Deklarationsparti 

Ange följande uppgifter på sidan ”Deklarationsparti”: aktörens referens, ytterligare typ av deklaration, skattebestämningsdag, fakturerat totalbelopp, uppgifter om plats, ytterligare uppgifter och bifogade dokument.

Grunduppgifter

Ange här de grunduppgifter som begärs. Läs närmare anvisningar nedan.

Aktörens referens

Ange som aktörens referens ett fritt formulerat referensnummer som specificerar tulldeklarationen. Referensen får vara högst 22 tecken lång och kan innehålla siffror, bokstäver eller specialtecken. 

Typ av deklaration

Systemet fyller i deklarationstypen automatiskt utifrån dina tidigare val. I skattegränsdeklarationer är deklarationstypen alltid ”CO – Unionsvaror i internhandel inom Unionens tullområde”. Deklarationstypen kan inte ändras. Om deklarationstypen är felaktig måste du börja om från början och fylla i en ny deklaration.

Ytterligare typ av deklaration

Tjänsten fyller automatiskt i ”A – Standardtulldeklaration” som ytterligare typ av deklaration. Om du inger en periodisk deklaration inom utsatt tid, dvs. senast den sista dagen i månaden efter importmånaden, ange ”A – Standardtulldeklaration” som typ av ytterligare deklaration. Endast i undantagsfall kan typen ändras till ”R – Tulldeklaration ingiven i efterhand”, om t.ex. deklarationen inte har ingetts inom tidsfristen. 

Skattebestämningsdag

Om dagen då deklarationen inges är samma som ankomstdagen, ange ankomstdagen som skattebestämningsdag.

Om du på förhand inger en deklaration i ett steg, välj den dag du uppskattar att varorna anländer eller förs över skattegränsen. Om varorna redan har anlänt över skattegränsen och du inte vet datumet för gränsövergången, kan du ange den dag då du mottagit ankomstavin.

Om du inger en periodisk deklaration för en kalendermånad, ska du undantagsvis som skattebestämningsdag ange datumet för ingivande av den periodiska deklarationen.

Om du inger en tulldeklaration för aktiv förädling eller tillfällig införsel, välj datumet för ingivande av deklarationen som skattebestämningsdag. 

Fakturerat totalbelopp och valutaslag

Ange fakturerat totalbelopp här i uppgifterna om deklarationspartiet endast om importören är momsregistrerad. Om importören inte är momsregistrerad kan du inte ange uppgiften här. Ange varans pris senare i uppgifterna om varuposten.

Ange det fakturerade totalbeloppet för hela försändelsen inklusive transportkostnader i euro.

Om du inger en periodisk deklaration, ange totalbeloppet i euro för alla föregående deklarationer som hänför sig till den periodiska deklarationen. Om du anmäler varor för förädling, ange varans värde. Om du inger en tulldeklaration för avslutande av förädlingsförfarandet, ange värdet på förädlingen. Om du inger en deklaration för tillfällig införsel, ange varans värde.

Uppgifter om plats

I nationella skattegränsdeklarationer behöver man vanligtvis inte ange någon lagerkod. Om du deklarerar varor som förs in till Åland och du vet när du lämnar deklarationen att varorna transporteras via ett tillfälligt lager, ange lagret. Lagerkoden är EORI-numret med tilläggsdelar (till exempel FI1234567-800101).

Om du inger en periodisk deklaration för en momsregistrerad importör, ange som förvaringsplats den adress där importören tog emot varorna.

Ytterligare uppgifter

Ange vid behov under ”Ytterligare uppgifter” en eller flera koder för ytterligare uppgifter som gäller hela deklarationen. Tjänsten fyller automatiskt i koden ”FIPDF” för ytterligare uppgifter. Det betyder att tjänsten skapar ett formbundet dokument i pdf-format av besluten som du kan hämta senare i e-tjänsten. Välj inte bort detta alternativ, om du till exempel behöver ett beslut om frigörande som du visar upp åt transportfirman eller lagerhavaren.

Om du behöver ange flera ytterligare uppgifter, kan du göra det med knappen ”+ Lägg till ytterligare uppgifter”. Välj i rullgardinsmenyn koden som behövs i deklarationen. Ange vid behov en beskrivning av koden för ytterligare uppgifter i fältet ”Beskrivning”. Koderna för ytterligare uppgifter FIPDF, FITIJ, FITPA, FIAXM och FIMAN kräver ingen beskrivning.

Exempel på koder för ytterligare uppgifter:

  • Om du inger en periodisk deklaration som momsregistrerad importör, ange ”FITIJ – Import över nationella skattegränsen, deklaration för en period” och som beskrivning den månad som deklarationen avser (mm/åååå). Skattebestämningsmånaden är den månad då transportfirman har överlåtit besittningen av varorna till mottagaren. Detta är det datum som importören har registrerat i sin bokföring i det första steget av tulldeklareringen.
  • Om du inger en periodisk deklaration, an koden ”FIPER”. Som beskrivning för koden visas automatiskt den sammanfattande periodens längd utifrån dina tidigare val. 
  • Om du anger en uppskattning av summan som fakturerats eller ska faktureras, ange koden ”FITPA – Import över nationella skattegränsen, uppgifterna grundar sig på uppskattningar”.  Ange det slutliga fakturerade totalbeloppet i efterhand inom 30 dagar efter att du angett det uppskattade totalbeloppet. Läs närmare anvisningar på Tullens webbplats om hur man anger det slutliga totalbeloppet.https://tulli.fi/sv/foretag/aland/varutrafiken-mellan-aland-och-ovriga-finland/deklarering-i-ett-steg
  • Om du inger en deklaration för varor som hänförs till eller återinförs efter aktiv förädling eller tillfällig införsel, ska du ange i vilken riktning varorna transporteras med koder för ytterligare uppgifter. När varor transporteras till Åland, använd koden för ytterligare uppgifter ”FIAXM”. När varor transporteras till övriga Finland, använd koden för ytterligare uppgifter ”FIMAN”.

Om du av misstag har lagt till en extra rad för ytterligare uppgifter, får du bort den då du kryssar för rutan i kolumnen före koden och klickar upptill på knappen ”Ta bort valda”. 

Bifogade dokument

Ange här bifogade dokument som är gemensamma för hela deklarationen. I importdeklarationen ska man alltid ange en faktura eller annat bifogat dokument som kan användas till att koppla ihop de deklarerade varorna med importörens bokföring. Om det finns andra bilagor som hänför sig till varan och som ska anmälas till Tullen, ange även dem.

Notera att om du har ett nummer för en ankomstavi (AN-nummer) som Åland Post ger sina kunder ska du inte ange det här utan senare under ”Tidigare dokument”.

Om du inger en periodisk deklaration, ange som bifogat dokument en faktura eller ett annat dokument som kan kopplas till importörens bokföring och varuleveransen och till det belopp som betalats eller ska betalas för varan.

Om du inger en tulldeklaration för avslutande av aktiv förädling eller tillfällig införsel, ange ”C019” som typ av bifogat dokument. Ange som identifierare MRN-numret för den deklaration med vilken varorna hänfördes till förfarandet för aktiv förädling eller tillfällig införsel.

Lägg till dokumentet genom att klicka på knappen ”+ Lägg till dokument”. Välj i rullgardinsmenyn typen av bifogat dokument och ange dokumentets identifierare, såsom dokumentets nummer eller annan specificerande uppgift.

Ett dokument som du angett i deklarationen behöver inte laddas upp som bilaga, om Tullen inte särskilt begär det. Du kan ladda upp bilagan med knappen ”Ladda upp en bilaga”. Tillåtna filformat för bilagor är PDF, JPG, PNG och TIF. Maximistorleken för bilagan är 5 MB. Tjänsten fyller automatiskt i fältet ”Den bifogade filens referens”, om du laddar upp ett dokument som bilaga.

Vid behov kan du lägga till flera dokument med knappen ”+ Lägg till dokument”. Om du av misstag har lagt till en extra rad för bifogade dokument, får du bort den då du kryssar för rutan i kolumnen före typen och klickar upptill på knappen ”Ta bort valda”.