Uppgifter om deklarationsparti

Ange på sidan ”Deklarationsparti” grunduppgifter, leveransvillkor, transportuppgifter, platsuppgifter och andra uppgifter som behövs och som gäller hela försändelsen.  

Grunduppgifter

Aktörens referens, aktörens tilläggsreferens och unikt referensnummer

Aktörens referens är deklarantens fritt formulerade referensnummer som specificerar tulldeklarationen. Referensen får vara högst 22 tecken lång och kan innehålla siffror, bokstäver och specialtecken. Vid punkten ”Aktörens tilläggsreferens” kan du ange en annan referens, till exempel ombudets eget referensnummer.
Om avsändaren har gett ett unikt referensnummer som är specificerat och förblir permanent genom hela leveranskedjan, ange det vid punkten ”Unikt referensnummer (UCR)”. Det unika referensnumret kan vara en WCO-kod (ISO 15459) eller motsvarande.

Typ av deklaration
I skattegränsdeklarationer är deklarationstypen alltid ”CO – Unionsvaror i internhandel inom Unionens tullområde”. Deklarationstypen kan inte ändras.

Typ av tilläggsdeklaration  
I skattegränsdeklarationer är typen av tilläggsdeklaration alltid A – Standard tulldeklaration. Det kan inte ändras. 

Skattebestämningsdag

För EU-försändelser anges inte ankomstdag (skattebestämningsdag), om tulldeklarationen görs samma dag som man mottagit ankomstavin.

Om du inger deklarationen i efterhand, till exempel efter att fraktsedeln har överlåtits, ange varornas ankomstdag som avvikande skattedag. Välj det datum då varan anmäldes eller skulle ha anmälts till Tullen för hänförande till importförfarandet.
 

Fakturerat totalbelopp och valutaslag

Fakturerat totalbelopp är det pris som faktiskt betalats eller ska betalas för varan och i vilket de kassa-, mängd- och övriga rabatter som kan godkännas vid fastställande av varans tullvärde har beaktats.
Det räcker med att priset anges på varupostnivå. Om du vill ange totalbeloppet för varuposterna, ange också valutaslag. Om totalbeloppet har fakturerats i flera valutaslag, ange faktureringsvalutan euro (EUR), och ange totalbeloppet som fakturerats i euro genom att använda Tullens omräkningskurs. Priset ska anges med högst 2 decimalers noggrannhet.

Total bruttovikt

Den totala bruttovikten kan anges antingen för hela försändelsens sammanlagt eller separat på varje varupost. Bruttovikten anges i kilo och är varans vikt inklusive emballage, men undantag av transportutrustning och containrar. Ange en bruttovikt som underskrider 1 kilo t.ex. i formen "0,654", dock högst med sex decimaler. En vikt på över 1 kilo kan du avrunda till närmaste kilo.

Lastpallars vikt kan inkluderas i den angivna bruttovikten, om deras vikt har inkluderats i den vikt för varorna som anmälts i transportdokumenten och om lastpallarna inte har angetts separat i tulldeklarationen.

Transaktionens art
Välj i rullgardinsmenyn koden som beskriver importtransaktionen. Rullgardinsmenyn får du fram genom att klicka på ”Transaktionens art” eller genom att använda sökfunktionen.

Leveransvillkor

INCOTERMS-kod och plats enligt leveransvillkoret

Välj i rullgardinsmenyn INCOTERMS-koden som beskriver leveransvillkoret. Du får fram rullgardinsmenyn när du klickar på ”INCOTERMS-kod”. Om du inte använder något Incoterms-leveransvillkor från den Internationella Handelskammaren, ange som kod XXX – andra leveransvillkor”.

Ange platsen antingen i fältet ”Plats (UN/LOCODE)” eller ”Förvaringsplats”. UN/LOCODE är FN:s platskod som används inom handel och transport. I fältet ”Förvaringsplats” ange den i leveransvillkoret angivna platsen eller terminalen.

Välj i rullgardinsmenyn destinationslandets landskod som motsvarar förvaringsplatsen i leveransvillkoret.

Transportuppgifter

Bild på transportuppgifter för deklarationsparti: transportsätt vid gränsen, aktiva transportmedlets nationalitet vid gränspassagen och transportmedel vid ankomst. Transportmedel vid ankomst innehåller uppgifter om inrikes transportsätt samt beroende på transportsätt eventuellt transportmedlets identitet vid ankomst och typ av identitet.

Transportsätt vid gränsen
Välj i rullgardinsmenyn det transportsätt som används för att föra in varan i EU:s tullområde eller över skattegränsen. Transportsättet väljs enligt det aktiva transportmedlet. Det aktiva transportmedlet är det som framdriver hela kombinationen (till exempel ett fartyg, om en lastbil är lastad på fartyget).

Nationalitet för det aktiva transportmedel som passerar gränsen
Välj i rullgardinsmenyn nationalitet för det transportmedel med vilket varan passerar EU:s gräns.
Ange transportmedlets nationalitet så som den angetts i dina uppgifter. Ange nationaliteten, om det är fråga om sjö-, flyg- eller vägtransport, eller transport på inre vattenvägar eller transportmedel med egen framdrivning. Rullgardinsmenyn får du fram genom att klicka på ”Nationalitet för det aktiva transportmedel som passerar gränsen” eller genom att använda sökfunktionen.

Transportsätt inrikes
Välj i rullgardinsmenyn det inrikes transportsätt som används till att transportera varorna till destinationstullkontoret. Ange koden för transportsättet enligt det transportmedel med vilket varorna anländer till sin förvaringsplats. Om varorna hänförs till ett tullförfarande på en plats där de anländer till unionen eller passerar skattegränsen, anges inget inrikes transportsätt.

Transportmedlets identitet vid ankomst
Om du angav transportsätt inrikes, ange också transportmedlets identitet. Med den identifieras det transportmedel där varorna är lastade när de anländer till sin förvaringsplats. Identiteten anges inte om varan transporteras i posttrafik eller via fasta transportinstallationer. För vägtransporter är transportmedlets identitet bilens registreringsnummer. Om ett dragfordon med släpvagn används, ange identifieringsnumret för båda (ange släpvagnens registreringsnummer efter dragfordonets registreringsnummer, till exempel såhär ABC-123/ AB-1234). Vid sjötransport, ange fartygets namn eller IMO-nummer. Vid flygtransport ange flygnumret och datum. Om du inte vet flygets nummer ange luftfartygets registreringsnummer. För järnvägstransporter, ange vagnens eller vagnarnas nummer.

Typ av identifierare
Om du angav transportsätt inrikes, välj i rullgardinsmenyn typ av identifierare för transportmedlet, till exempel ”11 – namn på sjögående fartyg”.

Rutt

Avgångsplats
Ange vid punkten ”Avgångsplats” det ursprungliga avsändningslandet. Du kan söka koden för avsändningslandet i rullgardinsmenyn genom att mata in början av landets namn eller kod, eller genom att använda sökfunktionen.

Destination
Tjänsten fyller i destinationslandet automatiskt enligt det destinationsland du angav när du valde en ny deklarationstyp. I skattegränsdeklarationer är destinationslandet alltid Finland, och det går inte att ändra.

Uppgifter om plats

Tullager eller tillfälligt lager: lagerkod
Om varorna befinner sig i ett tullager eller tillfälligt lager då deklarationen inges, ange som uppgift om plats lagret där bokföringen finns gällande varorna. Lagerkoden är EORI-numret med tilläggsdelar (till exempel FI1234567-800101).

Varornas förvaringsplats
Vid punkten ”Varornas förvaringsplats”, ange uppgifter om varornas förvaringsplats när varorna inte befinner sig i ett tillfälligt lager eller tullager. Till exempel om varorna finns vid införseltullkontoret då deklarationen inges, ange adressuppgifterna för införseltullkontoret. Välj landskoden ”FI”.

Föreslagen kontrollplats

Vid punkten ”Föreslagen kontrollplats”, ange på vilken plats du vill att Tullen kontrollerar varorna, om en tullkontroll ska utföras.

Vid punkten ”Typ av förvaringsplats”, välj i rullgardinsmenyn typen av förvaringsplats. Om du väljer som typ ”B – godkänd plats”, välj i rullgardinsmenyn ”X – lagerkod” för fältet ”Förvaringsplatsens kvalificerare”. Därefter aktiveras på skärmen den ekonomiska aktörens uppgifter. Om kontrollplatsen du föreslagit är ett tullager eller tillfälligt lager, ange i fältet ”Ekonomisk aktör” lagerkoden, dvs. EORI-numret med tilläggsdelar (till exempel FI1234567-800101).

Om du skulle vilja att varorna kontrolleras i ett lager som inte är godkänt av Tullen, välj i fältet ”Typ av förvaringsplats” ”D – Annan”. Då fyller tjänsten in värdet ”Z – besöksadress” i fältet ”Förvaringsplatsens kvalificerare”. Om varan till exempel anländer till Åland via Långnäs och du föreslår att den möjligtvis kontrolleras av Mariehamn tull, ange gatuadressen till Mariehamns tull. Typen ”D – Annan” kan också användas i force majeure-situationer. Välj landskoden ”FI”.

Som typ av förvaringsplats i skattegränsdeklarationen kan man inte välja ”A – Plats som anvisats av Tullen” eller ”C – Godtagen plats”.

Ytterligare uppgifter

Vid punkten ”Ytterligare uppgifter” fyller tjänsten automatiskt i koden ”FIPDF” för ytterligare uppgifter. Det betyder att tjänsten skapar ett formbundet dokument i pdf-format av besluten som du kan hämta senare i e-tjänsten. Välj inte bort detta alternativ om du till exempel behöver visa upp ett beslut om frigörande åt transportfirman eller lagerhavaren.

Om du behöver ange flera ytterligare uppgifter, kan du göra det med knappen ”+ Lägg till ytterligare uppgifter”.

Om du gör en deklaration i två faser, ange vid punkten ytterligare uppgifter koden FIEUP – Unionsvara från ett annat EU-land, frigjord mot fraktsedel. 

Om du av misstag har lagt till en rad för ytterligare uppgifter, får du bort den genom att kryssa för rutan i början av raden och klicka på ”Ta bort valda”. Koden för ytterligare uppgifter kan kräva en fritt formulerad beskrivning.

Bifogade dokument

I importdeklarationen ska man alltid ange en handelsfaktura eller ett motsvarande dokument. Om det finns andra bilagor som hänför sig till varan och som ska anmälas till Tullen, ange även dem. Ange här bifogade dokument som är gemensamma för hela deklarationen.

Välj som ”Typ” i rullgardinsmenyn koden 1ZZZ – Annat dokument och lägg till i punkten ”Identifierare” numret för ankomstavin (AN-nummer) som kunden fått av Åland Post. 

Lägg till bilagan genom att klicka på knappen ”+ Lägg till dokument”. Välj i rullgardinsmenyn typen av bifogat dokument och ange dokumentets identifierare, såsom t.ex. bilagans nummer eller annan specificerande uppgift. Tjänsten fyller automatiskt i fältet ”Den bifogade filens referens”, om du laddar upp ett dokument som bilaga. 

Ett dokument som angetts i deklarationen behöver inte laddas upp som bilaga, om inte Tullen särskilt begär det. Du kan ladda upp bilagan med knappen ”Ladda upp en bilaga”. Tillåtna filformat för bilagor är PDF, JPG, PNG och TIF. Maximistorleken för bilagan är 5 MB.

Vid behov kan du lägga till flera dokument med knappen ”+ Lägg till dokument”. Om du av misstag har lagt till en extra rad för bilagor, får du bort den genom att kryssa för rutan i början av raden och klicka på knappen ”Ta bort valda” uppe i fältet.

Container

Om varorna har importerats i en container, klicka på + Lägg till container” och ange containerns identifieringsnummer. Om deklarationen omfattar flera containrar, kan du lägga till dem med knappen ”+ Lägg till container”.

Om alla varor finns i samma container, ange containeruppgifterna på sidan ”Deklarationsparti”. Om det finns flera containrar och en viss varupost finns i en viss container, ska du ange containrarna enligt varupost. För sjöcontainrar anges fyra bokstäver + sex siffror + bindestreck + kontrollnummer.