Anmälan om lossningsresultat vid tillfällig lagring

Innehavaren av tillståndet till tillfälligt lager ska lämna in en anmälan om lossningsresultat när varorna lossats i det tillfälliga lagret och man vid lossningen konstaterat att varorna inte motsvarar de deklarerade varorna. 

Anmälan om lossningsresultat lämnas om uppgifterna i ett eller flera transportdokument på undernivå (house) där avvikelser upptäckts. Ange i anmälan om lossningsresultat alla uppgifter i transportdokumentet på undernivå (house), dvs. ange utöver de uppgifter som ska korrigeras också de uppgifter som motsvarar den ursprungliga deklarationen för tillfällig lagring. I anmälan om lossningsresultat kan man inte anmäla varuposter som saknas eftersom antalet varor inte kan vara 0. Om ingen varupost anlände, begär ogiltigförklaring för hela den ursprungliga deklarationen eller för transportdokumentet (på undernivå) eller varuposten.

Anmälan om lossningsresultat kan också inges via en anmälan om varor som anländer till tillfälligt lager. Lagerhavaren ser anmälningarna om varor som anländer till tillfälligt lager bara för varor för vilka  hen själv inte ingett deklarationen för tillfällig lagring. Du kan hämta fram anmälan när du på Tullklareringstjänstens framsida klickar på knappen ”Lagerhavarens funktioner” (se punkten ”Lagerhavarens funktioner” nedan). Om du inger anmälan om lossningsresultat på detta sätt, ifylls en del av uppgifterna automatiskt i anmälan.

Delar i anmälan om lossningsresultat vid tillfällig lagring

Anmälan om lossningsresultat vid tillfällig lagring består av tre delar: 

  • ”Aktörer”, där man anger lagerkoden för det lager där varorna lossades, samt uppgifterna om ett eventuellt ombud 
  • ”Deklarationsparti” där man anger uppgifter som gäller bl.a. transporten och förvaringsplatsen och som är gemensamma för hela anmälan.
  • ”Transaportdokument”, som för sin del består av två delar:
    • ”Deklarationsparti” där man anger transportdokumentets grunduppgifter och transportuppgifter.
    • ”Varuposter” där man anger grunduppgifter om varorna.