Upprätta en ny deklaration

En tulldeklaration kan upprättas på flera sätt:

 • gör en helt ny deklaration 
 • använd ett deklarationsunderlag (se avsnitten ”Deklarationslistor” och ”Sammandrag och sändning”)
 • fyll i en deklaration som sparats som utkast (se avsnittet ”Deklarationslistor”)
 • kopiera uppgifterna i en tidigare deklaration som utkast (se avsnittet ”Sammandrag och sändning”)

På denna sida ges anvisningar om hur du börjar fylla i en helt ny deklaration. 

Ny deklaration

Du kan göra en helt ny deklaration genom att välja knappen ”+ Ny deklaration” på startsidan. Därefter kan du välja den deklaration du vill inge.

Välj vilken deklaration du vill inge

Under ”Välj deklaration” får du först välja om du ska göra en deklaration för import, tullagring, transitering, införsel eller tillfällig lagring. Välj 

 • ”Import” om du vill lämna in standardtulldeklarationer eller tulldeklarationer i två steg för varor som importeras från ett område utanför EU eller tulldeklarationer för särskilda förfaranden.
 • ”Import” om du vill lämna in en deklaration för varor som förs in över Ålands skattegräns eller någon annan skattegräns, t.ex. en sammandragsdeklaration för kunder med skattegränsnummer eller en skattegränsdeklaration för en enskild försändelse.
 • ”Tullagring” när du vill inge deklarationer för tullagring.
 • ”Transitering” när du vill inge transiteringsdeklarationer.
 • ”Införsel eller tillfällig lagring” när du vill inge införseldeklarationer eller deklarationer för tillfällig lagring. 

Läs närmare anvisningar på denna sida under ”Importdeklarationer”, ”Tullagerdeklarationer”, ”Införseldeklarationer och deklarationer för tillfällig lagring” och ”Transiteringsdeklarationer”.

De följande alternativen visas utgående från dina tidigare val.

Om du vill välja en deklarationstyp som du använt tidigare, kan du välja den via rullgardinsmenyn under rubriken ”Snabbval”.

Transiteringsdeklarationer

När du valt att du vill inge en transiteringsdeklaration ska du därefter välja vilken slags transiteringsdeklaration du vill inge.

Jag avsänder eller tar emot varor

Välj först vad du vill göra med varorna:

 • Välj ”Jag transiterar varor” om du ska inge en deklaration för T-transitering eller TIR-carnet-transitering. Läs närmare anvisningar om hur du väljer deklaration nedan.
 • Välj ”Ankomst till destinationen”, när du tar emot varor som anlänt under transiteringsförfarande. Du kan börja fylla i deklarationen genom att sedan välja knappen ”Anmälan om mottagande”.

Ingivande av säkerhetsuppgifter

Om du har valt att du inger en transiteringsdeklaration eller en TIR-carnet-deklaration, ska du därefter uppge om du även inger säkerhetsuppgifter med deklarationen. 

Det finns fyra alternativ:

 • Du inger inte några säkerhetsuppgifter med deklarationen.
  • Då får varornas lastningsplats eller betalningssättet inte anges.
 • Du inger säkerhetsuppgifterna vid införsel med deklarationen.
  • Obligatoriska säkerhetsuppgifter är beräknad ankomstdag och -tid, lastnings- och lossningsplats, UCR-referens eller transportdokument, transportuppgifter vid gränsen och landkoder i ruttordning.
 • Du inger säkerhetsuppgifterna vid utförsel med deklarationen.
  • Obligatoriska säkerhetsuppgifter är lastningsplats, UCR-referens eller transportdokument, transportuppgifter vid gränsen och landkoder i ruttordning. 
 • Du inger säkerhetsuppgifterna vid införsel och utförsel med deklarationen.
  • Obligatoriska säkerhetsuppgifter är lastnings- och lossningsplats, UCR-referens eller transportdokument, transportuppgifter vid gränsen och landkoder i ruttordning.

Valet du gör här visas automatiskt i deklarationen och du kan inte redigera det senare.

Val av typ av deklaration

Välj antingen T-transitering eller TIR-carnet som typ av transiteringsdeklaration.

Val av transportsätt

Välj sedan transportsätt.

Alternativen är följande:

 • ”Vägtransport”
  • Därefter ska du välja om du inger deklarationen enligt standardförfarande eller förenklat förfarande (tillstånd att verka som godkänd avsändare). 
 • ”Järnvägstransport” eller ”Flygtransport”.
  • Därefter frågar tjänsten om du använder tillstånd till reducerad datauppsättning. Om du inte har något sådant tillstånd, välj ”Nej, det gör jag inte.” 

Något annat transportsätt som du väljer bland alternativen i rullgardinsmenyn.

Innan du kan börja fylla i deklarationen ska du ännu välja ”Tulldeklaration”. Därefter förflyttas du till den första sidan i deklarationen du valt och du kan börja fylla i den. 

Om du inte vill göra en deklaration utan skapa ett deklarationsunderlag för senare bruk, välj kryssrutan ”Jag vill inte skicka någon deklaration nu utan jag vill göra ett deklarationsunderlag för senare bruk”. (Läs mer om deklarationsunderlag i avsnitten ”Deklarationslistor” och ”Sammandrag och sändning”).

Importdeklarationer

När du valt att du vill inge en importdeklaration ska du därefter välja vilken slags importdeklaration du vill inge. Alternativen visas utgående från dina tidigare val. Läs närmare anvisningar nedan.

Val av typ av deklaration

Välj därefter typ av importdeklaration. Tullförfarandet väljs senare.

Välj ”Tulldeklaration” om du ska inge någon av följande deklarationer:

 • standardtulldeklaration
 • förenklad tulldeklaration
 • skattegränsdeklaration
 • skattegränskundens sammandragsdeklaration
 • anmälan av varors ankomst (EIDR)
 • deklaration efter reservförfarande
 • tulldeklaration för varor av lågt värde.

Välj ”Kompletterande tulldeklaration” då du inger en kompletterande deklaration för en anmälan av varors ankomst (EIDR) eller för en förenklad deklaration. Välj denna även om inger den kompletterande tulldeklarationen efter tidsfristens utgång. När du har valt kompletterande deklaration förflyttas du till en deklarationslista som innehåller de deklarationer för vilka en kompletterande tulldeklaration ännu inte har ingetts. Välj den deklaration i listan som du vill inge en kompletterande deklaration för. Den kompletterande deklarationen kan också inges som en sammanfattande deklaration för en period, och då inges den samtidigt för flera förenklade tulldeklarationer eller anmälningar av varors ankomst (EIDR). (Se närmare anvisningar under ”Kompletterande tulldeklaration” på denna sida.)

Välj ”Deklaration som inges efter tidsfristens utgång” om ingen tulldeklaration har inlämnats vid rätt tidpunkt eller du har tagit emot oförtullade varor. Då fyller tjänsten färdigt i ytterligare typen av deklaration som krävs för en deklaration som inlämnas i efterhand. Notera att om du inger en kompletterande deklaration efter tidsfristens utgång ska du inte välja detta utan ”Kompletterande tulldeklaration”. 

Val av avsändningsland

Välj sedan varans ursprungliga avsändningsland. Välj landskoden för avsändningslandet i rullgardinsmenyn ”Välj det land eller område som varan ursprungligen avsänts från”. Du kan öppna en lista med alternativ i menyn där du kan söka eller välja avsändningsland. Du kan också skriva in början av landets eller områdets namn i fältet (till exempel Kina börjar med Ki), så föreslår menyn alternativ med dessa bokstäver.

Om du inger en tulldeklaration för en vara som kommer från ett land utanför EU, välj avsändningslandet i menyn, t.ex. CN Kina. Om du inger en skattegränsdeklaration för varor som införs från Sverige till Åland, välj SE Sverige. Om du inger en skattegränsdeklaration för godstrafik mellan Åland och övriga Finland, välj FI Finland (se närmare anvisningar under ”Skattegränsdeklarationer (Åland)” på denna sida).

Valet av ursprungsland påverkar vilka uppgifter du ska fylla i som följande.

Val av tullförfarande

Välj därefter vilket tullförfarande du vill använda. För de tre vanligaste deklarationerna finns egna alternativknappar av vilka du direkt kan välja önskat förfarande. Övriga tullförfaranden, såsom särskilda förfaranden, kan väljas via rullgardinsmenyn under rubriken ”Särskilda förfaranden och andra förfaranden”.

Genom att välja knappen ”4000” kan du inge en tulldeklaration för varor som ska övergå till fri omsättning och det inte finns något föregående förfarande. Välj knappen ”4000” också då du inger en tulldeklaration för en försändelse värd under 150 euro (se närmare anvisningar under ”Importdeklaration för varor av lågt värde (tullförfarande 4000)”).

Genom att välja knappen ”40 – Övergång till fri omsättning” kan du inge tulldeklarationer för förfarande 40 (övergång till fri omsättning) där varor som importeras från områden utanför EU tullklareras och frigörs för användning. (Se närmare anvisningar under ”Övergång till fri omsättning (tullförfarandena 07, 40, 42, 45, 61, 63, 68)” på denna sida.)

Genom att välja knappen ”61 – Återimport och övergång till fri omsättning” kan du inge en tulldeklaration enligt förfarande 61 där varor som tillfälligt exporterats ut ur EU-området återimporteras till EU-området. (Se närmare anvisningar under ”Övergång till fri omsättning (tullförfarandena 07, 40, 42, 45, 61, 63, 68)” på denna sida.)

I tulldeklarationer mellan Åland och övriga Finland och i deklarationer för varor som införs från ett annat EU-land till Åland kan du välja ”40 – Övergång till fri omsättning” eller ”61 – Återimport och övergång till fri omsättning” som tullförfarande. (Se närmare anvisningar under ”Skattegränsdeklarationer (Åland)” på denna sida.)

Genom att välja knappen ”Särskilda förfaranden och andra tullförfaranden” kan du inge en tulldeklaration för andra tullförfaranden, t.ex.: 

 • ”07 – Övergång till fri omsättning av varor som samtidigt hänförs till ett lagerförfarande ”, dvs. ett förfarande där varorna befordras till t.ex. ett skatteupplag
 • ”42 – Övergång till fri omsättning och fri konsumtion av varor som vid leverans till ett annat medlemsland är undantagna mervärdesskatt”, dvs. ett förfarande där importen följs av unionsintern handel till ett annat medlemsland 
 • ”44 – Tillstånd till slutanvändning”, dvs. ett förfarande där varorna används för särskilda ändamål
 • ”45 – Varors övergång till fri omsättning och partiell övergång till fri konsumtion för mervärdesskatt eller punktskatter samt deras placering i lager som inte är tullager”, dvs. ett förfarande där varorna befordras t.ex. till ett punktskatteupplag
 • ”46 – Import av sådana förädlade produkter som framställts av likvärdiga varor inom ramen för förfarandet för passiv förädling före exporten av de varor de ersätter”, dvs. ett förfarande där likvärdiga varor används 
  • Användning av förfarandet förutsätter alltid ett skriftligt tillstånd från Tullens tillståndscentral.
 • ”48 – Övergång till fri konsumtion med samtidig övergång till fri omsättning av ersättningsprodukter inom ramen för förfarandet för passiv förädling, före exporten av de defekta varorna”, dvs. standardutbyte där ersättningsprodukter används
 • ”51 – Aktiv förädling”, dvs. ett förfarande där varor t.ex. repareras
 • ”53 – Tillfällig införsel”, dvs. ett förfarande där varor t.ex. införs för en utställning
 • ”63 – Återimport och övergång till fri omsättning”, dvs. ett förfarande där tillfälligt exporterade varor återinförs till ett annat unionsland.

Om du märker att du valt fel tullförfarande när du redan börjat fylla i deklarationen, kan du inte längre byta tullförfarandetyp. Du måste avbryta deklarationsprocessen och göra en ny deklaration.

Importdeklaration för varor av lågt värde (tullförfarande 4000)

När du har valt tullförfarandet ”4000 – Övergång till fri omsättning utan föregående tullförfarande”, ska du därefter välja om din försändelse har ett värde som är högst 150 euro (dvs. en lågvärdesförsändelse) eller över 150 euro.

Välj därefter via valknappen om varorna omfattas eller inte omfattas av restriktioner eller punktskatt.

Angivande av ankomstnummer

Utifrån dina tidigare val kan fältet ”Om du har ett ankomstnummer eller en försändelsekod som tilldelats av transportfirman, ange numret eller koden här” visas i tjänsten. Om du inger en tulldeklaration för en postförsändelse eller någon annan försändelse för vilken du fått ett ankomstnummer eller en försändelsekod, är det viktigt att du anger numret eller koden här. Då fyller tjänsten automatiskt i en del av deklarationsuppgifterna. Detta förutsätter att transportföretaget har avtalat med Tullen om förmedling av uppgifterna.

Välj i rullgardinsmenyn den aktör som gett dig numret och klicka på ”Tillämpa”. Notera att du för att ange ankomstnumret inte kan kopiera en tidigare deklaration eller använda ett deklarationsunderlag, utan du måste börja fylla i deklarationen via knappen ”+ Ny deklaration”.

Om du saknar ett ankomstnummer eller en försändelsekod kan du ändå börja fylla i tulldeklarationen.

Importdeklaration för varor av lågt värde (tullförfarande 4000)

När du har valt tullförfarandet ”4000 – Övergång till fri omsättning utan föregående tullförfarande”, ska du därefter välja om din försändelse har ett värde som är högst 150 euro (dvs. en lågvärdesförsändelse) eller över 150 euro.

Välj därefter via valknappen om varorna omfattas eller inte omfattas av restriktioner eller punktskatt.

Övergång till fri omsättning (tullförfarandena 07, 40, 42, 45, 61, 63, 68): standarddeklaration, förenklad deklaration och anmälan av varors ankomst (EIDR)

Om du ska fylla i en importtulldeklaration för övergång till fri omsättning eller t.ex. en sammandragsdeklaration för kunder med skattegränsnummer, välj tullförfarande 40 direkt via det förfarandets knapp ”40 – Övergång till fri omsättning”.

Om du ska fylla i en tulldeklaration för återimport, välj knappen ”61 – Återimport och övergång till fri omsättning”. De övriga tullförfarandena för övergång till fri omsättning – 07, 42, 63 och 68 – kan du välja via rullgardinsmenyn under ”Särskilda förfaranden och andra tullförfaranden”.

Ange därefter ankomstnumret eller försändelsekoden under ”Börja fylla i deklarationen”. Om du inte har något nummer eller någon kod behöver du inte ange något här.

Välj sedan vilken slags tulldeklaration du vill inge. Välj knapp enligt vilken deklaration du inger: standardtulldeklaration, förenklad deklaration eller anmälan av varors ankomst (EIDR).

Om du inger alla uppgifter om försändelsen med en enda standarddeklaration, välj knappen ”Tulldeklaration” (FI415A). Om du inger en förenklad deklaration där vissa uppgifter saknas eller där en del av uppgifterna anges som uppskattningar, välj knappen ”Förenklad tulldeklaration” (FI415A) Då ska du senare inge saknade och exakta uppgifter med en kompletterande tulldeklaration. Om du har tillstånd att göra tullklareringen genom registrering i deklarantens bokföring, välj knappen ”Anmälan av varors ankomst” (FI475A). Då ska du senare inge en kompletterande tulldeklaration.

Om du inte vill göra en deklaration utan skapa ett deklarationsunderlag för senare bruk, ska du innan du väljer tulldeklaration kryssa för rutan ”Jag vill inte skicka någon deklaration nu utan jag vill göra ett deklarationsunderlag för senare bruk”. Därefter kan du påbörja ifyllandet av ett deklarationsunderlag genom att klicka på knappen för den deklaration eller anmälan du vill fylla i. (Läs mer om deklarationsunderlag i avsnitten ”Deklarationslistor” och ”Sammandrag och sändning”).  

Tulldeklarationer för särskilda förfaranden (tullförfarande 44, 46, 48, 51 eller 53)

När du ska fylla i en tulldeklaration för särskilda förfaranden, välj önskat förfarande i rullgardinsmenyn i knappen ”Särskilda förfaranden och andra tullförfaranden”.

Efter att du valt tullförfarande, ange om du har ett skriftligt tillstånd beviljat av Tullens tillståndscentral eller om du ansöker om tillstånd med tulldeklarationen. Om du ansöker om tillstånd med tulldeklarationen kan du enbart välja en standardtulldeklaration. Om du angav ett skriftligt tillstånd beviljat av Tullens tillståndscentral, ska du välja om du inger en standarddeklaration, förenklad deklaration eller en anmälan av varors ankomst (EIDR).

Kompletterande tulldeklaration vid import

När du har valt ”Kompletterande tulldeklaration” som typ av importdeklaration öppnas en lista som innehåller alla deklarationer för vilka du ännu inte har ingett en kompletterande tulldeklaration.

Välj i listan den tulldeklaration eller tulldeklarationer för vilken/vilka du vill inge en kompletterande deklaration. Om du inte hittar deklarationen i listan kan du använda sökfilter. 

Om du fyller i en kompletterande deklaration angående en enskild förenklad tulldeklaration eller anmälan av varors ankomst (EIDR), välj knappen som har en ikon med en högerpil i den näst sista kolumnen på deklarationsraden. 

Om du fyller i en sammanfattande kompletterande tulldeklaration för flera förenklade deklarationer eller anmälningar av varors ankomst (EIDR), välj först knappen som har en trädvy-ikon i den sista kolumnen på en av deklarationsraderna. Välj därefter i listan kryssrutorna för alla de deklarationer som hör till den sammanfattande tulldeklarationen.

Du kan börja fylla i den kompletterande tulldeklarationen via knappen ”Börja”.

Om du har tillstånd att göra tullklareringen genom registrering i bokföringen (EIR-tillstånd) och du inger en kompletterande EIDR-deklaration för vilken ingen anmälan av varors ankomst (EIDR) har ingetts, välj knappen ”Deklarationen finns inte med på listan. Jag har befriats från ingivande av anmälan av varors ankomst (EIDR)”. Välj därefter för vilket förfarande du tänker inge en deklaration.

Skattegränsdeklarationer (Åland)

När du inger en deklaration som gäller Ålands skattegräns, dvs. en tulldeklaration för varor som transporteras mellan Åland och övriga Finland eller som införs från ett annat EU-land till Åland, ska du börja fylla i deklarationen via knappen ”Import”. Välj därefter ”Tulldeklaration” som typ av deklaration.

Du kan antingen göra en nationell skattegränsdeklaration eller en EU-intern skattegränsdeklaration. Välj avsändningsland därefter:

 • Om du inger en tulldeklaration för varor som transporteras mellan Åland och övriga Finland, välj Finland som ursprungligt avsändningsland. Då styr tjänsten dig att göra en nationell skattegränsdeklaration.
 • Om du inger en tulldeklaration för varor som införs från ett annat EU-land till Åland, välj det EU-landet som ursprungligt avsändningsland. Då styr tjänsten dig att göra en skattegränsdeklaration för varor som införs från ett annat EU-land.

Välj tullförfarande bland de alternativ som visas:

 • I den nationella skattegränsdeklarationen, välj antingen ”40 – Övergång till fri omsättning” eller ”61 – Återimport och övergång till fri omsättning” som tullförfarande. Om du hänför varor till förfarandet för aktiv förädling eller tillfällig införsel i varutrafiken mellan Åland och övriga Finland ska du välja 40 som tullförfarande. Om du återimporterar varor efter aktiv förädling eller tillfällig införsel ska du välja 61 som tullförfarande. För dessa anges senare de ytterligare uppgifter som krävs för särskilda förfaranden.
 • I den EU-interna skattegränsdeklarationen kan du välja tullförfarandet ”40 – Övergång till fri omsättning” eller ”61 – Återimport och övergång till fri omsättning”. Dessutom kan du i rullgardinsmenyn ”Särskilda förfaranden och andra tullförfaranden” välja ”51 – Hänförande av varor till ett förfarande för aktiv förädling” eller ”53 – Hänförande av varor till förfarandet för tillfällig införsel” som tullförfarande.

I nationella skattegränsdeklarationer ska man inte ange något ankomstnummer som man fått av transportföretaget.

Till slut ska du välja om du vill inge en standardtulldeklaration eller en sammandragsdeklaration för kunder med skattegränsnummer:

 • Välj standardtulldeklarationen genom att klicka på knappen ”Tulldeklaration”.
 • Välj sammandragsdeklarationen för kunder med skattegränsnummer genom att klicka på knappen ”Sammandragsdeklaration” om ditt företag har ett skattegränsnummer och du inger en sammandragsdeklaration för varor som transporteras över den åländska skattegränsen. 

Notera att knappen ”Stäng” tar bort alla val du gjort och du förflyttas tillbaka till tjänstens startsida.

Tullagerdeklarationer

När du har valt att du vill inge en tullagerdeklaration visas texten ”Börja fylla i deklarationen”. Där finns tre alternativ med koder som rubrik. Du kan välja en standardtulldeklaration, anmälan av varors ankomst eller anmälan om avslutande. Börja fylla i deklarationen genom att välja rätt alternativ (läs mer om alternativen nedan).

Notera att knappen ”Stäng” tar bort alla val du gjort och du förflyttas tillbaka till tjänstens startsida.

Standardtulldeklaration (FI415A)

Välj standardtulldeklaration om du har för avsikt att göra en tulldeklaration för tullagring som gäller ditt eget eller en annan tillståndshavares lager. Deklarationen kan göras 

 • vid tidpunkten för anmälan av varors ankomst, dvs. när varorna anländer till Finland eller till ditt lager
 • på förhand, tidigast 30 dagar innan varornas ankomst, om du känner till MRN-referensnumret för deklarationen för det föregående förfarandet.

Påbörja ifyllandet av tulldeklarationen genom att trycka på ”Tulldeklaration”.

Om du inte vill göra en anmälan utan skapa ett deklarationsunderlag för senare bruk, välj först kryssrutan ”Jag vill inte skicka någon deklaration nu utan jag vill göra ett deklarationsunderlag för senare bruk”. Därefter kan du påbörja ifyllandet av ett deklarationsunderlag genom att klicka på knappen ”Tulldeklaration”. (Läs mer om deklarationsunderlag i avsnitten ”Deklarationslistor” och ”Sammandrag och sändning”).  

Anmälan av varors ankomst genom registrering i deklarantens bokföring (EIDR) (FI475A)

Om du har tillstånd till registrering i deklarantens bokföring och du har gjort en registrering i bokföringen för varorna som anlänt till lagret, ska du välja anmälan av varors ankomst.

Börja fylla i anmälan med knappen ”Anmälan av varors ankomst”.

Om du inte vill göra en anmälan utan skapa ett deklarationsunderlag för senare bruk, välj först kryssrutan ”Jag vill inte skicka någon deklaration nu utan jag vill göra ett deklarationsunderlag för senare bruk”. Därefter kan du påbörja ifyllandet av ett deklarationsunderlag genom att klicka på knappen ”Anmälan av varors ankomst”. (Läs mer om deklarationsunderlag i avsnitten ”Deklarationslistor” och ”Sammandrag och sändning”).

Anmälan om avslutande av tullagring (FI488A)

Om du är tullagrets tillståndshavare eller dennes ombud, ska du med anmälan om avslutande meddela vilka tulldeklarationer för tullagring som avslutats exempelvis med importförtullning, transitering eller återexport. Anmälan om avslutande avslutar alltså inte tullagerförfarandet, utan den används bara för att delge en eller flera tullagerdeklarationer.

Börja fylla i anmälan med knappen ”Anmälan om avslutande”.

Om du inte vill göra en anmälan utan skapa ett deklarationsunderlag för senare bruk, välj först kryssrutan ”Jag vill inte skicka någon deklaration nu utan jag vill göra ett deklarationsunderlag för senare bruk”. Därefter kan du påbörja ifyllandet av ett deklarationsunderlag genom att klicka på knappen ”Anmälan om avslutande”. (Läs mer om deklarationsunderlag i avsnitten ”Deklarationslistor” och ”Sammandrag och sändning”).

Införseldeklarationer och deklarationer för tillfällig lagring

När du har valt att du vill inge en införseldeklaration eller en deklaration för tillfällig lagring ska du därefter välja vilken deklaration du vill inge under ”Vad vill du göra med varorna?”. Alternativen är

 • anmälan av varors ankomst
 • en deklaration för tillfällig lagring som inlämnas på förhand eller kombinerat med anmälan av varors ankomst samt anmälan om lossningsresultat vid tillfällig lagring
 • anmälningar om befordran av varor mellan tillfälliga lager.

Börja fylla i deklarationen genom att välja rätt alternativ (läs mer om alternativen nedan).

Anmälan av varors ankomst 

Om en deklaration för tillfällig lagring (FI337A) har ingetts för varorna och varorna har anlänt till Finland och kan granskas av Tullen, välj under ”Vad vill du göra med varorna?” knappen ”Jag anmäler varornas ankomst till Tullen”. Välj ”Jag anmäler varornas ankomst till Tullen” även då varor transporteras mellan Åland och övriga Finland eller från ett annat EU-land till Åland.

Därefter visas knappen ”Anmälan av varors ankomst” (FI332A), och när du klickar på den kan du börja fylla i anmälan.

Deklaration för tillfällig lagring och anmälan om lossingsresultat

Om varorna är på väg att anlända eller har anlänt sjövägen eller flygvägen från ett annat EU-land, Norge eller Schweiz till ett tillfälligt lager, välj under ”Vad vill du göra med varorna?” knappen ”Jag deklarerar dem för tillfällig lagring”.

Efter detta val visas tre olika alternativ. Om du tänker inge en deklaration för tillfällig lagring på förhand, välj ”Deklaration för tillfällig lagring” (FI337A). Om varorna redan har anlänt och du inger en kombinerad deklaration för tillfällig lagring och anmälan av varors ankomst, välj ”Kombinerad deklaration för tillfällig lagring och anmälan av varors ankomst” (FI335A). Om varorna har lossats i ett tillfälligt lager och avvikelser har konstaterats mellan de deklarerade uppgifterna och varorna som lossats i lagret, välj ”Anmälan om lossningsresultat vid tillfällig lagring” (FI364A). Börja fylla i deklarationen eller anmälan genom att klicka på knappen ”Tillfälligt lager”, ”Kombinerad deklaration” eller ”Anmälan om lossningsresultat”.

Befordran av varor mellan tillfälliga lager

Om du ska befordra varor under tillfällig lagring eller om varor som befordrats under tillfällig lagring har anlänt till ditt lager, välj under ”Vad vill du göra med varorna?” knappen ”Jag befordrar varor mellan tillfälliga lager”.

Efter detta val öppnas tre olika alternativ. Om du är innehavare av det avsändande lagret och du inger en anmälan om planerad befordran, välj ”Anmälan om planerad befordran” (FI376A). Om du är innehavare av det avsändande lagret och du inger en anmälan om avslutande av befordran, välj ”Anmälan om avslutande av befordran” (FI379A). Om du är innehavare av det mottagande lagret och du inger en deklaration för tillfällig lagring för varor som lossats i lagret efter befordran, välj ”Deklaration för tillfällig lagring efter befordran” (FI377A). Börja fylla i deklarationen eller anmälan genom att klicka på knappen ”Planerad befordran”, ”Avslutad befordran” eller ”Tillfälligt lager”.