Deklarationsparti

Ange på sidan ”Deklarationsparti” grunduppgifter, leveransvillkor, transportuppgifter, platsuppgifter och andra uppgifter som behövs och som gäller hela försändelsen.

Grunduppgifter

Ange här de grunduppgifter som begärs. Läs närmare anvisningar nedan.

Aktörens referens, aktörens tilläggsreferens och unikt referensnummer

Aktörens referens är deklarantens fritt formulerade referensnummer som specificerar tulldeklarationen. Referensen får vara högst 22 tecken lång och kan innehålla siffror, bokstäver eller specialtecken. I fältet ”Aktörens tilläggsreferens” kan du ange en annan referens, till exempel ombudets eget referensnummer. 

Om avsändaren har uppgett ett unikt referensnummer som förblir detsamma genom hela leveranskedjan, ange det i fältet ”Unikt referensnummer (UCR)”. Det unika referensnumret kan vara en WCO-kod (ISO 15459) eller motsvarande.

Typ av deklaration

Typen av deklaration fylls i automatiskt utifrån dina tidigare val. I skattegränsdeklarationer är deklarationstypen alltid ”CO – Unionsvaror i internhandel inom Unionens tullområde”. Deklarationstypen kan inte ändras. Om deklarationstypen är felaktig måste du börja om från början och fylla i en ny deklaration.

10.3.1.3 Ytterligare typ av deklaration

I skattegränsdeklarationer ska du ange någon av följande som ytterligare typ av deklaration:

  • ”A – Standardtulldeklaration”
  • ”D – På förhand ingiven standardtulldeklaration”
  • ”R – Tulldeklaration ingiven i efterhand”

Om du för in elström till Åland från Sverige via elnät ska du ange ”A – Standardtulldeklaration” som ytterligare typ av deklaration.

Skattebestämningsdag

Skattebestämningsdag anges inte. 

I undantagsfall anges skattebestämningsdagen om en icke-momsregistrerad importör inger en tulldeklaration i efterhand för varor som anlänt. Då ska du som skattebestämningsdag ange avvikande skattedag, som är densamma som varornas ankomstdag.

Fakturerat totalbelopp och valutaslag

Varans värde ska alltid anges på varupostnivå. Det sammanlagda värdet för alla varor (fakturerat totalbelopp) är en frivillig uppgift.

Det räcker med att priset anges på varupostnivå.

Om du vill ange totalbeloppet för varuposterna, ange också valutaslag. Om totalbeloppet har fakturerats i flera valutaslag, ange faktureringsvalutan euro (EUR), och ange totalbeloppet som fakturerats i euro genom att använda Tullens omräkningskurs. Priset ska anges med högst 2 decimalers noggrannhet. 

Ange valutaslag för priset samt för de kostnader som ska läggas till eller dras av.

Om det totala beloppet har fakturerats i flera valutaslag, ange euro som valuta. Ange det fakturerade totalbeloppet i euro med hjälp av Tullens omräkningskurser. 

Om den valuta du behöver inte finns i rullgardinsmenyn måste du fråga tullrådgivningen om omräkningskursen för valutan. Räkna om varans pris till euro med den omräkningskurs du fått från Tullen. Ange priset i euro. Ange därtill på varupostnivå den omräkningskurs du fått från Tullen med koden för ytterligare uppgifter FIKUR och ange omräkningskursen och valutaslaget (t.ex. ”19,14 MDL”) som kodens beskrivning.
 

Total bruttovikt

Bruttovikten kan anges antingen för hela försändelsen sammanlagt eller separat för varje varupost.

Bruttovikten anges i kilo och är varans vikt inklusive emballage, men exklusive transportutrustning och containrar. Ange en bruttovikt som underskrider 1 kilo t.ex. i formen "0,654", dock högst med sex decimaler. En vikt på över 1 kilo kan du avrunda till närmaste kilo.

Angivande av vikten på lastpallar: Om lastpallarnas vikt ingår i den vikt som anges för varan i transportdokumenten kan du räkna med den i den totala bruttovikten. Du ska dock inte räkna med lastpallarnas vikt i den totala bruttovikten om lastpallens vikt finns separat angiven i transportdokumentet.

Om du gör en deklaration för elström som införs via elnät, ange 1 kg som vikt.

Typ av transaktion

Välj i rullgardinsmenyn en kod som beskriver den typ av transaktion som importtransaktionen utgör. Du kan använda sökfunktionen eller bläddra i rullgardinsmenyn genom att klicka på fältet ”Typ av transaktion”.

Leveransvillkor

Välj INCOTERM-kod i rullgardinsmenyn, dvs. leveransklausulen som fastställer t.ex. ansvarsfördelningen mellan köparen och säljaren. Leveransvillkoren avtalar man om i t.ex. köpeavtalet. Du får fram rullgardinsmenyn när du klickar på fältet ”INCOTERM-kod”. Om du inte använder något Incoterms-leveransvillkor från den Internationella Handelskammaren, ange ”XXX – andra leveransvillkor” som kod.

Ange platsen antingen i fältet ”Plats (UN/LOCODE)” eller fältet ”Förvaringsplats”. I fältet ”Förvaringsplats” ange den i leveransvillkoret angivna platsen eller terminalen. Platskoden UN/LOCODE anges i allmänhet inte som plats för leveransvillkoret. UN/LOCODE är FN:s platskod som används inom handel och transport (United Nations Code for Trade and Transport Locations). Välj i rullgardinsmenyn destinationslandets landskod som motsvarar förvaringsplatsen i leveransvillkoret.

Transportuppgifter

Ange de uppgifter som begärs om transportsättet vid gränsen och vid ankomst. Läs närmare anvisningar nedan.

Det valda transportsättet vid gränsen är ”4 – Flygtransport” och den valda nationaliteten är ”DE – Tyskland”. Därtill är det valda transportsättet inrikes ”4 – Flygtransport”, ”Transportmedlets identitet vid ankomst”, och ”Typ av identifierare” är ”40 IATA-flightnummer”.

Transportsätt vid gränsen

Välj transportsätt i rullgardinsmenyn i fältet ”Transportsätt vid gränsen”, dvs. det transportmedel som används för att föra in varan över skattegränsen. Välj som transportsätt det aktiva transportmedlet, dvs. det transportmedel som framdriver hela kombinationen. Till exempel om en lastbil har lastats på ett fartyg, ange fartyget.

Välj i fältet ”Nationalitet för det aktiva transportmedel som korsar gränsen” en nationalitet för transportmedlet i rullgardinsmenyn. Ange transportmedlets nationalitet så som den angetts i dina uppgifter. Ange nationaliteten om det är fråga om sjö-, flyg- eller vägtransport, transport på inre vattenvägar eller transportmedel med egen framdrivning. Du kan använda sökfunktionen eller bläddra i rullgardinsmenyn genom att klicka på fältet ”Nationalitet för det aktiva transportmedel som passerar gränsen”. 

Transportmedel vid ankomst

Ange i fältet ”Transportsätt inrikes” koden för transportsättet enligt det transportmedel med vilket varorna anländer till sin förvaringsplats.

Ange i fältet ”Transportmedlets identitet vid ankomst” identifieringsnumret för det transportmedel på vilket varorna är lastade då de anländer till förvaringsplatsen. Identiteten anges inte om varan transporteras i posttrafik eller via fasta transportinstallationer. Vid vägtransporter, ange fordonets registreringsnummer. Om ett dragfordon med släpvagn används, ange numret för båda (i formatet ”dragfordonets registreringsnummer / släpvagnens registreringsnummer”, t.ex. ABC-123 / AB-1234). Vid sjötransport, ange fartygets namn eller IMO-nummer. Vid lufttransporter, ange flygets nummer och datum (om flygets nummer inte är känt, anges luftfartygets registreringsnummer). Vid järnvägstransporter, ange vagnarnas nummer.

Om du angav transportsätt inrikes, välj i rullgardinsmenyn typ av identifierare för transportmedlet, till exempel ”11 – namn på sjögående fartyg”.

Rutt

Ange under ”Avgångsplats” det ursprungliga avsändningslandet. Du kan söka koden för avsändningslandet i rullgardinsmenyn genom att mata in början av landets namn eller kod, eller genom att använda sökfunktionen.
Tjänsten fyller i destinationslandet automatiskt enligt det destinationsland du angav när du valde en ny deklarationstyp. I skattegränsdeklarationer är destinationslandet alltid Finland, och det går inte att ändra.

Uppgifter om plats 

Som uppgift om plats anges antigen lagerkoden eller adressuppgifterna för varans förvaringsplats. Läs närmare anvisningar nedan.

Tullager eller tillfälligt lager

Om varorna befinner sig i ett tullager eller tillfälligt lager då deklarationen inges, ange som uppgift om plats det lager i vars bokföring varorna finns upptagna. Ange lagerkoden under ”Tullager eller tillfälligt lager”. Lagerkoden är EORI-numret med tilläggsdelar (till exempel FI1234567-800101).

Varans förvaringsplats

Om varorna inte är i ett lager, ange adressuppgifterna för förvaringsplatsen under ”Varornas förvaringsplats”. Till exempel om varorna finns vid införseltullkontoret då deklarationen inges, ange adressuppgifterna för införseltullkontoret. Välj landskoden ”FI”.

Om du inger en periodisk deklaration för en momsregistrerad importör, ange som förvaringsplats den adress där importören tog emot varorna.

Föreslagen kontrollplats

Ange under ”Föreslagen kontrollplats” den plats där du vill att Tullen granskar varorna. Den angivna kontrollplatsen ska lämpa sig för utförande av kontrollen. Den kan vara t.ex. en plats där varorna kan tas ur sina förpackningar.

Välj typen av förvaringsplats i rullgardinsmenyn i fältet ”Typ av förvaringsplats”. 

Om du föreslår t.ex. ett eget lager eller införseltullkontoret som kontrollplats, ange ”D – Annan” som typ av förvaringsplats. Då fyller tjänsten automatiskt i ”Z – Besöksadress” som förvaringsplatsens kvalificerare. Om varan till exempel anländer till Åland via Långnäs och du föreslår att den möjligtvis kontrolleras av Mariehamn tull, ange gatuadressen till Mariehamns tull. Typen ”D – Annan” kan också användas i force majeure-situationer. Välj landskoden ”FI”. 

Om du inger en periodisk deklaration för en momsregistrerad importör, ange som föreslagen kontrollplats importörens egen lokal där varorna mottogs.

Om du föreslår ett tillfälligt lager eller tullager som kontrollplats, välj ”B – Godkänd plats” som typ av förvaringsplats och ”X – Lagerkod” som kvalificerare för förvaringsplatsen. Efter detta visas uppgifter om den ekonomiska aktören. Ange under ”Ekonomisk aktör” lagerkoden i fältet ”Lagerkod” med formen FI1234567-800101. Lämna fältet ”Tilläggsidentifikation” tomt.

Som typ av förvaringsplats i skattegränsdeklarationen kan man inte välja ”A – Plats som anvisats av Tullen” eller ”C – Godtagen plats”. 

Ytterligare uppgifter

Ange vid behov under ”Ytterligare uppgifter” en eller flera koder för ytterligare uppgifter som gäller hela deklarationen Tjänsten fyller automatiskt i koden ”FIPDF” för ytterligare uppgifter. Det betyder att tjänsten skapar ett formbundet dokument i pdf-format av besluten som du kan hämta senare i e-tjänsten. Välj inte bort detta alternativ om du till exempel behöver visa upp ett beslut om frigörande åt transportfirman eller lagerhavaren.

Om du behöver ange flera ytterligare uppgifter, kan du göra det med knappen ”+ Lägg till ytterligare uppgifter”. Välj koden som behövs i deklarationen i rullgardinsmenyn. Ange vid behov en beskrivning av koden för ytterligare uppgifter i fältet ”Beskrivning”.

Om du inte vet varans slutliga pris då du fyller i skattegränsdeklarationen, ange koden ”FITPA – Import över nationella skattegränsen, uppgifterna grundar sig på uppskattningar” i uppgifterna om deklarationspartiet.

Om du inger en periodisk deklaration för en momsregistrerad importör, ange koden för ytterligare uppgifter ”FITEJ – Import över EU-skattegränsen, deklaration för en period”. Ange som beskrivning den period för vilken deklarationen inges (mm/åååå). 

Om du för in elström till Åland från Sverige via elnät, ange ”FIXXX” som kod för ytterligare uppgifter och uppgiften om deklarationsperioden som beskrivning i formen: ”Elförtullning mm/åååå”.

Om det fakturerade totalbeloppet som ska anges på varupostnivå inte är känt då deklarationen inges och du anger en uppskattning av beloppet, ange koden för ytterligare uppgifter ”FITPA – Import över nationella skattegränsen, uppgifterna grundar sig på uppskattningar”.

Om du av misstag har lagt till en extra rad för ytterligare uppgifter, får du bort den då du kryssar för rutan i kolumnen före koden och klickar på knappen ”Ta bort valda”. 

Bifogade dokument

Ange här bifogade dokument som är gemensamma för hela deklarationen. I importdeklarationen ska man alltid ange en handelsfaktura eller ett motsvarande dokument. Om det finns andra bilagor som hänför sig till varan och som ska anmälas till Tullen, ange även dem.

Om du inger en periodisk deklaration för en kalendermånad, ska du som bifogade dokument över importerna under perioden ange fakturanumren, transportdokumentnumren eller andra dokument med hjälp av vilka varorna kan identifieras.

Om du har en kod för ankomstavi (AN-nummer) som Åland Post ger sina kunder, välj ”1ZZZ – Annat dokument” som typ av bifogat dokument och ange koden som identifierare. 
Lägg till dokumentet genom att klicka på knappen ”+ Lägg till dokument”. Välj i rullgardinsmenyn typen av bifogat dokument och ange dokumentets identifierare, såsom dokumentets nummer eller annan specificerande uppgift.

Ett dokument som du angett i deklarationen behöver inte laddas upp som bilaga, om Tullen inte särskilt begär det. Du kan påskynda handläggningen av en deklaration om du laddar upp bilagan färdigt då du fyller i deklarationen. Om du gör en deklaration för aktiv förädling, tillfällig införsel eller slutanvändning ber Tullen vanligtvis att du skickar fakturan eller något annat dokument som visar varans värde som bilaga. Du kan ladda upp bilagan med knapen ”Ladda upp en bilaga”. Tillåtna filformat för bilagor är PDF, JPG, PNG och TIF. Maximistorleken för bilagan är 5 MB. Om du laddar upp ett dokument som bilaga, fyller tjänsten automatiskt i fältet ”Den bifogade filens referens”.

Vid behov kan du lägga till flera dokument med knappen ”+ Lägg till dokument”. Om du av misstag har lagt till en extra rad för bifogade dokument, får du bort den då du kryssar för rutan i kolumnen före typen och klickar på knappen ”Ta bort valda”.  

Containrar

Du kan ange uppgifterna om containrar antingen här som en uppgift som gäller hela deklarationen eller varupostvis under ”Varuposter”.

Klicka på knappen ”+ Lägg till container” och ange containerns identifieringsnummer. Om deklarationen omfattar flera containrar, kan du lägga till dem med knappen ”+ Lägg till container”.

För sjöcontainrar anges fyra bokstäver + sex siffror + bindestreck + kontrollnummer.  Om du inger en kompletterande tulldeklaration för en period, ange samma uppgift som i det tidigare dokumentet.