Transiteringsdeklaration (T-transitering och TIR-carnet)

Du kan inge transiteringsdeklarationen när varorna är tillgängliga för Tullens kontroll. Deklarationen kan inges enligt standardförfarande eller förenklat förfarande (godkänd avsändare).

Det är personen som är ansvarig för förfarandet som ansvarar för ingivandet av transiteringsdeklarationen och för de däri angivna uppgifternas riktighet.

När deklarationen blivit godtagen och fått ett MRN-referensnummer, kan den deklaration som följer efter transiteringen inges på förhand. Den deklarationen väntar sedan på att varornas ankomst anmäls till Tullen.

Delar i transiteringsdeklarationen

Transiteringsdeklarationen består av fem delar:

 • ”Aktörer”, där man anger uppgifterna för kontaktpersonen, personen som är ansvarig för transiteringsförfarandet, ombudet, avsändaren och mottagaren. 
 • ”Deklarationsparti”, där man anger uppgifterna som är gemensamma för hela deklarationen, bl.a. aktörens referens, typ av deklaration, tullkontor och varornas förvaringsplats. 
 • ”Leveransparti”, som i sin tur består av tre delar:
  • ”Aktörer”, används inte tills vidare.
  • ”Deklarationsparti”, används inte tills vidare.
  • ”Uppgifter om varupost”, där man anger grunduppgifter om varorna, t.ex. varukod, varubeskrivning, mängduppgifter, förpackningsuppgifter och dokument som föregått transiteringen.
 • ”Transportuppgifter”, där man anger transportsätt och transportmedel vid avgång respektive vid gränsen, containrar och förseglingar samt färdväg.
 • ”Garantier”, där man anger typ av garanti, garantins referensnummer (GRN), tillträdeskod och belopp som ska reserveras (EUR).