Deklarationsparti (Transiteringsdeklaration)

På sidan ”Deklarationsparti” finns följande uppgifter:

 • referens eller referenser du använt
 • typ av deklaration och ytterligare typ av deklaration
 • mängderna för varorna i hela deklarationen
 • koden Säkerhet
 • tullkontor 
 • uppgifter om varornas förvaringsplats

En del av uppgifterna ifylls automatiskt.

Grunduppgifter 

Ange här de grunduppgifter som begärs. Läs närmare anvisningar nedan.

Aktörens referens

Aktörens referens är deklarantens fritt formulerade referensnummer som identifierar tulldeklarationen. Referensen får bestå av högst 22 tecken och kan innehålla siffror, bokstäver eller specialtecken.

Referensnummer (UCR) 

När du med deklarationen inger säkerhetsuppgifter vid införsel (säkerhetskod ”1 – Säkerhetsuppgifter vid införsel”) är uppgiften obligatorisk. Du kan i stället för UCR-referensen ange fraktsedelns nummer på sidan ”Transportuppgifter”.

Ange UCR-referensnumret här om det är detsamma för alla varuposter. Om varuposterna har olika referensnummer ska du ange uppgiften på varupostnivå.

UCR-referensnumret kan vara en kod enligt WCO:s ISO 15459-standard eller någon motsvarande kod.

Betalningssätt för frakt

Betalningssättet för frakt får endast anges då du inger säkerhetsuppgifter med deklarationen. Det är frivilligt att ange denna uppgift. 

Ange betalningssättet för frakt här om det är detsamma för alla varuposter. Om varuposterna har olika betalningssätt ska du ange uppgiften på varupostnivå. Uppgiften får endast anges på en nivå.

Typ av deklaration

Välj deklarationstyp i rullgardinsmenyn. Om du inger en TIR-carnet-deklaration fyller tjänsten automatiskt i ”TIR – TIR-carnet” som typ av deklaration.

I övriga fall ska du välja någon av följande deklarationstyper:

 • T, dvs. försändelsen innehåller både T1- och T2-varor
  • Om du väljer T ska du ange typen separat för varje varupost.
 • T1, dvs. oförtullade icke-unionsvaror
 • T2, dvs. unionsvaror
 • T2F, dvs. varor som levereras till ett område utanför unionens skatteområde (t.ex. Åland)
 • T2SM, dvs. transitering av varor till San Marino.

Ytterligare typ av deklaration

Uppgiften ifylls automatiskt utifrån dina tidigare val.

1.3.1.6 Total bruttovikt, totalt antal varuposter och totalt antal förpackningar

Uppgifterna ifylls automatiskt utifrån mängderna som angetts på leveranspartinivå. 

Särskild omständighet

Välj en kod för särskilda omständigheter i menyn. Uppgiften är frivillig.

TIR-carnetnummer

Fältet visas bara om du har valt att du fyller i en TIR-carnet-deklaration. Ange TIR-carnetens nummer. 

Säkerhet

Uppgiften ifylls automatiskt utifrån dina tidigare val. Om koden för säkerhetsuppgifter är felaktig måste du göra en helt ny deklaration.

Destinationsland

Välj destinationsland i rullgardinsmenyn. Med destinationsland avses det land dit varorna slutligen hamnar. 

Avsändningsland

Fältet visas bara om du har valt att du fyller i en TIR-carnet-deklaration. Avsändningsland är det land där TIR-transporten börjar.

Tullkontor

Välj avgångstullkontor och destinationstullkontor i rullgardinsmenyn, och vid behov ankomst till destinationen.

Avgångstullkontor är det tullkontor där man godkänner tulldeklarationen med vilken varorna hänförs till transiteringsförfarandet. Om du är godkänd avsändare, välj ”FI002006”.

Destinationstullkontor är det tullkontor vid vilket de varor som hänförts till transiteringsförfarandet anmäls för avslutande av förfarandet.

Om du är godkänd avsändare, ange i fältet ”Ankomst till destinationen” tidsfristen för anmälan av varors ankomst vid destinationstullkontoret.

Transittullkontor vid gränsen

Transittullkontoret vid gränsen ska anges då försändelsen förs ut ur EU:s tullområde till nästa land som omfattas av gemensam transitering (t.ex. till Norge).

Ange som transittullkontor det tullkontor dit varorna anländer i följande avtalsland (t.ex. ett tullkontor vid norska gränsen). 

Du kan även ange beräknad dag och tid för ankomsten till tullkontoret vid gränsen.

Utförseltullkontor för transiteringen

Utförseltullkontoret för transiteringen ska anges då försändelsen förs ut ur EU, Norge eller Schweiz (s.k. säkerhetszon) till något annat land som omfattas av gemensam transitering (t.ex. till Storbritannien).

Exempel: En container som transporteras under T1-transitering lastas på ett fartyg i Nordsjö, varifrån den transporteras direkt till Storbritannien. Då är utförseltullkontoret för transitering Nordsjö.

Uppgifter om plats

Ange varornas förvaringsplats i uppgifterna om plats. Läs närmare information nedan.

1.3.3.1 Varornas förvaringsplats då deras ankomst anmäls

Ange var varorna befinner sig då deras ankomst anmäls till Tullen och Tullen kan granska dem. Denna plats kan vara ett tillfälligt lager eller tullager, en av Tullen godtagen eller anvisad plats, ett tullkontor eller i force majeure-situationer någon annan plats.

Välj först koden för typen av förvaringsplats i rullgardinsmenyn. De övriga uppgifterna som ska anges om förvaringsplatsen visas efter att du gjort detta val.

Ange uppgifterna om plats enligt följande anvisningar:

 • Om varorna befinner sig i ett tillfälligt lager eller tullager vid tidpunkten då varornas ankomst anmäls:
  • Välj B som kod för typen av förvaringsplats.
  • Som kvalificerare visas då automatiskt ”X – Lagerkod (EORI-nummer med tilläggsdelar)”.
  • Ange lagerkoden i fältet ”Lagerkod”.
 • Om varorna befinner sig på en annan av Tullen godtagen plats vid tidpunkten då varornas ankomst anmäls, dvs. på en plats som har tillstånd att vara en plats som godtagits av Tullen eller status som exportlager:
  • Välj C som kod för typen av förvaringsplats.
  • Som kvalificerare visas då automatiskt ”X – Lagerkod (EORI-nummer med tilläggsdelar)”.
  • Ange lagerkoden i fältet ”Lagerkod”.
 • Om varorna befinner sig på en av Tullen anvisad plats, t.ex. en fabrikshamn eller en annan av Tullen anvisad plats:
  • Välj A som kod för typen av förvaringsplats och Z som kvalificerare.
  • Ange besöksadressen i fälten för adressuppgifter.
 • Om varorna befinner sig vid ett tullkontor:
  • Välj A som kod för typen av förvaringsplats och V som kvalificerare.
  • Ange tullkontorets kod i fältet Tullkontor.

Lastningsplats

Ange lastningsplatsen om säkerhetsuppgifter för införsel och utförsel inges med deklarationen. Uppgiften får inte anges om inga säkerhetsuppgifter inges med deklarationen.
Välj det land där varorna har lastats i transportmedlet. Ange i fältet ”Plats” namnet på den hamn, flygplats, fraktterminal eller annan plats där varorna har lastats i transportmedlet. I vägtrafik är lastningsplatsen avgångstullkontoret.

Lossningsplats

Lossningsplatsen ska anges om man med deklarationen inger säkerhetsuppgifter för införsel.
Välj land och ange platsen där varorna lossas från transportmedlet. 

Ytterligare uppgifter

Ange vid behov under ”Ytterligare uppgifter” en eller flera koder för ytterligare uppgifter som gäller hela deklarationen. Om du behöver ange flera ytterligare uppgifter, klicka på knappen ”+ Lägg till ytterligare uppgift”. Om det är fråga om en tilläggslastning på en TIR-transport, ska du ange detta med koden för ytterligare uppgifter "FITIR".

Välj i rullgardinsmenyn koden som behövs i deklarationen. Ange vid behov en beskrivning av koden för ytterligare uppgifter i fältet ”Beskrivning”.