Aktörer 

Allmänt om angivande av aktörsuppgifter

Ange på sidan ”Aktörer” de aktörer som anknyter till tulldeklarationen. Du kan ange uppgifterna för den som inger deklarationen, deklaranten, hens ombud, importören, exportören, köparen, säljaren och någon annan aktör (t.ex. den som ansvarar för momsen). Dessutom, om tullförfarandet du valt kräver ett tillstånd ska du ange tillståndets nummer. 

Angivande av aktörens identifieringsnummer

Varje aktör i deklarationen ska ha ett identifieringsnummer, antingen ett EORI-nummer eller någon annan specificeringsuppgift. Om deklaranten och hens ombud är företag, ska både deklarantens och ombudets EORI-nummer anges. Importörens EORI-nummer ska också anges om samma företag är både importör och deklarant. 

EORI-numret är aktörens identifieringsnummer som består av FO-numret och landskoden (FI1234567-8). Ansök om EORI-nummer på förhand hos Tullen, om du behöver ett sådant. Om du använder ett annat identifieringsnummer, skriv alltid in landskoden först och numret genast efter. Identifieiringsnumret får inte innehålla mellanslag. 

Om du vill, kan du utöver EORI-numret ange det identifieringsnummer som Tullen gett för verksamhetsstället. Ombud ska alltid ange identifieringsnumret för sitt verksamhetsställe. Om du i deklarationen anger uppgiften för verksamhetsstället, söker tjänsten fram adressuppgifter till förtullningsbeslut och förtullningsuppgifter. Dessa adressuppgifter finns i Tullens kundregister baserat på tidigare tillståndsuppgifter. Du kan kontrollera identifieringsnumret för ditt verksamhetsställe i vår tjänst under Egna uppgifter.

Vid punkterna ”Deklarant, ”Ombud” och ”Importör” får du en del av uppgifterna automatiskt när du kryssar i rutan ”Använd den identifierade personens uppgifter” Som adress för verksamhetsstället syns adressen till företagets huvudkontor som registrerats i FODS (verksamhetsställe ”000”). Om företaget är utländskt kan istället den adress synas som använts när EORI-numret registrerades. Om du redan i användarinställningarna angett identifieringsnumret för ditt verksamhetsställe, söker tjänsten fram dessa adressuppgifter. 

Till deklarationsuppgifterna sparas alltid den adressuppgift som bestäms enligt identifieringsnumret för verksamhetsstället. Till denna adress skickas också periodspecifikationen, dvs. samlingsfakturan, om företaget har tillstånd till anstånd med betalning och om det i deklarationens tilläggsuppgifter inte har angetts någon nätfakturaadress. 
Om aktören inte har ett EORI-nummer, ange någon av följande identifieringsuppgifter:
•    finska aktörer: FO-nummer, namn och adress
•    utländska aktörer: VAT-nummer, namn och adress
•    finska privatpersoner: personbeteckning, namn och adress
•    utländska privatpersoner: födelsedatum, namn och adress

Kontaktperson 

Bild på vyn Aktörer. På bilden uppgifter som ska fyllas i om kontaktpersonen: kryssruta ”Använd den identifierade personens uppgifter”, textfälten för- och efternamn, e-postadress och telefonnummer.

Kontaktperson är den person som inger deklarationen. Tullen kan vid behov begära mera information av kontaktpersonen. Med knappen ”Inställningar” kan du spara ditt telefonnummer och din e-postadress samt identifieringsnumret för ditt företags verksamhetsställe. Därefter fylls de framöver i automatiskt i dina deklarationer, om du kryssar för rutan ”Använd den identifierade personens uppgifter” vid punkten ”Kontaktperson”.

Deklarant 

Deklaranten är ansvarig för hänförandet till förfarandet och för deklarationens riktighet. Oftast anges importören som deklarant. Om indirekt ombudskap används, ska ombudet anges som deklarant. Om du har sparat dina uppgifter i förväg i inställningarna, kan du aktivera kryssrutan ”Använd den identifierade aktörens uppgifter”, då fylls identifieringsnumret för verksamhetsstället i automatiskt i deklarationen. Om du inte använder den identifierade aktörens uppgifter, fyll i identifieringsnumret i deklarationen. Om identifieringsnumret är ett EORI-nummer eller ett finskt FO-nummer, fyller tjänsten i namn- och adressuppgifterna samt aktörens natur automatiskt i deklarationen. I annat fall fyll i namn, gatuadress, postnummer, postanstalt, land, aktörens natur och kontaktspråk. Välj aktörens natur och kontaktspråk i rullgardinsmenyn. 

Om du upprättar deklarationen som ett ombud, ange vid punkten ”Deklarant” importörens identifieringsnummer. Ett företags identifieringsnummer är EORI-numret och för en privatperson är identifieringsnumret landskoden FI och personbeteckningen. Om personen inte har någon finländsk personbeteckning, ange landskoden och födelsedatum. Födelsedatumet anges i formen dd.mm.åååå.

EORI-numret anges dock inte som deklarants och importörens identifieringsnummer om den utländska importören har både ett finländskt FO-nummer för mervärdesbeskattning (som utländskt samfund eller som filial till utländskt företag) och ett EORI-nummer som beviljats inågot annat land än Finland. Om du är en sådan utländsk importör eller dess ombud (speditör), ange det finländska FO-numret som deklarants och importörens identifieringsnummer och änge EORI-numret som beviljats inågot annat EU-land som ytterligare uppgift med koden FIEOR.

Om aktören är ett företag utanför EU som beviljats ett EORI-nummer av Finland, välj som aktörens natur ”EORI”.

Uppgifter om tillstånd som beviljats av Tullen

Bild på tillståndsuppgifter som systemet sökt fram

Om tullförfarandet du valt kräver ett tillstånd, lägg till det med knappen ”+ Lägg till tillstånd”. Mata in tillståndets nummer i textfältet ”Tillståndsnummer”. När du lämnar textfältet fyller tjänsten automatiskt i uppgifter i kolumnerna ”Typ av tillstånd”, ”Tillståndshavare” och ”Namn”. Om du vill radera tillståndet, aktivera kryssrutan som finns bredvid tillståndsnumret och klicka därefter på knappen ”Ta bort valda” ovanför fältet.

Ombud 

Om du inger deklarationen som ett ombud för importörens räkning, fyll i dina uppgifter via knappen ”+ Lägg till ombud”. Till exempel en speditionsfirma kan agera som ombud. Ombud ska alltid ha ett EORI-nummer. 

Om du har sparat dina uppgifter i förväg i inställningarna, kan du aktivera kryssrutan ”Använd den identifierade aktörens uppgifter”, då fylls identifieringsnumret för verksamhetsstället i automatiskt i deklarationen. Om du inte använder den identifierade aktörens uppgifter, fyll i identifieringsnumret i deklarationen. Om identifieringsnumret är ett EORI-nummer eller ett finskt FO-nummer, fyller tjänsten i namn- och adressuppgifterna samt aktörens natur automatiskt i deklarationen. I annat fall ange namn, gatuadress, postnummer och postanstalt samt välj i rullgardinsmenyn land och aktörens natur. 
Välj typen av ombudskap i rullgardinsmenyn. ombudskapet kan vara direkt ombud, indirekt ombud eller direkt ombudskap med garantens ansvar. Om du använder direkt ombudskap med garantens ansvar, välj ”2 – Direkt ombud” i rullgardinsmenyn. Aktivera dessutom kryssrutan ”Med garantens ansvar”.

  

Direkt ombudskap: Ett direkt ombud inger tulldeklarationen för importörens räkning och i hens namn. importören ansvarar för riktigheten av de angivna uppgifterna. Importörens garanti används i deklarationen och importören ansvarar för tullskulden. Ombudet ansvarar för tullskulden endast till den del som ombudet visste eller borde ha vetat att uppgifterna i tulldeklarationen är felaktiga.

Indirekt ombudskap: Tulldeklarationen inges i ombudets namn, men för importörens räkning. Det indirekta ombudet ansvarar också för riktigheten av deklarationsuppgifterna. Ombudets garanti används i deklarationen och ombudet ansvarar för tullskulden. Det indirekta ombudet och importören är dock alltid solidariskt ansvariga för tullskulden.

Direkt ombudskap med garantens ansvar: Tulldeklarationen inges för importörens räkning och i hens namn. Ombudet ansvarar för tullskulden endast till den del som ombudet visste eller borde ha vetat att uppgifterna i tulldeklarationen är felaktiga. Ombudets garanti används i deklarationen och ombudet förbinder sig till att betala en tullskuld som motsvarar garantibeloppet.

Importör 

Importören ska alltid anges. Importören är det företag eller den person som ursprungligen velat få varorna införda till landet och som därigenom är varornas mottagare. 

Om du har sparat dina uppgifter i förväg i inställningarna, och inte använder ett ombud, kan du aktivera kryssrutan ”Använd den identifierade aktörens uppgifter”. Då fyller tjänsten automatiskt i dina egna uppgifter i deklarationen under rubriken ”Importör”. I annat fall, mata in importörens identifieringsnummer, namn, gatuadress, postnummer, postanstalt, land och aktörens natur. Aktören natur väljs i rullgardinsmenyn.

Exportör

Exportören är den sista säljaren före varan förs in till EU:s tull- eller skatteområde.

Köpare

Ange köparen, om köparen är en annan aktör än importören. Köparen ska anges om sekundära värdebestämningsmetoder används vid fastställandet av tullvärdet (artikel 74 i UTK) och om köparen är känd.

Säljare

Ange säljaren, om säljaren är en annan aktör än exportören. Säljaren ska anges om sekundära värdebestämningsmetoder används vid fastställandet av tullvärdet (artikel 74 i UTK) och om säljaren är känd.

Ytterligare aktörer i AEO-leveranskedjan

Välj aktörens roll för en ytterligare aktör i AEO-leveranskedjan. Ange identifieringsnumret för den ytterligare AEO-aktören och identifieringsnumret för aktörens verksamhetsställe.

Skatterelaterade ytterligare aktörer

Ange aktören som betalar momsen, om den är någon annan än ombudet eller deklaranten. När man använder förfarande 42 eller 63, betalas momsen till ett annat medlemsland fastän deklarationen inges i Finland. Deklarera den som är momsskyldig med koden ”FR2 Kund”.