Sökning av händelser

Du kan söka deklarationer på startsidan via fliken ”Sökning av händelser”.

Sökning med MRN-referensnummer eller någon annan referens

Du kan söka en deklaration bl.a. med MRN-referensnumret. Om deklarationen har ingetts i Tullklareringstjänsten kan du också använda aktörens referensnummer eller tilläggsreferensnummer i sökningen.

Om du har valt ”MRN eller annan referens för deklarationen” som sökkriterium, ange MRN-referensnumret i följande fält. Tryck därefter på enter- eller tabulatortangenten eller för markören utanför fältet och vänsterklicka med musen så att du kan välja deklareringssätt i rullgardinsmenyn.

Om deklarationen har ingetts i Tullklareringstjänsten behöver du inte välja deklareringssätt, utan du får fram sökresultaten via knappen ”Sök”. Om du söker en deklaration som har ingetts genom meddelandedeklarering eller via Importförtullningstjänsten för privatpersoner, välj ”Andra deklareringssätt” som deklareringssätt i rullgardinsmenyn. Notera att du endast kan söka fram transiteringsdeklarationer som ingetts i Tullklareringstjänsten.

Sökresultat

Som sökresultat visas alla deklarationer som innehåller värdet som angetts som sökkriterium. Om du t.ex. anger bara början av deklarationens referensnummer och det finns flera sökresultat, visas dessa som en lista. Likaså om du väljer ytterligare typ av deklaration som sökkriterium och det finns flera sökresultat, visas dessa som en lista. Du kan sortera och filtrera resultaten.

Du kan lägga till eller redigera sökvillkoren och uppdatera sökresultaten genom att igen klicka på knappen ”Sök”.

Sökning med andra sökvillkor

Förutom MRN-referensnumret eller något annat referensnummer kan man som sökkriterier använda tidpunkt för inlämning av deklarationen, den identifierade aktörens roll i deklarationerna, deklaration, ytterligare typ av deklaration, identifieringsnummer för annan angiven aktör, lagerkod, referens för transportdokument, transportmedlets identitet eller containernummer.

Sökning med flera sökvillkor

Om du vill begränsa antalet sökresultat, kan du använda flera sökvillkor samtidigt. Du får fram fler sökvillkor när du klickar på knappen ”+ Lägg till sökvillkor”. Därefter kan du välja sökvillkoret i rullgardinsmenyn och mata in eller välja sökvärdet. Notera att om du väljer sökvillkoret ”MRN eller annan referens för deklarationen” kan du inte lägga till andra sökvillkor.

Sökning med den identifierade aktörens roll

Om du väljer ”Den identifierade aktörens roll i deklarationerna” kan du i sökningen filtrera fram deklarationer som du har ingett som ombud för någon annans räkning eller som deklarant för ditt eget företag.

Om sökvillkoren är för omfattande, kan tidsutlösningsfel förekomma under sökningen. Det här beror på antalet deklarationer i databasen. Om sökresultaten är många, visar tjänsten endast de 1 000 första resultaten. Då måste sökvillkoren preciseras.

Sökning med annat referensnummer än MRN-referensnumret

Om deklarationen har gjorts i Tullklareringstjänsten kan deklarationen sökas med MRN-referensnumret eller någon annan referens. Om deklarationen har ingetts genom meddelandedeklarering eller via Importförtullningstjänsten för privatpersoner kan den endast sökas fram med MRN-referensnumret.

Om Tullklareringstjänsten inte hittar deklarationen du söker så visas följande popup-fönster: ”Deklarationen hittades inte i E-tjänsterna med MRN-numret du angav. Vill du söka deklarationen även i andra servicekanaler?”. Välj ”OK”. Om tjänsten hittar deklarationen som ingetts antingen som ett meddelande eller via Importförtullningstjänsten för privatpersoner, visas deklarationen i listan med sökresultat. Tjänsten kan också meddela under rubriken ”Sökresultat” att du inte har rätt att se deklarationen som hänför sig till denna identifierare.

När det gäller tulldeklarationer vid import kan deklaranten själv göra en begäran om ändring av deklarationen.

Därefter kan ombudet dock inte längre hantera deklarationen.

Borttagning av sökvillkor

Du kan radera ett enskilt sökvillkor genom att klicka på knappen ”Ta bort”. Genom att klicka på knappen ”Töm sökning”, raderas alla valda sökvillkor och du kan starta om sökningen från början.

Ett popup-fönster frågar ännu om du vill ta bort alla sökvillkor. Om du vill ta bort alla villkor, välj ”OK”.

Att bläddra i deklarationer som ingetts via en annan servicekanal och byte av deklareringssätt

Även om en deklaration har ingetts till Tullen genom meddelandedeklarering eller via Importförtullningstjänsten för privatpersoner går det att bläddra i den i Tullklareringstjänsten. Du kan också byta deklareringssätt för en sådan deklaration, och då fortsätter handläggningen av deklarationen i Tullklareringstjänsten. Efter det dirigeras även notifikationerna om deklarationen till Tullklareringstjänsten.

Sök fram deklarationen med MRN-referensnumret. Efter att du valt ”MRN eller annan referens för deklarationen”, ange MRN-referensnumret för deklarationen och gå till nästa fält, så aktiveras knappen ”Sök”. Genom att klicka på knappen ”Sök” får du meddelandet ”Deklarationen hittades inte i Tullklareringstjänsten med MRN-numret du angav. Vill du söka deklarationen även i andra servicekanaler?”. Välj ”OK” om du vill se deklarationerna som ingetts via någon annan kanal än via Tullklareringstjänsten.

Notera att det inte går att byta deklareringssätt för en transiteringsdeklaration.

När du har valt önskad deklaration i sökresultaten, öppnar tjänsten deklarationsuppgifterna för bläddring. Du kan bläddra i uppgifterna utan att byta deklarationssätt. Du kan t.ex. granska och skriva ut förtullningsbeslut och beslut om frigörande.

Om du vill ändra deklarationssätt för deklarationen, ska du gå till sidan ”Sammandrag och sändning” i deklarationen och välja knappen ”Välj deklareringssätt”. Efter att du valt knappen kontrollerar tjänsten ännu att du faktiskt vill ändra deklareringssättet. Om du vill ändra deklareringssättet, välj ”OK”. Notera att deklarationens deklareringssätt endast kan ändras en gång från meddelandedeklarering till webbdeklarering. Då du ändrat deklareringssättet för deklarationen till deklarering via webbtjänst kan du inte ändra deklareringssättet tillbaka till meddelandedeklarering.

Meddelande om byte av deklareringssätt: ”Annat deklareringssätt än E-tjänster har använts för ingivandet av deklarationen till Tullen. Endast den ursprungliga deklarationens avsändare kan ändra deklareringssättet före frigörandet. Efter frigörandet kan deklaranten eller ett eventuellt ombud ändra deklareringssättet.”

Den ursprungliga deklarationens avsändare kan ändra deklareringssättet före frigörandet (när deklarationen har statusen ”Har godtagits” och ”Har registrerats”). Deklaranten och ett eventuellt ombud kan ändra deklareringssättet även efter frigörandet (när deklarationen har statusen ”Har frigjorts”).

Om du byter deklarationssätt efter att Tullen har skickat en begäran om hörande ska du svara på begäran om hörande med en kontaktbegäran på sidan ”Meddelanden”.

Valknappen är grå om deklareringssättet inte kan ändras.