Leveransparti - Varupost (Transiteringsdeklaration)

Ange i samma varupost de varor som har samma varukod och varubeskrivning. Om det till exempel finns flera varukoder, ska du deklarera var och en av dem som en separat varupost.

Grunduppgifter om varukod och varupost

Ange här de grunduppgifter som begärs om varuposten. Läs närmare anvisningar nedan.

Varupostnummer

Uppgiften ifylls automatiskt.

Avsändningsland

Uppgiften ifylls automatiskt om avsändningslandet redan har angetts på sidan ”Deklarationsparti”. Om fältet är tomt, välj avsändningsland. Fältet visas bara om du har valt att du fyller i en TIR-carnet-deklaration. Avsändningsland är det land där TIR-transporten börjar.

Destinationsland

Uppgiften ifylls automatiskt om destinationslandet redan har angetts på sidan ”Deklarationsparti”. Om fältet är tomt, välj destinationsland.

Typ av deklaration

Uppgiften ska fyllas i endast om du har angett att du inger en T-transiteringsdeklaration som innehåller T1- och T2-varor. 

Annars ifylls uppgiften automatiskt.

Referensnummer (UCR)

När du med deklarationen inger säkerhetsuppgifter vid införsel (säkerhetskod ”1 – Säkerhetsuppgifter vid införsel”) är uppgiften obligatorisk. Du kan i stället för UCR-referensen ange fraktsedelns nummer på sidan ”Transportuppgifter”.

Ange UCR-referensnumret här om varuposterna har olika referensnummer. Annars ska du ange det i uppgifterna om deklarationspartiet.

UCR-referensnumret kan vara en kod enligt WCO:s ISO 15459-standard eller någon motsvarande kod.

Betalningssätt för frakt

Betalningssättet för frakt får endast anges om du inger säkerhetsuppgifter med deklarationen. Det är frivilligt att ange denna uppgift. 

Ange betalningssättet för frakt här om varuposterna har olika betalningssätt. Annars ska du ange betalningssättet i uppgifterna om deklarationspartiet. Uppgiften får endast anges på en nivå.

Varukod

Ange varans varukod med sex eller åtta siffrors noggrannhet. Det är tills vidare frivilligt att ange uppgiften. 

Notera att handläggningen av deklarationen påskyndas om varukoden anges. Dessutom kan tjänsten inte beräkna ett uppskattat belopp för den garanti som ska reserveras om ingen varukod har angetts. Se mera information under ”Garantier”.

CUS-kod

CUS-koden är ett europeiskt identifieringsnummer för farliga kemikalier som används vid export och import. Kontrollera själv t.ex. i databasen TARIC om varukoden omfattas av en CUS-kod som förutsätter åtgärder. Om så är fallet, ange koden här. Notera att om du anger CUS-koden ska du ändå ange också varubeskrivningen. Läs mer om CUS-koder på Europeiska kemikaliemyndighetens webbplats.

Varukodens beskrivning (TARIC) 

Detta fält ifylls automatiskt då du har matat in en giltig varukod.

Varubeskrivning

Ange under ”Varubeskrivning” en sådan normal handelsbenämning för varorna som gör det möjligt att identifiera dem. Som varubeskrivning kan du inte använda en allmän varubenämning eller endast ett modell- eller produktnummer. I varubeskrivningen ska du ange skriftligt vilken vara det är fråga om.

Till exempel benämningen ”kläder” är inte tillräckligt exakt, utan du ska specificera vilken typ av kläder det är fråga om, t.ex. ”nattlinnen av bomull för damer”. Benämningen ”reservdelar” räcker inte, utan du ska specificera vilka reservdelar som avses, t.ex. ”vindruta till bil” eller ”fläktrem”.

Om du har angett en varukod som kräver ett intyg eller tillstånd, visas rubriken ”Certifikat” under fältet ”Varubeskrivning”. Under den finns information om det dokument som du ska ha. Bifoga dokumentet till deklarationen under ”Bifogade dokument”.

Farligt gods

Ange FN-koden för farligt gods (UNDG-kod), om transporten omfattar farligt gods. 

Mängder

Ange här de mängduppgifter för varan som krävs. Läs närmare anvisningar nedan.

Bruttovikt (kg) 

Ange hela försändelsens bruttovikt i kilogram. Denna uppgift måste anges. Bruttovikten omfattar varans vikt (kg) med emballage, med undantag för transportmedel och containrar. Ange en bruttovikt som underskrider 1 kg t.ex. i formen "0,654", dock med högst sex decimaler. Bruttovikter över ett kilogram kan avrundas till närmaste kilogram enligt normala avrundningsregler.

Nettovikt (kg) 

Nettovikten är varans vikt utan emballage. 

Extra mängdenheter

Om TARIC-nomenklaturen kräver en extra mängdenhet för varukoden visas den i tjänsten. Då visas enheten för denna uppgift efter fältet ”Extra mängdenhet”.

Till exempel kräver flera varukoder för kläder styckeantal (NAR) som extra mängdenhet. Extra mängdenhet är en obligatorisk uppgift när varukoden kräver att den anges. 

Förpackningar

Ange uppgifterna om förpackningar. Med förpackning avses en enhet som inte kan delas utan att förpackningen först packas upp.

Välj i fältet ”Förpackningsslag” en kod som anger vilken typ av förpackning det är frågan om. 

Ange i fältet ”Antal förpackningar” antalet enskilda förpackningar. För bulkgods behöver man inte ange något styckeantal. Bulkvaror omfattar förpackningsslagen VQ, VG, VL, VY, VR, VS och VO.

Om en förpackning innehåller mer än en varupost, ange ett (1) som antal förpackningar i uppgifterna för minst en varupost. I uppgifterna för andra varuposter som ingår i samma förpackning ange noll (0) som antal.

Ange i fältet ”Märken” en fritt formulerad beskrivning av kollinas eller förpackningarnas märken och nummer. Om kollina inte har några märken, ange "Inga märken". Om man som antal förpackningar angett noll, ange samma förpackningsmärken som för den varupost där det totala antalet förpackningar har angetts.

Om varan har flera typer av förpackningar, ange dem på egna rader. Du får fram en ny rad när du trycker på knappen ”+ Lägg till förpackning”.

Tidigare dokument

Ange tidigare dokument. Det är vanligtvis en summarisk införseldeklaration eller en deklaration för tillfällig lagring (dvs. summarisk deklaration). 

Välj typen av tidigare dokument i rullgardinsmenyn i den första kolumnen ”Tidigare dokumentets typ”. Välj typ enligt följande anvisningar:

  • Om det tidigare dokumentet är en summarisk införseldeklaration eller en deklaration för tillfällig lagring, ska du som dokumentets typ ange antingen ”N355 – Summarisk införseldeklaration” eller ”N337 – Deklaration för tillfällig lagring”.
    • Ange dessutom numret på transportdokumentet på undernivå.
  • Om det tidigare dokumentet är en tullagerdeklaration, ange ”NMRN – Deklarationens/anmälans MRN” som typ av tidigare dokument och MRN-referensnumret som referens.
  • Om det tidigare dokumentet har ingetts under ett reservförfarande och reservförfarandet inte har tilldelats ett MRN-nummer, ange ”1ZZZ – Annat tidigare dokument” som typ av dokument.
  • Om det inte finns något tidigare dokument, välj ”9000 – Inget föregående förfarande”. Det är möjligt att använda kod 9000 bara om ingen föregående summarisk införseldeklaration har ingetts och säkerhetsuppgifterna inges med transiteringsdeklarationen.

Ytterligare uppgifter

Du kan vid behov ange ytterligare uppgifter om varuposten.

Bifogade dokument

Om det finns tillstånd eller licenser som berör transporten eller varorna ska du ange dem här. Bifogade dokument kan vara t.ex. hälsointyg eller importtillstånd.

Ange dokumentets typ och nummer. Du kan vid behov ange i fältet ”Varupostens rad i dokumentet” på vilken rad i dokumentet varan nämns. I fältet ”Kompletterande upplysningar” kan du t.ex. ange dokumentets datum. För att påskynda handläggningen av deklarationen ska du även ladda upp bilagan innan du skickar in deklarationen. 

Tilläggsreferenser

Du kan vid behov ange tilläggsreferenser, t.ex. negationskoden "Y903 − Deklarerade varor finns inte med i förteckningen över kulturföremål".

Mottagare

Ange mottagaren om varuposterna har olika mottagare. 

Ytterligare aktörer i AEO-leveranskedjan

Här kan du ange uppgifterna för en ytterligare aktör i AEO-leveranskedjan som gäller för varuposten.

Ange ytterligare AEO-aktörens EORI-nummer eller identifikationen enligt ett internationellt MRA-avtal som motsvarar en AEO-aktörs identifikation. Välj aktörsroll för ytterligare aktören i AEO-leveranskedjan.