Deklarationslistor

 

Deklarationslistorna finns på systemets startsida som öppnas när du loggat in. Deklarationerna har indelats i fyra olika listor utgående från handläggningsfasen. Klicka på listans namn för att öppna den. Som standard visar systemet de deklarationer som du ingett som är under handläggning, dvs. halvfärdiga deklarationer.

När deklarationens status ändras kan den flyttas till en annan lista. Till exempel då en deklaration med statusen ”Har godtagits” har frigjorts till förfarandet så flyttas den från listan ”Under handläggning” till listan ”Färdiga”.

Deklarationen kan ha följande statusar:

 • Har skickats = deklarationen har gått från tjänsten vidare till tullklareringssystemet och väntar nu på godtagande eller registrering
 • Har godtagits = deklarationen har godtagits som mottagen, men den handläggs ännu vid Tullen
 • Har registrerats = Tullens system har registrerat deklarationen. När deklarationen har ingetts på förhand fortsätter handläggningen av deklarationen när varornas ankomst har anmälts.
 • Har avvisats = deklarationen har avvisats och den handläggs inte längre
 • Väntar på svar = Tullen har begärt ytterligare uppgifter om deklarationen eller att deklarationen korrigeras, eller meddelat att varorna i deklarationen kommer att kontrolleras
 • Korrigering har skickats = Tullen har mottagit den korrigerade deklarationen
 • Korrigering har avvisats = begäran om korrigering har avvisats
 • Har frigjorts = varorna har frigjorts till tullagerförfarandet, även efter ändring
 • Har ogiltigförklarats = deklarationen har ogiltigförklarats
 • Har avslutats = de deklarerade varorna har lämnat tullagret och anmälan om avslutande har ingetts
 • Frigjord - avslutande har avvisats = anmälan om avslutande har avvisats
 • Anmälan från Tullen = Tullens anmälan gällande deklarationen har skickats
 • Utkast
 • Deklarationsunderlag

För att visa en deklaration från listan ska du välja önskad deklarationsrad, varvid klareringshändelsens eller deklarationens uppgifter visas. Du kan också använda piltangenterna för att navigera på sidan samt Skift + Tabb för att röra dig i motsatt riktning och Enter för att öppna vald rad.

 

Filtrering

I deklarationslistorna kan deklarationerna filtreras med följande uppgifter: MRN, status, aktörens referens, deklaration, förfarande, deklarant, typ av tilläggsdeklaration, senaste ändring och senaste dokument. Alla deklarationsraderna kan filtreras utgående från informationen i varje lodräta rad antingen genom att välja ett värde från rullgardinsmenyn eller genom att mata in text i den lodräta radens fält.

I exemplet nedan har man i filtreringsfältet vid punkten MRN matat in början på ifrågavarande nummer. Filtret har sedan sökt fram de deklarationer under handläggning som motsvarar uppgiften som angetts i fältet.

Filtrering. Bild på MRN-sökning av en deklaration under handläggning med hjälp av filtrering.

De lodräta raderna Status, Deklaration, Typ av tilläggsdeklaration och Senaste dokument ger användaren möjlighet att filtrera fram endast sådana deklarationer som uppfyller de villkor som ställts. Villkoren väljs genom att markera önskade kryssrutor.

 

Filtrering. Bild där man som filter valt typ av tilläggsdeklaration och villkoret A.Sortering av deklarationsrader

Tabellernas innehåll kan sorteras utgående från enskilda lodräta rader genom att klicka på den önskade lodräta radens namn. Sorteringen tillämpas på alla tillgängliga deklarationsrader i listan. I exemplet nedan har deklarationsraderna sorterats på basis av status.

Sortering av deklarationsrader. Bild där deklarationerna sorterats på basis av status.

Om du vill filtrera fram endast de deklarationer som du själv gjort, ska du i den högra kanten kryssa för rutan ”Visa endast deklarationer du själv ingett”. Detta är särskilt användbart då det vid företaget finns flera personer som inger deklarationer. Denna ruta är dock som standard inte markerad, för att företagets alla deklarationer ska kunna ses på en gång.

alt=""