Uppgifter om deklarationsparti

 

På denna sida anger du följande uppgifter:

 • referens eller referenser du använt
 • typ av deklaration
 • inger du deklarationen efter att varorna anlänt eller på förhand
 • beräknad ankomsttid, om du inger deklarationen på förhand
 • sammanlagd vikt av alla deklarationspartier och totala antalet förpackningar
 • kontaktspråk, dvs. språket du vill få besluten på (finska, svenska eller engelska)
 • avsändnings- och bestämmelseland
 • tullagrets platsuppgifter
 • varornas förvaringsplats vid tidpunkten då varornas ankomst anmäls
 • befordras varorna under tullagerförfarandet
 • containeruppgifter, om varorna har importerats i container

 

Grunduppgifter

Aktörens referens

Aktörens referens är deklarantens eget referensnummer som specificerar tulldeklarationen. Vid behov kan en annan referens anges i fältet ”Aktörens tilläggsreferens”.

Typ av deklaration

 • Välj IM som typ då du till tullagerförfarandet hänför sådana varor som importerats från ett land utanför EU för vilka tull inte betalats.
 • Välj CO som typ då du till ett på Åland beläget tullager hänför unionsvaror för vilka mervärdesskatt inte betalats (skattegränshandel).

 

Typ av tilläggsdeklaration

Välj A, standardtulldeklaration, om varorna redan anlänt och deras ankomst kan anmälas till Tullen antingen i lagret eller vid platsen för införsel. Välj D, standardtulldeklaration som ingetts på förhand, om du inger deklarationen innan varornas ankomst har anmälts och du känner till det tidigare dokumentets identifierare. Om du inger deklarationen på förhand, ska du också ange den beräknade tidpunkten för anmälan av varors ankomst, dvs. när varorna uppskattas anlända.

 • Exempel på standarddeklaration: Varorna anländer i containrar som sjötransport till Kotka hamn. Containrarna lossas till containerfältet och hamnoperatören registrerar dem i ett tillfälligt lagers bokföring. Importföretag Ab upprättar tulldeklarationen för tullagring och anger MRN-numret för införseldeklarationen som ingetts för varorna. Som varans förvaringsplats anges hamnoperatörens tillfälliga lager i Kotka. Tullen handlägger deklarationen när den ingetts till Tullens system. Innehavaren av det tillfälliga lagret får frigöra varorna, när Tullen har frigjort varorna för tullagerförfarandet.
 • Exempel på standarddeklaration som ingetts på förhand: Importföretag Ab upprättar tulldeklarationen för tullagring och anger i den varornas införselställe och beräknad ankomsttid samt MRN-numret för deklarationen som föregått tullagringen (i detta fall införseldeklarationens MRN och varupostnummer). Varorna anländer i containrar som sjötransport till Kotka hamn och en anmälan av varors ankomst inges för dem. Containrarna lossas till containerfältet och hamnoperatören registrerar dem i ett tillfälligt lagers bokföring. Tullen handlägger deklarationen när varornas ankomst har anmälts till Tullen. Innehavaren av det tillfälliga lagret får frigöra varorna, när Tullen har frigjort varorna för tullagerförfarandet.

 

UCR (unikt referensnummer)

Ange i detta fält försändelsens eventuella unika referensnummer (UCR), dvs. av avsändaren tilldelad unik och permanent referens genom hela leveranskedjan. Det kan vara t.ex. en WCO (ISO 15459)-kod eller motsvarande.

Total bruttovikt

Ange hela försändelsens bruttovikt i kilogram. Bruttovikten omfattar varans vikt (kg) med emballage, med undantag för transportmedel och containrar. Ange en bruttovikt som underskrider 1 kilo t.ex. i formen "0,654", dock högst med sex decimalers noggrannhet. Bruttovikter över 1 kilo kan avrundas till närmaste kilo enligt normala avrundningsregler.

Angivande av lastpallars vikt: om lastpallarnas vikt har inkluderats i den vikt för varorna som anmälts i transportdokumenten, kan den också vara med i den angivna bruttovikten, om inte lastpallarna har angetts i tulldeklarationen.

 

Totalt antal förpackningar

Med totalt antal förpackningar avses antalet förpackningar som ingår i hela försändelsen. Om varorna är oförpackade ska värdet 1 anges (t.ex. bulk-varor).

 

Avgångsplats: Avsändningsland

Välj koden för det ursprungliga avsändningslandet från rullgardinsmenyn. Om det under resan inträffar ett stopp som inte hänför sig till varutransporten eller sker en handelstransaktion (t.ex. försäljning eller förädling), ska koden för detta land användas. Konsolidering av varor under resan ses inte som ett stopp i detta sammanhang.

Exempel:

En container med skor säljs från Kina till Ryssland. Skorna transporteras först med ett oceangående fartyg till Tyskland.

a) De skickas från Tyskland till Finland för lagring i tullager. I tulldeklarationen för tullagring anges Kina som avsändningsland.

b) De säljs till en annan mottagare i Tyskland, som beslutar att skicka skorna till ett tullager i Finland. I tulldeklarationen för tullagring anges Tyskland som avsändningsland, eftersom försäljningen skett i Tyskland.

 

Destination: Bestämmelseland

Välj rätt landskod i menyn. Ange landskoden FI om varorna lagras i Finland. Om varorna befordras till ett annat EU-land, ska landskoden för det medlemslandet anges.

Uppgifter om plats: Tullager

Välj från rullgardinsmenyn lagerkoden för det lager dit varorna kommer att befordras. Lagrets typ och adress visas därefter automatiskt.

Varans förvaringsplats vid tidpunkten då varornas ankomst anmäls

I detta fält anger du var varorna kan kontrolleras då deras ankomst anmäls. Denna plats kan vara ett tillfälligt lager, ett tullager, en av Tullen godtagen eller anvisad plats, ett tullkontor eller i force majeure-situationer någon annan plats. Välj rätt typ av förvaringsplats från rullgardinsmenyn. Övriga uppgifter som ska anges om förvaringsplatsen ändras efter att du gjort detta val.

Ange lagerkoden som förvaringsplatsens identifierare, när

 • varorna befinner sig i ett tillfälligt lager eller tullager vid tidpunkten då varorna uppvisas till Tullen.
 • varorna befinner sig i en annan av Tullen godtagen plats vid tidpunkten då varornas ankomst anmäls, t.ex. i en plats som har tillstånd till lagring på en plats som godkänts av Tullen och varorna har mottagits av en godkänd mottagare (typ av förvaringsplats C, kvalificerare X).

 

Ange besöksadressen i uppgifterna om förvaringsplats, när

 • varorna befinner sig i en av Tullen anvisad plats, t.ex. en fabrikshamn eller en annan av Tullen anvisad plats (typ av förvaringsplats A, kvalificerare Z).
 • varorna befinner sig vid ett tullkontor eller i en annan av Tullen anvisad plats (typ av förvaringsplats A, kvalificerare Z). Detta används t.ex. när varorna hänförs till tullagerförfarandet i ett införselställe vid landsgränsen och befordras under tullagerförfarandet till tillståndshavarens lokaler.
 • man på grund av eldsvåda, olycka eller annan motsvarande plötslig händelse blivit tvungen att lossa varorna vid angiven gatuadress (typ av förvaringsplats D, kvalificerare Z). Typen av förvaringsplats D kan användas i undantagsfall, i s.k. force majeure-situationer.

Ange tullkontorskod som förvaringsplatsens identifierare, när

 • varorna befinner sig vid ett tullkontor (typ av förvaringsplats A, kvalificerare V). Detta används t.ex. när varorna hänförs till tullagerförfarandet i ett införselställe vid landsgränsen och befordras under tullagerförfarandet till tillståndshavarens lokaler.

 

Ytterligare uppgifter

Ange här behövliga tilläggsuppgifter genom att välja rätt kod från rullgardinsmenyn. Vid behov kan du ange flera ytterligare uppgifter med knappen ”+ Lägg till ytterligare uppgifter”. Om du vill ta bort en onödig rad med ytterligare uppgifter, kryssa för rutan i början av raden, eller kryssa för rutan "Välj alla", och klicka på "Ta bort valda".

 

Bifogade dokument

Om varorna som deklareras omfattas av bifogade dokument som bör anmälas till Tullen (t.ex. dokument gällande restriktioner), ska du här ange det ifrågavarande bifogade dokumentets typ och nummer eller annan specificeringsuppgift. Ange här bifogade dokument som är gemensamma för hela deklarationen. Vid behov kan du ange flera dokument med knappen ”+ Lägg till dokument”. Vanligtvis behöver bifogade dokument inte inges till Tullen. 

 

Containrar

Om varorna har importerats i container, ska containernummer anges. Om deklarationen omfattar flera containrar, ska du ange dem här.

Ange containeruppgifterna i deklarationspartiet, om alla varorna är i samma container. Om det finns flera containrar och en viss varupost finns i en viss container, ska du ange containrarna på varupostnivå.