Varupost

Ange i samma varupost de varor som har samma varubeskrivning. Om det finns flera varubeskrivningar, ska du anmäla var och en av dem som en separat varupost.

Uppgifter som hör till varuposten är

 • begärt förfarande
 • varubeskrivning
 • förpackningar
 • uppgifter om tidigare dokument: dokumentets typ och referens samt varupostens ordningsnummer
 • containrar
 • mängdinformation för varorna.

Varukod och grunduppgifter om varupost

Ange här de grunduppgifter som begärs om varuposten. Läs närmare anvisningar nedan.

Begärt förfarande

Tjänsten fyller i uppgiften om det begärda tullförfarandet utgående från dina tidigare val. Tjänsten visar här det tullförfarande som du valt när du började göra anmälan. Om tullförfarandet är felaktigt måste du börja om från början och fylla i en ny anmälan.

Varubeskrivning

Varukoden anges inte i en anmälan av varors ankomst (EIDR).

Under ”Varubeskrivning”, ange en sådan normal handelsbenämning för varorna som gör det möjligt att identifiera dem. Som varubeskrivning kan du inte använda en allmän varubenämning eller endast ett modell- eller produktnummer. I varubeskrivningen ska du ange skriftligt vilken vara det är fråga om.

Till exempel benämningen ”kläder” är inte tillräckligt exakt, utan du ska specificera vilken typ av kläder det är fråga om, t.ex. ”nattlinnen av bomull för damer”. Benämningen ”reservdelar” räcker inte, utan du ska specificera vilka reservdelar som avses, t.ex. ”vindruta till bil” eller ”fläktrem”.

Förpackningar

Ange uppgifterna om förpackningar. Med förpackning avses en enhet som inte kan delas utan att förpackningen först packas upp.

Välj i fältet ”Förpackningsslag” den kod som anger förpackningsslag. 

Ange i fältet ”Antal förpackningar” antalet enskilda förpackningar. Om varorna inte har förpackats, ange varornas styckeantal. För bulkgods behöver du inte ange styckeantal. Om en förpackning innehåller varor från mer än en varupost, ange ett (1) som antal förpackningar i uppgifterna för minst en varupost. I uppgifterna för andra varuposter som ingår i samma förpackning ange noll (0) som antal.

Om varan har flera typer av förpackningar, ange dem på egna rader. Du får fram en ny rad när du trycker på knappen ”+Lägg till förpackning”.  

Tidigare dokument

Ange tidigare dokument. Det är vanligtvis en summarisk införseldeklaration, en deklaration för tillfällig lagring eller en T1-transiteringsdeklaration.

Välj typen av tidigare dokument i rullgardinsmenyn i den första kolumnen ”Tidigare dokumentets typ”. Välj typ enligt följande anvisningar: 

 • Om transportfirman har angett MRN-referensnumret som föregående dokument, ange som dokumentets typ antingen ”N355 – Summarisk införseldeklaration” eller ”N337 – Deklaration för tillfällig lagring”. Kontrollera vilken det är fråga om i transportfirmans ankomstavi. 
 • Om transportfirman har ingett MRN-referensnumret till Deklarationstjänsten för införsel och utförsel (AREX), kan du även kontrollera deklarationstypen i Tullens MRN-söktjänst.
 • Om varan anländer under transiteringsförfarande, ange ”N821 – Deklaration för extern unionstransitering/gemensam transitering (T1)” som typ av tidigare dokument och transiteringsdeklarationens MRN-referensnummer som referens.
 • Om varorna anländer under transiteringsförfarandena T2 eller T2F eller om transiteringen innehåller både T1- och T2-varor (s.k. blandade sändningar), ange som ”N820 – Unionstransitering/gemensam transitering – blandade sändningar (T)” som typ av tidigare dokument. 
 • Om avsändningslandet är Norge och det inte finns något tidigare dokument anges uppgiften inte. 
 • Om den föregående deklarationen är en elektronisk import- eller tullagerdeklaration som ingetts till Tullklareringstjänsten eller som meddelande, ange ”NMRN – Deklarationens/anmälans MRN” som typ av tidigare dokument och MRN-referensnumret som referens.
 • Om den föregående deklarationen har ingetts under ett reservförfarande och reservförfarandet inte har tilldelats ett MRN-nummer, ange ”1ZZZ – Annat tidigare dokument” som typ av dokument.
 • Om du återinför en vara vars föregående förfarande anges som ”21 – Återexport”, ange ändå ”N355 – Summarisk införseldeklaration”, ”N337 – Deklaration för tillfällig lagring” eller ”N821 – Deklaration för extern unionstransitering/gemensam transitering (T1)” som typ av tidigare dokument.
 • Om det föregående förfarandet är ”51 – Aktiv förädling”, ange någon av följande som typ av tidigare dokument:
  • Om deklarationen har ingetts i Deklarationstjänsten för import eller med meddelande (ITU), ange ”IM – Importdeklaration” som typ av tidigare dokument. Om deklarationen har ingetts i Tullklareringstjänsten eller med meddelande (UTU), ange ”NMRN – Deklarationens/anmälans MRN” som typ av tidigare dokument. Det går inte att ange både koden ”NMRN” och koden ”IM” i uppgifterna för en och samma varupost.
  • Om varan införs under transiteringsförfarande från förfarandet för aktiv förädling för övergång till fri omsättning, ange transiteringsdeklarationen som tidigare dokument. Ange ”N821 – Deklaration för extern unionstransitering/gemensam transitering (T1)” som kod för det tidigare dokumentet.
  • Om du anger ankomstnumret för en postförsändelse redan då du väljer deklaration, fylls uppgifterna om det tidigare dokumentet i automatiskt utifrån uppgifter som transportföretaget förmedlar.
  • Läs mer på Tullens webbplats om aktiv förädling.
 • Om du inger en kompletterande deklaration för en enskild förenklad deklaration eller anmälan av varors ankomst (EIDR), ifylls uppgifterna om det tidigare dokumentet automatiskt.
 • Om du fyller i en kompletterande deklaration för en period, ifylls de tidigare dokumenten automatiskt utifrån de deklarationer du valt tidigare. De visas i uppgifterna om deklarationspartiet.  Lämna detta fält tomt.
 • Om varorna anländer som en postförsändelse eller expressfrakt och du tidigare har angett ett ankomstnummer, ifylls uppgifterna om det tidigare dokumentet automatiskt. Identifieringsuppgiften för transportdokument ifylls utifrån uppgifter som inges av transportföretaget.
 • Om det föregående förfarandet är ”53 – Tillfällig införsel”, ange någon av följande som typ av tidigare dokument:
  • Om deklarationen har ingetts i Deklarationstjänsten för import eller med meddelande (ITU), ange ”IM – Importdeklaration” som typ av tidigare dokument. Om deklarationen har ingetts i Tullklareringstjänsten eller med meddelande (UTU), ange ”NMRN – Deklarationens/anmälans MRN” som typ av tidigare dokument. Det går inte att ange både koden ”NMRN” och koden ”IM” i uppgifterna för en och samma varupost.
  • Om varan införs under transiteringsförfarande från förfarandet för tillfällig införsel för övergång till fri omsättning, ange transiteringsdeklarationen som tidigare dokument. Ange ”N821 – Deklaration för extern unionstransitering/gemensam transitering (T1)” som kod för det tidigare dokumentet.
  • Om du anger ankomstnumret för en postförsändelse redan då du väljer deklaration, fylls uppgifterna om det tidigare dokumentet i automatiskt utifrån uppgifter som transportföretaget förmedlar.
  • Läs mer på Tullens webbplats om tillfällig införsel
 • Om det tidigare förfarandet är tillfällig införsel för vilken en tulldeklaration ingetts genom en faktisk handling eller muntligt (blankett 613 har inlämnats som stöd för den muntliga deklarationen), ange ”1ZZZ – Annat tidigare dokument” som typ av tidigare dokument och t.ex. uppgiften ”genom att köra själv” som referens.

Om du använder MRN-numret som referens, ange ordningsnumret för varuposten i kolumnen ”Varupostnummer”. Varupostnumret för transiteringsdeklarationer behöver inte anges. Varupostnumret behöver inte heller anges om den föregående deklarationen är en deklaration för aktiv förädling eller en deklaration för tillfällig införsel som har ingetts till Importförtullningstjänsten för företag vid särskilda förfaranden (ITU).

Ange dessutom transportdokumentets nummer om det tidigare dokumentet är en ”N355 – Summarisk införseldeklaration” som ingetts till kommissionens ICS2-system eller om det tidigare dokumentet är ”N337 – Deklaration för tillfällig lagring”.

Container 

Du kan ange uppgifterna om containrar antingen under ”Deklarationsparti” som en uppgift som gäller hela deklarationen eller varupostvis här. Det vill säga om varan finns i en container och du inte har angett containeruppgifterna i uppgifterna om deklarationspartiet, ange dem här.

Ange identifieringsnumren för sjöcontainer, container med stödben eller påhängsvagn eller för fraktcontainer för flygtrafik. För sjöcontainrar anges fyra bokstäver + sex siffror + bindestreck + kontrollnummer.

Varans mängduppgifter

Om du inte kan ange bruttovikten separat för varje varupost här, ange uppgiften i uppgifterna om hela deklarationspartiet under ”Deklarationsparti”.
Bruttovikten omfattar varans vikt (kg) med emballage, med undantag för transportmedel och containrar. Bruttovikten anges i kilogram. Ange en bruttovikt som underskrider 1 kilo t.ex. i formen "0,654", dock högst med sex decimaler. En vikt på över 1 kilo kan du avrunda till närmaste kilo.

Angivande av vikten på lastpallar: Om lastpallarnas vikt ingår i den vikt som anges för varan i transportdokumenten kan du räkna med den i den totala bruttovikten. Du ska dock inte räkna med lastpallarnas vikt i den totala bruttovikten om lastpallens vikt finns separat angiven i transportdokumentet.

Gå vidare från uppgifterna om varuposten

När du har angett alla uppgifter för varuposten, kan du lägga till följande varupost genom att klicka på knappen ”+ Lägg till varupost” nertill på sidan.

Om du inte lägger till fler varuposter kan du förflytta dig till ett sammandrag av deklarationen du fyllt i. Välj knappen ”Nästa” så kommer du till sidan ”Sammandrag och sändning” i deklarationen.