Tillståndsansökan


Om du inte har något skriftligt tillstånd som Tullens tillståndscentral beviljat och du ansöker om behövligt tillstånd med tulldeklarationen, fyll i de uppgifter som krävs på sidan ”Tillståndsansökan”. Vilka fält som visas beror på vilket tullförfarande du valt.

Det går att söka tillstånd med en tulldeklaration till följande särskilda förfaranden:

  • 44 – slutanvändning
  • 48 – övergång till fri konsumtion med samtidig övergång till fri omsättning av ersättningsprodukter inom ramen för förfarandet för passiv förädling, före exporten av de defekta varorna.

På sidan ”Tillståndsansökan om särskilt förfarande” visas anmärkningstexten ”Användning av det tullförfarande du valt förutsätter tillstånd. Om du inte har ett tillstånd som beviljats av Tullen på förhand, ansök om tillståndet i tulldeklarationen. Alla uppgifter som krävs för tillståndet anges i tulldeklarationen på sidan ”Tillståndsansökan”. Tullen handlägger tillståndsansökan samtidigt med tulldeklarationen.”

Om du har ett skriftligt tillstånd från Tullens tillståndscentral som du ansökt om på förhand, ange tillståndets uppgifter under ”Tillstånd” på sidan ”Aktörer”.

Tullkontor där förfarandet avslutas

Ange det tullkontor där tullförfarandet ska avslutas. Du kan ange flera avslutningstullkontor.

Du kan söka koden för avslutningstullkontoret i rullgardinsmenyn genom att mata in början av tullkontorets namn eller kod, eller via sökfunktionen som öppnar en lista med alternativ.

Du kan lägga till ytterligare avslutningstullkontor via knappen ”+ Lägg till tullkontor”. Du kan ta bort ett tullkontor du valt via knappen ”Ta bort valda”.

Avkastningsgrad (värde och enhet)

Ange uppskattad avkastningsgrad i procent eller kilogram. Ange t.ex. mängden förädlade produkter som erhålls ur varorna som hänförs till tullförfarandet.

Om du t.ex. importerar en del som ska monteras på ett transportmedel är avkastningsgraden 100 %.

Uppgifter om planerad verksamhet

Berätta för vilken slags verksamhet varorna hänförs till förfarandet. Till exempel kan varor inom ramen för tullförfarandet för slutanvändning importeras för montering.

Uppgifter om varorna och hur de kan identifieras

Ange här de uppgifter om varorna och deras identifiering som krävs. Läs närmare anvisningar nedan.

Förädlade produkter

Ange uppgifter om de produkter som erhålls vid framställningen. Ange varornas varukod med tio siffrors noggrannhet. Du kan kontrollera varukoden i varukodstjänsten Fintaric.

Ange den normala handelsbenämningen med hjälp av vilken varorna kan identifieras. 

Identifieringsuppgifter om varorna

Välj metoden som används för identifiering av varan i rullgardinsmenyn. Som identifieringssätt, ange alltid ”7 – Andra identifieringsmetoder (förklara vilken identifieringsmetod som används)”. Ange ”bokföring” som dess identifierare och adressen till bokföringens förvaringsplats. Som ytterligare identifieringssätt kan du t.ex. för transportmedel ange koden ”1 – Serie- eller tillverkningsnummer” med transportmedlets serie- eller tillverkningsnummer som dess identifierare.

Ytterligare uppgifter för identifiering av varan

Här kan du ange andra uppgifter som behövs för identifieringen av varorna. Du kan t.ex. ange en uppgift som inte rymdes med i fältet som reserverats för den uppgiften.

Ytterligare uppgifter om förfarandet

Ange här de ytterligare uppgifter som begärs om förfarandet. Läs närmare anvisningar nedan.

Plats(er) för användning eller förädling

Ange adressuppgifterna för alla förädlings- eller användningsplatser som är kända. Vid förfarandet för slutanvändning kan du t.ex. ange platsen för montering. Om alla uppgifter inte ryms i fältet, ange dem under ”Ytterligare uppgifter om det särskilda förfarandet”.

Första plats för användning eller förädling

Den första platsen för användning eller förädling ska endast anges om du har valt tullförfarandet ”44 – Slutanvändning” och om 

  • tillståndssökanden är etablerad utanför EU och nu vill hänföra varor till dessa förfaranden eller
  • förädlingen sker i flera olika medlemsländer.

Ytterligare uppgifter om det särskilda förfarandet

Du kan skriva tilläggsuppgifter om deklarationen, t.ex. en motivering för den föreslagna tidsfristen.

Tidsfrister

Ange en tillräcklig tidsfrist för förfarandet. Notera att de olika tullförfarandena har olika maximala tidsfrister. Kontrollera de maximala tidsfristerna för särskilda förfaranden på Tullens webbplats. Vid tullförfarandet 48xx fyller tjänsten automatiskt i en tidsfrist på två månader.