Deklarationsparti (Deklarationer för tillfällig lagring)

Ange följande uppgifter på sidan ”Deklarationsparti - Uppgifter på huvudnivå”:  

 • referens eller referenser du använt
 • lastningsland och lastningsplats
 • beräknad tidpunkt för anmälan av varors ankomst
 • uppgifter om transportmedlet 
 • uppgifter om varornas förvaringsplats

 

Grunduppgifter 

Ange här de grunduppgifter som begärs. Läs närmare anvisningar nedan.

Händelsens identifierare

Tjänsten fyller automatiskt i händelsens identifierare när deklarationen skickats.

Aktörens referens

Aktörens referens är deklarantens fritt formulerade referensnummer som specificerar deklarationen. Referensen får vara högst 22 tecken lång och kan innehålla siffror, bokstäver eller specialtecken.   

Tilläggsreferens

Du kan ange en annan referens, till exempel den för deklarationen ansvariga transportfirmans eget referensnummer.

Referensnummer (UCR) 

Om avsändaren har uppgett ett unikt referensnummer för försändelsen som förblir detsamma genom hela leveranskedjan ska du ange numret. Det kan vara en kod enligt WCO:s ISO 15459-standard eller någon motsvarande kod.

Lastningsland

Ange landet där varorna lastades på det transportmedel med vilket de anländer eller anlände. Ange uppgiften antingen här som en uppgift om deklarationsparti eller senare som en uppgift om deklarationsparti för transportdokument på undernivå. I deklarationen för tillfällig lagring anges inte det ursprungliga landet där containern lastades. 

Lastningsplats

Ange namn på den hamn, flygplats, fraktterminal eller annan plats där varorna har lastats på det transportmedel med vilket de anländer eller anlände. Ange uppgiften i samma deklarationsdel som uppgiften om lastningslandet. I deklarationen för tillfällig lagring anges inte den ursprungliga platsen där containern lastades.

Beräknad tidpunkt för anmälan av varors ankomst 

Om du inger deklarationen för tillfällig lagring på förhand, ange den beräknade tidpunkten för anmälan av varors ankomst. För varor som anländer med flyg kan du ange ankomsttiden enligt tidtabellen. För sjötrafik ange t.ex. ankomsttiden som angetts i Portnet-tjänsten. 

Anmälningstullkontor och tidpunkt för anmälan av varors ankomst 

Om du inger en kombinerad deklaration för tillfällig lagring och anmälan av varors ankomst ange det tullkontor där varornas ankomst anmäls, samt tidpunkten för anmälan av varors ankomst.

Du kan ange anmälningsdagen och -tiden enligt uppskattning. Om anmälan av varors ankomst inges elektroniskt först efter den dag då varorna anlände eller efter att reservförfarandet upphört, måste du ändå ange den verkliga anmälningsdagen och -tiden. I en korrigerande deklaration anges tiden som angetts i den ursprungliga deklarationen.

 

Transportuppgifter

Ange i transportuppgifter de uppgifter som begärs om transportmedlet. Läs närmare anvisningar nedan. 

Transportsätt vid ankomst

Välj i tullgardinsmenyn transportsättet på vilket varorna anländer eller anlände. Om varorna anlände med ett fartyg, välj ”1 – Sjötransport”. Om varorna anlände med flyg, välj ”4 – Flygtransport”

Typ av transportdokument

Välj i tullgardinsmenyn typen av det transportdokument som gäller hela deklarationen.

Transportdokumentets nummer

Ange nummer eller annan identifieringsuppgift för det transportdokument som gäller hela deklarationen. 

Typ av identifierare

Välj i rullgardinsmenyn det alternativ som beskriver transportmedlets identitet, t.ex. ”10 – IMO-nummer för identifiering av fartyg”.

Transportmedlets identitet

Ange transportmedlets nummer eller namn.

Lägg till container

Ange lastenhetens uppgifter genom att klicka på knappen ”+ Lägg till container”. Uppgiften kan anges antingen som en uppgift om deklarationsparti som gäller hela deklarationen, som en uppgift om deklarationsparti för transportdokument på undernivå eller i uppgifterna om varuposten. Ange uppgiften bara på ett ställe.

 • Containeruppgifterna kan anges i deklarationspartiets uppgifter gällande hela deklarationen, om alla varor i deklarationen finns i samma container.
 • Containeruppgifterna kan anges i uppgifterna om deklarationspartiet för transportdokumentet på undernivå, om alla varor i leveranspartiet på undernivå finns i samma container.
 • Containeruppgifterna anges i varupostens uppgifter, om de inte har angetts i leveranspartiets uppgifter eller i uppgifterna om leveranspartiet på undernivå. 

Om varan finns i en container vid deklarationstidpunkten, ange containernumret i fältet ”Containernummer”. Om varan finns i en container med stödben eller i en påhängsvagn, ange numret för containern med stödben eller påhängsvagnenens registreringsnummer. För sjöcontainrar, ange identifieringsnumret i formen fyra bokstäver + sex siffror + bindestreck + kontrollnummer.

Ange förseglingsuppgifterna genom att klicka på knappen ”Lägg till eller visa förseglingarna” då ett nytt fönster öppnas. Ange den första förseglingens nummer i fältet ”Förseglingsnummer”. I fall av flera förseglingar, lägg till en ytterligare rad via knappen ”+ Lägg till försegling” och ange numret på den andra förseglingen. När du angett alla  förseglingar, klicka på knappen ”Spara förseglingarna”, då fönstret stängs och du går tillbaka till deklarationen. Om du angett förseglingar ifylls antalet förseglingar automatiskt i fältet ”Antal förseglingar”.

 

 
Uppgifter om plats 

Ange alltid varans förvaringsplats i uppgifterna om plats. Om varornas ankomst anmäls för att varorna ska lossas i tillfälligt lager ange också uppgifterna om det tillfälliga lagret. Läs närmare information nedan.

De vanligaste valen gällande uppgifter om plats, där man anger uppgifter om tillfälligt lager.

Tillfälligt lager

Om varorna lossas i ett tillfälligt lager ange koden för lagret. Lagrets typ och adress ifylls automatiskt på basis av lagerkoden.

Lagerkoden ska anges fastän bara en del av försändelsen lossas i lagret. Då ska man ha angett varornas status på varupostnivå i den ursprungliga deklarationen.


Varornas förvaringsplats

Ange i detta fält var varorna finns då deras ankomst anmäls till Tullen och Tullen kan granska dem. Denna plats kan vara ett tillfälligt lager, en av Tullen godtagen eller anvisad plats, ett tullkontor eller i force majeure-situationer någon annan plats.

Välj först koden för typen av förvaringsplats i rullgardinsmenyn. Övriga uppgifter som ska anges om förvaringsplatsen visas efter att du gjort detta val.

Ange uppgifterna om plats enligt följande anvisningar:

 • Om varorna befinner sig i tillfälligt lager vid tidpunkten då varornas ankomst anmäls
  • Välj B som kod för typen av förvaringsplats och X som kvalificerare.
  • Ange lagerkoden i fältet ”Ekonomisk aktör”.
 • Om varorna befinner sig på en annan av Tullen godtagen plats vid tidpunkten då varornas ankomst anmäls, t.ex. på en plats som har tillstånd att vara en plats som godtagits av Tullen.
  • Välj C som kod för typen av förvaringsplats och X som kvalificerare.
  • Ange lagerkoden i fältet ”Ekonomisk aktör”.
 • Om varorna befinner sig på en av Tullen anvisad plats, t.ex. en fabrikshamn eller en annan av Tullen anvisad plats.
  • Välj A som kod för typen av förvaringsplats och Z som kvalificerare.
  • Ange besöksadressen i fälten för adressuppgifter.
 • Om varorna befinner sig vid ett tullkontor (t.ex. då det är fråga om direkt omlastning)
  • Välj A som kod för typen av förvaringsplats och V som kvalificerare.
  • Ange tullkontorets kod i fältet Tullkontor.

Som identifieringsuppgift för förvaringsplatsen kan ett tillståndsnummer inte anges (typ av förvaringsplats C, kvalificerare Y).

 

Ytterligare uppgifter

Ange vid behov under ”Ytterligare uppgifter” en eller flera koder för ytterligare uppgifter som gäller hela deklarationen Tjänsten fyller automatiskt i koden ”FIPDF” för ytterligare uppgifter. Det betyder att tjänsten skapar ett formbundet dokument i pdf-format av besluten som du kan hämta senare i e-tjänsten. Välj inte bort detta alternativ om du till exempel behöver visa upp Tullens anmälan för transportfirman eller lagerhavaren. 

Om du behöver ange flera ytterligare uppgifter, kan du göra det med knappen ”+ Lägg till ytterligare uppgifter”. Välj i rullgardinsmenyn koden som behövs i deklarationen. Ange vid behov en beskrivning av koden för ytterligare uppgifter i fältet ”Beskrivning”.

Till exempel om transportfirman har tillstånd att använda ett förenklat deklarationsförfarande där varorna kan hänföras till transiteringsförfarandet i sjö- och flygtrafik med ett elektroniskt transportdokument (ETD), ange koden för ytterligare uppgifter ”FIETD”.

Om du av misstag har lagt till en extra rad för ytterligare uppgifter, får du bort den då du kryssar för rutan i kolumnen före koden och klickar på knappen ”Ta bort valda”.

 

Bifogade dokument

Ange här bifogade dokument som är gemensamma för hela deklarationen. Vid tillfällig lagring behövs vanligtvis inte några bifogade dokument.

 

Tillstånd

Tillståndet till tillfällig lagring behöver inte anges i deklarationen för tillfällig lagring eller i den kombinerade deklarationen för tillfällig lagring och anmälan av varors ankomst.