Aktörer

Ange på sidan ”Aktörer” de aktörer som anknyter till tulldeklarationen. De utgörs av kontaktperson, deklarant och ombud, om du agerar som ombud. I aktörsuppgifterna ska du även ange numret på tillståndet till registrering i deklarantens bokföring. Läs närmare anvisningar nedan.

På sidan ”Aktörer” visas alternativen i menyn ”Aktörens natur”.

Allmänt om angivande av aktörens identifieringsnummer 

Varje aktör i deklarationen ska ha ett EORI-nummer. Om företagets identifieringsnummer inte har status som EORI-nummer, avslås importtulldeklarationen. Du kan i EU-kommissionens tjänst Validering av EORI-nummer kontrollera om ditt företags EORI-nummer är giltigt. Ansök om EORI-registrering på förhand hos Tullen, om du behöver det.

Om du vill, kan du utöver identifieringsnumret ange det identifieringsnummer som Tullen gett för verksamhetsstället. Ett ombud ska alltid ange identifieringsnumret för sitt verksamhetsställe. Om du i anmälan anger uppgiften för verksamhetsstället, fyller tjänsten automatiskt i adressuppgifter till de deklarationsuppgifter som arkiveras vid Tullen. Dessa adressuppgifter finns i Tullens kundregister baserat på tidigare tillståndsuppgifter. Du kan kontrollera identifieringsnumret för ditt verksamhetsställe i vår tjänst Egna uppgifter.

Om du väljer kryssrutan ”Använd den identifierade aktörens uppgifter” och du har sparat uppgiften om verksamhetsställets identifieringsnummer på förhand i inställningarna, så ifylls identifieringsnumret automatiskt i anmälan. Om du inte använder den identifierade aktörens uppgifter, fyll i EORI-numret som identifieringsnummer. Tjänsten fyller i namn- och adressuppgifterna samt aktörens natur automatiskt i deklarationen.

Under ”Deklarant” och ”Ombud” får du en del av uppgifterna automatiskt när du kryssar för rutan ”Använd den identifierade aktörens uppgifter”. Då ifylls adressuppgifterna i anmälan enligt identifieringsnumret för verksamhetsstället. Som adress för verksamhetsstället visas som standard adressen till företagets huvudkontor som registrerats i FODS (verksamhetsställe ”000”). Om du i inställningarna har angett något annat kontor än huvudkontoret som identifierare för verksamhetsstället, söker tjänsten fram adressuppgifterna enligt denna identifierare. 

Kontaktperson 

Kontaktperson är den person som inger deklarationen. Tullen kan vid behov begära mera information av kontaktpersonen.

Om du har sparat dina uppgifter i förväg i inställningarna, kan du välja kryssrutan ”Använd den identifierade personens uppgifter”, så ifylls kontaktpersonens uppgifter automatiskt i deklarationen. Om du inte använder den identifierade personens uppgifter, ange ditt namn, din e-postadress och ditt telefonnummer i fälten.  

Deklarant

Om du upprättar deklarationen som ett ombud, ange vid punkten ”Deklarant” tillståndshavarens identifieringsnummer. 

Tillstånd: Uppgifter om skriftligt tillstånd som Tullen beviljat

Ange tillståndet till tullklarering genom registrering i bokföringen (EIR-tillstånd).

Mata in tillståndets nummer på raden i kolumnen ”Tillståndsnummer”. Det räcker att du fyller i tillståndsnumret eftersom tjänsten automatiskt fyller i uppgifterna i kolumnerna ”Typ av tillstånd”, ”Tillståndshavare” och ”Namn” utifrån numret.

Under ”Tillstånd” anges ”EIR - Tillstånd till att upprätta en tulldeklaration genom registrering av uppgifter i deklarantens bokföring”.

Om du vill inge anmälan av varors ankomst (EIDR) vid ett särskilt förfarande, ange tillståndet för det särskilda förfarandet redan tidigare då du börjar fylla i anmälan. Då visas uppgifterna om tillståndet för det särskilda förfarandet automatiskt under ”Tillstånd”. Lägg till en ytterligare rad via knappen ”+ Lägg till tillstånd” och ange numret på EIR-tillståndet.

Om de vill ta bort ett felaktigt angivet tillstånd, välj kryssrutan som finns i kolumnen före tillståndsnumret. Välj därefter knappen ”Ta bort valda”.

Ombud

Om du inger deklarationen som ett ombud för importörens räkning, fyll i dina uppgifter under ”Ombud” via knappen ”+ Lägg till ombud”. Ombud ska alltid ha ett EORI-nummer.

Välj typen av ombudskap i rullgardinsmenyn. I anmälan av varors ankomst (EIDR) är typen av ombudskap i praktiken alltid ”2 – Direkt ombud”. Ett direkt ombud inger tulldeklarationen för importörens räkning och i hens namn. Importören ansvarar för riktigheten av de angivna uppgifterna. Importörens garanti används i deklarationen och importören ansvarar för tullskulden. Ombudet ansvarar för tullskulden endast till den del som ombudet visste eller borde ha vetat att uppgifterna i tulldeklarationen är felaktiga.

Om du av misstag har öppnat uppgifterna om ombud genom att klicka på knappen ”+ Lägg till ombud” fastän inget ombud anlitas, ska du ta bort uppgifterna om ombud via knappen ”Ta bort ombud”.

När du har angett alla aktörsuppgifterna, ska du klicka på ”Nästa”, vilket flyttar dig till de för hela deklarationen gemensamma uppgifterna om deklarationspartiet.