Varupost

På denna sida anger du uppgifterna för en enskild varupost. På samma varupost kan du ange varor som har samma varukod och varubeskrivning. Om det för varor som hör till samma varukod finns flera olika varubeskrivningar i tullagrets bokföring, ska du skilja åt varubeskrivningarna till olika varuposter. (Om lagerbokföringen är produktnummerbaserad, kan du utöver den normala handelsbenämningen också ange produktnumren i varubeskrivningsfältet.)

 • Om det finns flera varukoder, ska du göra en egen varupost av var och en av dem. Varupostuppgifterna omfattar följande uppgifter:
 • föregående förfarande och eventuellt ytterligare förfarande
 • varukod och varubeskrivning
 • varukodens Taric-tilläggskoder, nationella tilläggskoder och andra uppgifter gällande restriktioner
 • statistiskt värde
 • mängduppgifter, dvs. bruttovikt och eventuellt extra mängdenhet
 • tidigare dokument
 • koder för ytterligare uppgifter, t.ex. om föregående förfaranden
 • eventuella bifogade dokument
 • eventuella containeruppgifter

Grunduppgifter om varukod och varupost

Begärt förfarande

När du valt en tullagerdeklaration är begärt förfarande alltid 71.

Föregående förfarande

Välj från rullgardinsmenyn rätt kod för tullförfarandet som föregått deklarationen. Om det inte finns något föregående förfarande för tullagringen (t.ex. om varan har varit i tillfällig lagring), väljs koden 00. Om föregående förfarande har varit transitering, ska du som föregående förfarande ange förfarandet som föregått transiteringen. Som tidigare dokument anges dock transiteringsdeklarationens referensnummer.

alt=""

Ursprungsland

Ange landskoden för varornas ursprungsland enligt de allmänna ursprungsreglerna. Ursprungsland och varukoder inverkar på angivandet av restriktioner.

Förmånsberättigande ursprungsland

Vid tullagring är det är frivilligt att ange förmånsberättigande ursprungsland och den saknar betydelse i detta sammanhang.

Varukod

Varukoden ska anges med minst sex siffrors noggrannhet vid tullagring. Om varukoden du valt omfattas av restriktioner eller nationella tilläggskoder, visas dessa under varubeskrivningen i avsnittet ”TARIC-uppgifter”. Om varorna omfattas av restriktioner så ska dessa restriktioner anges. Om du t.ex. deklarerar skärmmössor som hör till varukod 65050030 och dina skärmmössor inte är sälprodukter, ska du välja villkorskod ”Y032”, dvs. ”Andra varor än de sälprodukter som anges i förordning (EU) 2015/1850 (EUT L 271)”. Om dina skärmmössor är sälprodukter, ska du välja lämpligt intyg. Man ska ta ställning till alla restriktioner som varorna omfattas av.

alt=""

Varubeskrivning

Ange den normala handelsbenämningen med hjälp av vilken varorna kan identifieras. En benämning på allmän nivå, t.ex. endast ett modell- eller produktnummer, räcker inte som varubeskrivning. I varubeskrivningen ska man ange skriftligt vilken vara det är fråga om.

Benämningen ”kläder” är t.ex. inte tillräckligt exakt, utan man ska specificera vilken typ av kläder det är fråga om, t.ex. ”nattlinnen av bomull för damer”. Det räcker inte att som benämning ange ”reservdelar”, utan man ska ange vilka reservdelar som avses, t.ex. ”vindruta till bil” eller ”fläktrem”.

Statistiskt värde

Ange statistiskt värde enligt vad som är känt.

Bruttovikt

Bruttovikten omfattar varans vikt (kg) med emballage, med undantag för transportmedel och containrar. Ange en bruttovikt som underskrider 1 kilo t.ex. i formen "0,654", dock högst med sex decimalers noggrannhet. Bruttovikter över 1 kilo kan avrundas till närmaste kilo enligt normala avrundningsregler.

Extra mängdenheter

Om Taric kräver en extra mängdenhet för varukoden, visas denna i systemet. Ange mängden i fältet ”Extra mängdenhet”. Om varukoden inte kräver en extra mängdenhet men du vill ange den, ska du ange den i fältet ”Ytterligare uppgifter” med koden ”FISUP”.

Förpackningar

Ange antalet enskilda förpackningar, dvs. antalet förpackningar som inte kan delas utan att förpackningarna först packas upp. Om varorna inte har förpackats, ange styckeantal. För oförpackade varor (bulkvaror) anges inte denna uppgift.

Om en förpackning innehåller varor från flera varuposter, ska man för minst en varupost som antal förpackningar ange 1. För övriga varuposter som ingår i samma förpackning ska man ange noll (0).

Ange en fritt formulerad beskrivning av kollinas eller förpackningarnas märken och nummer. Om kollina inte har några märken, ange ”inga märken”. Om man som antal förpackningar angett 0, ska förpackningarnas märken och nummer vara de samma som för den varupost där totala antalet förpackningar har angetts.

alt=""

Tidigare dokument

Välj kod för rätt tidigare dokument från rullgardinsmenyn. Ange tidigare dokument, oftast summarisk införseldeklaration, summarisk deklaration eller T1-transiteringsdeklaration. Om avsändningslandet är Norge och det inte finns något föregående förfarande, ska tidigare dokument inte anges. Om den tidigare deklarationen är en elektronisk tullagerdeklaration som har ingetts till UTU-systemet, välj MRN. Ange ZZZ om det föregående förfarandet har ingetts under ett reservförfarande och reservförfarandet inte har tilldelats ett MRN-nummer.

alt=""

Ytterligare uppgifter

Välj lämplig kod för ytterligare uppgifter från rullgardinsmenyn, om du deklarerar varor till tullagerförfarandet

 • och deras föregående förfarande är aktiv förädling eller tillfällig införsel. Välj rätt kod från menyn och ange i fältet ”Beskrivning” numret på det föregående förfarandets förtullningsbeslut(kod 10200 – IP, 10300 – CPM eller 10500 – TA).
 • och du deklarerar fordon som hör till kapitel 8701-8705. Välj koden FIXBC och ange fordonens tillverkningsnummer (VIN-nummer) i fältet ”Beskrivning”.
 • och du vill frivilligt ange varornas extra mängdenhet (koden FISUP).

 

Bifogade dokument

Ange här de bifogade dokument som hänför sig till varuposten. Bilagor är sällsynta vid tullagring. I praktiken behövs de endast i situationer där importen och innehavet av varorna förutsätter tillstånd (t.ex. vapen, ammunition och produkter tillverkade av utrotningshotade djur, dvs. s.k. varor som omfattas av CITES-konventionen. Ange vid behov det bifogade dokumentets typ och nummer.

 

Containrar

Ange containernummer om varorna anländer i en container. Med container avses här sjöcontainrar. De ”igloon” som används vid flygfrakt klassificeras alltså inte som containrar i detta sammanhang. Du kan lägga till containernummer både i uppgifterna om deklarationspartiet och på varupostnivå. Notera att om du lägger till containernumret till deklarationspartiet så raderas alla containernummer som angetts i varuposterna.

Ange containeruppgifterna i deklarationspartiet om alla varorna är i samma container, och på varupostnivå om deklarationen omfattar flera containrar.

 

När du har angett alla uppgifterna för den första varuposten, kan du lägga till en annan varupost genom att klicka på ”+ Lägg till varupost” eller gå till sidan ”Sammandrag och sändning” genom att klicka på knappen ”Nästa”.

alt=""

Sammandrag och sändning

Se Sammandrag och sändning.