Varupost

På samma varupost kan du ange varor som har samma varukod, varubeskrivning, föregående förfarande, ytterligare förfarande och ursprungsland. Om det till exempel finns flera varukoder, ska du deklarera var och en av dem som en separat varupost.

Uppgifter som hör till varuposten är 

 • ytterligare förfarande
 • varupostspecifikt referensnummer
 • varukod och varubeskrivning
 • TARIC-uppgifter
 • förpackningar
 • tidigare dokument
 • koder för ytterligare uppgifter 
 • eventuella bifogade dokument
 • varans värdeuppgifter och bruttovikt

Varukod och grunduppgifter om varupost

Ange här de grunduppgifter som begärs om varuposten. Läs närmare anvisningar nedan.

Ytterligare förfarande

Vid deklarationer för varor av lågt värde, välj koden för ytterligare förfarande ”C07 Försändelser av ringa värde, upp till 150 euro”.

Om du inger en deklaration för en gåva, välj koden för ytterligare förfarande ”C08 – Försändelser som skickas från en privatperson till en annan privatperson”.

Läs mer på Tullens webbsida ”Importdeklaration för varor av lågt värde (högst 150 euro)”.

Referensnummer (UCR)

Det här fältet behöver vanligtvis inte ifyllas. Fyll i detta fält endast om avsändaren har uppgett ett unikt referensnummer för försändelsen som förblir detsamma genom hela leveranskedjan. Det kan vara en kod enligt WCO:s ISO 15459-standard eller någon motsvarande kod. 

Varukod

Ange varans varukod med minst sex siffrors noggrannhet. Om du inte känner till varukoden, sök fram den i varukodstjänsten Fintaric eller databasen Taric, eller fråga Tullrådgivningen. Du kommer till varukodstjänsten Fintaric också via länken som visas intill fältet.

Notera att man med en deklaration för varor av lågt värde inte kan deklarera produkter som är förbjudna eller som omfattas av restriktioner, eller produkter som är punktskattepliktiga. Sådana är exempelvis

 • levande djur
 • skaldjur och fiskprodukter
 • ben, elfenben, sköldpaddsskal och andra CITES-varor
 • träd, växter och frukter
 • kaffe, te och kryddor
 • spannmål
 • frön
 • foder och gödselmedel
 • växtsafter
 • läskedrycker
 • alkohol
 • tobaksprodukter
 • vissa kemiska produkter och mediciner
 • bränslen
 • sprängämnen
 • pesticider
 • pärlor
 • transportmedel och fortskaffningsmedel, båtar
 • röntgenapparater
 • skjutvapen och delar till dem. 

Om varan omfattas av restriktioner, ska du börja om från början och fylla i en ny deklaration. Gör en ny deklaration och välj vid frågan ”Omfattas varorna av restriktioner eller punktskatter” alternativet ”Ja, varorna omfattas av restriktioner och/eller punktskatter”. 

Varubeskrivning

Under ”Varubeskrivning”, ange en sådan normal handelsbenämning för varorna som gör det möjligt att identifiera dem. Som varubeskrivning kan du inte använda en allmän varubenämning eller endast ett modell- eller produktnummer. 

Till exempel benämningen ”kläder” är inte tillräckligt exakt, utan du ska specificera vilken typ av kläder det är fråga om, t.ex. ”nattlinnen av bomull för damer”. Benämningen ”reservdelar” räcker inte, utan du ska specificera vilka reservdelar som avses, t.ex. ”fläktrem”.

TARIC-uppgifter

Vid punkten ”Nationella tilläggskoder”, välj kod enligt mervärdesskattesatsen.
Den allmänna mervärdesskattesatsen är 24 % och dess kod är ”Q099 – Mervärdesskatt 24 %”. Mervärdesskattesatsen för livsmedel är 14 % och dess kod är ”Q277 – Mervärdesskatt 14 %”. Mervärdesskattesatsen för böcker är 10 % och dess kod är ”Q085 – Mervärdesskatt 10 %”. Mervärdesskattesatsen ska anges oberoende om momsen uppbärs av Tullen eller Skatteförvaltningen.

Förpackningar

Ange antalet enskilda förpackningar, dvs. antalet förpackningar som inte kan delas utan att förpackningarna först packas upp. Om varorna inte har förpackats, ange varornas styckeantal. För bulkgods behöver du inte ange styckeantal.

Om en förpackning innehåller varor från mer än en varupost, ange ett (1) som antal förpackningar i uppgifterna för minst en varupost. I uppgifterna för andra varuposter som ingår i samma förpackning ange noll (0) som antal.

Tidigare dokument

Uppgifterna om det tidigare dokumentet fylls i automatiskt, om du har angett ankomstnumret då du valde deklaration.

I annat fall ska du ange det tidigare dokumentets typ i den första kolumnen. Välj typ i rullgardinsmenyn enligt följande anvisningar:

 • Om varan anländer som postförsändelse från ett EU-land, ange som tidigare dokumenttyp ”1781 – Postförsändelsens ankomstnummer” och som referens ankomstnumret. 
 • Om transportfirman har angett MRN-referensnumret som föregående dokument, ange som dokumentets typ antingen ”N355 – Summarisk införseldeklaration” eller ”N337 – Deklaration för tillfällig lagring”. Kontrollera vilken det är fråga om i transportfirmans ankomstavi. Om transportfirman har ingett MRN-referensnumret till Deklarationstjänsten för införsel och utförsel (AREX), kan du även kontrollera deklarationstypen i Tullens MRN-söktjänst.
 • Om varan anländer under transiteringsförfarande, ange som typ av tidigare dokument ”N821 – Deklaration för extern unionstransitering/gemensam transitering (T1)”.

Om du använder MRN-numret som referens, ange ordningsnumret för varuposten i kolumnen ”Varupostnummer”. Varupostnumret för transiteringsdeklarationer behöver inte anges.

Ange dessutom transportdokumentets nummer om det tidigare dokumentet är en ”N355 – Summarisk införseldeklaration” som ingetts till kommissionens system eller om det tidigare dokumentet är ”N337 – Deklaration för tillfällig lagring”.

För post- och expressförsändelser fyller tjänsten i transportdokumentets nummer automatiskt utgående från ankomstnumret du angett. Andra transportföretag kan också ha ett avtal med Tullen om förmedling av uppgifter utifrån ankomstnumret, och i så fall ifylls transportdokumentets nummer också automatiskt.

Ytterligare uppgifter

Om du behöver ange ytterligare uppgifter för varuposten, kan du göra det med knappen ”+ Lägg till ytterligare uppgifter”. Välj koden för ytterligare uppgifter i rullgardinsmenyn i fältet ”Kod”. Ange i fältet ”Beskrivning” de uppgifter som koden för ytterligare uppgifter förutsätter. Vid behov kan du välja flera koder för ytterligare uppgifter.

Bifogade dokument

Du kan lägga till ett bifogat dokument med knappen ”+ Lägg till dokument”. Fyll åtminstone i kolumnerna ”Typ” och ”Identifierare”.

Dokumentet du angett behöver inte laddas upp som bilaga, om Tullen inte särskilt begär det. Du kan påskynda handläggningen av en deklaration om du laddar upp bilagan färdigt då du fyller i deklarationen. Om du vill ladda upp dokumentet som bilaga, klicka på knappen ”Ladda upp en bilaga”. Tillåtna filformat för bilagor är PDF, JPG, PNG och TIF. Maximistorleken för bilagan är 5 MB. När du laddat upp bilagan, visar tjänsten kolumnen ”Bilagans referens” med det referensnummer som Tullen gett den bifogade filen.

Värdeuppgifter för varorna

Bruttovikt

Bruttovikten omfattar varans vikt med emballage, med undantag för transportmedel. Ange en bruttovikt som underskrider 1 kilo t.ex. i formen "0,654", dock högst med sex decimaler. En vikt på över 1 kilo kan du avrunda till närmaste kilo.

Ange bruttovikten i uppgifterna om varuposten om möjligt. Om bruttovikten inte kan anges separat för varje varupost, ange den i uppgifterna om deklarationspartiet. Du kan inte ange bruttovikten både på deklarationspartinivå och på varupostnivå. 

Värde

Ange de uppgifter som begärs om varans värde.

Ange som pris det pris som betalats eller ska betalas för varorna. Räkna in transportkostnaderna i summan om de ingår i priset för varan. Notera att om du har angett transportkostnaderna redan i uppgifterna om deklarationspartiet ska du här ange varans pris utan transportkostnader. Ange priset i euro med högst två decimalers noggrannhet. Om det är fråga om avgiftsfria varor, ange varornas verkliga värde. Ange dessutom valutaslag för priset.

Om den valuta du behöver inte finns i rullgardinsmenyn måste du fråga tullrådgivningen om omräkningskursen för valutan.  Räkna om varans pris till euro med den omräkningskurs du fått från Tullen. Ange priset i euro. Ange därtill på varupostnivå den omräkningskurs du fått från Tullen med koden för ytterligare uppgifter FIKUR och ange omräkningskursen och valutaslaget (t.ex. ”19,14 MDL”) som kodens beskrivning.

Moms

Välj momssats med alternativknapparna. Den allmänna mervärdesskattesatsen är 24 %, för livsmedel är den 14 %, och för böcker 10 %. Mervärdesskattesatsen ska anges oberoende om momsen uppbärs av Tullen eller Skatteförvaltningen.

Tilläggsreferenser för dokument och certifikat

Fältet har ifyllts utifrån dina tidigare val.

Gå vidare från uppgifterna om varuposten

När du har angett alla uppgifter för varuposten, kan du lägga till följande varupost genom att klicka på knappen ”+ Lägg till varupost” nertill på sidan.

Om du inte lägger till fler varuposter kan du förflytta dig till ett sammandrag av deklarationen du fyllt i. Välj knappen ”Nästa” så kommer du till sidan ”Sammandrag och sändning” i deklarationen.