsberättigande ursprungsland eller landgrupp. Genom förmånsbehandling kan du få tullfrihet eller en lägre tull för varan. Du kan söka koden för ursprungslandet eller landgruppen i rullgardinsmenyn genom att mata in början av landets eller landgruppens namn eller landskod eller genom att använda sökfunktionen. Kom ihåg att också ange den kod för förmånsbehandling som gäller för landet eller landgruppen senare under ”Förmånsbehandling”.

Om du inger en kompletterande tulldeklaration, ange samma förmånsberättigande ursprungsland eller landgrupp som i det tidigare dokumentet.

Referensnummer (UCR)

Det här fältet behöver vanligtvis inte ifyllas. Fyll i detta fält endast om avsändaren har uppgett ett unikt referensnummer för försändelsen som förblir detsamma genom hela leveranskedjan. Det kan vara en kod enligt WCO:s ISO 15459-standard eller någon motsvarande kod. 

Varukod

Ange varornas varukoder med tio siffrors noggrannhet.

Om du har ett beslut om bindande klassificeringsbesked för importvaran, måste du använda varukoden enligt beslutet. Ange också senare under punkten Bifogade dokument ”C626 – BTI - Beslut avseende bindande klassificeringsbesked (Kolumn 1a, bilaga A till delegerade förordning (EU) 2015/2446)” som typ och beslutets referensnummer som identifierare. 

Om du inte känner till varukoden, sök fram den i varukodstjänsten Fintaric eller databasen Taric, eller fråga Tullrådgivningen. Du kommer till varukodstjänsten Fintaric också via länken som visas intill fältet. Om varukoden du valt omfattas av restriktioner eller nationella tilläggskoder, visas dessa under ”TARIC-uppgifter”. Läs mer om varukoder på Tullens webbplats. 

Varubeskrivning

Ange under ”Varubeskrivning” en sådan normal handelsbenämning för varorna som gör det möjligt att identifiera dem. Som varubeskrivning kan du inte använda en allmän varubenämning eller endast ett modell- eller produktnummer. I varubeskrivningen ska du ange skriftligt vilken vara det är fråga om.

Till exempel benämningen ”kläder” är inte tillräckligt exakt, utan du ska specificera vilken typ av kläder det är fråga om, t.ex. ”nattlinnen av bomull för damer”. Benämningen ”reservdelar” räcker inte, utan du ska specificera vilka reservdelar som avses, t.ex. ”vindruta till bil” eller ”fläktrem”.

TARIC-uppgifter

Ange här de uppgifter som krävs om TARIC-tilläggsnummer, nationella tilläggskoder och eventuella certifikat. Läs närmare anvisningar nedan.

Certifikat

Varan kan omfattas av flera restriktioner med därtill hörande certifikat. Certifikaten visas automatiskt i tjänsten utifrån dina tidigare val. Du måste ta ställning till vart och ett av dem antingen genom att kryssa för rutan eller lämna den tom.

Om du till exempel under ”Varukod” anger varukoden för skärmmössor och dina skärmmössor inte är sälprodukter, ska du av de alternativ som visas välja villkorskod ”Y032”, dvs. ”Andra varor än de sälprodukter som anges i förordning (EU) 2015/1850 (EUT L 271)”. Om dina skärmmössor är sälprodukter, ska du välja lämpligt intyg bland alternativen. 

TARIC-tilläggsnummer

Om varukoden omfattas av restriktioner, ta ställning till restriktionerna genom att välja rätt TARIC-tilläggsnummer via valknapparna.

Du kan kontrollera i varukodstjänsten Fintaric vilka TARIC-tilläggsnummer krävs i deklarationer i EU-området. Om du inger en kompletterande tulldeklaration ska du ange samma tilläggsnummer för den företagsspecifika antidumpningstullen som i det tidigare dokumentet.

Nationella tilläggskoder

De nationella tilläggskoderna utgörs av koder som uttrycker momssatsen och börjar på Q samt koder som gäller punktskattepliktiga produkter och börjar på V. Ange nationella tilläggskoder om tjänsten så kräver. 

Du kan välja momssatsen senare under ”Värdeuppgifter för varorna”. Den allmänna momssatsen är 24 %. Momssatsen för livsmedel är 14 %. För t.ex. böcker är momssatsen 10 %.
Mervärdesskattesatsen ska anges oberoende av om momsen uppbärs av Tullen eller Skatteförvaltningen.

Om du inger en kompletterande tulldeklaration, ange samma nationella tilläggskod som i det tidigare dokumentet.

CUS-kod

CUS-koden är ett europeiskt identifieringsnummer för farliga kemikalier som används vid export och import. Kontrollera själv t.ex. i databasen Taric om varukoden omfattas av en CUS-kod som förutsätter åtgärder. Om så är fallet, ange koden här. Notera att om du anger CUS-koden ska du ändå ange också varubeskrivningen. Läs mer om CUS-koder på Europeiska kemikaliemyndighetens webbplats.

Förpackningar

Ange uppgifterna om förpackningar. Med förpackning avses en enhet som inte kan delas utan att förpackningen först packas upp.

Välj i rullgardinsmenyn i fältet ”Förpackningsslag” den kod som anger förpackningsslag. 
 
Ange i fältet ”Antal förpackningar” antalet enskilda förpackningar. Om varorna inte har förpackats, ange varornas styckeantal. För bulkgods behöver du inte ange styckeantal. Om en förpackning innehåller varor från mer än en varupost, ange ett (1) som antal förpackningar i uppgifterna för minst en varupost. I uppgifterna för andra varuposter som ingår i samma förpackning ange noll (0) som antal.

Ange i fältet ”Märken” en fritt formulerad beskrivning av kollinas eller förpackningarnas märken och nummer. Om kollina inte har några märken, ange ”Inga märken”. Om man som antal förpackningar angett noll, ange samma förpackningsmärken som för den varupost där det totala antalet förpackningar har angetts.

Om varan har flera typer av förpackningar, ange dem på egna rader. Du får fram en ny rad när du trycker på knappen ”+Lägg till förpackning”.

Om du inger en kompletterande deklaration för en enskild förenklad tulldeklaration eller anmälan av varors ankomst (EIDR), ska förpackningsslaget och antalet förpackningar vara samma som i den förenklade deklarationen eller i anmälan av varors ankomst.
 
Om du inger en kompletterande deklaration för en period, ange uppgifterna för alla förpackningar som kommit under en period varupostvis och enligt förpackningsslag.

Tidigare dokument

Ange tidigare dokument. Det är vanligtvis en summarisk införseldeklaration, en deklaration för tillfällig lagring (dvs. summarisk deklaration) eller en T1-transiteringsdeklaration.

Välj typen av tidigare dokument i rullgardinsmenyn i den första kolumnen ”Tidigare dokumentets typ”. Välj typ enligt följande anvisningar: 

 • Om transportfirman har angett MRN-referensnumret som föregående dokument, ange som dokumentets typ antingen ”N355 – Summarisk införseldeklaration” eller ”N337 – Deklaration för tillfällig lagring”. Kontrollera vilken det är fråga om i transportfirmans ankomstavi. 
 • Om transportfirman har ingett MRN-referensnumret till Deklarationstjänsten för införsel och utförsel (AREX), kan du även kontrollera deklarationstypen i Tullens MRN-söktjänst.
 • Om varan anländer under transiteringsförfarande, ange ”N821 – Deklaration för extern unionstransitering/gemensam transitering (T1)” som typ av tidigare dokument och transiteringsdeklarationens MRN-referensnummer som referens.
 • Om varorna anländer under transiteringsförfarandena T2 eller T2F eller om transiteringen innehåller både T1- och T2-varor (s.k. blandade sändningar), ange som ”N820 – Unionstransitering/gemensam transitering – blandade sändningar (T)” som typ av tidigare dokument. 
 • Om avsändningslandet är Norge och det inte finns något tidigare dokument anges uppgiften inte. 
 • Om den föregående deklarationen är en elektronisk import- eller tullagerdeklaration som ingetts till Tullklareringstjänsten eller som meddelande, ange ”NMRN – Deklarationens/anmälans MRN” som typ av tidigare dokument och MRN-referensnumret som referens.
 • Om den föregående deklarationen har ingetts under ett reservförfarande och reservförfarandet inte har tilldelats ett MRN-nummer, ange ”1ZZZ – Annat tidigare dokument” som typ av dokument.
 • Om du återinför en vara vars föregående förfarande anges som ”21 – Återexport”, ange ändå ”N355 – Summarisk införseldeklaration”, ”N337 – Deklaration för tillfällig lagring” eller ”N821 – Deklaration för extern unionstransitering/gemensam transitering (T1)” som typ av tidigare dokument.
 • Om det föregående förfarandet är ”51 – Aktiv förädling”, ange någon av följande som typ av tidigare dokument:
  • Om deklarationen Om deklarationen har ingetts i Deklarationstjänsten för import eller med meddelande (ITU), ange ”IM – Importdeklaration” som typ av tidigare dokument. Om deklarationen har ingetts i Tullklareringstjänsten eller med meddelande (UTU), ange ”NMRN – Deklarationens/anmälans MRN” som typ av tidigare dokument. Det går inte att ange både koden ”NMRN” och koden ”IM” i uppgifterna för en och samma varupost.
  • Om varan införs under transiteringsförfarande från förfarandet för aktiv förädling för övergång till fri omsättning, ange transiteringsdeklarationen som tidigare dokument. Ange ”N821 – Deklaration för extern unionstransitering/gemensam transitering (T1)” som kod för det tidigare dokumentet.
  • Om du anger ankomstnumret för en postförsändelse redan då du väljer deklaration, fylls uppgifterna om det tidigare dokumentet i automatiskt utifrån uppgifter som transportföretaget förmedlar.
  • Läs mer på Tullens webbplats om aktiv förädling.
 • Om du inger en kompletterande deklaration för en enskild förenklad deklaration eller anmälan av varors ankomst (EIDR), ifylls uppgifterna om det tidigare dokumentet automatiskt.
 • Om du fyller i en kompletterande deklaration för en period, ifylls de tidigare dokumenten automatiskt utifrån de deklarationer du valt tidigare. De visas i uppgifterna om deklarationspartiet.  Lämna detta fält tomt.
 • Om varorna anländer som en postförsändelse eller expressfrakt och du tidigare har angett ett ankomstnummer, ifylls uppgifterna om det tidigare dokumentet automatiskt. Identifieringsuppgiften för transportdokument ifylls utifrån uppgifter som inges av transportföretaget.
 • Om det föregående förfarandet är ”53 – Tillfällig införsel”, ange någon av följande som typ av tidigare dokument:
  • Om deklarationen har ingetts i Deklarationstjänsten för import eller med meddelande (ITU), ange ”IM – Importdeklaration” som typ av tidigare dokument. Om deklarationen har ingetts i Tullklareringstjänsten eller med meddelande (UTU), ange ”NMRN – Deklarationens/anmälans MRN” som typ av tidigare dokument. Det går inte att ange både koden ”NMRN” och koden ”IM” i uppgifterna för en och samma varupost.
  • Om varan införs under transiteringsförfarande från förfarandet för tillfällig införsel för övergång till fri omsättning, ange transiteringsdeklarationen som tidigare dokument. Ange ”N821 – Deklaration för extern unionstransitering/gemensam transitering (T1)” som kod för det tidigare dokumentet.
  • Om du anger ankomstnumret för en postförsändelse redan då du väljer deklaration, fylls uppgifterna om det tidigare dokumentet i automatiskt utifrån uppgifter som transportföretaget förmedlar.
  • Läs mer på Tullens webbplats om tillfällig införsel.
 • Om det tidigare förfarandet är tillfällig införsel för vilken en tulldeklaration ingetts genom en faktisk handling eller muntligt (blankett 613 har inlämnats som stöd för den muntliga deklarationen), ange ”1ZZZ – Annat tidigare dokument” som typ av tidigare dokument och t.ex. uppgiften ”genom att köra själv” som referens.

Om du använder MRN-numret som referens, ange ordningsnumret för varuposten i kolumnen ”Varupostnummer”. Varupostnumret för transiteringsdeklarationer behöver inte anges. Varupostnumret behöver inte heller anges om den föregående deklarationen är en deklaration för aktiv förädling eller en deklaration för tillfällig införsel som har ingetts till Deklarationstjänsten för import (ITU).

Ange dessutom transportdokumentets nummer om det tidigare dokumentet är en ”N355 – Summarisk införseldeklaration” som ingetts till kommissionens ICS2-system eller om det tidigare dokumentet är ”N337 – Deklaration för tillfällig lagring”.

Ytterligare uppgifter

Om du behöver ange ytterligare uppgifter för varuposten, kan du göra det med knappen ”+ Lägg till ytterligare uppgifter”. Välj koden för ytterligare uppgifter i rullgardinsmenyn i fältet ”Kod”. Ange i fältet ”Beskrivning” de uppgifter som koden för ytterligare uppgifter förutsätter. Vid behov kan du välja flera koder för ytterligare uppgifter.

Om du förtullar ett fordon, välj koden ”FIXBC – Fordonets tillverkningsnummer” och ange i fältet ”Beskrivning” fordonets tillverkningsnummer.

Bifogade dokument

Vid behov kan du bifoga ett dokument med knappen ”+ Lägg till dokument”. Fyll åtminstone i kolumnerna ”Typ” och ”Identifierare”. 

Dokumentet du angett behöver inte laddas upp som bilaga, om Tullen inte särskilt begär det. Du kan påskynda handläggningen av en deklaration om du laddar upp bilagan färdigt då du fyller i deklarationen. Om du gör en deklaration för aktiv förädling, tillfällig införsel eller slutanvändning ber Tullen vanligtvis att du skickar fakturan eller något annat dokument som visar varans värde som bilaga. Om du gör en deklaration för passiv förädling (6121), ange tillståndet för passiv förädling som bifogat dokument med koden ”C019 – OPO – Tillstånd till användning av förfarandet för passiv förädling (Kolumn 8b, bilaga A till delegerade förordning (EU) 2015/2446)”.

Om du vill ladda upp dokumentet som bilaga, klicka på knappen ”Ladda upp en bilaga”.  Tillåtna filformat för bilagor är PDF, JPG, PNG och TIF. Maximistorleken för bilagan är 5 MB. När du laddat upp bilagan, visar tjänsten kolumnen ”Bilagans referens” med det referensnummer som Tullen gett den bifogade filen.

Du behöver inte ange några ytterligare uppgifter om det bifogade dokumentet om deklarationen inte förutsätter att ett tillstånd eller intyg uppges (t.ex. dokument för införsel som ingetts i Traces-systemet). Ange tilläggsuppgifterna via knappen ”Ytterligare uppgifter om bifogat dokument” som öppnar ett popup-fönster. Om du anger uppgifter om ett dokument för införsel som du ingett till Traces-systemet ska du fylla i varupostnumret i dokumentet för införsel under ”Varupostnummer” (t.ex. ”1” om varorna finns på införseldokumentets första rad). De övriga fälten i popup-fönstret ifylls inte.

Container

Du kan ange uppgifterna om containrar antingen under ”Deklarationsparti” som en uppgift som gäller hela deklarationen eller varupostvis här. Det vill säga om varan finns i en container och du inte har angett containeruppgifterna i uppgifterna om deklarationspartiet, ange dem här. Om varan finns i en container vid deklarationstidpunkten, ange identifieringsnummer för sjöcontainer, container med stödben eller påhängsvagn eller för fraktcontainer för flygtrafik. För sjöcontainrar anges fyra bokstäver + sex siffror + bindestreck + kontrollnummer.

Om du inger en kompletterande deklaration kan du ändra containeruppgifterna endast om du inger en kompletterande tulldeklaration för en period.

Varans mängduppgifter

Ange här de mängduppgifter för varan som krävs. Läs närmare anvisningar nedan.

Bruttovikt

Om du inte kan ange bruttovikten separat för varje varupost här, ange uppgiften i uppgifterna om hela deklarationspartiet under ”Deklarationsparti”. Om du inger en sammanfattande kompletterande tulldeklaration ska du inge uppgifterna varupostvis.

Bruttovikten omfattar varans vikt (kg) med emballage, med undantag för transportmedel och containrar. Bruttovikten anges i kilogram. Ange en bruttovikt som underskrider 1 kilo t.ex. i formen "0,654", dock högst med sex decimaler. En vikt på över 1 kilo kan du avrunda till närmaste kilo.

Angivande av vikten på lastpallar: Om lastpallarnas vikt ingår i den vikt som anges för varan i transportdokumenten kan du räkna med den i den totala bruttovikten. Du ska dock inte räkna med lastpallarnas vikt i den totala bruttovikten om lastpallens vikt finns separat angiven i transportdokumentet.  

Nettovikt

Nettovikten är varans vikt utan emballage. Om du inger en kompletterande deklaration för en period, ange nettovikten för varorna som anlänt under perioden.

Extra mängder

Om TARIC-nomenklaturen kräver en extra mängdenhet för varukoden visas den i tjänsten. Ange den extra mängden i fältet ”Mängd”. Till exempel flera varukoder för kläder kräver som extra mängd styckeantal (NAR).

Värdeuppgifter för varorna 

Värdeuppgifter som ska anges på varupostnivå är statistiskt värde och pris samt de poster som ska läggas till eller avdras från priset och som inverkar på tullvärdet eller grunden för mervärdesskatt. Poster som ska läggas till är t.ex. frakt- och försäkringskostnader. 

Tjänsten frågar automatiskt efter det statistiska värdet och priset. Om du vill ange poster som ska läggas till eller avdras från priset, lägg till en rad med knappen ”+ Lägg till”. Välj därefter i rullgardinsmenyn vilken post för tillägg eller avdrag du vill ange.

Läs närmare anvisningar nedan.

Statistiskt värde

Ange varornas statistiska värde i euro. Med statistiskt värde avses varornas värde vid ankomsten till Finland. I det statistiska värdet beaktas de verkliga eller vid behov kalkylerade frakt- och försäkringskostnaderna, och också eventuella gratisleveranser som inte ingår i priset. Det statistiska värdet ska anges fastän man inte betalat något för varan.

Pris

Ange som pris det pris som betalats eller ska betalas för varorna. Ange varans pris med två decimalers noggrannhet i samma valuta som i fakturan.

Om du inte kan ange ett pris för varje varupost, ange priset i uppgifterna för hela deklarationspartiet under ”Deklarationsparti”. Ange priset varupostvis om du inger en sammanfattande kompletterande tulldeklaration.

Notera att det finns separata anvisningar för deklarering av avgiftsfria försändelser och flyttgods. 
Läs mer om deklarering av avgiftsfria varor.
Läs mer om https://tulli.fi/sv/privatpersoner/flyttare/sa-har-fortullar-du-flyttgods

Poster som ska läggas till eller dras av från varans värde

Om man för att fastställa tullvärdet eller momsgrunden måste lägga till eller dra av kostnader i priset man betalat eller ska betala för varan, klicka på knappen ”+ Lägg till” . Då visas en ny värderad där du kan ange uppgifterna för kostnaderna. Läs mer om vad tullvärdet består av på Tullen webbplats.

Välj i rullgardinsmenyn koden för den post som ska läggas till eller dras av.

Värdeslagen som börjar med bokstaven A är poster som ska läggas till tullvärdet. Värdeslagen som börjar med bokstaven B är i sin tur poster som ska dras av från tullvärdet. Koderna ”1A – Att lägga till sammanlagt” och ”2A – Att dra av sammanlagt” kan endast användas om varans värde är under 20 000 euro och om ingen tull uppbärs.

Om du agerar som privatperson eller icke-momsregistrerad kund, välj de poster som börjar med nummer 3 och som behöver läggas till momsgrunden, så räknar tjänsten automatiskt med dem i momsgrunden. Exempelvis uppges frakt som inte hör till tullvärdet med koden ”3A – Transport-, lastnings-, lossnings- och försäkringskostnader samt andra kostnader med anknytning till import fram till den första destinationsort i Finland som finns angiven i transportavtalet”.

Koden ”80 – Avvikande momsgrund” används endast i vissa undantagsfall som fastställs av Skatteförvaltningen, till exempel när du använder tullförfarandekoden 6122. Om tull uppbärs för varorna som importeras, ska tullbeloppet som uppbärs läggas till momsgrunden. Om du använder koden ”80 – Avvikande momsgrund”, ska du själv kalkylera och lägga till tullarna som uppbärs till momsgrunden. Läs mer i Skatteförvaltningens anvisning ”Momsgrund vid import”.

Om du är en momsregistrerad kund ska du deklarera uppgifterna om mervärdesskatten och skattegrunden i Skatteförvaltningens e-tjänst MinSkatt. Då behöver du inte ange de uppgifter i tulldeklarationen som endast påverkar uppbörden av moms.

Läs de separata anvisningar som finns på Tullens webbplats om värdena vid passiv förädling.

Valuta

Ange valutaslag för priset samt för de kostnader som ska läggas till eller dras av.

Om den valuta du behöver inte finns i rullgardinsmenyn måste du fråga tullrådgivningen om omräkningskursen för valutan. Räkna om varans pris till euro med den omräkningskurs du fått från Tullen. Ange priset i euro. Ange därtill på varupostnivå den omräkningskurs du fått från Tullen med koden för ytterligare uppgifter FIKUR och ange omräkningskursen och valutaslaget (t.ex. ”19,14 MDL”) som kodens beskrivning.

Värderingsmetod

Välj värderingsmetod i rullgardinsmenyn.

Välj kod 1, om tullvärdet grundar sig på det pris som faktiskt betalats eller ska betalas för varorna när de säljs för export till EU:s tullområde. Om värderingen grundar sig en handelstransaktion, dvs. koden för typen av transaktion är ”11 – direkt försäljning/köp”, ska du som värderingsmetod välja koden ”1 – Transaktionsvärde för importerade varor”. Om typen av transaktion inte är en handelstransaktion (annan kod än 11) och värderingen grundar sig på något annat än transaktionsvärdet för importerade varor, ska du välja någon annan värderingsmetod.

Värderingsindikatorer

När tullvärdet är över 20 000 euro, du betalar tull och importen är kommersiell, ange värderingsindikatorerna baserat på frågorna. Om köparen och säljaren inte är varandra närstående, svara på första frågan med alternativknappen ”Nej”. Därefter kan du gå vidare i deklarationen. Om köparen och säljaren är varandra närstående, svara på första frågan med alternativknappen ”Ja” och svara på de därpå följande frågorna.

Förmånsbehandling och kvoter

Välj lämplig kod för förmånsbehandling i menyn. Om du inte ansöker om förmånlig tullbehandling, välj koden ”100 – Allmän tullsats vid import från tredje land”.

Fyll i fältet ”Kvotens ordningsnummer” endast om du ansöker om en kvotförmån som administreras genom EU:s tullkvoter, det vill säga tullnedsättning eller tullbefrielse. Tullkvoter för ryskt trä anges inte här.

Skattegrunder 

Om varan på basis av varukoden kräver en separat skatteberäknings- eller kvotmängd, ange dess kvantitet och enhet här. Fyll i värdet för skattegrunden i fältet ”Skatteberäkning – skattegrund”. Fyll i valutaslag i fältet ”Skatteberäkning – enhet för skattegrund”. 

Tilläggsreferenser för dokument och certifikat

Under ”Tilläggsreferenser för dokument och certifikat” fyller tjänsten i referensuppgifterna automatiskt baserat på dina tidigare val, om varan är skickad från ett land utanför EU och den kan omfattas av restriktioner.

Gå vidare från uppgifterna om varuposten

När du har angett alla uppgifter för varuposten, kan du lägga till följande varupost genom att klicka på knappen ”+ Lägg till varupost” nertill på sidan.

Om du inte lägger till fler varuposter kan du förflytta dig till ett sammandrag av deklarationen du fyllt i. Välj knappen ”Nästa” så kommer du till sidan ”Sammandrag och sändning” i deklarationen.