Aktörer

Ange på sidan ”Aktörer” de aktörer som anknyter till tulldeklarationen. Du kan ange uppgifterna för kontaktpersonen, deklaranten, hens ombud, importören, exportören och någon annan aktör (t.ex. den som ansvarar för momsen).

Fältet ”E-postadress för notifikationer” fylls i automatiskt om du har gett ditt samtycke till elektronisk delgivning. Ta inte bort ditt samtycke. Om du trots allt vill ändra på samtycket till elektronisk delgivning ska du göra det på sidan ”Inställningar”. Mer detaljerade anvisningar: Inställningar - Tullens anvisningar.

Allmänt om angivande av aktörens identifieringsnummer

Varje aktör i deklarationen ska ha ett identifieringsnummer, antingen ett EORI-nummer eller någon annan identifikationsuppgift.

På sidan ”Aktörer” visas alternativen i menyn ”Aktörens natur”.

Det är obligatoriskt att ange EORI-numret för importören, deklaranten och ombudet när dessa är företag. Även utländska företag ska ange sitt EORI-nummer. Om företagets identifieringsnummer inte har status som EORI-nummer, avslås importtulldeklarationen. Du kan i EU-kommissionens tjänst Validering av EORI-nummer kontrollera om ditt företags EORI-nummer är giltigt. Ansök om

EORI-registrering på förhand hos Tullen, om du behöver det.
För övriga aktörer (t.ex. exportör) behöver man inte ange något EORI-nummer som identifieringsnummer. Privatpersoner behöver heller inte vanligtvis ha något EORI-nummer. Ange i sådana fall något av följande som identifieringsnummer:

  • en finländsk aktörs FO-nummer 
  • en utländsk aktörs momsnummer
  • en finländsk privatpersons landskod, personbeteckning
  • en utländsk privatpersons landskod, födelsedatum (t.ex. US25071980).

Notera att det inte får finnas mellanslag i identifieringsnumret, så skriv t.ex. siffrorna direkt efter landskoden. Ange förutom identifieringsnumret även aktörens namn och adress.

Om du vill, kan du utöver identifieringsnumret ange det identifieringsnummer som Tullen gett för verksamhetsstället. Om du i deklarationen anger uppgiften för verksamhetsstället, söker tjänsten fram adressuppgifter till förtullningsbeslut och förtullningsuppgifter. Dessa adressuppgifter finns i Tullens kundregister baserat på tidigare tillståndsuppgifter. Du kan kontrollera identifieringsnumret för ditt verksamhetsställe i vår tjänst  Egna uppgifter.

Vid punkterna ”Deklarant” ”Ombud” och ”Importör” får du en del av uppgifterna automatiskt när du kryssar i rutan ”Använd den identifierade aktörens uppgifter” Då ifylls adressuppgifterna i deklarationen enligt verksamhetsstället. Som adress för verksamhetsstället visas som standard adressen till företagets huvudkontor som registrerats i FODS (verksamhetsställe ”000”). Om företaget är utländskt kan istället den adress visas som använts vid registreringen av EORI-numret.

Om du i inställningarna har angett något annat kontor än huvudkontoret som identifierare för verksamhetsstället, söker tjänsten fram adressuppgifterna enligt denna identifierare.

Tullen skickar även periodspecifikationen (samlingsfakturan) till adressen som du angett för identifieraren för verksamhetsställe om du har ett tillstånd till anstånd med betalning och du inte har separat angett någon nätfakturaadress i deklarationens tilläggsuppgifter. 

Kontaktperson 

Kontaktperson är den person som inger deklarationen. Tullen kan vid behov begära mera information av kontaktpersonen.

Om du har sparat dina uppgifter i förväg i inställningarna, kan du välja kryssrutan ”Använd den identifierade personens uppgifter”, så ifylls kontaktpersonens uppgifter automatiskt i deklarationen. Om du inte använder den identifierade aktörens uppgifter, ange ditt namn, din e-postadress och ditt telefonnummer i fälten.

Deklarant

Deklaranten är ansvarig för hänförandet till förfarandet och för deklarationens riktighet. Oftast anges importören som deklarant. Om indirekt ombudskap används, ska ombudet anges som deklarant.

Om du väljer kryssrutan ”Använd den identifierade aktörens uppgifter” och du har sparat uppgiften om verksamhetsställets identifieringsnummer på förhand i inställningarna, så ifylls identifieringsnumret automatiskt i deklarationen.

Om du inte använder den identifierade aktörens uppgifter, ange EORI-nummer, finländskt FO-nummer eller en privatpersons personbeteckning som identifieringsnummer i deklarationen. Om deklaranten är en privatperson, ange landskoden FI och personbeteckningen. Om personen inte har någon finländsk personbeteckning, ange landskoden och födelsedatum i formen dd.mm.åååå.

Om identifieringsnumret är ett EORI-nummer eller ett finländskt FO-nummer, fyller tjänsten i namn- och adressuppgifterna samt aktörens natur automatiskt i deklarationen. I annat fall fyll i namn, gatuadress, postnummer, postanstalt, land, aktörens natur och kontaktspråk. Välj aktörens natur och kontaktspråk i rullgardinsmenyn.

Ombud 

 

Om du inger deklarationen som ett ombud för någon annans räkning, fyll i dina uppgifter under ”Ombud” via knappen ”+ Lägg till ombud”. Till exempel en speditionsfirma kan agera som ombud.

Om du har sparat dina uppgifter i förväg i inställningarna, kan du välja kryssrutan ”Använd den identifierade aktörens uppgifter”, så ifylls identifieringsnumret för verksamhetsstället automatiskt i deklarationen.

Om du inte använder den identifierade aktörens uppgifter, fyll i identifieringsnumret i deklarationen. Om identifieringsnumret är ett EORI-nummer eller ett finländskt FO-nummer, fyller tjänsten automatiskt i namn- och adressuppgifterna samt aktörens natur. I annat fall ange namn, gatuadress, postnummer och postanstalt samt välj i rullgardinsmenyn land och aktörens natur.

Välj typen av ombudskap i rullgardinsmenyn. I en tulldeklaration för varor av lågt värde ska typen av ombudskap vara indirekt ombudskap.

Importör

Som importör anges samma aktör som deklaranten.

Om importören är ett företag ska EORI-numret anges som identifieringsnummer för importören.

Mata in importörens identifieringsnummer, namn, gatuadress, postnummer, postanstalt, land och aktörens natur. Aktörens natur väljs i rullgardinsmenyn.

Som identifieringsnummer för en importör som är etablerad inom EU-området ska man alltid ange ett EORI-nummer som erhållits från det egna landet.

Exportör

Exportören är den sista säljaren före införseln av varan till EU:s tull- eller skatteområde.

Skatterelaterade ytterligare aktörer (IOSS-registrerad aktör)

Du ska lägga till en skatterelaterad ytterligare aktör via knappen ”+ Lägg till aktör” i följande fall:

  • Du inger en deklaration där en utländsk importör har ett momsnummer som beviljats av Skatteförvaltningen. Välj ”FR1 – Importör” som roll. 
  • Du inger en deklaration där en IOSS-registrerad säljare deklarerar momsen. Välj rollen ”FR5 – Säljare (IOSS)”.

Om en IOSS-registrerad säljare betalar momsen, fyller tjänsten i IOSS-aktörens identifieringsnummer som identifierare för rollen utifrån dina tidigare val. Om tjänsten inte har fyllt i identifieringsnumret, ange den IOSS-registrerade aktörens momsnummer som börjar med bokstäverna IM. Tjänsten fyller automatiskt i för- och efternamnet utifrån identifieringsnumret.

Läs mer på Skatteförvaltningens webbplats: De särskilda ordningarna för moms (One Stop Shop).