Tillståndsansökan

På sidan ”Tillståndsansökan om särskilt förfarande” visas anmärkningstexten ”Användning av det tullförfarande du valt förutsätter tillstånd. Om du inte har ett tillstånd som beviljats av Tullen på förhand, ansök om tillståndet i tulldeklarationen. Alla uppgifter som krävs för tillståndet anges i tulldeklarationen på sidan ”Tillståndsansökan”. Tullen handlägger tillståndsansökan samtidigt med tulldeklarationen.”

Om du inte på förhand har något skriftligt tillstånd som Tullens tillståndscentral beviljat och du ansöker om behövligt tillstånd med tulldeklarationen, fyll i de uppgifter som krävs på sidan ”Tillståndsansökan”. Vilka fält som visas beror på vilket tullförfarande du valt.

Tullkontor där förfarandet avslutas

Ange det tullkontor där tullförfarandet ska avslutas. Du kan ange flera avslutningstullkontor.

Välj koden för tullkontoret som avslutar den tillfälliga införseln i rullgardinsmenyn genom att mata in början av tullkontorets namn eller kod, eller via sökfunktionen som öppnar en lista med alternativ. 

Du välja ytterligare avslutningstullkontor via knappen ”+ Lägg till tullkontor”. Du kan ta bort ett tullkontor du valt via knappen ”Ta bort valda”.

Ytterligare förfarande

Ange med en kod för ytterligare förfarande grunden för den tillfälliga införseln av varorna. Ange samma kod för ytterligare förfarande senare i uppgifterna om varuposten.

Du kan söka fram koden för ytterligare förfarande i rullgardinsmenyn genom att i fältet skriva varan som ska hänföras till förfarandet eller dess användningsändamål. Du kan också mata in början på koden eller använda sökfunktionen som öppnar listan med alternativ. 

Uppgifter om planerad verksamhet

Ange en fritt formulerad beskrivning av varför varorna hänförs till förfarandet. Du kan t.ex. skriva att varorna införs för en utställning.

Uppgifter om varorna och hur de kan identifieras

Ange här de uppgifter om varorna och deras identifiering som krävs. Läs närmare anvisningar nedan. 

Identifieringsuppgifter om varorna

Välj metoden som används för identifiering av varan i rullgardinsmenyn. Exempelvis för en bil som tillfälligt införs ska du ange koden  ”1 – Serie- eller tillverkningsnummer” och bilens serie- eller tillverkningsnummer som identifierare. 

Ytterligare uppgifter för identifiering av varan

Här kan du ange andra uppgifter som behövs för identifieringen av varorna. Du kan t.ex. ange en uppgift som inte rymdes med i fältet som reserverats för den uppgiften.

Ytterligare uppgifter om förfarandet

Ange här de ytterligare uppgifter som begärs om förfarandet. Läs närmare anvisningar nedan.

Plats(er) för användning eller förädling

Ange adressuppgifterna för alla användningsplatser som är kända. Om alla uppgifter inte ryms i fältet, ange dem under ”Ytterligare uppgifter om det särskilda förfarandet”.

Första plats för användning eller förädling

Ange alltid denna uppgift i en deklaration för tillfällig införsel. Ange uppgiften även om det bara finns en användningsplats för tillfällig införsel och du redan har angett den som användningsplats

Varans ägare

Ange uppgifterna om varornas ägare endast om du angett någon av följande som kod för ytterligare förfarande:

  • D03 – Transportmedel, (DF art. 212) 
  • D08 – Djur (DF art. 223) 
  • D09 – Varor som används i gränsområden (DF art. 224)
  • D12 – Professionell utrustning (DF art. 226) 
  • D13 – Undervisningsmateriel och vetenskaplig utrustning (DF art. 227) 
  • D16 – Formar, matriser, klichéer, ritningar, skisser, mätnings-, kontroll- och testinstrument och andra liknande artiklar (DF art. 229)
  • D17 – Specialverktyg och -instrument (DF art. 230)
  • D24 – Varor som levereras för inspektion (DF art. 234.2). 

Vid behov kan du lägga till uppgifter om ägaren i det följande fältet ”Ytterligare uppgifter om det särskilda förfarandet”.

Ytterligare uppgifter om det särskilda förfarandet

Du kan ange tilläggsuppgifter om deklarationen, t.ex. mer specifika uppgifter om den tillfälliga införseln eller en motivering för den föreslagna tidsfristen.

Tidsfrister

Ange en tillräcklig tidsfrist för användning av förfarandet i hela månader. För en tidsfrist på t.ex. sex månader, ange ”6”. Notera att tidsfristen för förfarandet för tillfällig införsel beror på varans användningsändamål. Kontrollera de maximala tidsfristerna för särskilda förfaranden på Tullens webbplats.