Deklarationsparti (Anmälan om planerad befordran)


Ange på sidan ”Deklarationsparti” följande uppgifter:

  • referens eller referenser du använt
  • tillståndsuppgifter 
  • uppgifter om varornas förvaringsplats
  • dokumentuppgifter gällande varorna som befordras


Grunduppgifter 

Ange här de grunduppgifter som begärs. Läs närmare anvisningar nedan.

Händelsens identifierare

Tjänsten fyller automatiskt i händelsens identifierare när anmälan skickats.

Aktörens referens

Aktörens referens är deklarantens fritt formulerade referensnummer som specificerar anmälan. Referensen får vara högst 22 tecken lång och kan innehålla siffror, bokstäver eller specialtecken.   

Tilläggsreferens

Du kan ange en annan referens, till exempel den för anmälan ansvariga transportfirmans eget referensnummer.

Typ av tillstånd

Detta fält ifylls automatiskt utifrån det tillståndsnummer du angett.

Tillståndsnummer

Ange tillståndsnumret för det tillfälliga lager som avsänder varorna.

Tillståndshavarens tillståndsnummer

Detta fält ifylls automatiskt utifrån det tillståndsnummer du angett.

Beräknad tidpunkt för befordran

Ange beräknad starttid för befordran.

 

Lastningsplats

Ange lagerkoden för det lager som avsänder varorna. 

 

Lossningsplats

Ange lagerkoden för det lager som tar emot varorna.

 

Varor som ska befordras

Ange uppgifter om de varor som ska befordras.

Välj i första kolumnen ”Typ av tidigare deklaration” antingen ”337 − deklaration för tillfällig lagring” eller ”355 − summarisk införseldeklaration” som ingetts till kommissionens system.

Ange i kolumnen ”Referens för tidigare dokument” MRN-referensnumret för den deklaration för tillfällig lagring som ingetts före befordran eller för den summariska införseldekaration som ingetts till kommissionens system.

Ange i kolumnen ”Referens för transportdokument” referensnumret för det transportdokument på undernivå som angetts i den deklaration för tillfällig lagring som ingetts före befordran eller i den summariska införseldekaration som ingetts till kommissionens system. Observera att denna uppgift ska motsvara det referensnummer för transportdokumentet som angetts i den föregående deklarationen.

Ange i kolumnen ”Varupost” numret på varuposten i den deklaration för tillfällig lagring som ingetts före befordran eller i den summariska införseldekaration som ingetts till kommissionens system.

Fältet ”Befordran är klar” ifylls efter att anmälan om avslutad befordran lämnats in.