Aktörer

Ange på sidan ”Aktörer” de aktörer som anknyter till tulldeklarationen. Du kan ange uppgifterna för den som inger deklarationen, deklaranten, hens ombud, importören, exportören, köparen, säljaren och någon annan aktör (t.ex. den som ansvarar för momsen). Ange här även tillståndsnummer om förfarandet kräver ett tillstånd och du har ett sådant som du på förhand erhållit från Tullens tillståndscentral. Läs närmare anvisningar nedan.

På sidan ”Aktörer” visas alternativen i menyn ”Aktörens natur”.

Allmänt om angivande av aktörens identifieringsnummer

Varje aktör i deklarationen ska ha ett identifieringsnummer, antingen ett EORI-nummer eller någon annan identifikationsuppgift. Om deklaranten och hens ombud är företag, ska både deklarantens och ombudets EORI-nummer anges. Importörens EORI-nummer ska också anges om samma företag är både importör och deklarant.

Finska företags EORI-nummer är ett identifieringsnummer som består av FO-numret och landskoden (FI1234567-8). Ansök om EORI-registrering på förhand hos Tullen, om du behöver det. Om du använder något annat identifieringsnummer, ange landskoden först, direkt följt av numret. Det får inte finnas mellanslag i identifieringsnumret.

Om du vill, kan du utöver identifieringsnumret ange det identifieringsnummer som Tullen gett för verksamhetsstället. Ett ombud ska alltid ange identifieringsnumret för sitt verksamhetsställe. Om du i deklarationen anger uppgiften för verksamhetsstället, fyller tjänsten automatiskt i adressuppgifter till de deklarationsuppgifter som arkiveras vid Tullen. Dessa adressuppgifter finns i Tullens kundregister baserat på tidigare tillståndsuppgifter. Du kan kontrollera identifieringsnumret för ditt verksamhetsställe i vår tjänst Egna uppgifter.

Vid punkterna ”Deklarant, ”Ombud” och ”Importör” får du en del av uppgifterna automatiskt när du kryssar i rutan ”Använd den identifierade aktörens uppgifter”. Då ifylls adressuppgifterna i deklarationen enligt identifieraren för verksamhetsstället. Som adress för verksamhetsstället visas som standard adressen till företagets huvudkontor som registrerats i FODS (verksamhetsställe ”000”). Om företaget är utländskt kan istället den adress visas som använts vid registreringen av EORI-numret. Om du i inställningarna har angett något annat kontor än huvudkontoret som identifierare för verksamhetsstället, söker tjänsten fram adressuppgifterna för denna identifierare.

Tullen skickar även periodspecifikationen (samlingsfakturan) till adressen som du angett för identifieraren för verksamhetsställe om du har ett tillstånd till anstånd med betalning och du inte har separat angett någon nätfakturaadress i deklarationens tilläggsuppgifter. 

Om aktören inte har ett EORI-nummer, ange något av följande identifieringsuppgifter:

  • en finländsk aktörs FO-nummer, namn och adress
  • en utländsk aktörs momsnummer, namn och adress
  • en finländsk privatpersons personbeteckning, namn och adress
  • en utländsk privatpersons födelsedatum, namn och adress.

Kontaktperson

Kontaktperson är den person som inger deklarationen. Tullen kan vid behov begära mera information av kontaktpersonen.

Om du har sparat dina uppgifter i förväg i inställningarna, kan du välja kryssrutan ”Använd den identifierade personens uppgifter”, så ifylls kontaktpersonens uppgifter automatiskt i deklarationen. Om du inte använder den identifierade personens uppgifter, ange ditt namn, din e-postadress och ditt telefonnummer i fälten.

Deklarant

Deklaranten är ansvarig för hänförandet till förfarandet och för deklarationens riktighet. Oftast anges importören som deklarant. Om indirekt ombudskap används, ska ombudet anges som deklarant.

Om du väljer kryssrutan ”Använd den identifierade aktörens uppgifter” och du har sparat uppgiften för verksamhetsställets identifieringsnummer i inställningarna på förhand, så ifylls identifieringsnumret automatiskt i deklarationen.

Om du inte använder den identifierade aktörens uppgifter, ange EORI-nummer, finländskt FO-nummer eller en privatpersons personbeteckning som identifieringsnummer i deklarationen. Om identifieringsnumret är ett EORI-nummer eller ett finländskt FO-nummer, fyller tjänsten i namn- och adressuppgifterna samt aktörens natur automatiskt i deklarationen. I annat fall fyll i namn, gatuadress, postnummer, postanstalt, land, aktörens natur och kontaktspråk. Välj aktörens natur och kontaktspråk i rullgardinsmenyn.

Om du upprättar deklarationen i egenskap av ombud, ange importörens identifieringsnummer under ”Deklarant”. Ett företags identifieringsnummer är EORI-numret, och för en privatperson är identifieringsnumret landskoden FI och personbeteckningen. Om personen inte har någon finländsk personbeteckning, ange landskoden och födelsedatum. Födelsedatumet anges i formen dd.mm.åååå.

Välj ”Y – Företag/Finland” som aktörens natur för ett finländskt företag. Välj ”EORI” som aktörens natur endast om aktören är ett företag utanför EU som beviljats ett EORI-nummer av Finland.

Om en utländsk importör (t.ex. en utländsk sammanslutning eller ett utländskt företags filial) har både ett finländskt FO-nummer för momsbeskattning och ett EORI-nummer som erhållits från något annat land än Finland, ska du som identifieringsnummer under ”Deklarant” inte ange EORI-numret utan FO-numret som erhållits från Finland. Ange EORI-numret som erhållits från ett annat EU-land senare under ”Ytterligare uppgifter” med koden för ytterligare uppgifter ”FIEOR”.

Tillstånd: Uppgifter om skriftligt tillstånd som Tullen beviljat

Ange tillståndsuppgifter under ”Tillstånd” om du har ett tillstånd till slutanvändning som Tullens tillståndscentral beviljat på förhand.

Mata in tillståndets nummer på raden i kolumnen ”Tillståndsnummer”. Det räcker att du fyller i tillståndsnumret eftersom tjänsten automatiskt fyller i uppgifterna i kolumnerna ”Typ av tillstånd”, ”Tillståndshavare” och ”Namn” utifrån numret. En del av tillståndsuppgifterna överförs till förtullningsbeslutet.

Under ”Tillstånd” anges ”EUS - Tillstånd till användning av förfarandet för slutanvändning”.

Om du vill inge en deklaration för slutanvändning som en förenklad tulldeklaration ska du ange tillståndet till slutanvändning redan tidigare då du börjar fylla i deklarationen. Då visas uppgifterna om tillståndet till slutanvändning automatiskt under ”Tillstånd”. Lägg till en ytterligare rad via knappen ”+ Lägg till tillstånd” och ange numret på tillståndet till förenklad deklaration.

Om de vill ta bort ett felaktigt angivet tillstånd, välj kryssrutan som finns i kolumnen före tillståndsnumret. Välj därefter knappen ”Ta bort valda”.

Ombud

Om du inger deklarationen som ett ombud för importörens räkning, fyll i dina uppgifter under ”Ombud” via knappen ”+ Lägg till ombud”. Till exempel en speditionsfirma kan agera som ombud. Ombud ska alltid ha ett EORI-nummer.

Om du har sparat dina uppgifter i förväg i inställningarna, kan du välja kryssrutan ”Använd den identifierade aktörens uppgifter”, så ifylls identifieringsnumret för verksamhetsstället automatiskt i deklarationen. Om du inte använder den identifierade aktörens uppgifter, fyll i identifieringsnumret i deklarationen. Om identifieringsnumret är ett EORI-nummer eller ett finländskt FO-nummer, fyller tjänsten i namn- och adressuppgifterna samt aktörens natur automatiskt i deklarationen. I annat fall ange namn, gatuadress, postnummer och postanstalt samt välj i rullgardinsmenyn land och aktörens natur.

Välj typen av ombudskap i rullgardinsmenyn. Ombudskapet kan vara direkt ombud, indirekt ombud eller direkt ombudskap med garantens ansvar. Om du använder direkt ombudskap med garantens ansvar, välj ”2 – Direkt ombud” i rullgardinsmenyn och kryssa även för rutan ”På garantens ansvar”. Notera att du inte kan agera som indirekt ombud i en tulldeklaration för slutanvändning.

Direkt ombudskap: Ett direkt ombud inger tulldeklarationen för importörens räkning och i hens namn. Importören ansvarar för riktigheten av de angivna uppgifterna. Importörens garanti används i deklarationen och importören ansvarar för tullskulden. Ombudet ansvarar för tullskulden endast till den del som ombudet visste eller borde ha vetat att uppgifterna i tulldeklarationen är felaktiga.

Indirekt ombudskap: Tulldeklarationen inges i ombudets namn, men för importörens räkning. Det indirekta ombudet ansvarar också för riktigheten av deklarationsuppgifterna. Ombudets garanti används i deklarationen och ombudet ansvarar för tullskulden. Utöver det indirekta ombudet är importören också alltid ansvarig för tullskulden. Notera att du inte kan agera som indirekt ombud om du väljer något av följande tullförfaranden: 

  • 44 – slutanvändning
  • 46 – import av sådana förädlade produkter som framställts av likvärdiga varor inom ramen för förfarandet för passiv förädling före exporten av de varor de ersätter 
  • 48 – övergång till fri konsumtion med samtidig övergång till fri omsättning av ersättningsprodukter inom ramen för förfarandet för passiv förädling, före exporten av de defekta varorna.

Direkt ombudskap med garantens ansvar: Tulldeklarationen inges för importörens räkning och i hens namn. Ombudet ansvarar för tullskulden endast till den del som ombudet visste eller borde ha vetat att uppgifterna i tulldeklarationen är felaktiga. Ombudets garanti används i deklarationen och ombudet förbinder sig till att betala en tullskuld som motsvarar garantibeloppet.

Om du av misstag har öppnat uppgifterna om ombud genom att klicka på knappen ”+ Lägg till ombud” fastän inget ombud anlitas, ska du ta bort uppgifterna om ombud via knappen ”Ta bort ombud”.

Importör

Importören ska alltid anges. Importören är det företag eller den person som ursprungligen kommit överens om att få varorna införda till landet och som därigenom är varornas mottagare. 

Om du har sparat dina uppgifter i förväg i inställningarna och inte använder ett ombud, kan du aktivera kryssrutan ”Använd den identifierade aktörens uppgifter”. Då fyller tjänsten automatiskt i dina egna uppgifter i deklarationen under ”Importör”. I annat fall, mata in importörens identifieringsnummer, namn, gatuadress, postnummer, postanstalt, land och aktörens natur. Aktörens natur väljs i rullgardinsmenyn.

Exportör

Exportören är den sista säljaren före varan förs in till EU:s tull- eller skatteområde.

Köpare 

Ange köparen, om köparen är en annan aktör än importören. Köparen ska anges om sekundära värdebestämningsmetoder används vid fastställandet av tullvärdet (artikel 74 i UTK) och om köparen är känd.

Säljare

Ange säljaren, om säljaren är en annan aktör än exportören. Säljaren ska anges om sekundära värdebestämningsmetoder används vid fastställandet av tullvärdet (artikel 74 i UTK) och om säljaren är känd.

Ytterligare aktörer i AEO-leveranskedjan

Välj aktörens roll för en ytterligare aktör i AEO-leveranskedjan. Ange identifieringsnumret för den ytterligare AEO-aktören och identifieringsnumret för aktörens verksamhetsställe.

Skatterelaterade ytterligare aktörer

Ange en skatterelaterad ytterligare aktör när du använder tullförfarande 42 eller 63 och momsen betalas till ett annat medlemsland fastän tulldeklarationen inges i Finland. Ange i fältet ”Identifieringsnummer” momsnumret för skatterepresentanten eller den IOSS-registrerade säljaren.